Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Geldend van 17-11-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2016;

gelet op de artikelen 84, 96 en 97 van de Gemeentewet, en op artikel 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

gezien het advies van de commissie Leefomgeving van 2 november 2016; besluit:

de volgende verordening vast te stellen: Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Artikel 1 Instelling en taak

 • 1. Er is een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

 • 2. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt belast met de advisering op het gebied van de monumentenzorg als bedoeld in de Erfgoedwet, de Monumentenwet 1988 en de op deze wetten gebaseerde voorschriften. Bij de uitoefening van deze taak wordt de Commissie aangeduid als Erfgoedcommissie.

 • 3. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt belast met de advisering over de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk in strijd is met redelijke eisen van welstand als bedoeld in de Woningwet en de daarop gebaseerde voorschriften. Bij de uitoefening van deze taak wordt de Commissie aangeduid als Welstandscommissie.

Artikel 2 Benoeming

 • 1. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is de Stichting Dorp, Stad & Land, gevestigd te Rotterdam.

 • 2. De leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst of andere arbeidsrelatie werkzaam zijn voor de Stichting, die zijn ingeschreven in het architectenregister, en die onafhankelijk zijn van de gemeente Nissewaard.

 • 3. De Stichting wijst de leden aan, uit de in het tweede lid bedoelde leden, die samen de Erfgoed- dan wel de Welstandscommissie vormen. Bij de aanwijzing houdt de Stichting zich aan het bepaalde in deze verordening en aan de in artikel 1, tweede en derde lid, bedoelde voorschriften, en draagt zij zorg voor een evenwichtige verdeling van deskundigheid op het gebied van architectuur-, bouw- en cultuurhistorie, restauratie en stedenbouw.

Artikel 3 Samenstelling en werkwijze

 • 1. De Erfgoedcommissie:

  • a.

   bestaat ten minste uit twee leden;

  • b.

   verkiest uit haar midden een voorzitter;

  • c.

   wordt ondersteund door een door burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtelijk secretaris;

  • d.

   vergadert in het openbaar, en kan besluiten dat een zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvindt;

  • e.

   brengt binnen de gestelde termijnen en voorwaarden schriftelijk advies uit aan burgemeester en wethouders over de toepassing van de in artikel 1, tweede lid, bedoelde wetten en voorschriften;

  • f.

   kan van derden medewerking vragen voor de goede vervulling van haar taak, na verkregen toestemming van burgemeester en wethouders als aan de medewerking door derden kosten voor de gemeente zijn verbonden;

  • g.

   kan een reglement van orde voor haar vergaderingen vaststellen;

  • h.

   legt eenmaal per jaar de gemeenteraad een verslag voor van de door haar verrichte werkzaamheden.

 • 2. De samenstelling en werkwijze van de Welstandscommissie wordt geregeld in hoofdstuk 9 van de Bouwverordening gemeente Nissewaard 2016.

Artikel 4 Vergoeding

 • 1. De vergoeding voor de werkzaamheden en reiskosten van de leden van de Erfgoed- dan wel van de Welstandscommissie is gelijk aan de tarieven die jaarlijks in de algemene ledenvergadering van de vereniging Dorp, Stad & Land worden vastgesteld.

 • 2. De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2016 is niet van toepassing.

Artikel 5 Nadere regeling

Burgemeester en wethouders houden een overeenkomst aan met de Stichting Dorp, Stad & Land waarin zij het bepaalde in deze verordening nader regelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking en zij werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nissewaard op 9 november 2016.
De griffier,
S.J.M. Mackaij
De voorzitter,
M. Salet
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard op 11 oktober 2016.
De secretaris,
M.L.M. Weerts
De burgemeester
M. Salet