Regeling vervallen per 01-01-2020

Nadere subsidieregels archeologie

Geldend van 11-10-2016 t/m 31-12-2019

Intitulé

Nadere subsidieregels archeologie

NADERE SUBSIDIEREGELS ARCHEOLOGIE 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Euregio: Euregio Maas-Rijn (EMR), Euregio Rijn-Maas-Noord (ERM) en Euregio Rijn-Waal (ERW). Innovatief: in het project/activiteit wordt gebruik gemaakt van hedendaagse technieken en/of het project/activiteit is methodisch vernieuwend in Limburg. Project/activiteit: een in tijd afgebakend samenhangend geheel van activiteiten, met een duidelijk geformuleerd doel en eindresultaat.

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

Stimuleren van projecten/activiteiten passend binnen onderstaande vensters die bijdragen aan de uitvoering van het beleid zoals beschreven in ‘Archeologie in de etalage!, tijdlijn 2016 – 2019, richtinggevend kader archeologie met actielijnen voor de periode 2016-2019’ (http://www.limburg.nl/Beleid/Cultuur/Erfgoed/Archeologie):

 • 1.

  Venster 1: Archeologie in beeld en binnen bereik

 • 2.

  Venster 2: Archeologie in verbinding

Venster 1: Er zijn veel bestaande archeologische data voorhanden in en over Limburg. Of het nu gaat om vondsten, vondstmeldingen, tekeningen, foto’s, artikelen of rapporten, de data zijn erg versnipperd en slechts voor kleine kringen toegankelijk. Dit venster is er op gericht om archeologische verhalen, vondsten en kennis te bundelen en op aantrekkelijke wijze te ontsluiten voor een breed publiek.

Venster 2: Archeologie uit zich in vondsten, vindplaatsen en verhalen. De toegevoegde waarde hiervan is vaak nog onbekend en wordt slechts beperkt benut. Toch willen we stimuleren dat archeologie meer verbonden wordt met de dagelijkse leefwereld van de Limburgers en bezoekers van onze provincie. Dit venster is er op gericht om binnen het fysieke domein de zichtbaarheid/aanwezigheid van recente archeologische vondsten in de Limburgse samenleving te vergroten.

Artikel 3 Aanvrager

Alleen rechtspersonen kunnen voor een subsidie in aanmerking komen.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Algemene subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:

 • 1.

  Er moet sprake zijn van een Limburgs belang. Hiervan is sprake als het project/activiteit in Nederlands-Limburg en eventueel deels binnen de Euregio plaatsvindt.

 • 2.

  Er moet sprake zijn van unieke of onderscheidende archeologische waarde, ter beoordeling aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 5 Specifieke subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende specifieke criteria: Venster 1:

 • 1.

  Project/activiteit is er op gericht om het archeologisch verhaal te ontsluiten.

 • 2.

  Project/activiteit is gericht op een breed publiek.

 • 3.

  Binnen project/activiteit is sprake van de inzet van vrijwilligers.

 • 4.

  Project/activiteit is innovatief.

Venster 2:

 • 1.

  Project/activiteit vergroot de zichtbaarheid/aanwezigheid van archeologie binnen het fysieke domein.

Artikel 6 Verplichting

 • 1 Project/activiteit moet aanvangen binnen 1 jaar na subsidieverstrekking.

 • 2 In het geval sprake is van publiciteit over een project/activiteit dient hiervan melding te worden gemaakt via het formulier ‘melding publiciteit’ dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

Artikel 7 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  project/activiteit niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  de subsidieaanvraag uitsluitend betrekking heeft op de totstandkoming van een schriftelijke publicatie;

 • c.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een rechtspersoon zoals gesteld in artikel 3;

 • d.

  niet wordt voldaan aan één of meerdere van de algemene criteria in artikel 4;

 • e.

  niet wordt voldaan aan één of meerdere van de specifieke criteria voor het betreffende venster waarbinnen subsidie wordt aangevraagd zoals gesteld in artikel 5;

 • f.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert;

 • g.

  het te verstrekken subsidiebedrag minder dan € 1.000,00 bedraagt;

 • h.

  de subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van aanvrager; en/of

 • i.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 12.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen per venster het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels vast.

 • 2 De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 9 Subsidiebedrag

 • 1 Het maximaal te verstrekken subsidiebedrag bedraagt € 50.000,00 per project/activiteit.

 • 2 Subsidies kleiner dan €1.000,00 worden niet verstrekt.

 • 3 Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 50% van de totale subsidiabele projectkosten.

 • 4 Bij de bepaling van het subsidiebedrag houden Gedeputeerde Staten rekening met: de mate waarin het project een bijdrage levert aan de invulling van het provinciaal beleid, de mate van eigen (financiële) verantwoordelijkheid van de aanvrager en de mate waarin medefinanciering door derden plaatsvindt.

Artikel 10 Niet subsidiabele kosten

Naast de in artikel 14 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg genoemde niet-subsidiabele kosten, zijn ook de volgende kosten niet subsidiabel. Het betreft kosten die gerelateerd zijn aan:

 • a.

  reis- en verblijfkosten;

 • b.

  oprichten en onderhouden van websites;

 • c.

  onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);

 • d.

  consumptieve kosten (drank, eten, en dergelijke).

 • e.

  reprise, herdruk of heruitgave.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 11 Indienen aanvraag

 • 1 Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier archeologie dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2 De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht).

 • 3 De volgende bijlagen dienen in ieder geval aan het aanvraagformulier te worden toegevoegd:

  • a.

   plan, waarin beschreven wordt:

   • i.

    Het venster waarbinnen de subsidie wordt aangevraagd

   • ii.

    Beschrijving archeologische waarden en uniciteit ervan

   • iii.

    Doelstelling

   • iv.

    Aanpak

   • v.

    Organisatie

   • vi.

    Resultaten

   • vii.

    Planning

  • b.

   sluitende en gespecificeerde begroting conform format begroting projectsubsidies provincie Limburg.

Artikel 12 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1 De subsidieaanvraag kan vanaf inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient uiterlijk 2 december 2019 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2 De aanvraag dient vóór aanvang van het project/activiteit te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten

 • 3 Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 13 Hardheidsclausule

 • 1 In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2 Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 14 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1 Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2 Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3 Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels archeologie”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 27 september 2016. Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter, dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon