Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Lochem

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Lochem

De raad van de gemeente Lochem;

besluit;

gelet op artikel 213 a Gemeentewet;

vast te stellen de:

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Lochem.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid en doeltreffendheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

Artikel 3. Control onderzoekjaarplan

 • 1. Het college stelt jaarlijks de raad in kennis van de te onderzoeken (onderdelen van) de organisatie-eenheden en de te onderzoeken onderwerpen.

 • 2. In het control onderzoekjaarplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   doorlooptijd van het onderzoek

 • 3. In het control onderzoekjaarplan wordt aangegeven welk budget beschikbaar is voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

 • 3.

  Het college stelt de raad van de uitkomsten van het onderzoek in kennis.

Artikel 5. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in het control onderzoekjaarplan over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2016.

 • 2.

  De verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Lochem, vastgesteld op 28 februari 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Lochem 2016”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 19 september 2016.
De voorzitter, De griffier,