Handboek Kabels en Leidingen Goeree-Overflakkee

Geldend van 30-12-2015 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsvoorschriften AVOI en aanwijzing toezichthouders

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het wenselijk is te komen tot uitvoeringsvoorschriften en aanwijzing van toezichthouders op grond van de Algemene verordening ondergrondse Infrastructuren Goeree-Overflakkee;

gelet op de artikelen 3 en 14 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Goeree-Overflakkee,

b e s l u i t e n:

I

vast te stellen het “Handboek Kabels en Leidingen Goeree-Overflakkee”, overeenkomstig bijgaand en als zodanig gewaarmerkt exemplaar;

II

aan te wijzen als personen belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Goeree-Overflakkee, als bedoeld in artikel 14, eerste lid:

  • a.

    de opzichters grijs van de buitendienst;

  • b.

    de ambtenaren die de administratieve afwikkeling verzorgen van de vergunningen en instemmingsbesluiten aan de netbeheerders;

III

te bepalen dat dit besluit in werking treedt op het moment van inwerkingtreding van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 22 december 2015 door
burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, burgemeester,
drs. B. Marinussen mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Handboek kabels en leidingen Goeree-Overflakkee

Handboek kabels en leidingen Goeree-Overflakkee