Privacyreglement gebruik van chips geplaatst in minicontainers en afvalpassen die toegang geven tot ondergrondse containers voor restafval en tot de milieustraat

Geldend van 11-10-2016 t/m heden

Intitulé

Privacyreglement gebruik van chips geplaatst in minicontainers en afvalpassen die toegang geven tot ondergrondse containers voor restafval en de milieustraat

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lisse;

gelet op de artikelen 7. 8 en 27 Wet bescherming persoonsgegevens en het Vrijstellingsbesluit;

gezien het besluit tot het invoeren van containermanagement;

besluit vast te stellen het privacyreglement register van chips geplaatst in minicontainers en register van afvalpassen verstrekt ten behoeve van het gebruik van ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en ten behoeve van toegang tot de milieustraat.

1 Begripsbepalingen

In dit Reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Afvalstoffenheffing:

  Belasting die van gebruikers wordt geheven, ter dekking van de kosten voor het ophalen en verwerken van restafval en grondstoffen.

 • b.

  Beheerder:

  het hoofd van de afdeling IBOR van de gemeente Lisse;

 • c.

  Betrokkene:

  degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt en wiens perceelgegevens deel uit maken van de Registratie;

 • d.

  Bovengrondse container:

  bovengronds geplaatste verzamelvoorziening die gebruikt wordt door gebruikers van meerdere percelen;

 • e.

  Functionaris voor gegevensbescherming:

  de informatiebeveiligingsfunctionaris van de gemeente Lisse;

 • f.

  Interne controller:

  controller voor de informatie veiligheid;

 • g.

  Verantwoordelijke:

  College van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse;

 • h.

  Identificatienummer:

  uniek nummer op de containerchip danwel afvalpas waaraan in de Registratie de Perceelgegevens gekoppeld zijn;

 • i.

  Inzamelmethodiek:

  wijze waarop bij een perceel de verschillende afvalstoffen worden ingezameld (minicontainers, ondergrondse containers, bovengrondse containers, inpandige containers);

 • j.

  Minicontainer:

  inzamelmiddel van 180 liter die door de gebruiker(s) van één perceel gebruikt wordt voor de inzameling van huishoudelijk restafval (buitengebied) danwel grondstoffen (geheel Lisse);

 • k.

  Ondergrondse container:

  ondergronds geplaatste verzamelvoorziening voor restafval danwel grondstoffen die gebruikt wordt door gebruikers van meerdere percelen;

 • l.

  Perceelgegevens:

  gegevens die direct herleidbaar zijn tot een individueel perceel en daarmee indirect naar persoonsgegevens, zijnde het VGO-WOZ-nummer;

 • m.

  Registratie:

  de geautomatiseerde verwerking van gegevens die betrekking hebben op de chips geplaatst in minicontainers en op de afvalpassen die worden gebruikt voor de ondergrondse containers voor restafval en voor toegang tot de milieustraat;

 • n.

  Reglement:

  het privacyreglement register van chips geplaatst in minicontainers en afvalpassen die toegang geven tot ondergrondse containers.

2 Doel van de Registratie

De Registratie heeft tot doel het verwerken, waaronder in elk geval het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van gegevens ten behoeve van:

 • a.

  Het opleggen van een geïndividualiseerde afvalstoffenheffing;

 • b.

  Het komen tot een goede en doelmatige uitvoering van het afvalbeleid met betrekking tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen danwel grondstoffen, bijvoorbeeld door de optimalisatie van inzamelroutes en actuele containerbeheeradministratie voor het teruggeven, extra verstrekte en/of verdwenen containers.

 • c.

  het beschikken over een adresbestand van alle percelen ten behoeve van een ordelijke uitgifteadministratie van afvalpassen en minicontainers ter voorkoming van misbruik.

3 Categorieën van percelen

De Registratie bevat gegevens over alle Percelen binnen de gemeente Lisse die belastingplichtig zijn voor Afvalstoffenheffing.

4 Verantwoordelijkheden van Verantwoordelijke en Beheerder

 • a. de Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de werking van de Registratie overeenkomstig het Reglement en treft daartoe de nodige voorzieningen op het gebied van organisatie en veiligheid;

 • b. de Beheerder is belast met de dagelijkse zorg over de werkzaamheden verbonden aan de werking van de Registratie;

 • c. de Beheerder treft voorzieningen om de werking van dit Reglement te verzekeren en is ter zake van de bepalingen van dit Reglement verantwoording schuldig aan de Verantwoordelijke.

5 Registratie van gegevens

 • a. De chips en afvalpassen zijn read-only. Op de chips danwel afvalpassen kunnen daardoor geen gegevens worden bijgeschreven;

 • b. De gegevens die op een chip danwel afvalpas zijn vastgelegd beperken zich tot een uniek identificatienummer;

 • c. De Registratie bevat over de Betrokkene per Perceel ten hoogste de volgende gegevens:

  • unieke identificatienummer van de chip of afvalpas;

  • VGO-WOZ-nummer

  • adres, postcode, woonplaats;

  • gemeentenaam danwel gemeentecode;

  • datum van levering van de minicontainer dan wel datum uitgifte van de afvalpas;

  • aantal minicontainers;

  • datum en tijdstip van lediging van de minicontainer(s) restafval dan wel gebruik van de ondergrondse container voor restafval;

  • afvalfractie van minicontainer of code hiervoor;

 • d. De Registratie bevat geen namen van Betrokkenen.

6 Verwijdering van gegevens

 • a. De Verantwoordelijke verwijdert de in artikel 5 bedoelde gegevens na de voorgeschreven wettelijke voorgeschreven bewaartermijn uit de Registratie;

 • b. Indien gegevens ten onrechte, onjuist dan wel onvolledig zijn opgenomen draagt de Verantwoordelijke zorg voor een zo spoedig mogelijke verwijdering, verbetering of aanvulling van die gegevens;

 • c. De Verantwoordelijke kan incidenteel schriftelijk gemotiveerd afwijken van het bepaalde in het eerste lid, indien wettelijk toegestaan en nodig voor het doel van de Registratie;

 • d. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden vindt verwijdering en vernietiging plaats na een daartoe strekkend besluit door of vanwege de Verantwoordelijke.

7 Toegang tot de Registraties

Rechtstreekse toegang tot de Registratie en zelfstandige raadpleging van de daarin opgenomen

gegevens hebben uitsluitend:

 • a.

  de Verantwoordelijke;

 • b.

  de door de Verantwoordelijke aangewezen personen die belast zijn met het invoeren, wijzigen of verwijderen van die gegevens;

 • c.

  andere, door de Verantwoordelijke gemachtigde personen die belast zijn met het onderhoud van de Registratie.

8 Verstrekking van gegevens

 • a. Uit de Registratie kunnen desgevraagd gegevens worden verstrekt aan personen of instanties die belast zijn met de uitvoering van een publiekrechtelijke taak;

 • b. Uit de registratie worden geen gegevens verstrekt aan derden, ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.

9 Kennisneming en correctie van gegevens

 • a. De Gebruiker van een perceel of diens wettelijke vertegenwoordiger kan de Verantwoordelijke verzoeken om kennisneming van de Perceelgegevens die met betrekking tot hem in de Registratie zijn opgenomen;

 • b. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend bij de Verantwoordelijke;

 • c. Een verzoek tot correctie van opgenomen Perceelgegevens kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de Verantwoordelijke onder vermelding van Perceelgegevens zoals vermeld op de betreffende barcodesticker op de minicontainer dan wel pasnummer zoals vermeld op desbetreffende afvalpas en de gewenste correctie;

 • d. Voordat wordt overgegaan tot behandeling van een mondeling verzoek om kennisneming dient de verzoeker zich ter vaststelling van zijn identiteit te legitimeren door overlegging van een geldig identiteitsbewijs en recent bankafschrift;

 • e. Voordat wordt overgegaan tot behandeling van een schriftelijk verzoek om kennisneming of correctie wordt de identiteit van de verzoekers vastgesteld aan de hand van de reeds beschikbare gegevens met betrekking tot adres, woonplaats en identificatienummer van de verzoeker;

 • f. Kennisneming van de gegevens wordt als regel verleend door het verstrekken van een afdruk van de gegevens;

 • g. Een afwijzing van een verzoek tot kennisneming of correctie geschiedt schriftelijk en wordt met reden omkleed.

10 Kennisneming van verstrekking van gegevens

De Gebruiker of diens wettelijke vertegenwoordiger kan de Verantwoordelijke verzoeken om kennisneming van de Perceelgegevens die met betrekking tot hem in het jaar voorafgaande aan het verzoek uit de Registratie aan derden zijn verstrekt.

11 Journaal

De Beheerder houdt een journaal bij van de gegevensverstrekking aan derden, bedoeld in artikel 9 onder a en b.

12 Organisatie en beveiliging

 • a. In de ‘Blauwdruk Registratie Inzameling Lisse’, die is opgenomen als bijlage bij dit Reglement, staan de (technische) maatregelen, richtlijnen en procedures opgenomen om te zorgen dat de (privacy gevoelige) gegevens beschermd blijven;

 • b. De uitvoering van werkzaamheden waarbij (Perceel-)gegevens zijn betrokken vindt plaats met inachtneming van hetgeen daarover is opgenomen in de systeembeschrijvingen, zoals opgenomen in de ‘Blauwdruk Registratie Inzameling Lisse’, die voor de Registratie gelden;

 • c. Op de deugdelijkheid en de naleving van alle ter bescherming van de (Perceel-)gegevens getroffen voorzieningen vindt een periodieke controle plaats door de Interne controller van de gemeente Lisse.

13 Overige

 • a. Indien enige bepaling van dit Reglement nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van dit Reglement onverminderd van kracht;

 • b. Op het Reglement is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen ter zake van dit Reglement en het gebruik daarvan kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

14 Slotbepalingen

 • a. Dit Reglement is vastgesteld door de Verantwoordelijke op 11 oktober 2016.

 • b. Dit reglement treedt in werking op de datum van vaststelling en geldt voor onbepaalde tijd;

 • c. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de Verantwoordelijke;

 • d. Dit Reglement ligt ter inzage bij de gemeente Lisse en zal worden gepubliceerd op de gemeentepagina in het LisserNieuws en op de website van de gemeente;

 • e. Dit Reglement kan worden aangehaald als Privacyreglement gebruik van chips geplaatst in minicontainers en afvalpassen die toegang geven tot ondergrondse containers voor restafval en tot de milieustraat.

Ondertekening

Het college,

J.W. Schellevis
secretaris
A.W.M. Spruit
burgemeester