Verordening werkgeverscommissie Griffie

Geldend van 17-08-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie Griffie

De Raad der gemeente Stein;

Gezien het voorstel van het Presidium d.d. 26 mei 2015

Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e en artikel 156 van de Gemeentewet.

(Gem. blad Afd. A 2015, no. 130);

besluit:

Vast te stellen de navolgende ‘Verordening werkgeverscommissie griffie’

Artikel 1. Instelling werkgeverscommissie

Er wordt een werkgeverscommissie griffie ingesteld, die het werkgeverschap uitoefent t.a.v. de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren.

Artikel 2. Algemene taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffie zoals

  dat door de raad aan haar gedelegeerd is en omschreven in artikel 5 van deze

  verordening

 • 2. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en de

  uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en

  regelingen;

 • 3. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien

  van het griffiepersoneel manadateren aan de griffier.

Artikel 3. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit vier leden: een voorzitter (plaatsvervangend

  voorzitter van de raad) en drie andere leden uit de raad;

 • 2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd

  voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  a) Op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het

  ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd

  b) Indien het lid aftreedt als lid van de raad

  c) Indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid

  van de werkgeverscommissie te vervullen

 • 4. De voorzitter van de raad wordt in de vergadering van de werkgeverscommissie

  uitgenodigd aanwezig te zijn en op te treden als adviseur

Artikel 4. Taken van de voorzitter

1.De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

1. a) Het tijdig en periodiek bijeen roepen van de werkgeverscommissie

1. b) Het leiden van de vergaderingen

1. c) Het doen naleven van deze verordening

1. d) Het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie

1. uitgaan, alsmede het zorgdragen voor de uitvoering van de besluiten van de

1. werkgeverscommissie

e) Het functioneren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als

eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie

Artikel 5. Specifieke taken en bevoegdheden werkgeverscommissie griffie

De werkgeverscommissie heeft als taken:

a) Het nemen van besluiten volgend uit de bevoegdheden die rechtstreeks voortvloeien uit

de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgesteld

rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e gemeentewet, met

uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d,

eerste lid en 107e, eerste lid van de Gemeentewet;

b) Het doen van voorstellen aan de raad omtrent door de raad te nemen besluiten inzake

benoeming, schorsing, vervanging en ontslag en de instructie van de raadsgriffier

evenals over de organisatie van de griffie

c) Het voeren van functionerings-en beoordelingsgesprekken, beide 1`x per jaar, met de

raadsgriffier

d) Overige tot het werkgeverschap behorende taken ten aanzien van de raadsgriffier;

e) Het benoemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de griffie als bedoeld in

artikel 107e. lid 2 van de Gemeentewet

f) De overige besluiten betreffende de individuele rechtspositie van de medewerkers van

de griffie;

g) Het vaststellen van de wijzigingen en aanvullingen op de Car/Uwo/ de

arbeidsvoorwaardenregeling Stein

Artikel 6. Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie ter zijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de gemeentesecretaris afspraken over ondersteuning op het gebied van personeelszaken.

Artikel 7. Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden

  zoals bedoeld in artikel 3. Bij het staken van de stemmen geldt de stem van de voorzitter

  als doorslaggevend

 • 2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het

  aantal zitting hebbende leden aanwezig is

Artikel 8. Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 9. Beslotenheid van de vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in

  artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet Openbaarheid van Bestuur in beslotenheid

  gehouden

 • 2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie

  beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de wet Openbaarheid

  Bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe

  een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter

  weigert een dergelijk verzoek slechts als er sprake is van strijd met het openbaar belang.

  Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing

Artikel 10. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt inwerking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking

Artikel 13. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie Griffie’

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 juni 2015
De Raad voornoemd,
de Griffier, de Voorzitter,