Regeling vervallen per 26-04-2023

Handhavingsprotocol Horeca Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee 2016

Geldend van 05-10-2016 t/m 25-04-2023

Intitulé

Handhavingsprotocol Horeca Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee 2016

Burgemeester van respectievelijk burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, ieder voor wat betreft hun bevoegdheden;

overwegende dat:

horecagelegenheden van groot belang zijn voor gemeenten;

deze een sociale functie hebben in de ontmoeting van mensen en ze daarnaast zorgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid;

deze niet alleen positieve effecten hebben, maar ook negatieve effecten die tot aantasting van de openbare orde kunnen leiden en kunnen zorgdragen voor overlast voor de omgeving c.q. omwonenden;

het in verband hiermee noodzakelijk is dat tegen overtredingen van horecagerelateerde wet- en regelgeving opgetreden wordt om het woon- en leefklimaat te beschermen en de openbare orde en veiligheid te waarborgen;

dat hiervoor een leidraad is opgezet die inzicht geeft in de wijze waarop tegen overtredingen in de horeca wordt opgetreden;

gelet op de Drank- en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening, Wet op de Kansspelen en andere horeca-gerelateerde wet- en regelgeving;

b e s l u i t :

 • -

  vast te stellen het Handhavingsprotocol Horeca Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee 2016, met uitzondering van passage zoals genoemd onder 1.17:

  • Ø

   Beleidsregel tijdelijke exploitatievergunning.

 • -

  en in afwijking van deze beleidsregel een recidivetermijn - bij overtredingen van artikel 35 Drank- en Horecawet – te hanteren van 1,5 jaar (in plaats van 1 jaar).

Deze treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 20 september 2016 door
burgemeester,
mr. A. Grootenboer-Dubbelman
Aldus vastgesteld op 20 september 2016 door
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
De secretaris, De burgemeester,
W.van Esch A. Grootenboer-Dubbelman,

Handhavingsprotocol Horeca Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee