Regeling vervallen per 07-02-2023

Verordening betreffende het in gebruik geven gemeentelijke gymnastieklokalen

Geldend van 09-07-2001 t/m 06-02-2023 met terugwerkende kracht vanaf 26-06-2001

Intitulé

Verordening betreffende het in gebruik geven gemeentelijke gymnastieklokalen

Nr. 2001-87

De Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 april 2001;

gelet op de artikelen 147 en 156 van de gemeentewet;

Besluit:

 • 1.

  In te trekken de door de Raad vastgestelde gebruiksverordening d.d. 9 april 1991;

 • 2.

  vast te stellen de herziene "Verordening betreffende het in gebruik geven van gemeentelijke gymnastieklokalen in de gemeente Heerhugowaard":

  "Verordening betreffende het in gebruik geven gemeentelijke gymnastieklokalen"

Artikel 1 Definities en begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.1.

  De gemeente :de gemeente Heerhugowaard;

 • 1.2.

  De Raad :de gemeenteraad van Heerhugowaard;

 • 1.3.

  Burgemeester en wethouders :het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard;

 • 1.4.

  De commissie :de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling (M.O.);

 • 1.5.

  De huurder :de bond, vereniging, instelling, organisatie, groep van

  particulieren of particulier die van burgemeester en wethouders

  toestemming hebben/heeft een gymnastieklokaal te gebruiken;

 • 1.6.

  De verhuurder :het college van burgemeester en wethouders;

 • 1.7.

  Het gehuurde :een gemeentelijk gymnastieklokaal.

Artikel 2 Aanvragen voor in gebruikneming van gymnastiekzalen

 • 2.1 Aanvragen voor het gebruik van de gymnastieklokalen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de gemeente en dienen te bevatten:

  a) naam, adres en telefoonnummer van de huurder;

  b) naam, adres en telefoonnummer van de met de leiding belaste persoon;

  c) naam van de vereniging/groepering;

  d) naam van de gewenste accommodatie;

  e) dag(en) en uur(uren) van het gebruik per week;

  f) periode van het gebruik;

  g) de te beoefenen tak van sport;

Artikel 3 Bepalingen voor in gebruik geven van gymnastieklokalen

 • 3.1 Van het gehuurde mag alleen gebruik worden gemaakt onder leiding van een bevoegd/gediplomeerd leider. De verhuurder kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in dit artikel indien het gaat om recreatieve sportbeoefening waarbij het risico op ongevallen respectievelijk blessures minimaal te achten is.

 • 3.2 Bij meer aanvragen van gelijke strekking beslist de verhuurder over de toewijzing.

 • 3.3 De toestemming tot in gebruikneming wordt pas van kracht nadat de huurder een ondertekende gebruiksovereenkomst heeft teruggezonden.

Artikel 4 Gebruiksperioden en tijden

 • 4.1 Verhuur geschiedt per halfjaar:

  - 1e halfjaar is de periode van 1 januari tot aan de zomervakantie overeenkomstig het vakantierooster van het openbaar basisonderwijs;

  - 2e halfjaar is de periode vanaf het einde van de zomervakantie tot aan de kerstvakantie overeenkomstig het vakantierooster van het basisonderwijs.

 • 4.2 Het gehuurde wordt in gebruik gegeven op de volgende dagen en tijdstippen:

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : van 16.00 tot 23.00 uur

  woensdag : van 13.00 tot 23.00 uur

  zaterdag : van 09.00 tot 18.00 uur

  zondag : van 09.00 tot 18.00 uur

  De verhuurder is bevoegd hiervan af te wijken indien omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 • 4.3 Tijdens de schoolvakanties, anders dan de zomer- respectievelijk kerstvakantie, overeenkomstig het vakantierooster van het openbaar basisonderwijs kan gebruik gemaakt worden van de accommodaties. Voor dit gebruik geldt het 50%- tarief omdat tijdens deze vakanties de verwarming en de warmwatervoorziening niet zal worden ingeschakeld. Wanneer het gehuurde tijdens deze vakanties niet gebruikt wordt, dient dat vóór de aanvang van iedere huurperiode opgegeven te worden.

 • 4.4 De huurder dient het gehuurde, met uitzondering van de kleed- en wasruimten, direct na de gebruiksperiode te verlaten.

 • 4.5 De huurder is verplicht te zorgen dat de kleed- en wasruimten zijn ontruimd, uiterlijk één half uur na het daadwerkelijk gebruik van het gehuurde.

 • 4.6 In geval van niet tijdige oplevering van het gehuurde zal aan de huurder de overschrijding van de gebruikstijd afzonderlijk in rekening worden gebracht, onverminderd het recht van de verhuurder al dan niet maatregelen te treffen die hij nodig oordeelt ter voorkoming van het overschrijden van de gebruiksperiode(n).

Artikel 5 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 • 5.1. De huurder is verantwoordelijk voor al degenen die tijdens het gebruik op of in het gehuurde aanwezig zijn, hij draagt er zorg voor dat een ieder de gebruiksvoorwaarden strikt naleeft.

 • 5.2 De huurder is aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik aan het gehuurde ontstaat.

 • 5.3 De huurder is verplicht de onder punt 5.2 van dit artikel bedoelde schade terstond te melden. De schade zal door of vanwege de verhuurder op kosten van de huurder worden hersteld. De huurder dient deze kosten op eerste aanzegging aan de verhuurder te vergoeden.

 • 5.4 Niet gemelde, door de verhuurder geconstateerde beschadigingen en vermissingen zullen op de huurder worden verhaald die ten tijde van zodanige constatering het gehuurde in gebruik heeft dan wel op de huurder die voor het tijdstip van de constatering het gehuurde als laatste in gebruik had.

Artikel 6 Uitsluiting aanpsprakelijkheid

 • 6.1.

  De verhuurder aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of verband houdende met het gebruik van het gehuurde, tenzij die schade aantoonbaar aan de verhuurder is te wijten.

 • 6.2.

  De huurder vrijwaart de verhuurder van alle aanspraken welke derden jegens haar ter zake vorenbedoelde schade mochten doen gelden, tenzij die schade aantoonbaar aan de verhuurder is te wijten.

  6.3.De huurder zal werkzaamheden aan het gehuurde, die noodzakelijkerwijze dienen te worden uitgevoerd, moeten gedogen, zonder dat hem enig recht op schadevergoeding toekomt. Voordat tot uitvoering van de werkzaamheden wordt overgegaan, wordt overleg met de huurder gepleegd. Indien door voornoemde werkzaamheden geen gebruik kan plaatsvinden zal huurrestitutie plaatsvinden.

Artikel 7 Huurtarieven en betalingsverplichtingen

 • 7.1 De voor het gebruik van de gymnastieklokalen verschuldigde huurbedragen worden

  jaarlijks per 1 januari door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

  Er worden twee tarieven gehanteerd:

  -een laag tarief (per uur of per dagdeel) voor sportverenigingen die gevestigd

  zijn in de gemeente Heerhugowaard en tevens zijn aangesloten bij een erkend

  provinciaal of landelijk orgaan.

  • -

   een hoog tarief (per uur of per dagdeel), 150% van het onder 1. bedoelde bedrag, voor overige huurders.

 • 7.2 Het om welke reden ook, op enig tijdstip niet daadwerkelijk in gebruik nemen van het gehuurde geeft géén recht op gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de in de gebruiksovereenkomst vermelde huursom.

 • Betaling van bijkomende kosten, zoals vergoedingen wegens overschrijding van de gebruiksperiode(n), geconstateerde schade of anderszins, dient de huurder op eerste aanzegging binnen 14 dagen te voldoen.

Artikel 8 Toegang tot het gehuurde

 • 8.1 De huurder alsmede de verhuurder zijn gerechtigd om personen die

  - in strijd handelen met de bepalingen uit deze verordening;

  - in strijd handelen met de ingevolge artikel 12 door Burgemeester en Wethouders vastgestelde nadere bepalingen inzake gebruik van gymnastieklokalen;

  - in strijd handelen met de onder punt 3.2 van artikel 3 genoemde gebruiksovereenkomst

  - op enigerlei wijze aanstoot geven waaronder mede begrepen wordt discriminerend gedrag in houding en/of uitingen wegens ras, geslacht of welke grond dan ook;

  - de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen

  van het gehuurde te (doen) verwijderen.

 • 8.2 De huurder is gerechtigd voor wedstrijden, welke door of vanwege hem worden georganiseerd, entree-gelden te heffen ten behoeve van het verlenen van toegang tot de toeschouwersaccommodatie(s).

 • 8.3 De door de verhuurder aan te wijzen personen hebben uit hoofde van hun functie te allen tijde toegang tot het gehuurde.

 • 8.4 De huurder alsmede de verhuurder zijn gerechtigd om in geval van situaties waarbij een gegronde vrees voor een verstoring van de orde op het gehuurde bestaat waaronder mede begrepen wordt discriminerend gedrag in houding en/of uitingen wegens ras, geslacht of welke grond dan ook, bepaalde personen de toegang tot het gehuurde voor bepaalde tijd te ontzeggen.

Artikel 9 Annuleren van de gebruiksovereenkomst en restituie huursom

 • 9.1 a. er is sprake van een permanente gebruiksovereenkomst indien het gehuurde

  halfjaarlijks, op nader omschreven tijden in huur is gegeven.

  b. er is sprake van een incidentele gebruiksovereenkomst indien het gehuurde

  slechts op incidentele basis in huur is gegeven.

  c. indien de huurder dan wel de verhuurder een permanente gebruiksovereenkomst als bedoeld

  onder punt a. wil annuleren, dient dit schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen;

 • 9.2 De huurder is alleen een huursom verschuldigd over de periode(n) dat de gebruiksovereenkomst heeft geduurd.

 • 9.3

  Door de verhuurder kan in verband met bijzondere wedstrijden of gebeurtenissen, een en ander ter beoordeling van de gemeente, het recht tot gebruik van het gehuurde tijdelijk worden ingetrokken, zonder dat de huurder enig recht op schadevergoeding of compensatie in tijd of ruimte kan doen gelden. In deze gevallen vindt huurrestitutie plaats. De verhuurder dient een dergelijke tijdelijke intrekking van het recht tot gebruik tenminste 14 dagen tevoren schriftelijk aan de huurder kenbaar te maken.

 • 9.4 Zonder gerechtelijke uitspraak zal de gebruiksovereenkomst ontbonden zijn, wanneer de

  verhuurder aan de huurder schriftelijk te kennen zal hebben gegeven, dat zij de

  ontbinding wenst te doen intreden, in de gevallen van:

  • a.

   niet prompte voldoening van de huursom;

  • b.

   bij overtreding, niet-nakoming of niet behoorlijke nakoming van één of meer voor de huurder uit deze verordening, de door burgemeester en wethouders ingevolge artikel 12 vastgestelde nadere bepalingen, de gebruiksovereenkomst of uit de wet voortvloeiende verplichtingen;

 • 9.5 Indien het gehuurde tijdens de huurtijd door enig onheil of grotendeels verloren gaat, is de verhuurder niet verplicht tot herbouw over te gaan. De huur wordt geacht te zijn geëindigd op de dag waarop het onheil plaatsvond. De huurder heeft alleen recht op een evenredige vermindering van de huursom.

 • 9.6 De verhuurder is bevoegd om, indien herstellingen, dagelijks onderhoud of andere oorzaken dit nodig maken, het recht tot gebruik van het gehuurde tijdelijk in te trekken, zonder dat de huurder enig recht op schadevergoeding of compensatie in tijd of ruimte kan doen laten gelden. In deze gevallen vindt huurrestitutie plaats.

Artikel 10 Onderverhuren van het gehuurde

Behoudens met uitdrukkelijke toestemming van verhuurder is het de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of de huur over te dragen dan wel het gehuurde aan derden in gebruik te geven.

Artikel 11 Verkoop goederen en/of consumptie

Het is de huurder niet toegestaan in het gehuurde goederen en/of consumptieartikelen te verstrekken of aan te bieden met het oogmerk deze te verkopen of toe te staan dat dit geschiedt.

Artikel 12 Nadere bepalingen inzake gebruik van gymnastieklokalen

Artikel 12 Nadere bepalingen inzake gebruik van gymnastieklokalen

Nadere bepalingen inzake het gebruik van gemeentelijke gymnastieklokalen worden bij deze verordening gevoegd en maken daarvan deel uit. Deze nadere bepalingen omvatten gebods-, verbods- en sanctiebepalingen. Wijziging van en aanvulling op de nadere bepalingen kunnen, met uitzondering van de boete-bepalingen, door Burgemeester en wethouders worden vastgesteld.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 13.1 . In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de verhuurder, gehoord de huurder en de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling.

 • 13.2. Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 juni 2001.

  Met ingang van dezelfde datum vervalt de Verordening betreffende het in gebruik geven van gemeentelijke gymnastieklokalen in de gemeente Heerhugowaard” d.d. 9 april 1991.

Ondertekening

Heerhugowaard, 26 juni 2001
De Raad voornoemd,
De secretaris, de voorzitter,