Verordening Koepel Sociaal Domein Edam-Volendam

Geldend van 21-10-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening Koepel Sociaal Domein Edam-Volendam

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van  12 juli 2016

Gelet op de Participatiewet, artikel 47, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.1.3., derde lid de Jeugdwet, artikel 2.10 de Wet Sociale Werkvoorzieningen, artikel 2, derde lidB e s l u i t : tot vaststelling van de Verordening Koepel Sociaal Domein Edam-Volendam.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • - Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam

 • - De gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Edam-Volendam

 • - De Koepel Sociaal Domein (KSD): het orgaan dat het college en/of de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviseert met betrekking tot het sociale domein

 • - Adviesraden: de raden die zijn vertegenwoordigd in de adviesraad sociaal domein

 • - Sociaal domein: de term die gebruikt wordt voor alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijk beleid: zorg, ondersteuning, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering, werk en inkomen.

Artikel 2 Grondslag en reikwijdte van de regeling

De mogelijkheid voor personen/cliënten/inwoners van de gemeente Edam-Volendam of hun vertegenwoordigers om invloed uit te oefenen op gemeentelijke beleid vindt zijn grondslag in de Wmo, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Sociale Werkvoorzieningen.

Deze regeling is van toepassing op de organisatie van de door de gemeenteraad ingestelde Koepel Sociaal Domein

Artikel 3 Opdracht Koepel Sociaal Domein

De koepel sociaal domein zorgt voor de wettelijk voorgeschreven burger- en cliëntenparticipatie door het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de gemeenteraad over onderwerpen betreffende het sociaal domein.

Artikel 4 Bevoegdheden Koepel Sociaal Domein: Adviesrecht

 • 1. De koepel adviseert het college en/of de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over de beleidsvoornemens die het sociale domein betreffen bestaande uit; beleidsvoorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid, bovendien de bijbehorende procedures en regelingen die hierop betrekking hebben.

 • 2. Daarnaast kan de koepel het college en/of de gemeenteraad ongevraagd adviseren over signalen uit de samenleving.

 • 3. De koepel is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken voor zover die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde regels en procedures.

Artikel 5 Werkwijze Koepel Sociaal Domein: Adviesprotocol

 • 1. De koepel wordt door het college om advies gevraagd over de beleidsvoornemens die het sociale domein betreffen.

 • 2. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 3. Burgemeester en wethouders voorzien de koepel van begrijpelijke informatie ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de koepel. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om te kunnen reageren op plannen voor ontwikkelingen en wijzigingen.

 • 4. Het advies van de koepel wordt (indien het een raadsvoorstel betreft) tijdig aan de gemeenteraad gestuurd. In het geval burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad afwijken van het advies van de koepel, wordt in het betreffende voorstel aangegeven op welke gronden van het advies van de koepel is afgeweken.

 • 5. Tussen de portefeuillehouder en de voorzitter van de koepel vindt tenminste 1 keer per jaar een overleg plaats, waarvoor beide partijen punten kunnen agenderen.

 • 6. Burgemeester en wethouders zullen de totstandkoming van de onderliggende adviesraden actief bevorderen.

Artikel 6 Samenstelling en werkwijze Koepel Sociaal Domein

 • 1. De koepel sociaal domein bestaat uit vertegenwoordigers van de Jeugdraad, Wmo-raad, Participatieraad en de Seniorenraad. Eventueel kunnen vertegenwoordigers van andere (nieuwe) raden worden toegevoegd. (zie art. 7.2)

 • 2. De koepel beslist in welke adviesra(a)d(en) een advies op voorgenomen beleid wordt voorbereid.

 • 3. Een lid/leden dat die adviesra(a)d(en) vertegenwoordigt in de koepel, zorgt voor een goede werkwijze bij de totstandkoming van het advies.

 • 4. Nadat het besluit in de adviesra(a)d(en) tot stand gekomen is wordt het geagendeerd in de koepel. Vertegenwoordigers van de adviesra(a)d(en) krijgen de mogelijkheid om het advies toe te lichten.

 • 5. De koepel neemt vervolgens een besluit over het uitbrengen van het advies aan het college. Dan kan zijn;

  • a.

   Advies wordt overgenomen en uitgebracht.

  • b.

   Advies wordt aangepast en uitgebracht.

 • 6. Wanneer de koepel besluit een advies aangepast aan het college uit te brengen, worden de adviesraden hier vooraf van op de hoogte gesteld, met motivatie van redenen.

 • 7. De koepel bestaat uit minimaal vijf en maximaal twee leden per vertegenwoordigde adviesraad.

 • 8. Uit de leden van de koepel wordt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.

 • 9. Mocht een adviesraad bij gebrek aan leden niet in de mogelijkheid zijn advies uit te brengen dan neemt de koepel die taak over.

 • 10. Binnen een jaar na de installatie van de koepel stelt deze een huishoudelijk reglement vast.

Artikel 7 Opdracht en samenstelling adviesraden

 • 1. De adviesradenraden die vertegenwoordigd zijn in de Koepel Sociaal Domein zijn:

  • -

   Jeugdraad

  • -

   Seniorenraad

  • -

   Participatieraad

  • -

   Wmo raad

 • 2. Mochten er nieuwe adviesraden ontstaan dan kunnen vertegenwoordigers van deze adviesraden worden toegevoegd aan de koepel sociaal domein. Deze toevoeging vindt plaats na verzoek van een dergelijke adviesraad aan de koepel sociaal domein of na verzoek van de koepel sociaal domein aan een dergelijk nieuwe adviesraad. Ditzelfde geldt voor reeds bestaande adviesraden.

 • 3 Bij de samenstelling van de adviesraden wordt gestreefd naar evenwichtige verdeling qua deskundigheid en ervaring over de breedte van het domein.

 • 4. De adviesraden hebben een aantoonbare binding met hun achterban.

 • 5. De leden van de adviesraden zijn woonachtig in de gemeente Edam-Volendam of hebben een aantoonbare relatie met de gemeente Edam-Volendam.

 • 6. Samenstelling en vulling van een adviesraad gebeurt door een adviesraad zelf.

 • 7. Binnen een jaar na de totstandkoming van een adviesraad stelt deze een huishoudelijk reglement vast.

 • 8. De leden bekleden geen politieke en/of bestuurlijke functie namens of in één van de politieke partijen in de gemeente Edam-Volendam.

 • 9. Een adviesraad bestaat uit minimaal drie leden.

Artikel 8 Bevoegdheden adviesraden

 • 1. Adviesrecht

  • a.

   De adviesraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college en/of de gemeenteraad over de terreinen waarvoor zij zijn opgericht

  • b.

   De advisering loopt via de koepel sociaal domein (art. 6)

  • c.

   De adviesraden zijn niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken voor zover die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde regels en procedures.

 • 2. Andere bevoegdheden Iedere adviesraad kan in het kader van informatieverstrekking, (digitale) achterbanraadpleging enz. op onderwerp bijeenkomsten organiseren waarbij bewoners en of organisaties van Edam-Volendam worden uitgenodigd.

Artikel 9 Benoeming en zittingsduur Koepel Sociaal Domein

 • 1. De leden van de koepel worden op voordracht van de adviesraad door een lid van het college pro forma benoemd voor een periode van 4 jaar. Benoemingen kunnen voor eenzelfde periode worden verlengd.

 • 2. Om de continuïteit te waarborgen wordt de koepel gevraagd een rooster van aftreden te maken zodat leden met kennis en ervaring zich gelijkmatig mengen met nieuwe leden.

 • 3. Als een lid disfunctioneert kan de koepel een verzoek indienen om het betreffende lid te ontslaan en daarvoor een nieuw lid voordragen. De benoemde leden ontvangen een schriftelijke bevestiging van hun benoeming.

 • 4. De benoemde leden ontvangen een schriftelijke bevestiging van hun benoeming.

Artikel 10 Voorzitter van de Koepel Sociaal Domein

 • 1. De voorzitter wordt benoemd op voordracht en advies van de koepel sociaal domein.

 • 2. De voorzitter heeft politiek noch ambtelijk binding met de gemeente.

 • 3. De voorzitter heeft stemrecht binnen de adviesraad sociaal domein.

 • 4. De taak van de voorzitter bestaat onder andere uit:

  • -

   Het (doen) opstellen van de agenda;

  • -

   Het bepalen van dag, tijdstip en plaats van de vergadering;

  • -

   Het leiden van de vergadering;

  • -

   Het ondertekenen van de uitgaande documenten;

  • -

   Het vertegenwoordigen van de adviesraad sociaal domein.

Artikel 11 Secretaris Koepel Sociaal Domein

De secretaris verzorgt de administratieve begeleiding van de koepel waaronder het voorbereiden en uitwerken van de adviezen, het opstellen van de agenda, het opstellen van de besluiten- en actielijst en het aanleveren van de vergaderstukken.

Artikel 12 Penningmeester Koepel Sociaal domein

De verantwoordelijkheden van de penningmeester omvatten:

 • -

  Het opmaken van de begroting;

 • -

  Het beheren van de rekening en de kas;

 • -

  Het aanleveren van de financiële verantwoording.

Artikel 13 Ambtelijk contactpersoon

De gemeente stelt een medewerker aan die als contactpersoon optreedt voor de koepel. Per adviesraad is, op inhoud, de beleidsmedewerker van het betrokken domein de contactpersoon.

Artikel 14 Financiële vergoeding

 • 1. De hoogte van het budget wordt jaarlijks op basis van de aangeleverde begroting door het college vastgesteld. Deze begroting bevat ook het budget voor de adviesraden. Onderdelen van het budget zijn: vergaderkosten, secretariaatskosten, een vergoeding voor onkosten van de leden van de raden, deskundigheidsbevordering, achterbanraadpleging enz.

 • 2. De verdeling van de budgetten onder de adviesraden vindt plaats door de koepel op basis van de door de adviesraden ingediende begrotingen.

Artikel 15 Evaluatie

Een jaar na de installatie van de koepel en vervolgens elke twee jaar vindt een evaluatie plaats waarbij gekeken wordt naar:

 • -

  De samenstelling van de koepel;

 • -

  Het contact met de achterban;

 • -

  Kwaliteit van de adviezen;

 • -

  Relatie tussen gemeente en koepel;

 • -

  Werkwijze algemeen, met name de samenwerking van de adviesraden en de koepel.

Artikel 16 Overige bepalingen

 • 1. Indien gerezen verschillen binnen de koepel, die het functioneren van de koepel ernstig belemmeren, intern niet kunnen worden opgelost, kan aan het college van Burgemeester en Wet-houders het verzoek worden gedaan te bemiddelen c.q. de mogelijkheid te onderzoeken voor mediation.

 • 2. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het college van Burgemeester en Wethouders, gehoord de koepel sociaal domein.

Artikel 17 Hardheidsclausule

In zaken waarin deze Verordening niet voorziet beslist het college, gehoord de Koepel Sociaal Domein.

Artikel 18 Intrekking en inwerkintreding

Met ingang van datum inwerkingtreding worden de Verordening Cliëntenparticipatie Wmo 2009 ev. Edam-Volendam, zoals vastgesteld op 26 februari 2009 door de raad van Edam-Volendam en de Verordening bewonersparticipatie Wmo Zeevang, zoals vastgesteld op 9 december 2008 door de raad van Zeevang, ingetrokken.

De datum van inwerkingtreding is vastgesteld op 1 oktober 2016.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van Edam-Volendam in zijn openbare vergadering d.d.15 september 2016.
mr. M. van Essen,
De griffier
W.J.F.M. van Beek,
De voorzitter