Regeling vervallen per 01-01-2020

Regeling Beeldschermbril

Geldend van 07-09-2016 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2011

Intitulé

Regeling Beeldschermbril

Beeldschermbril

Regeling vergoeding beeldschermbril

Inhoudsopgave

 • Waarom deze regeling

 • Op wie van toepassing

 • Wanneer een beeldschermbril

 • Procedure aanvragen beeldschermbril

 • Vergoeding door de werkgever

Waarom deze regeling

Deze regeling is een uitwerking van het Arbobesluit artikel 5.11 (Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtvermogen van de werknemers). Dit artikel van het arbobesluit bepaald dat de werkgever aan de medewerker speciale, met de desbetreffende arbeid verband houdende, oogcorrectiemiddelen moet verstrekken wanneer uit onderzoek blijkt dat de medewerker dit nodig heeft.

Op wie van toepassing

Deze regeling is van toepassing op de medewerker in dienst van de gemeente Medemblik die gemiddeld meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm moet werken en die door (ouderdoms-) verziendheid problemen ondervindt bij het kijken naar het beeldscherm.

Wanneer een beeldschermbril

Met het stijgen van de leeftijd vermindert het functioneren van de ooglens zodat het steeds moeilijker wordt om op korte afstand details scherp te zien. Na verloop van tijd kan er een moment komen waarop een leesbril noodzakelijk is om goed te kunnen lezen. Enige tijd na het in gebruik nemen van de eerste leesbril ontstaat veelal de behoefte aan een aparte brilsterkte voor het werken met een beeldscherm. Het beeldscherm staat meestal op ongeveer 60 cm afstand. Bij sommige mensen geeft dit problemen met scherpstellen. Een beeldschermbril heeft glazen die scherpstellen op een afstand van 60 tot 80 cm.

De klachten met betrekking tot beeldschermwerk zijn in te delen in de volgende groepen:

 • -

  Klachten over het zien: slecht of wazig zien, dubbelzien, nabeelden, veranderde kleurwaarneming;

 • -

  Irritatie: jeuk aan de ogen, brandende ogen, tranende ogen, droge ogen, last van het licht, pijnlijke ogen;

 • -

  Vermoeidheid: vermoeide ogen, zware ogen, trillende ogen.

 • -

  Ook klachten als hoofdpijn, duizeligheid en pijn of stijfheid in de nek kunnen met beeldschermwerk samenhangen.

Werkt een medewerker op een juiste manier met het beeldscherm, maar heeft de medewerker toch last van klachten bij het kijken naar het beeldscherm, dan kan het zijn dat de medewerker een beeldschermbril nodig heeft. In dat geval wordt de procedure aanvragen beeldschermbril gevolgd.

Procedure aanvragen beeldschermbril

 • 1

  Wanneer een medewerker klachten heeft tijdens het werken achter een beeldscherm, dan meldt hij dit bij de leidinggevende.

 • 2

  De leidinggevende vraagt de afdeling P&O een afspraak te plannen voor een preventiegesprek met de bedrijfsarts.

 • 3

  De bedrijfsarts zal nagaan of de klachten opgeheven kunnen worden met een beeldschermbril, of dat er een vermoeden is van een oogaandoening. In het laatste geval zal de bedrijfsarts de medewerker doorverwijzen naar de oogarts.

 • 4

  Als de bedrijfsarts meent dat de klachten opgeheven kunnen worden met een beeldschermbril, verstuurt hij zijn advies over aanschaf van een beeldschermbril via de gebruikelijke kanalen.

 • 5

  De leidinggevende koppelt het advies terug aan de medewerker.

 • 6

  De medewerker dient een schriftelijk verzoek in bij de afdeling P&O voor het aanschaffen van een beeldschermbril onderbouwt dit o.a. met het advies van de bedrijfsarts.

 • 7

  De medewerker krijgt van de afdeling P&O schriftelijk toestemming voor het aanschaffen van een beeldschermbril.

 • 8

  De medewerker kiest een opticien en declareert achteraf de gemaakte kosten bij de afdeling P&O waarbij de rekening wordt overlegd.

 • 9

  Bij aanpassing van de sterkte van de beeldschermbril kan worden volstaan met stap 6 tot en met 8 van deze procedure. Een bezoek aan de bedrijfsarts is niet nodig.

Vergoeding door de werkgever

Artikel 5.11 van het Arbobesluit ('Maatregelen met betrekking tot bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers') geeft aan dat de werkgever verplicht is aan de medewerker oogcorrectiemiddelen te verstrekken als normale oogcorrectiemiddelen niet (meer) voldoen voor het uitvoeren van de arbeid. Artikel 44 van de Arbowet bepaalt dat deze kosten volledig voor rekening van de werkgever komen. De werkgever kan volstaan met de goedkoopste uitvoering.

 • -

  De medewerker krijgt de kosten voor het montuur tot maximaal € 100 vergoed.

 • -

  De vergoeding voor monofocale (enkelvoudige) glazen is max. € 120 per glas.

 • -

  In enkele gevallen kan het zijn dat de monofocale glazen niet volstaan. Op advies van de opticien kan in die gevallen worden gekozen om een beeldschermbril met varifocale glazen of met bureauglazen aan te schaffen. Omdat een beeldschermbril met varifocale glazen gecombineerd wordt in een “normale” bril is het de bedoeling dat deze bril eerst gedeclareerd wordt bij de eigen ziektekostenverzekering. De eventuele resterende vergoeding na declaratie is max. € 120 per glas.

 • -

  Standaard ontspiegelde glazen worden geheel vergoed (eventuele extra’s als getinte glazen niet.)

 • -

  De gemeente Medemblik vergoedt eens in de twee jaar de kosten voor een beeldschermbril, ongeacht of de sterkte van de bril tussentijds aangepast moet worden.