Regeling vervallen per 30-11-2017

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels voor subsidies sport en bewegen Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting

Geldend van 07-10-2016 t/m 29-11-2017

Intitulé

Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, opgenomen als bijlage

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

gelezen de nota d.d, 9 september 2016, Directie /Samen Leven/Sport;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening gemeente Amersfoort;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, opgenomen als bijlage

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager:

  • 1.

   een bij een door NOC*NSF erkende sportbond aangesloten Amersfoortse sterke of brede sportvereniging, of

  • 2.

   een belangenorganisatie uit Amersfoort voor sportverenigingen zoals bedoeld onder sub a of een overkoepelend samenwerkingsverband van sportverenigingen uit Amersfoort zoals bedoeld onder sub a, of

  • 3.

   een stichting die volgens de statuten actief is op het gebied van sport en bewegen in Amersfoort, of

  • 4.

   een inwonersinitiatief uit Amersfoort dat gericht is op sport en bewegen;

 • b.

  Activiteit: een activiteit zoals bedoeld in artikel 3;

 • c.

  ASV: vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

 • d.

  College : het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

 • e.

  Specifieke doelgroep: doelgroep zoals benoemd in het sportbeleid, te weten:

  • inactieve jeugd;

  • senioren, met name 65 +;

  • mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of psychische stoornis;

 • f.

  Sportbeleid: “Amersfoort F!t”, Actualisatie sportbeleid 2013;

 • g.

  Sportvereniging: sterke of brede sportvereniging;

 • h.

  Sterke of brede sportvereniging: een Amersfoortse sportvereniging die voldoet aan de criteria zoals bedoeld in artikel 4;

 • i.

  VOG:Verklaring Omtrent het Gedrag;

 • j.

  Wet: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Doel van de regeling

Het verstrekken van de subsidie heeft tot doel om Amersfoortse sportverenigingen, belangenorganisaties, stichtingen en inwonersinitiatieven, zoals bedoeld in artikel 1, in staat te stellen middels activiteiten een actieve bijdrage te leveren -in de meest brede zin- aan de realisatie van de ambities en doelstellingen van het sportbeleid van de gemeente Amersfoort.

Deze ambities zijn:

 • Zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen;

 • Sterke, brede sportverenigingen die de ruimte krijgen;

 • Efficiënt en effectief gebruik van sportvoorzieningen;

 • Sportinclusief denken.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • a.

  een incidenteel klein sportevenement, zoals nader beschreven in de Toelichting bij deze subsidieregeling, georganiseerd voor en ten behoeve van de Amersfoortse inwoners in Amersfoort;

 • b.

  een incidenteel groot sportevenement, zoals nader beschreven in de Toelichting bij deze subsidieregeling, georganiseerd voor en ten behoeve van de Amersfoortse inwoners in Amersfoort;

 • c.

  een sportactiviteit en/of kaderscholing, daaronder niet begrepen sporttechnisch jeugdkader,gericht op in het sportbeleid benoemde doelgroepen en uit te oefenen in Amersfoort;

 • d.

  een investering in de aanpassing, uitbreiding en/of nieuwbouw van een in Amersfoort gelegen eigen of gemeentelijke sportaccommodatie, zoals nader beschreven in de Toelichting bij deze subsidieregeling;

 • e.

  een initiatief dat een sportief gebruik van de openbare ruimte in Amersfoort bevordert, zoals nader beschreven in de Toelichting bij de subsidieregeling;

 • f.

  een fusie-/samenwerkingstraject van Amersfoortse sportverenigingen, zoals nader beschreven in de Toelichting bij deze subsidieregeling.

Artikel 4 Vereisten aanvrager

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de aanvrager te voldoen aan de onderstaande vereisten:

 • 1.

  De aanvrager valt onder de begripsbepaling zoals genoemd in artikel 1;

 • 2.

  De aanvrager onderschrijft het gemeentelijk beleid op het gebied van de drank- en horecawet, zoals verwoord in de nota ‘Preventie- en Handhavingsplan Alcohol’(d.d. 24 juni 2014);

 • 3.

  Slechts een sportvereniging zoals bedoeld in artikel 1, sub a, onder 1, een belangenorganisatie/samenwerkingsverband, zoals bedoeld in artikel 1 sub a, onder 2, of stichting, zoals bedoeld in artikel 1 sub a onder 3, kan de subsidie alleen aanvragen;

 • 4.

  Een inwonersinitiatief, zoals bedoeld in artikel 1, sub a, onder 4, kan een subsidie slechts aanvragen tezamen met een sportvereniging en/of een belangenorganisatie/samenwerkingsverband en/of stichting;

 • 5.

  In het geval de aanvrager een sportvereniging is, is dit een sterke of brede sportvereniging:

  • a.

   Een sportvereniging is een sterke sportvereniging indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

   • i.

    Bestuur: de sportvereniging heeft minimaal 3 bestuursleden, te weten: voorzitter, secretaris en penningmeester;

   • ii.

    Financiën:de sportvereniging is financieel ‘op orde’, hieronder wordt verstaan

    -een gunstig financieel meerjarig beeld dat blijkt uit de combinatie van de exploitatiesaldi in de afgelopen drie jaren en de actuele stand van financiële vermogenspositie en

    -geen betalingsachterstand bij de verhuurder;

   • iii.

    Accommodatie (in geval van eigen accommodatie): de sportvereniging beschikt over een onderhoudsplan en er wordt gereserveerd voor groot onderhoud;

   • iv.

    Beleid: de sportvereniging beschikt over een recent meerjarenbeleidsplan waarin aandacht wordt besteed aan het communicatie-,vrijwilligers-, sponsor-, jeugd-, ledenwerving- , gezondheid- en kaderscholingsbeleid. In het meerjarenbeleidsplan wordt tevens uitgelegd welk VOG-beleid de vereniging heeft. Vrijwilligers die direct contact hebben met jeugdleden beschikken over een VOG;

  • b.

   Een sportvereniging is een brede sportvereniging indien er behalve aan de criteria zoals genoemd onder sub a wordt voldaan aan minimaal twee van de volgende criteria:

   • i.

    De sportvereniging heeft een aanbod voor specifieke doelgroepen zoals bedoeld in deze regeling;

   • ii.

    De sportvereniging werkt samen met één of meerdere scholen en/of andere partners in de wijk;

   • iii.

    De sportvereniging biedt aan niet-leden overdag een structureel sport- en beweegaanbod;

   • iv.

    De vereniging werkt actief mee aan het openbaar toegankelijk maken en houden van de sportvoorziening.

 • 6.
  • a.

   De aanvrager heeft bewezen ervaring met de organisatie van sportactiviteiten en sportevenementen of op specifieke doelgroepen gerichte sport- en beweegactiviteiten in Amersfoort, of

  • b.

   de aanvrager heeft een initiatief dat vernieuwend is en gericht op de Amersfoortse inwoners.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1. De maximaal te verstrekken subsidie ten behoeve van sport wordt jaarlijks in de gemeentebegroting vastgesteld.

 • 2. Voor het jaar 2017 is het algehele subsidieplafond vastgesteld op € 615.000,-

 • 3. Het college stelt jaarlijks binnen de kaders van de begroting deelsubsidieplafonds vast ten behoeve van deze subsidieregeling voor de volgende categorieën:

  • --

   categorie a: incidentele kleine sportevenementen;

  • --

   categorie b: incidentele grote sportevenementen;

  • --

   categorie c: incidentele sportactiviteiten en/of kaderscholing, initiatieven openbare ruimte en fusie/samenwerkingstrajecten;

  • --

   categorie d: investeringen.

 • 4. Als het totaal van alle te verlenen subsidieaanvragen het in de op dat jaar betrekking hebbende deelsubsidieplafond overschrijdt, wordt de subsidie verstrekt op basis van de verdeelregels zoals genoemd in artikel 6.

 • 5. Het college kan binnen drie maanden na verlening van de subsidies voor de categorieën a,c en d besluiten niet benutte bedragen uit één van de vier categorieën geheel of gedeeltelijk toe te voegen aan een andere categorie, dit conform de vastgestelde rangorde.

Artikel 6 Verdeelregels en beoordelingscriteria

 • 1. In het geval van de situatie zoals bedoeld in artikel 5 lid 4 stelt de adviescommissie aan de hand van de tijdig ingediende en volledige aanvragen een rangorde vast op grond van de volgende beoordelingscriteria:

  • a.

   De aanvraag voor een activiteit levert een aantoonbare bijdrage aan de ontwikkeling van een brede sportvereniging, zoals omschreven in de Toelichting;

  • b.

   De aanvraag voor een activiteit draagt bij aan meerdere ambities van het sportbeleid, zoals genoemd in artikel 2 en zoals omschreven in de Toelichting;

  • c.

   De aanvraag voor een activiteit heeft een duurzaam karakter voor de wijk en/of de sportvereniging, zoals omschreven in de Toelichting;

  • d.

   De aanvraag voor een activiteit wordt gesteund door meerdere organisaties op het gebied van sport en bewegen en/of sportverenigingen.

 • 2. De verdeling van de punten is als volgt:

  • a.

   Voor sub a zijn maximaal 10 punten te behalen;

  • b.

   Voor sub b zijn maximaal 8 punten te behalen;

  • c.

   Voor sub c zijn maximaal 6 punten te behalen;

  • d.

   Voor sub d zijn maximaal 4 punten te behalen.

 • 3. Indien honorering van twee of meer aanvragen die gelijk zijn gerangschikt ertoe zou leiden dat het beschikbare subsidieplafond van categorie b of de totale beschikbare subsidieplafonds van de categorieën a,c en d zou worden overschreden, dan wordt de subsidie naar rato verleend;

 • 4. Het college wijst resterende aanvragen, al dan niet gedeeltelijk, af.

Artikel 7 Adviescommissie

 • 1. De adviescommissie adviseert het college over vaststelling van de rangorde.

 • 2. De adviescommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden met expertise op het gebied van sport en bewegen en wordt ambtelijk door de gemeente Amersfoort ondersteund.

 • 3. De in de adviescommissie zittende leden hebben geen persoonlijk of organisatiebelang bij de vaststelling van de rangorde en hebben geen aanvraag ingediend of zullen geen aanvraag indienen op grond van deze subsidieregeling.

 • 4. De adviescommissie beoordeelt de subsidieaanvraag conform deze subsidieregeling en aan de hand van de verdeelregels en beoordelingscriteria zoals bedoeld in artikel 6.

 • 5. Het college stelt de rangorde vast en kan gemotiveerd afwijken van de door de adviescommissie opgestelde rangorde.

Artikel 8 Vereisten aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag wordt gericht aan het college en vermeldt de naam, het adres en de woonplaats van de aanvrager en wordt door de aanvrager ondertekend. De aanvraag wordt bij voorkeur digitaal aangeleverd.

 • 2. Voor de indiening van de aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van het door de gemeente te verstrekken aanvraagformulier.

 • 3. Bij een subsidieaanvraag dient een begroting en een activiteitenplan te worden ingediend.

 • 4. De gesubsidieerde activiteit dient plaats te vinden in het jaar waarin de subsidie is verleend, met uitzondering van de incidentele grote sportevenementen.

 • 5. Een aanvraag voor een evenement dient tevens te zijn voorzien van een plan van aanpak waarin de wijze waarop wordt omgegaan met onder andere vergunningen, overlast en veiligheid zijn uitgewerkt.

 • 6. Bij een aanvraag voor een investering in de accommodatie wordt tevens een investeringsplan en een exploitatiebegroting voor de komende jaren ingediend. Bij een aanvraag voor een investering kan het uurtarief van vrijwilligers ten behoeve van de te subsidiëren activiteit worden meegenomen voor maximaal € 25,00 bruto per uur. Van het door de aanvrager in te brengen eigen aandeel van de investering is maximaal 50 % toe te rekenen aan de gekapitaliseerde inbreng van vrijwilligers.

 • 7. Alleen de kosten die in redelijkheid direct verband houden met de activiteit worden in aanmerking genomen.

 • 8. De maximale subsidiëring voor de activiteit bedraagt 40% van de kosten van de subsidiabele activiteit, exclusief de BTW. Uit de aanvraag moeten duidelijk blijken dat het eigen aandeel van de overige kosten aantoonbaar door de aanvrager gefinancierd kan worden.

 • 9. Bij een aanvraag voor grote sportevenementen worden eventuele sponsorgelden met een ondertekende intentieverklaring aangetoond.

 • 10. Indien de aanvrager kan aantonen dat met de subsidieaanvraag een activiteit kan worden gerealiseerd die een substantiële kostenbesparing of efficiency verbetering in het gebruik van de accommodaties tot gevolg heeft, kan van de in artikel 8, lid 8 vermelde 40 % worden afgeweken en maximaal tot 100% worden gesubsidieerd.

 • 11. Indien de aanvrager een rechtspersoon is dient bij een eerste subsidieaanvraag tevens het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel te worden overlegd.

 • 12. Op verzoek van het college dient de aanvrager onduidelijkheden in de aanvraag mondeling of schriftelijk toe te lichten.

 • 13. Per aanvrager wordt maximaal één aanvraag in behandeling genomen. De aanvraag mag meerdere onderdelen uit de regeling omvatten.

 • 14. Uit de aanvraag moet blijken dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd nog niet is gerealiseerd, aangevangen of aangeschaft.

Artikel 9 Indieningstermijn aanvraag

 • 1. Aanvragen moeten worden ingediend voor 1 december voorafgaande aan het jaar waarin de activiteit plaatsvindt.

 • 2. Aanvragen voor categorie b (incidentele grote sportevenementen) worden telkens voor 1 december voor het jaar na het daaropvolgende begrotingsjaar ingediend.

 • 3. Een aanvraag die niet tijdig of niet volledig, na de herstelverzuimtermijn zoals bedoeld in de wet, is ingediend wordt niet in behandeling genomen.

 • 4. In het geval voor één of meer categorieën het vastgestelde subsidieplafond niet is bereikt, kan, met inachtneming van artikel 5, lid 5, een tweede indieningstermijn voor de aanvraag van een subsidie worden vastgesteld door het college.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Naast de gronden genoemd in artikel 4:25 en 4:35 van de Wet en de artikelen 10 en 13 van de ASV kan de subsidie geweigerd worden indien:

 • 1.

  er niet wordt voldaan aan de in artikel 3 genoemde subsidiabele activiteiten;

 • 2.

  er niet wordt voldaan aan de in artikel 4 genoemde vereisten aanvrager;

 • 3.

  er niet wordt voldaan aan de in artikel 8 genoemde vereisten aanvraag;

 • 4.

  er voor de activiteit reeds eerder subsidie of budget in welke vorm dan ook is of wordt verstrekt;

 • 5.

  de activiteit onderdeel uitmaakt van een groter geheel waarvoor al subsidie of budget in welke vorm dan ook is of wordt verstrekt.

 • 6.

  indien de aanvrager gedurende twee opeenvolgende jaren voor dezelfde activiteit een subsidie is verstrekt.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken indien toepassing van de bepaling zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Aan dit artikel kunnen op voorhand geen rechten worden ontleend.

Artikel 12 Intrekking

De Subsidieregeling Sportvoorzieningen 2010, de Subsidieregeling bijzondere sportevenementen 2008 en de Subsidieregeling grootschalige sportevenementen Amersfoort 2012 worden ingetrokken.

Artikel 13 Overgangsrecht

De Subsidieregeling Sportvoorzieningen 2010, de Subsidieregeling bijzondere sportevenementen 2008 en de Subsidieregeling grootschalige sportevenementen Amersfoort 2012, zoals die luidden op de dag voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van deze regeling, blijven van kracht voor subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 15 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 27 september 2016
De secretaris, de burgemeester