Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende Evaluatie sanctiebeleid drank en horeca

Geldend van 29-09-2016 t/m heden

Intitulé

Evaluatie sanctiebeleid drank en horeca en mogelijke suggesties voor verbetering

1 INLEIDING

Op de agenda van het gemeentebestuur staat de evaluatie van het Sanctiebeleid Drank- en Horeca 2013 (bevoegdheid college) Aanverwant aan dit onderwerp is de evaluatie van de vrijstelling exploitatievergunning 2013 (bevoegdheid burgemeester).

Procedure

Het college heeft op 16 februari 2016 een plan van aanpak Evaluatie Sanctiebeleid en vrijstelling exploitatievergunning vastgesteld. In dit plan is opgenomen dat er gegevens worden verzameld om te kunnen bepalen in welke mate de toepassing van het Sanctiebeleid de afgelopen tijd heeft bijgedragen aan woongenot en stimulering van het ondernemersklimaat en om de vraag te beantwoorden hoe toekomstig Sanctiebeleid kan bijdragen aan het uitgangspunt van de gemeente Zandvoort over deregulering en de doelstelling om burgers en ondernemers meer verantwoordelijkheid te geven.

Vragen hierover zijn intern en extern uitgezet. Op 9 mei zijn de externe participanten tijdens een bijeenkomst in de gelegenheid gesteld om de gemeente te adviseren over het Sanctiebeleid.

De gehele uitkomst van de externe enquête is te vinden op http://bit.ly/2bEiBBK

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt aangegeven wat de gemeente met een nieuw Sanctiebeleid Drank- en Horeca wenst te bereiken. Er zijn, rekening houdend met de uitgangspunten over deregulering en verantwoordelijkheid, vijf doelstellingen geformuleerd.

Hoofdstuk 3 bevat de uit de evaluatie naar voren gekomen aanbevelingen. Ze zijn gerubriceerd aan de hand van de in hoofdstuk 2 vermelde 5 doelstellingen en weergeven in tabellen. De 5 tabellen volgen de in hoofdstuk twee vermelde volgorde van de doelstellingen. Tabel 1 is dus doelstelling 2.2.1 uit hoofdstuk 2 enz.

In hoofdstuk 4 worden de (algemene) conclusies over de toepassing van het Sanctiebeleid drank- en horeca vermeld. Bovendien zijn in dit hoofdstuk de voorstellen voor een vervolgtraject opgenomen.

De conclusies over het beleid vrijstelling exploitatievergunning zijn te vinden in hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk bevat tevens de voorstellen voor een vervolgtraject. De aanbevelingen komen overeen met de voorstellen en zijn daarom niet apart vermeld.

De bijlagen 1 en 2 bevatten ten slotte respectievelijk de verzamelde informatie Sanctiebeleid Drank- en Horeca en de verzamelde informatie beleid vrijstelling exploitatievergunning.

Hoofdstuk 2 UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN

2.1 UITGANGSPUNTEN

De gemeente Zandvoort heeft deregulering en “verantwoordelijkheid laten waar deze hoort “hoog in het vaandel staan. Alle regelingen (verordeningen) en beleidstukken (nota’s) worden aan dit uitgangspunt getoetst. Onderstaand wordt in het kort vermeld wat de gemeente onder deregulering en verantwoordelijkheid laten waar deze hoort verstaat. Deze uitgangspunten zijn bovendien verwerkt in de in paragraaf 2.2. genoemde doelstellingen waar bij het formuleren van (nieuw) Sanctiebeleid Drank- en Horeca rekening mee moet worden gehouden.

2.1.1 DEREGULERING

De gemeente Zandvoort werkt voortdurend aan de verbetering van haar dienstverlening. Hierbij gaat het niet alleen gaat om het snel leveren van producten, maar ook om het reduceren van onnodige overheidsbemoeienis. Dat moet onder meer leiden tot vermindering van administratieve lasten en verbetering van het ondernemersklimaat.

2.1.2 VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijkheid om zorgvuldig met elkaar om te gaan rust hier op ondernemers en inwoners. Met minder beleidsbemoeienis, regels en bepalingen wordt de inwoners en de ondernemers het vertrouwen gegeven dat zij die verantwoordelijkheid pakken, zaken onderling (kunnen) regelen en oplossen. Niet de overheid maar de mensen zelf zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor de invulling van hun leven en van hun samenleving. Dit vraagt een andere rol van de gemeente. De gemeente stimuleert en faciliteert en geeft ruimte om zaken mogelijk te maken. De gemeente zet in op burgerschap en burgerkracht. Dit betekent proactief optreden, samen met burgers en ondernemers naar oplossingen kijken, een lokale partner worden en de wisselwerking zoeken met de omgeving.

Bij deze uitgangspunten/gedachten past een andere kijk op het Sanctiebeleid Drank- en Horeca. Dit heeft geleid tot onderstaande vijf doelstellingen waarmee bij het formuleren van (nieuw) Sanctiebeleid Drank- en Horeca rekening wordt gehouden.

2.2 DOELSTELLINGEN SANCTIEBELEID DRANK- EN HORECA

Onderstaan worden de vijf doelstellingen voor (nieuw) Sanctiebeleid Drank- en Horeca met een kleine toelichting vermeld.

2.2.1 INSTRUMENTEN IN HET SANCTIEBELEID BENOEMEN DIE BETER ZICHTBAAR EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN HET STREVEN NAAR EEN GEMEENTE WAAR HET PLEZIERIG EN VEILIG IS OM UIT TE GAAN, TE ONDERNEMEN EN TE WONEN.

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan overlegstructuren/werkgroepen. De gemeente stimuleert de instelling van werkgroepen waaraan zowel burgers als ondernemers deelnemen en gezamenlijk oplossingen zoeken voor geconstateerde problemen.

2.2.2 PROCEDURES ROND DE SANCTIES HELDER/TRANSPARANT VOOR IN- ENEXTERNEN.

Bij minder regels is het van belang dat voor een ieder duidelijk is, wat er van hem /haar wordt verwacht. Maar ook in welke gevallen de gemeente optreedt en op welke wijze.

2.2.3 DE ORGANISATIE (POLITIE/GEMEENTELIJKE HANDHAVERS) WERKEN METEEN BEJEGENINGSPROFIEL.

Uitgangspunt is hier het inzetten op andere vormen van handhaving, meer voorkomend en begeleidend.

2.2.4 ALLE BETROKKENEN HANDELEN CONFORM HUN EIGEN ROL/TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEID. VERANTWOORDELIJKHEID WORDT NEERGELEGD WAAR HET HOORT. DE GEMEENTE FACILITEERT EN DE BURGERS NEMEN MEER VERANTWOORDELIJKHEID.

Dit betekent dat de gemeente Zandvoort investeert in het vergroten van de bewustwording bij burgers en ondernemers van hun eigen verantwoordelijkheid. Als burgers en ondernemers hun verantwoordelijkheid pakken is er minder toezicht en repressieve handhaving nodig.

2.2.5 HET SANCTIEBELEID HOUDT REKENING MET DE COULEUR LOKAAL

De gemeente Zandvoort is een gemeente waar veel initiatieven door zowel ondernemers als burgers worden ontplooid. Te denken valt aan evenementen en Pop-Ups. Hierbij past een andere benadering van de gemeente, van iets mag ja - mits in plaats van nee - tenzij. Te veel regels en te strikt beleid waar weinig ruimte voor maatwerk is, werken averechts op deze benadering. Dat het dan veilig en verantwoord dient te zijn, is evident.

3 AANBEVELINGEN SANCTIEBELEID

In hoofdstuk twee is al aangegeven dat de gemeente Zandvoort met het Sanctiebeleid Drank- en Horeca een bijdrage wil leveren aan de in hoofdstuk twee geformuleerde uitgangspunten en doelstellingen.

Zowel door de burgers, ondernemers als de ambtelijke organisatie zijn diverse aanbevelingen gedaan welke aansluiten op de genoemde doelstellingen. Deze aanbevelingen zijn onderstaand in dezelfde volgorde gerubriceerd als de in hoofdstuk twee vermelde 5 doelstellingen. Per doelstelling wordt in de daarbij behorende tabel voorgesteld de aanbeveling al dan niet over te nemen (met Ja of Nee) met daaraan een eventuele actie gekoppeld. Tabel 1 komt overeen met doelstelling paragraaf 2.2.1 van hoofdstuk 2 enz.

3.1 TABEL 1 (DOELSTELLING PARAFRAAF 2.2.1)

Instrumenten in het Sanctiebeleid benoemen die beter zichtbaar een bijdrage leveren aan het streven naar een gemeente waar het plezierig en veilig is om uit te gaan, te ondernemen en te wonen (doelstelling paragraaf 2.2.1).

Aanbeveling

Ja

Nee

Opmerking/actie

1.Om duidelijk te maken dat sprake is van een maatregel ter bevordering van plezierig uitgaan zou de naam Sanctiebeleid moeten worden gewijzigd.

x

2.Uitgangspunten van Sanctiebeleid zouden moeten zijn een beschrijving van de gewenste balanssituatie tussen wonen en uitgaan. Met de risico’s die dat bedreigen en een handhavingsplan om de balanssituatie te bewaken.

x

Beschrijving van activiteiten die plezierig uitgaan bevorderen in nota opnemen.

3.Om aan te geven dat handhaving een ondersteunend instrument is voor het bewaken van een (balans-) situatie staan de sancties in een bijlage.

x

In nota als apart deel opnemen en niet als bijlage.

4.De externe participanten raden de gemeente het werken met bonuspunten af vanwege twijfels over de uitvoerbaarheid.

x

Dit kan ontwikkeld worden.

5.Verruim in de huidige APV de meldingsvrije evenementen en de criteria om onder een meldingsplicht en niet onder een vergunningsplicht voor evenementen te vallen. Dit in plaats van een voorkeursbehandeling voor “goede ondernemers”.

x

Mogelijkheden onderzoeken en eventuele wijziging meenemen met algehele herziening APV.

Onderzoeken of in het evenementenbeleid kan worden opgenomen dat bij het organiseren van evenementen voorrang aan goede ondernemers kan worden gegeven.

6.De initiatieven om de communicatie over evenementen te verbeteren kunnen worden aangevuld met een activiteitenbericht verzorgd door VVV. Een andere optie is het inrichten van een website van ondernemers en bewoners waarop activiteiten worden geplaatst en een nieuwsbrief van ondernemers om bewoners zonder internet te bereiken.

x

Er wordt volstaan met alleen plaatsing op de website.

Dit is een eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en bewoners. Als agendapunt werkgroep Haltestraat en omgeving laten opnemen en bij KHN neerleggen.

7.Voer bestuurlijke geldboete in.

Gebruik vervolgens dit geld voor verbetering van het uitgaansklimaat.

x

Indien de mogelijkheid van bestuurlijke boete nog niet is onderzocht, onderzoek naar voor- en nadelen laten plaatsvinden. Vervolgens uitkomst van onderzoek aan college voorleggen. Vooralsnog niet in nota opnemen.

8.Laat goede ondernemers hun kennis delen met de overige ondernemers.

x

Bij KHN neerleggen.

9.Onderzoek andere duurzame mogelijkheden voor het centrum: maatwerk/geluidsbegrenzer, invoering exploitatievergunningen voor alle “natte horeca” en mogelijk het hele centrum (zonder leges en vergunning geeft sneller en makkelijker mogelijkheden tot maatwerksancties) en aanwijzing horecaconcentratiegebied

x

Alleen als met traject werkgroep Haltestraat en omgeving beoogd doel niet wordt bereikt.

Nee voor onderdeel exploitatievergunning

10.Laat bestuur visie concreet/helder en duidelijk uitdragen. Deel integrale visie met uitvoeringsapparaat. Vertaal visie in concrete uitgangspunten en duidelijke uitvoeringsopdrachten en regels.

x

Afdeling Communicatie kernboodschap laten opstellen waarin wijze van uitdragen visie is opgenomen.

3.2 TABEL 2 (DOELSTELLING PARAGRAAF 2.2.2)

Procedures rond de sancties helder/transparant voor in- en externen (doelstelling paragaaf 2.2.2).

Aanbevelingen

Ja

Nee

Opmerkingen/acties

1.Vermeld explicieter, de samenhang, logica en de motivering tussen overtreding horeca exploitatievergunning (of voorlopige toestemming of vrijstelling) en die van de overtredingen op de drank- en horecawet in beleid.

x

In nota opnemen.

2.Beschrijf helde de visie achter Sanctiebeleid. Aandachtspunten zijn: vermijden juridisch taalgebruik werken met tabellen in plaats van tekst en formuleren van algemene regels in beleid.

x

Zie voorstel

onderwerpen/ indeling nieuwe nota

3.Voeg waar de verschillen tussen de opvolgende stappen te groot zijn, stappen toe.

x

Bestaande regeling biedt reeds deze mogelijkheid.

4.Verbeter alleen de uitleg van lichte en zware overtredingen waar dat kan.

x

In nota aanpassen

5.Vermeld dat het niet of niet tijdig melden van een geweldsdelict in of in de directe nabijheid van het Horecabedrijf, en/of betrokkenheid van de ondernemer of het personeel, de ondernemer zeer ernstig wordt aangerekend.

x

In nota aanpassen

6.Optimaliseer het inzicht dat gevallen zelden gelijk zijn en dus bij overtredingen niet tot dezelfde maatregel leiden. Benoem globaal welke zaken mee kunnen spelen bij de op te leggen maatregel. Lever maatwerk en maak afwijking van beleid transparanter.

x

In algemeen deel nota beleid opnemen.

7.Houdt in het Sanctiebeleid x In nota opnemen rekening met de van de exploitatievergunningsplicht vrijgestelde alcoholvrije logiesverstrekkende bedrijven welke het woon-en leefklimaat aantasten.

x

In nota opnemen

8.Onderzoek of de wijze waarop en de termijn waarbinnen besluit op te leggen maatregel genomen moet zijn anders ingevuld kan worden.

x

Uitzetten en eventueel aanpassen in nota.

9.Neem de sancties/ waarschuwingen op in de Nieuwsbrief horeca centrum, sociale media. Richt op de website een aparte plek in met de opgelegde sancties/waar - schuwingen. Licht de klagers in over acties en maatregelen.

x

Acties uitzetten.

Inlichten van klagers hoort in beschrijving procedure afhandeling klachten.

10.Bij invoering van een beloningssysteem moet het gaan om meetbare duidelijk omschreven gevallen. Ter voorkoming van willekeur. Deze systematiek zou in het stappenplan zelf opgenomen kunnen worden.

x

Algemene voorbeelden van zaken die worden meegewogen in nota opnemen. Gelet op afwijkingsbevoegdheid. Niet dichttimmeren. Past niet bij couleur lokaal.

11.Evalueer jaarlijks in hoeverre handhaving en sancties opleggen hebben bijgedragen aan de visie (effect en naleefgedrag). Stel zo nodig jaarlijks beleid bij a.d.h.v. evaluatie

x

Aandachtspunt is beschikbare capaciteit. Evalueer eens in de 3 a 4 jaar. Plaats elk 1e kwartaal van een jaar de resultaten op de website van de gemeente.

3.3 TABEL 3 (DOELSTELLING PARAGRAAF 2.2.3)

De organisatie -politie/gemeentelijke handhavers werken met een bejegeningsprofiel- (doelstelling paragraaf 2.2.3).

Aanbevelingen

Ja

Nee

Opmerkingen/acties

1.Het integraal opstellen en afstemmen van handhavingsplannen.

x

Het doel is het verstrekken van duidelijkheid voor burgers en ondernemers over regels en wat er van vooral ondernemers wordt verwacht. Deze duidelijkheid bevordert de naleving van regels. Afspraken daarover moeten om dit te borgen door de betrokken instanties worden gemaakt en vertaald worden in de gemeentelijke uitvoeringsplannen handhaving. Actie: Uitzetten bij betrokkenen. Tevens wordt voorgesteld om ter bevordering van integraliteit, handhavingsplannen voorafgaand aan vaststelling door bestuur, altijd in MT in te brengen.

Daarnaast wordt voorgesteld om in de nota de gemeentelijke visie op handelen toekomstige gemeentelijke handhavers te benoemen.

3.4 TABEL 4 (DOELSTELLING PARAGRAAF 2.2.4)

Alle betrokkenen handelen conform hun eigen rol/taken en bevoegdheden. Verantwoordelijkheid wordt neergelegd waar het hoort. De gemeente faciliteert en de burgers nemen meer verantwoordelijkheid (doelstelling paragraaf2.2.4).

Laat bestuur visie concreet/helder en duidelijk uitdragen. Dit bevordert het inzicht in vervulling van de eigen rol van de diverse partijen. Deel integrale visie met uitvoeringsapparaat. Vertaal visie in concrete uitgangspunten en duidelijke uitvoeringsopdrachten en regels. Actie: zie paragraaf 3.1 actie bij aanbeveling nr. 10.

3.5 TABEL 5 (DOELSTELLING PARAGRAAF2.2.5)

Het Sanctiebeleid houdt rekening met de couleur lokaal (doelstelling paragraaf 2.2.5).

Participanten geven aan dat het Sanctiebeleid niet volledig dichtgetimmerd moet worden. Er moet ruimte blijven bestaan voor het gemeentebestuur om af te wijken van beleid en zo maatwerk te leveren. Streven is er op gericht om in de aangepaste nota algemene regels op te nemen. Hiermee wordt ook de noodzaak van de gemeente/college/burgemeester om af te wijken van beleid verkleind.

4 CONCLUSIES OVER DE TOEPASSING VAN HET SANCTIEBELEID DRANK- EN HORECA

Uit de bijlage 1 kan worden geconcludeerd dat zowel de aanpassing van het Sanctiebeleid drank en horeca als het beleid vrijstelling exploitatievergunning niet heeft geleid tot het opleggen van meer en zwaardere sancties. Bovendien verschillen de geconstateerde overtredingen niet van de geconstateerde overtredingen van 2014 en de jaren daarvoor. Ook nu betrof het vooral overtredingen m.b.t. toegestane openingstijden (op terras) en geluidsoverlast. Uit het ontbreken van bezwaar- en beroepsprocedures in de perioden 2014 en 2015 kan worden opgemaakt dat als een sanctie wordt opgelegd deze door de overtreder over het algemeen niet wordt bestreden.

Intern voldoet het huidige beleid grotendeels aan de verwachtingen. Bij de uitvoering werkt het ‘stappenstelsel’ voor uitvoerders, die niet dagelijks ermee werken, goed. De toevoeging van de Drank- en Horecawet-bepalingen in het Sanctiebeleid heeft tot nu toe geen noemenswaardige invloed op de geconstateerde overtredingen.

Er is extern overwegend tevredenheid over het huidige Sanctiebeleid. Er zijn 53 ingevulde reacties op de externe enquête ontvangen. Niet alle vragen zijn beantwoord. De reacties bij de enquête zijn vooral van bewoners (5 ondernemers). De enquête geeft goede indrukken en is bij de evaluatie betrokken. Bij de participatiebijeenkomst van 9 mei waren de ondernemers in de meerderheid. Ondernemers kennen het sanctiebeleid en de werking beter dan de bewoners. Zij vinden het sanctiebeleid streng genoeg, bewoners niet. Bewoners vinden dat ze niet voldoende informatie krijgen over te verwachten overlast e.d., ondernemers geven aan te communiceren. Bewoners vinden meer dan ondernemers dat het sanctiebeleid een functie heeft voor de balans tussen wonen en recreatie. Een aantal participanten weet niet op welke wijze de strafmaat tot stand komt. Dat kan een gevoel van ongelijkheid te weeg brengen.

Uit de interne enquête valt op dat gezegd wordt dat men de visie van het bestuur niet kent. Bovendien kent niet iedereen zijn eigen rol/verantwoordelijkheid. Als verantwoordelijken worden gezien de ondernemer en/of ondernemer en de gemeentelijke instanties. Bewoners/burgers worden eigenlijk niet of nauwelijks genoemd.

Bij de externe enquête is te zien dat ook burgers/bewoners hun eigen rol/verantwoordelijkheid niet voor zich zien. Ondernemers willen dat bewoners (bij klachten enz.) rechtstreeks contact met hen opnemen. Bewoners kiezen er echter meestal voor om hun klachten (ter oplossing van het probleem) bij de gemeente neer te leggen.

4.1 VOORSTELLEN EVALUATIE SANCTIEBELEID

De evaluatie bevat suggesties voor verbetering van het Sanctiebeleid.

 • a)

  Voorgesteld wordt naar aanleiding van de suggesties de volgende onderwerpen en indeling voor de (nieuwe) nota aan te houden:

Eerste deel is: Algemeen deel

 • Voorwoord ( visie burgemeester aan de hand van uitkomst gehouden interview over evaluatie Sanctiebeleid drank en horeca)

 • Inleiding

  • o

   Doelstellingen

  • o

   Deregulering

  • o

   Verantwoordelijkheid

  • o

   Stuk uit Structuurvisie- stimuleren ondernemers, visie op rol handhavers enz.

  • o

   Benoemen rollen/verantwoordelijkheden

 • Overige maatregelen om plezierig uitgaan te bevorderen.

  • o

   Belonen goed ondernemerschap o Wat doet de gemeente:

   • .

    piketdienst 24/7, horecadiensten, meldlijn, beleid en faciliteren werkgroepen zoals b.v. Haltestraat en omgeving.

Tweede deel heet b.v.: Handhaving een stok achter de deur of sluitstuk bij plezierig uitgaan

Als de in het algemene deel genoemde maatregelen niet helpen dan volgt handhaving op divers niveaus.

 • Kaders/uitgangspunten

 • Middelen/maatregelen

  • o

   Nieuwe middelen zoals informeren, verleiden/stimuleren en

   afspreken naast sanctioneren

  • o

   uitleg doelstellingen APV, Drank- en Horecawet enz.

  • o

   uitleg soort middelen/maatregelen en wat bestuur met maatregel wil bereiken. B.v. wat is een waarschuwing(overtreding is gezien, krijgt kans leven te beteren)

  • o

   Hoe komt een maatregel tot stand. Bevoegdheid om af te wijken en maatwerk te leveren.

 • o

  Stappenplan aangepast aan aanbevelingen

 • b)

  Voorgesteld wordt de in hoofdstuk 3 - naar aanleiding van de gedaneaanbevelingen - vermelde voorstellen inclusief acties over te nemen.

5 CONCLUSIES BELEID VRIJSTELLING EXPLOITATIEVERGUNNING

5.1 ALGEMEEN

Er zijn geen klachten bij ondernemers over het beleid. Vrijwel alle nieuwe ondernemers zijn bekend met de bepalingen in de Algemene plaatselijke verordening (APV). Intern voldoet het beleid aan de verwachtingen. De ondernemers houden zich op een enkeling na aan de voor hen geldende nadere regels terras. Ondernemers met een horeca-exploitatievergunning dienen zich aan de voorschriften en beperken van de vergunning te houden. Vergunningsvrije bedrijven kunnen niet aan deze voorschriften en beperkingen worden gehouden. Dit betekent dat de stappenplannen uit het Sanctiebeleid niet volledig gevolgd kunnen worden.

Uit de in bijlage 2 vermelde cijfers valt op te maken dat de invoering van de vrijstelling exploitatievergunning geen ingrijpende verschuivingen binnen de verschillende soorten horecabedrijven tot gevolg heeft gehad. Er is een lichte stijging van zowel het aantal alcoholvrije bedrijven met als zonder terras na de invoering van de vrijstelling. Omdat alcohol schenkende bedrijven pas bij wijzigingen een melding vrijstelling exploitatievergunning hoeven te doen, beschikt een deel van deze bedrijven nog over een horeca-exploitatievergunning. Er hebben zich twee situaties voorgedaan waar het beleid geen rekening mee houdt. In een geval bleek de onderverhuurder van en horecabedrijf in de inrichting strafbare feiten te plegen. In een ander geval heeft een vergunningsvrij bedrijf een kleine overtreding begaan waarvoor het opheffen van de vrijstelling een te zwaar middel werd geacht.

5.2 CONCLUSIES UIT BESCHOUWING RELATIE MET ANDERE BELEIDSTUKKEN

Er is gekeken of er redenen zijn voor bijstelling van het beleid vrijstelling horeca- exploitatievergunning in verband met de volgende beleidstukken:

 • 1.

  Drank- en Horeca verordening 2013. De relatie hier betreft de verplichting totdoen van een melding vrijstelling exploitatievergunning voor alcoholschenkende bedrijven. Er zijn vooralsnog geen redenen om het beleid vrijstelling hierop bij te stellen. Overtredingen worden geconstateerd op basis van de Drank- en Horecawet en gesanctioneerd conform het Sanctiebeleid Drank- en Horeca.

 • 2.

  Uitvoeringsregels exploitatie horecabedrijf 2013. Het beleid vrijstelling is als hoofdstuk opgenomen in de Uitvoeringsregels. Er zijn vooralsnog geen redenen om beleid vrijstelling in relatie tot de Uitvoeringsregels bij te stellen.

 • 3.

  Nadere regels terrassen 2013. Deze zijn door het college vastgesteldvanwege het vervallen van de terrasvergunning met de invoering van het beleid vrijstelling exploitatievergunning. Er zijn vooralsnog geen redenen voor bijstelling van het beleid vrijstelling exploitatievergunning.

 • 4.

  Sanctiebeleid Drank- en Horeca. Tot nu toe is één keer een sanctieopgelegd aan een over vrijstelling beschikkend horecabedrijf. Zie verder bijlage 1.

5.3 VOORSTELLEN BELEID VRIJSTELLING EXPLOITATIEVERGUNNING

De aanbevelingen zijn het zelfde als onderstaande voorstellen en daarom niet apart vermeld.

 • 1.

  Voorgesteld wordt om de verwijzingen in de APV en de aanwijzingsbesluitennaar lid 2 van de APV te wijzigen in lid 7. In artikel 2:28 lid 11 de verwijzing naar de artikelen 1:6 en 1:8 laten vervallen. De voorgestelde aanpassing van artikel 2:28 APV in de gehele herziening van de Algemene plaatselijke verordening mee te nemen

 • 2.

  Voorgesteld wordt voor sterretjespanden een ander handhavingstrajectvolgen (opnemen in nota). De juridische mogelijkheid te onderzoeken om als de laatste (extra) trede in het sanctiebeleid geen effect heeft gehad om herhaling van overtredingen te voorkomen, dat het bedrijf dan niet (meer) onder de vrijstelling exploitatievergunning valt.

Ondertekening

Vastgesteld door het college : d.d. 6 september 2016

Bijlage 1 - Verzamelde informatie Sanctiebeleid Drank en Horeca

Aantal sancties

2014

In 2014 is het Sanctiebeleid drank en horeca 17 keer toegepast. In 11 gevallen is een waarschuwing gegeven en 6 keer is daadwerkelijk een sanctie toegepast in de vorm van een vervroegde sluiting. De overtredingen betroffen 8 keer de sluitingstijden, 1 keer geweld, 1 x alcohol schenken onder de 18 jaar, 2 keer geluid en 9 keer betrof het overige overtredingen zoals ongewenst gedrag van de vergunninghouder, exploiteren zonder vergunning of het niet aanwezig zijn van een leidinggevende. In 4 gevallen is een sanctie toegepast op een dubbele overtreding. Waarschuwingen: 2 x Strandpaviljoen en 9 x Horeca-inrichting centrum. Sancties: 2 x Strandpaviljoen en 4 x Horeca-inrichting centrum. In 2014 is 2 keer een vergunning geweigerd (1 x strand en 1 x centrum).

 

2015

Het Sanctiebeleid drank en horeca is ook in 2015 voortgezet. In totaal werden 11 overtredingen begaan waarvoor totaal 2 sancties zijn opgelegd en 8 waarschuwingen zijn gegeven. De overtredingen waren: 4 x overtreding sluitingstijd, 2 x geweldincidenten, 3 x geluidsoverlast en 2 x overlast op straat door uitgaanspubliek. De geconstateerde overtredingen betroffen in 4 gevallen horeca in de Haltestraat en in 7 gevallen elders in Zandvoort. Op het strand zijn geen overtredingen geconstateerd in 2015.

  

Aantal bezwaarschriften 2014 en 2015

In 2014 zijn naar aanleiding van een opgelegde sanctie/maatregel geen bezwaarprocedures geweest. In 2015 zijn er twee bezwaarschriften ingediend. 1 bezwaar is ingetrokken en betrof geen besluit waar tegen bezwaar openstond. Het andere bezwaar is na een gesprek met de burgemeester ingetrokken.

 

Aantal beroepzaken 2014 en 2015

Er zijn geen beroepzaken geweest.

Bijlage 2 - verzamelde informatie beleid vrijstelling exploitatievergunning

Relevante cijfers

Aantal vrijstellingen exploitatievergunning in relatie tot totaal horecabedrijven

Onderstaand zijn cijfers opgenomen met betrekking tot het aantal en soort horecabedrijven in Zandvoort sinds inwerkingtreding van het beleid vrijstelling.

Soort bedrijf en aantallen

1-12-2015

1-12-2013

Alcohol schenkend (horeca) met terras

71

70

Alcohol schenkend (horeca) zonder terras

20

20

Alcohol schenkend (sportkantines/par commerciële) zonder terras

1

1

Alcohol schenkend (sportkantines/para- commerciële) met terras

6

6

Alcohol vrij (horeca) met terras

14

11

Alcohol vrij (horeca) zonder terras

18

14

Alcohol vrij (sportkantines/para- commerciële) allen zonder terras

32

32

 

Horecabedrijven op het strand

1-12-2015

1-12-2013

Allen alcohol schenkend (horeca) en allen met terras

38

38

 

Meldingen vrijstelling van 1-12-2013 t/m 1-12-2015 naar soort bedrijf

Aantal

Alcohol schenkend (horeca) met terras

14

Alcohol schenkend (horeca) zonder terras

01

Alcohol schenkend (sportkantines/para commerciële) met terras

01

Alcohol schenkend (sportkantines/para commerciële) zonder terras

00

Alcohol schenkend (horeca) met terras (Strand)

04

Totaal aantal vrijstellingen 20

20

Melding nachtverblijf

02