Regeling Jongerenraad Staphorst

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Intitulé

Regeling Jongerenraad Staphorst

De raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst, ieder voorzover bevoegd;

gelet op artikel 84, lid I, van de Gemeentewet;

overwegende dat

 • -

  de gemeente het belangrijk vindt dat een groep jongeren als brug fungeert tussen de gemeente en de jeugd;

 • -

  de gemeente behoefte heeft om bepaalde gemeentelijke beleidsontwikkelingen voor te leggen aan/terug te koppelen naar (de achterban van de vertegenwoordigers in) een Jongerenraad;

 • -

  de gemeente vindt dat de advisering door een Jongerenraad een meerwaarde heeft voor de totstandkoming van een adequaat gemeentelijk jongerenbeleid, evenals periodiek herijken daarvan;

besluit:

 • a.

  in te stellen een commissie, als bedoeld in artikel 84, lid I, van de Gemeentewet, genaamd "Jongerenraad Staphorst";

 • b.

  vast te stellen de regeling betreffende taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de Jongerenraad Staphorst, kortgezegd "Regeling Jongerenraad Staphorst"

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst;

 • b.

  gemeenteraad: gemeenteraad van Staphorst;

 • c.

  regeling: Regeling Jongerenraad Staphorst;

 • d.

  jongerenraad: Jongerenraad Staphorst;

 • e.

  beleidsvelden: alle beleidsvelden van de gemeente Staphorst, waarbij sprake is van een directe of een indirecte relatie met jongeren en het jongerenwerk.

Hoofdstuk 2 Taken, benoeming, ontslag en samenstelling

Artikel 2 Taken

Er is een Jongerenraad die de volgende taken heeft:

 • a.

  het behartigen van de belangen van alle jongeren in de gemeente Staphorst;

 • b.

  het verstrekken van adviezen -gevraagd en ongevraagd- aan het college en de gemeenteraad over het te voeren algemeen gemeentelijk beleid vanuit de positie van jongeren en het gemeentelijke beleid ten aanzien van voorzieningen en activiteiten speciaal voor jongeren;

 • c.

  het samenwerken en afstemmen met aan de gemeente verbonden adviesorganen.

Artikel 3 Benoeming

 • a.

  De leden van de Jongerenraad Staphorst worden benoemd voor minimaal I jaar en maximaal 4 jaar. Leden kunnen tweemaal worden herbenoemd;

 • b.

  de leden van de Jongerenraad Staphorst worden benoemd en ontslagen door de klankbordgroep in overleg met de Jongerenraad;

 • c.

  van benoemingen en mutaties daarin wordt mededeling gedaan aan het college en de gemeenteraad;

 • d.

  de leden stellen zich beschikbaar om zitting te nemen in de Jongerenraad vanwege hun wens/motivatie om betrokken te zijn bij het ontwikkelen van jongerenbeleid en vanwege de wens/motivatie jongeren te vertegenwoordigen.

Artikel 4 Beëindiging

 • a.

  Beëindiging lidmaatschap vindt plaats door verhuizing buiten de gemeentegrenzen;

 • b.

  beëindiging lidmaatschap vindt plaats door opzeggen van vertrouwen door de klankbordgroep op voordracht van de Jongerenraad of op persoonlijk verzoek van de jongere;

 • c.

  beëindiging lidmaatschap vindt plaats wanneer een lid van de Jongerenraad de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt;

 • d.

  beëindiging lidmaatschap vindt plaats bij beëindiging van de (her)benoemingstermijn.

Artikel 5 Samenstelling

 • a.

  De Jongerenraad bestaat uit jongeren van 16 tot 25 jaar woonachtig in de gemeente Staphorst, die op grond van hun belangstelling en motivatie voor het jongerenbeleid, uitvoering willen geven aan de taken van de Jongerenraad;

 • b.

  in de samenstelling van de Jongerenraad dient een zo breed mogelijk draagvlak of representatie van de jeugd in de samenleving van Staphorst tot uitdrukking te worden gebracht;

 • c.

  leden van de Jongerenraad mogen niet werkzaam zijn in dienst van de gemeente Staphorst noch deel uitmaken van het gemeentebestuur;

 • d.

  de Jongerenraad telt ten minste vijf leden en ten hoogste elf leden. De beoordeling tot het eventueel afwijken van deze aantallen wordt overgelaten aan de raadsleden die de Jongerenraad begeleiden [art. 7a].

Hoofdstuk 3 Vergaderingen

Artikel 6 Vergaderingen en vergaderwijze

 • a.

  De Jongerenraad vergadert zo vaak de leden dat zelf noodzakelijk vinden. De vergaderingen zijn in principe openbaar;

 • b.

  de gemeente stelt vergaderruimte beschikbaar in het gemeentehuis;

 • c.

  de jongerenraad stelt zelf een plan van aanpak op en legt dat ter kennisneming voor aan het college en de gemeenteraad;

 • d.

  het plan van aanpak mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze verordening.

Artikel 7 Ondersteuning

 • a.

  De Jongerenraad wordt begeleid door een daartoe uit de gemeenteraad van Staphorst gekozen klankbordgroep van minimaal vier vertegenwoordigers uit verschillende fracties, waarbij de begeleiding erop gericht is om de Jongerenraad zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en waarbij de betrokkenheid met de Jongerenraad niet politiek getint is;

 • b.

  de gemeente  zorgt voor een ambtelijke contactpersoon voor de Jongerenraad die de adviezen ontvangt voor het college en de gemeenteraad, vragen uitzet namens het college en de gemeenteraad en hierover communiceert met de Jongerenraad of een vertegenwoordiger hiervan.

Artikel 8 Verslagen

 • a.

  De verslagen van de vergaderingen van de Jongerenraad worden ter kennisneming aangeboden aan het college en de leden van de gemeenteraad;

 • b.

  van elke vergadering wordt een presentielijst aangelegd en bij het verslag gevoegd;

 • c.

  jaarlijks wordt voor 1 april een inhoudelijk en financieel jaarverslag aangeboden aan het college en de leden van de gemeenteraad.

Hoofdstuk 4 Advisering

Artikel 9 Wijze van advisering

Bij de advisering door de Jongerenraad staan in principe twee mogelijkheden open:

 • a.

  het college of de gemeenteraad besluit in het kader van de voorbereiding van beleid bepaalde voorstellen, alvorens deze ter vaststelling aan te bieden, voor advisering voor te leggen aan de Jongerenraad;

 • b.

  de Jongerenraad besluit de gemeente ongevraagd van advies te dienen over een zaak die kennelijk extra aandacht behoeft.

Artikel 10 Procedure betreffende adviezen

 • a.

  De Jongerenraad brengt advies uit aan het college of de gemeenteraad binnen vier weken na het ontvangen van een verzoek;

 • b.

  door het college of de gemeenteraad kan aan de Jongerenraad over uit te brengen adviezen vertrouwelijkheid worden verzocht. In voorkomende gevallen draagt de Jongerenraad zorg voor het dienovereenkomstig behandelen van de adviesaanvragen, van de betreffende stukken en van verdere informatie;

 • c.

  het college of de gemeenteraad stelt de Jongerenraad in kennis van de wijze van afdoening van de uitgebrachte adviezen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden. Indien van een advies wordt afgeweken, wordt aangegeven waarom dit is gebeurd;

 • d.

  een kopie van alle (on)gevraagde adviezen van de Jongerenraad aan het college, gaat naar de gemeenteraad.

 • e.

  het college wordt op de hoogte gesteld van afstemming / samenwerking met aan de gemeente verbonden adviesorganen.

Hoofdstuk 5 Financiën

Artikel 11 Onkosten en budget

 • a.

  De leden van de Jongerenraad kunnen geen aanspraak maken op vergoeding van onkosten;

 • b.

  aan de Jongerenraad wordt jaarlijks een budget van € 1.000,- ter beschikking gesteld;

 • c.

  de Jongerenraad is verantwoordelijk voor de uitgaven van het bovengenoemde budget en legt hierover verantwoording af overeenkomstig artikel 8 lid c;

 • d.

  het bovengenoemde budget is bestemd voor het financieren van eigen activiteiten van de Jongerenraad ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 2 vermelde taken;

 • e.

  als het budget niet volledig wordt gebruikt, wordt het resterende bedrag naar het budget van het volgende jaar overgeheveld.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 12 Regeling

 • a.

  In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de regeling, beslist de Jongerenraad;

 • b.

  deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling Jongerenraad Staphorst';

 • c.

  wijziging of intrekking van deze regeling is slechts mogelijk nadat de Jongerenraad daarover is gehoord;

 • d.

  deze regeling treedt direct in werking na vaststelling door de gemeenteraad;

 • e.

  de Regeling Jongerenraad Staphorst wordt na vaststelling op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad, het college van burgemeester en wethouders op 12 juli 2016.
De raad van Staphorst,
de griffier, L.Roest-Jonkers
de voorzitter, T.C. Segers