Verordening Drank -en Horecawet gemeente Stein 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening Drank -en Horecawet gemeente Stein 2015

VERORDENING DRANK-EN HORECAWET

GEMEENTE STEIN 2015

2014, no. 82

De Raad van de gemeente Stein,

gezien het voorstel inzake de vaststelling van de “Verordening Drank- en Horecawet gemeente Stein 2015”;

(Gem. blad Afd. A 2014, no. 82);

gelet op de artikelen 147 van de Gemeentewet en 4, 25a, 25b, 25c, 25d en 26 van de Drank- en

Horecawet;

B E S L U I T

vast te stellen de:

VERORDENING DRANK-EN HORECAWET GEMEENTE STEIN 2015

§ 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   De wet: Drank- en Horecawet;

  • b.

   Terras: het buiten de besloten ruimte gelegen deel van een inrichting

waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar bedrijfsmatig of anders dan om niet dranken of spijzen voor gebruik ter plaatse mogen worden verstrekt;

 • c.

  Vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

 • d.

  Bezoeker: een ieder die zich in de inrichting bevindt, met uitzondering van:

  • -

   Leidinggevenden in de zin van de wet;

  • -

   Personen die dienst doen in de inrichting;

  • -

   Personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is;

 • e.

  Paracommerciële een inrichting waarin een paracommerciële rechtspersoon in

Inrichting: eigen beheer het horecabedrijf exploiteert

 • f.

  Restaurant: een inrichting voornamelijk gericht op het verstrekken van

  Maaltijden

 • g.

  Bijeenkomsten van: bijeenkomsten die geen direct verband houden met de

persoonlijke aard doelstelling van de paracommerciële instelling

2.Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

§ 2 BEPALINGEN VOOR INRICHTINGEN WAARIN HET HORECABEDRIJF WORDT UITGEOEFEND

Artikel 2 Voorschriften aan vergunningen om het horecabedrijf uit te oefenen

De burgemeester kan aan een vergunning voor een horecabedrijf voorschriften verbinden.

Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld:

 • a.

  ter bescherming van de volksgezondheid, of

 • b.

  in het belang van de openbare orde, of

 • c.

  ter bevordering van de naleving van artikel 20 van de wet.

§ 3 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR INRICHTINGEN WAARIN HET HORECABEDRIJF WORDT UITGEOEFEND IN BEPAALDE GEBOUWEN

A.BEPERKING VERSTREKKING STERKE DRANK

Artikel 3 Gebruik ter plaatse

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken dan wel bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse te verstrekken in de inrichting:

 • a.

  waarin of in een onderdeel waarvan uitsluitend of in hoofdzaak geringe eetwaren, zoals belegde broodjes, patates frites en kroketten, worden verkocht;

 • b.

  welke deel uitmaakt van een gebouw welke uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is voor het geven van onderwijs;

 • c.

  welke deel uitmaakt van een gebouw welke uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is door jeugdorganisaties of -instellingen;

Hieronder wordt in elk geval een jongerencentrum verstaan;

 • d.

  welke is gelegen op een terrein dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een of meer sport dan wel recreatieve organisaties of -instellingen en anderzijds van een inrichting welke deel uitmaakt van een gebouw dat uitsluitend of in hoofdzaak bij een of meer sportorganisaties of -instellingen in gebruik is;

 • e.

  die gelegen is op een kampeer- of caravanterrein.

 • B.

  HET VERSTREKKEN VAN ALCOHOLVRIJE DRANK

Artikel 4 Verbod bedrijfsmatig verstrekken alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van de Burgemeester in een voor publiek toegankelijke besloten ruimte en/of terras bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken;

 • 2. Dit verbod geldt niet:

  • a.

   indien wordt gehandeld krachtens een vergunning ingevolge de wet tot het uitoefenen van een horecabedrijf;

  • b.

   indien deze verstrekking geschiedt als dienstverlening van bijkomstige aard aan personen die in die besloten ruimte vertoeven anders dan voor het gebruiken van consumpties;

Artikel 5 Eisen vergunninghouder

Voor het verkrijgen van een vergunning moet een natuurlijk persoon de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en voldoen aan de eisen, die bij of krachtens artikel 8, eerste lid, aanhef en sub b en c, en derde lid van de wet, worden gesteld aan de leidinggevenden.

Artikel 6 Voorschriften en beperkingen

 • 1. Aan een verleende vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 2. Degene aan wie vergunning is verleend is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 7 Weigeringsgronden

De vergunning wordt geweigerd, indien:

 • 1.

  de aanvrager een natuurlijk persoon is die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt en/of niet wordt voldaan aan de in artikel 8, eerste lid, aanhef en sub b en c, en derde lid van de wet;

 • 2.

  voor de publiek toegankelijke besloten ruimte en/of terrassen waarvoor de vergunning wordt gevraagd, reeds een vergunning ingevolge de wet is verleend;

 • 3.

  zich in de voor publiek toegankelijke besloten ruimte en/of terrassen feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat gevaar zou kunnen blijven bestaan voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Artikel 8 Vergunning

In een vergunning worden in ieder geval vermeld:

 • a.

  de natuurlijke of rechtspersoon of -personen aan wie de vergunning is verleend;

 • b.

  de plaats (de adressering) waar de inrichting zich bevindt;

 • c.

  de ligging en de oppervlakten van de lokaliteit(en)en/of terrassen;

 • d.

  de voorschriften of beperkingen die ingevolge artikel 6, eerste lid, aan de vergunning zijn verbonden.

Artikel 9 Vervalgronden

Een vergunning vervalt, wanneer:

 • a.

  sedert haar verlening onherroepelijk is geworden, zes maanden zijn verlopen, zonder dat handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;

 • b.

  gedurende een jaar anders dan wegens overmacht geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;

 • c.

  de verlening van een vergunning, strekkende tot vervanging van eerstbedoelde vergunning, van kracht is geworden.

Artikel 10 Intrekking vergunning

 • 1. De Burgemeester trekt de vergunning in, indien:

  • a.

   de te zijner verkrijging verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest;

  • b.

   zich in de voor publiek toegankelijke besloten ruimte als bedoeld in artikel 4, eerste lid, feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;

  • c.

   niet langer wordt voldaan aan de in artikel 5 gestelde eisen;

  • d.

   vergunninghouder hierom schriftelijk vraagt.

 • 2. Een vergunning kan voorts worden ingetrokken indien is gehandeld in strijd met de krachtens artikel 6, eerste lid, aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen.

§ 4 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR PARACOMMERCIËLE INRICHTINGEN

Artikel 11 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

:

Paracommerciële rechtspersonen verstrekken alcoholhoudende drank uitsluitend:

a.van maandag tot en met vrijdag:

van 1 uur voor aanvang van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon tot 24.00 uur;

b.op zaterdag en zondag:

van 1 uur voor aanvang van de activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon tot 20.00 uur.

c.Indien er op zaterdag of zondag tussen 20.00 en 23.00 uur wedstrijden, trainingen, clinics, repetities en concerten/uitvoeringen plaatsvinden geldt een eindtijd voor het verstrekken van alcoholhoudende drank van 24.00 uur.

Artikel 12 Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen

:

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen mogen alcoholhoudende drank verstrekken tijdens ten hoogste 6 bijeenkomsten per jaar die gericht zijn op activiteiten die niet of niet rechtstreeks passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 • 2.

  Indien meerdere paracommerciële rechtspersonen zijn gevestigd in een accommodatie gelden de mogelijkheden als genoemd in het vorige lid niet per rechtspersoon doch voor de gehele accommodatie.

 • 3.

  Het is verboden de accommodatie ter beschikking te stellen:

  • a.

   voor bijeenkomsten van persoonlijke aard

  • b.

   voor anderen dan verenigingen/stichtingen uit de gemeente Stein

 • 4.

  Drank- en maaltijdverstrekking dient altijd ondergeschikt te zijn aan de activiteiten als bedoeld in het eerste lid.

 • 5.

  Uiterlijk 6 weken voor aanvang van een activiteit als bedoeld in het eerste lid dient door vergunninghouder een melding te worden ingediend.

 • 6.

  Met de melding kan worden ingestemd:

  • a.

   tot maximaal 20.00 uur, indien het een middagactiviteit betreft;

  • b.

   tot maximaal 24.00 uur, indien het een avondactiviteit betreft.

§ 5 TRADITIONELE, KERNGEBONDEN ACTIVITEITEN

Artikel 13 Traditionele, kerngebonden activiteiten

Paracommerciële rechtspersonen mogen alcoholhoudende dranken verstrekken in hun accommodatie tijdens de traditionele, kerngebonden activiteiten, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij deze verordening.

§ 6 KENNIS EN INZICHT SOCIALE HYGIENE

Artikel 14 Kennis en inzicht sociale hygiëne

 • 1. De persoon onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking van zwakalcoholhoudende drank bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard als bedoeld in artikel 35 van de wet geschiedt, dient te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne.

 • 2. Het in lid 1 genoemde vereiste geldt niet in geval van besloten feesten.

§ 7 OVERGANGS-EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 15 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan de burgemeester van het bepaalde in deze verordening afwijken,

indien strikte toepassing van het bepaalde voor een of meer belanghebbenden onevenredig

zou zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen en met de belangen ter

waarborging waarvan deze verordening is opgesteld.

Artikel 16 Overgangsrecht

 • 1.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor paracommerciële rechtspersonen de voorschriften en beperkingen die in eerder verleende vergunningen zijn gesteld.

 • 2.

  Besluiten die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening zijn

verleend op grond van de Drank- en Horecaverordening 2004 blijven van kracht totdat op grond van deze verordening nieuwe besluiten zijn genomen.

3.Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om

3. een besluit is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop

3. deze verordening toegepast.

Artikel 17 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Drank -en Horecawet gemeente Stein 2015”.

 • 3. Bij het in werking treden van deze verordening komt de Drank- en Horecaverordening 2004 en het Paracommerciebeleid 2007 te vervallen.

Bijlage behorende bij de verordening

Traditionele, kerngebonden activiteiten (welke op 1 januari 2001 reeds werden georganiseerd in een paracommerciële accommodatie):

 • a.

  Kienbijeenkomsten

 • b.

  Volgens opgave ten behoeve van de volgende verenigingen/instellingen:

  Voetbalvereniging "Havantia" gelegen Heuvelstraat 1a, te Meers:

Snuffelmarkt in mei; Afsluiting seizoen in mei; Buurtentoernooi in mei; Meerser Maasloop in november; Nieuwjaarsborrel in januari.

Voetbalvereniging "de Ster", gelegen Heisteeg Stein:

Mosselavond in oktober; Wandeltocht in oktober; Afsluitende feestavond + huldiging jubilarissen in mei; Sleep-in voor de D, E en F jeugd in juni;

Jongeren Centrum Stein gelegen aan de Dieterenstraat te Stein:

Carnavalsparty rond Carnaval

Stichting Open Jongeren Centrum Urmond gelegen Graetheidelaan 60 te Urmond:

Carnavalsviering rond Carnaval (zie verder onder artikel 11 sub e)

Stichting Gemeenschapshuis Pater Kolbe, gelegen Graetheidelaan 60 te Urmond:

Carnavalsviering rond Carnaval.

Urmondse Monumenten Stichting, gelegen Grote Straat 26 te Urmond:

Diverse vergaderingen buurtvereniging 't Hetzendael; Kerstavondviering buurtvereniging Raadhuisstraat en Weefkring Limburg.

Sociëté Saint Martin Fanfare de Stein gelegen Kelderstraat 8 te Stein:

Toneeluitvoering 1e zondag in januari; Toneeluitvoering laatste weekend in maart; Jaarlijks concert Mandolineorkest- en ensemble The Strings; Kindercarnaval de zondag vóór carnaval; Carnaval tijdens de carnavalsdagen; Muziekavond van de Dirgelländer, laatste weekend in september; Steinder Revue 2 weekenden in november.

Fanfare St. Martinus Urmond gelegen Urmonder Maasstraat 5 te Urmond

Diverse Carnavalsvieringen voor jongeren Gastenhof, kindercarnaval schoolkinderen (en ouders) Basisschool "de Avonturijn" rond Carnaval;

Carnavalsviering algemeen (w.o. Prinsenreceptie); Intocht Sinterkaas in november; Kerstmarkt in december.

Fanfare St. Joseph Meers, gelegen Koeweide 41 te Meers:

Prinsenbal i.s.m. C.V. de Koeleköp rond Carnaval; Carnavalsconcerten, Carnavalszaterdag tijdens/na carnavalsoptocht; Voorspeeldag fanfare;

Silvesterparty in december; Kerstmarkt /Kerstviering in december; wandeltocht fanfare/Uniformenfonds; 2 x per jaar barbecue/borrel fanfare; Zeskamp in augustus (Uniformenfonds fanfare); diverse concerten (muziek, zang) door andere verenigingen dan de fanfare; 1 x per jaar feestavond fanfare; kienavonden Uniformenfonds Fanfare; lustrumfestiviteiten fanfare/Voetbalvereniging "Havantia" Meers; Lustrumfestiviteiten fanfare/Carnavalsvereniging "de Koeleköp"; diverse vergaderingen van andere verenigingen dan de fanfare; Toneeluitvoering in voorjaar; Intocht Sinterklaas.

Stichting Beheer Multifunctioneel Centrum Berg a/d Maas:

Tbv Harmonie St. Joseph: Concerten, Maasgouw toernooi 1 x in de cyclus, Steindertreffen 1 x in de 5 jaar, recepties voor een jubileum of concours, galaconcerten van het orkest drumband en het jeugdorkest, feestavond voor de Harmonie, barbecue/borrel, lustrumfestiviteiten Harmonie, vergaderingen, nieuwjaarsborrel.

Carnavalsactiviteiten w.o. Prinsenreceptie, seniorenmiddag, ontbinding optocht met bal, vergaderingen door CV de Lombokkers; diverse muziek- en zangconcerten door het plaatselijk zangkoor van Berg a/d Maas; 2 x per jaar een gezamenlijke feestavond met orkest met Bergse verenigingen (Harmonie, ODF, Schuttterij, Lombokkers, IVS en MFC); 1 x per jaar een speelgoedbeurs en div. vergaderingen door Buurtverenigingen; Schoolcarnaval en viering intocht Sinterklaas door Basisschool de Avonturijn.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 december 2014.

De Raad voornoemd,

de Griffier, de Voorzitter,

Dict. SR