Verordening Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Heerde 2016

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening Adviesraad sociaal Domein Gemeente Heerde 2016

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college d.d. 31 mei 2016;

gelet op artikel 150 Gemeentewet, artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2.1.3 en 2.5.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

Overwegende dat:

 • -

  de gemeente verplicht is, de manier waarop zij ingezetenen betrekt bij de voorbereiding van het beleid op het sociale domein, vast te leggen in een verordening;

 • -

  de Adviesraad Sociaal Domein een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders is, dat adviseert over het bestaande en te voeren beleid. Bij het proces van beleidsontwikkeling stelt de gemeenteraad de kaders, raadpleegt het college (onder andere via de Adviesraad Sociaal Domein) de inwoners en de belangenbehartigers, waarna het college de opgehaalde informatie, met in acht neming van de inspraakprocedures, vertaalt naar beleidsvoornemens en waarbij tenslotte de Adviesraad Sociaal Domein adviseert. De gemeenteraad heeft de controlerende taak ten aanzien van het college.

 • -

  het voor cliënten en/of hun vertegenwoordigers mogelijk moet zijn om betrokken te worden bij de voorbereidingen evaluatie van het lokale beleid;

 • -

  Binnen het sociaal domein wordt steeds minder in doelgroepen gedacht, er wordt steeds meer integraal gewerkt. Iedereen moet mee kunnen doen ongeacht beperking, etniciteit, leeftijd of inkomenspositie. Daar past integrale advisering van de Adviesraad Sociaal Domein bij.

 • -

  gezien het advies van de Wmo-adviesraad en van de werkgroep Naar een Adviesraad Sociaal Domein, bestaande uit een afvaardiging van de WWB-commissie en de Wmo-Adviesraad gemeente Heerde;

  besluit:

  vast te stellen de “Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Heerde 2016”.

  Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht, de Jeugdwet (hierna JW), de Participatiewet (hierna PW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna Wmo 2015).

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  College; het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde;

 • 2.

  De portefeuillehouder; de bestuurder die verantwoordelijk is voor het sociaal domein;

 • 3.

  De raad: de gemeenteraad van de gemeente Heerde;

 • 4.

  inwoners: natuurlijke- en rechtspersonen die een bijdrage leveren aan het Sociaal Domein in de gemeente Heerde;

 • 5.

  Sociaal domein; het werkgebied van de JW, de PW en de Wmo 2015;

 • 6.

  Cliënten:

  • a.

   de jeugdige bedoeld in de JW;

  • b.

   de persoon bedoeld in artikel 7, eerste lid PW;

  • c.

   de persoon die in Nederland woont en die in verband met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht of met hulp van personen uit zijn sociale netwerk in staat is tot zelfredzaamheid of participatie, recht heeft op ondersteuning door de gemeente;

 • 7.

  Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gemeente Heerde: het door het college ingestelde adviesorgaan waarmee de gemeente Heerde invulling geeft aan artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2.1.3 en 2.5.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, en dat het college adviseert over voorgenomen beleid binnen het Sociaal Domein in de gemeente Heerde;

 • 8.

  Adviseren: het uitbrengen van een niet bindend (on)gevraagd advies;

 • 9.

  Gemeentelijk Contactpersoon: een door het college aangewezen ambtenaar die voor de ASD het aanspreekpunt voor de gemeentelijke organisatie is en belast is met de communicatie tussen de ASD en de gemeente. Dat geldt niet voor de communicatie tussen de ASD en de gemeenteraad.

  Hoofdstuk 2. Adviesraad Sociaal Domein

Artikel 2. Doel

 • 1.

  De ASD wordt ingesteld om de inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordigers actief te betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het Sociaal Domein.

 • 2.

  De ASD is klankbord voor zowel de inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordigers, als ook voor het college.

 • 3.

  De ASD stelt zich tot doel om met haar adviezen een bijdrage te leveren aan;

  • a.

   Het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van belanghebbenden onder artikel 1, lid 5;

  • b.

   Het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan op de drie hoofddomeinen, zoals benoemd in artikel 1, lid 5.

Artikel 3.Taken en bevoegdheden van de Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  De ASD heeft contact met maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van belanghebbenden binnen de in artikel 1, lid 5 genoemde thema’s. Hij doet dit onder meer door deelname aan bijeenkomsten die door maatschappelijke organisaties en belanghebbenden worden georganiseerd.

 • 2.

  De ASD kan voor raadpleging van inwoners, zoals genoemd in artikel 3, lid 1 verschillende werkvormen hanteren.

 • 3.

  De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college met betrekking tot voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid Sociaal Domein.

 • 4.

  Het advies als bedoeld in het derde lid wordt uiterlijk tien werkdagen voordat het college de stukken voor de besluitvorming in roulatie brengt uitgebracht door toezending aan de gemeentelijk contactpersoon.

 • 5.

  De ASD beoordeelt zelf of en wanneer er bij de opstelling van een advies derden worden betrokken.

 • 6.

  DE ASD bepaalt zelf hoe een advies aan haar leden wordt voorgelegd, voordat het aan het college wordt uitgebracht.

 • 7.

  De ASD signaleert relevante ontwikkelingen en knelpunten met betrekking tot het beleid Sociaal Domein. Lid 3 van dit artikel is hier van toepassing.

 • 8.

  De ASD brengt jaarlijks een evaluatieverslag aan het college uit.

 • 9.

  Het verslag zoals benoemd in lid 8 bestaat onder andere uit:

  • a.

   het aantal uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen;

  • b.

   op welke wijze en in welke frequentie de ASD contact heeft gehad met inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordigers;

  • c.

   op welke wijze eventuele derden betrokken zijn geweest bij de adviezen;

  • d.

   op welke wijze de financiële middelen zijn besteed (artikel 8 lid 4).

 • 10.

  Het evaluatieverslag als bedoeld in lid 8, dient te zijn ingediend bij het college, uiterlijk 1 juni van het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend.

 • 11.

  De ASD heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten (in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht), bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele burgers betrekking hebben

Artikel 4. Samenstelling

 • 1.

  De ASD vormt een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de samenleving in de gemeente Heerde en de leden hebben relevante kennis, ervaring en netwerken.

 • 2.

  De ASD bestaat uit ten minste 8 en ten hoogste 12 leden.

 • 3.

  De leden van de ASD spreken op persoonlijke titel.

 • 4.

  De leden en de voorzitter van de ASD wonen als regel in de gemeente Heerde. De volgende criteria zijn van toepassing op de leden van de ASD:

  • a.

   Ze bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeente Heerde;

  • b.

   Ze zijn niet in dienst van de gemeente Heerde;

  • c.

   Ze hebben geen zakelijke binding met de gemeente Heerde voor zover deze van invloed kan zijn op hun onafhankelijke positie.

Artikel 5. Benoeming en zittingsduur van de voorzitter en de leden

 • 1.

  Benoeming en zittingsduur wordt vastgelegd in het door de ASD vast te stellen huishoudelijk reglement van de ASD.

 • 2.

  Werving van nieuwe leden vindt zelfstandig door de ASD plaats, en de gemeente kan desgevraagd faciliteren.

Artikel 6. Taken voorzitter en secretaris

Taken en verantwoordelijkheden van voorzitter, secretaris en leden worden vastgelegd in het door de ASD vast te stellen huishoudelijk reglement van de ASD.

Hoofdstuk 3 Ondersteuning Adviesraad Sociaal Domein

Artikel 7. Taken college

 • 1.

  Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de ASD.

 • 2.

  Hiertoe:

  • a.

   Stelt het college een gemeentelijke contactpersoon aan (artikel 1, lid 9);

  • b.

   Faciliteert de gemeente Heerde als regel acht keer per kalender jaar vergaderruimte voor het algemeen bestuur van de ASD in natura;

  • c.

   neemt het college in het subsidieprogramma een werkbudget voor de ASD op (zie artikel 8);

  • d.

   Het college stelt het werkbudget voor de ASD in de vorm van een subsidie beschikbaar aan de ASD.

  • e.

   houdt het college bij het advies vragen een termijn van zes weken in acht. Het college kan in uitzonderingsgevallen in overleg met de ASD hiervan afwijken.

  • f.

   Geeft het college terugkoppeling aan de ASD op de ontvangen adviezen van de ASD binnen een termijn van 6 weken na ontvangst.

Artikel 8. Werkbudget

 • 1.

  De raad stelt jaarlijks in zijn begroting een werkbudget voor de ASD vast.

 • 2.

  Het werkbudget voor de ASD is bedoeld voor de bekostiging van onder andere:

  • a.

   Administratieve ondersteuning (bijvoorbeeld verslaglegging, bureaukosten, bijeenkomsten, PR & communicatie);

  • b.

   Deskundigheidsbevordering van de leden (bv extern advies);

  • c.

   Onkostenvergoeding voor de leden van de Adviesraad Sociaal Domein;

  • d.

   Onvoorzien;

 • 3.

  De ASD stelt jaarlijks voor 15 augustus een begroting op van het werkbudget voor het volgende kalenderjaar en deelt deze begroting digitaal met de raad, het college en de gemeentelijk contactpersoon.

 • 4.

  De ASD legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van het werkbudget van de ASD over het voorgaande kalenderjaar in zijn evaluatieverslag (artikel 3, lid 8 e.v.).

  Hoofdstuk 4 Werkwijze

Artikel 9. Vergaderingen

 • 1.

  De ASD komt als regel 8 maal per kalenderjaar in openbare vergadering bij elkaar.

 • 2.

  De data van de vergadering volgen zoveel mogelijk de vergadercyclus van de gemeenteraad van de gemeente Heerde.

 • 3.

  Als regel is de gemeentelijk contactpersoon aanwezig bij vergaderingen van de ASD.

Artikel 10. Besluitvorming

Besluitvorming van de ASD wordt vastgelegd in het door de ASD op te stellen huishoudelijk reglement van de ASD.

Artikel 11. Contact met de gemeente

 • 1.

  Adviezen (gevraagd en ongevraagd) van de ASD aan de gemeente worden digitaal aan de gemeentelijk contactpersoon gezonden.

 • 2.

  De gemeentelijke contactpersoon is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de door de gemeente aan te leveren stukken.

 • 3.

  De ASD wordt door de gemeentelijk contactpersoon desgevraagd geïnformeerd over de beleidsontwikkeling.

 • 4.

  Adviesaanvragen of reacties van het college of de raad worden via de gemeentelijk contactpersoon aan de ASD kenbaar gemaakt.

 • 5.

  De gemeentelijke contactpersoon levert documenten digitaal aan bij de secretaris van de ASD.

 • 6.

  De gemeentelijke contactpersoon heeft contact met de secretaris en voorzitter van de ASD.

 • 7.

  Jaarlijks communiceert de gemeentelijk contactpersoon digitaal de gemeentelijke concept planning aan de ASD.

 • 8.

  De ASD heeft minimaal 2 keer per jaar overleg met de portefeuillehouder.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

De leden van de ASD zijn gehouden tot geheimhouding van alle aangelegenheden, die zij in hun hoedanigheid vernemen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.

Artikel 13. Onvoorziene zaken

1. Voor zaken waarin deze verordening niet voorziet, kan de Adviesraad Sociaal Domein in overleg treden met het college.

2. Het college is bevoegd om voor zaken waarin deze verordening niet voorziet, te beslissen.

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel, intrekking oude verordeningen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2016 en kan worden aangehaald als: “Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Heerde 2016”.

 • 2.

  De “Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009” en de “Verordening Adviesraad Wmo 2006” evenals de daarbij behorende benoemingen van leden en voorzitters en huishoudelijk reglementen worden ingetrokken per 1 oktober 2016.

  Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 27 juni 2016.

  griffier, voorzitter,

Raadsvoorstel behorende bij verordening adviesraad sociaal domein gemeente Heerde 2016.pdf

Toelichting op de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Heerde 2016.pdf

Raadsbesluit behorende bij verordening adviesraad sociaal domein gemeente Heerde 2016.pdf