Verordening tot regeling van de instelling en toekenning van gemeentelijke onderscheidingen

Geldend van 03-12-2009 t/m heden

Intitulé

VERORDENING TOT REGELING VAN DE INSTELLING EN TOEKENNING VAN GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN

De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van 18 november 2009;

gelezen het voorstel van het college d.d. 20 oktober 2009, nummer 2.1,

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 • 1.

  in te trekken de Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen 1956, vastgesteld bij zijn besluit van 21 november 1956;

 • 2.

  vast te stellen de navolgende verordening.

Algemeen

Artikel 1

Aan personen, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van onderscheiding worden toegekend:

 • a.

  het Ereburgerschap

 • b.

  de Erepenning

 • c.

  de Traianuspenning

 • d.

  de Zilveren Waalbrugspeld

Artikel 2

 • 1.

  De toekenning van het Ereburgerschap geschiedt bij besluit van de raad op voorstel van het college.

 • 2.

  De toekenning van de Erepenning geschiedt bij besluit van het college. Dit besluit wordt aan de raad meegedeeld.

 • 3.

  De toekenning van de Traianuspenning geschiedt bij besluit van de burgemeester. Dit besluit wordt aan het college meegedeeld.

 • 4.

  De toekenning van de Zilveren Waalbrugspeld geschiedt bij besluit van de burgemeester. Dit besluit wordt aan het college meegedeeld.

Ereburgerschap

Artikel 3

 • 1. Het Ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering, genegenheid en dankbaarheid:

  • a.

   zowel aan ingezetenen als aan niet ingezetenen van de gemeente, die zich jegens de gehele Nijmeegse gemeenschap op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

  • b.

   zowel aan ingezetenen en voormalig ingezetenen als aan in Nijmegen geboren niet-ingezetenen van de gemeente, die onder meer op cultureel, wetenschappelijk, maatschappelijk of sportief terrein grote internationale erkenning hebben verworven.

 • 2. Aan de begiftigde van het Ereburgerschap wordt een oorkonde, alsmede een gouden Waalbrugspeld als draaginsigne uitgereikt.

Artikel 4

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de raad op voorstel van het college de begiftigde van het Ereburgerschap vervallen verklaren.

Erepenning

Artikel 5

 • 1. De Erepenning kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid:

  • a.

   zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente, die jegens de gemeente of de stedelijke gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven.

  • b.

   zowel aan ingezetenen en voormalig ingezetenen als aan in Nijmegen geboren niet-ingezetenen van de gemeente, die onder meer op cultureel, wetenschappelijk, maatschappelijk of sportief terrein internationale of grote nationale erkenning hebben verworven.

  • c.

   aan al dan niet in deze gemeente gevestigde organisaties, die door hun werkzaamheid op enig terrein van het maatschappelijk leven van de stad op uitzonderlijke, onderscheidenlijk op zeer bijzondere wijze, hebben voorzien in bepaalde maatschappelijke noden of behoeften.

Artikel 6

 • 1.

  De Erepenning draagt aan de ene zijde een voorstelling van het gemeentewapen en aan de andere zijde een symbolische voorstelling met tekst ter aanduiding van de onderscheiding.

 • 2.

  De vormgeving, uitvoering en afmetingen van de Erepenning worden voor het overige door het college bepaald.

 • 3.

  Aan de begiftigde van de Erepenning wordt tevens een oorkonde, alsmede een gouden Waalbrugspeld als draaginsigne uitgereikt. Dit laatste alleen indien de begiftigde een persoon is.

Traianuspenning

Artikel 7

 • 1. De Traianuspenning kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid:

  • a.

   zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente, die voor of ten behoeve van Nijmegen of de Nijmeegse gemeenschap bijzondere verdiensten hebben verworven;

  • b.

   aan al dan niet in deze gemeente gevestigde organisaties, die door hun werkzaamheid bijzondere verdiensten hebben verworven voor of ten behoeve van Nijmegen of de Nijmeegse gemeenschap.

 • 2. Deze verdiensten kunnen bestaan uit een eenmalige of kortstondige actie met regionale of nationale of uitstraling.

Artikel 8

 • 1.

  De vormgeving, uitvoering en afmetingen van de Traianuspenning worden door het college bepaald.

 • 2.

  Aan de begiftigde van de Traianuspenning wordt tevens een oorkonde uitgereikt.

Zilveren Waalbrugspeld

Artikel 9

De Zilveren Waalbrugspeld wordt uitgereikt aan mensen of organisaties die zich, bezoldigd of onbezoldigd en op een bijzondere wijze, verdienstelijk hebben gemaakt voor (delen van) de Nijmeegse gemeenschap. Dit met een minimale duur van 10 jaar.

Artikel 10

 • 1.

  De vormgeving, uitvoering en afmetingen van de Zilveren Waalbrugspeld worden door het college bepaald.

 • 2.

  Aan de begiftigde van de Zilveren Waalbrugspeld wordt tevens een oorkonde uitgereikt.

Register en uitreiking

Artikel 11

 • 1. Van elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding wordt aantekening gehouden in een register, onder vermelding van de omstandigheid die tot de toekenning heeft geleid.

 • 2. De lijst met de gedecoreerden wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Artikel 12

Met betrekking tot het ereburgerschap en de erepenning bepaalt het college de datum, het tijdstip en de wijze, waarop een onderscheiding aan de begiftigde wordt uitgereikt. Met betrekking tot de Traianuspenning en de Waalbrugspeld bepaalt de burgemeester de datum, het tijdstip en de wijze, waarop een onderscheiding aan de begiftigde wordt uitgereikt.

Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 14

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 • 2. De Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen 1956, vastgesteld bij zijn besluit van 21 november 1956 wordt ingetrokken en vervalt op het in het eerste lid genoemde tijdstip.

 • 3. De onderscheidingen, verleend op basis van de in het tweede lid bedoelde verordening, blijven in stand.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening gemeentelijke onderscheidingen”.

  De voorzitter, mr. Th.C. de Graaf

  De raadsgriffier, drs. M.M.V. Mientjes