Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende bepalingen betreffende de kwaliteit van de uitvoering van de provinciale vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken en het toezicht daarop Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Noord-Brabant

Geldend van 04-10-2016 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende bepalingen betreffende de kwaliteit van de uitvoering van de provinciale vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken en het toezicht daarop Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 19 juli 2016 alsmede de Nota van Wijziging in verband met een technische verbetering in het voorstel van Gedeputeerde Staten 64/16 E d.d. 12 september 2016;

 

Gelet op de artikelen 5.4, eerste lid, onder a, en artikel 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

Overwegende dat gemeenten, provincies en de gemeenschappelijke diensten die in hun opdracht werken, zich bij de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving met oog voor de maatschappelijke functies daarvan, waar die zorg gestalte krijgt in de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht, voor de gezamenlijke opgave gesteld zien om in landelijk verband de kwaliteit van deze uitvoering en handhaving te bevorderen, te borgen en te beoordelen;

 

Overwegende dat het met het oog daarop wenselijk is om regels vast te stellen, in onderlinge afstemming op het niveau van omgevingsdiensten ODBN, OMWB en ODZOB, door de deelnemende gemeenten en de provincie;

 

Overwegende dat het richtsnoer voor de kwaliteitsbevordering in ieder geval de in landelijke samenwerking opgestelde kwaliteitscriteria VTH zijn, die op basis van technische en maatschappelijke ontwikkelingen indien daartoe aanleiding is, met betrokken partijen in landelijke afstemming zullen worden aangepast;

 

Gehoord de Minister van Infrastructuur en Milieu en het College van Procureurs-Generaal;

 

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • b.

  betrokken wetten: wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;

 • c.

  kwaliteitscriteria: in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde kwaliteitscriteria voor vergunning-verlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast;

 • d.

  uitvoering en handhaving: vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van Gedeputeerde Staten.

Paragraaf 2. Kwaliteit

Artikel 3. Betrokkenheid van Provinciale Staten

Provinciale Staten zien toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van de voor de provincie vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

 • 1 Gedeputeerde Staten beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen krachtens artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht gestelde doelen.

 • 2 De doelen, waar deze gestalte krijgen in de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten, hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de dienstverlening;

  • b.

   de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  • c.

   de financiën.

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen de kwaliteitscriteria voor de uitvoering en handhaving vast, alsmede de daaruit voortvloeiende uitvoeringskaders.

 • 2 Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van Gedeputeerde Staten zijn ten minste de landelijke kwaliteitscriteria van toepassing.

 • 3 Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen Gedeputeerde Staten jaarlijks mededeling aan Provinciale Staten.

 • 4 Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen Gedeputeerde Staten daarvan gemotiveerd opgave.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht provincie Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 23 september 2016
Provinciale Staten voornoemd,
de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
de griffier mw. K.A.E. ten Cate