Tarievenbesluit sport 2016

Geldend van 31-12-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Tarievenbesluit sport 2016

De Raad der gemeente Stein;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake sporttarieven 2016van 27oktober 2015;

(Gem. blad Afd. A 2015, no. );

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit :

 • I.

  vast te stellen voor 2016 de volgende tarieven:

 • A.

  De tarieven voor de overdekte sportaccommodaties bedragen:

Sporthal/sportzaal/gymzaal

1.Verhuur sporthal Merode

Zaaldeel, uurtarief gesubsidieerd € 19,25

Zaaldeel, uurtarief niet gesubsidieerd € 29,55

Hele zaal, uurtarief gesubsidieerd € 32,70

Hele zaal, uurtarief niet gesubsidieerd € 50,35

Bloktarieven per 4 uur;

Douche en kleedruimte € 19,50

Hele sporthal excl. Douche/kleedruimte € 25,20

Bloktarieven per dog:

Hele sporthal, incl. douche/kleedruimte € 395,70

2.Verhuur sportzalen

Zaaldeel, uurtarief gesubsidieerd € 9,65

Zaaldeel, uurtarief niet gesubsidieerd € 14,75

Hele zaal, uurtarief gesubsidieerd € 15,30

Hele zaal, uurtarief niet gesubsidieerd € 23,50

Bloktarieven per dagdeel ( 4 uur).

Douche en kleedruimte € 19,50

Hele sporthal excl. Douche/kleedruimte € 11,80

Bloktarieven per halve dag:

Hele sporthal, incl. douche/kleedruimte € 65,25

3.Verhuur gymzalen

Hele zaal, uurtarief gesubsidieerd € 9,65

Hele zaal, uurtarief niet gesubsidieerd € 14,75

Bloktarieven per dagdeel (4 uur)

Douche en kleedruimte € 19,50

Hele sporthal excl. Douche/kleedruimte € 7,40

Verhuur bij evenementen

Het tarief voor het gebruik van (gedeelten van) de accommodaties

t.b.v. evenementen bedraagt per dagdeel (4 uur) € 19,05

 • B.

  Huur kantine behorende bij accommodatie

  (voetbal/handbal/tennis) € 0,50

 • C.

  Reclameopbrengsten en recettes:

  Afdracht bij activiteiten in/op gemeentelijke

  sportaccommodaties met uitzondering van

  activiteiten, georganiseerd door plaatselijke

  verenigingen die landelijk zijn georganiseerd

  of de vaste gebruiker van de accommodatie 25 %

 • D.

  De tarieven voor het vissen en het scheppen van vère de vase in het Steinerbos bedragen

  voor:

  • 1.

   Vissen

 • a.

  jaarvergunningen voor personen:

  • 1.

   beneden de 18 jaar nihil

  • 2.

   18 jaar en ouder € 7,00 per jaar

 • b.

  dagvergunningen € 4,75 per dag

  • 2.

   Vère de vase scheppen € 9,35 per jaar

  • 3.

   Uitgifte van de vergunningen als bedoeld onder D., eerste en tweede lid, geschiedt door het college, die ter zake het gebruik beperkende voorwaarden kunnen opleggen.

II. De in dit besluit opgenomen tarieven treden in werking op 1 januari 2016.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 december 2015.
De Raad voornoemd,
de Griffier, de Voorzitter,
Dict.: BW