Ambtelijke bijstand Verordening

Geldend van 25-03-2003 t/m heden

Intitulé

Ambtelijke bijstand Verordening

De raad van de gemeente Middelburg 

Gelezen het voorstel van de griffier en voorzitter van de raad van 17 januari 2003, volgnummer 03-43;

 

Gezien het advies van het college van B&W d.d.:

 

Gelet op art. 33 Gemeentewet

 

Besluit vast te stellen de Verordening op de ambtelijke bijstand:

Paragraaf 1 Ambtelijke bijstand

De raad van de gemeente Middelburg

Gelezen het voorstel van de griffier en voorzitter van de raad van 17 januari 2003, volgnummer 03-43;

Gezien het advies van het college van B&W d.d.:

Gelet op art. 33 Gemeentewet

Besluit vast te stellen de Verordening op de ambtelijke bijstand:

Artikel 1

 • 1. Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

  • c.

   bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2. De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt door de griffier of op verzoek van de griffier door een ambtenaar gegeven.

 • 3. Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de gemeentesecretaris daarvan in kennis. De gemeentesecretaris beslist.

 • 4. De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt verleend door de griffier. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier kan worden verleend kan de griffier de gemeentesecretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2

 • 1. De gemeentesecretaris verleent op verzoek van de griffier ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden;

  • c.

   de omvang van de verzochte ambtelijke bijstand aanleiding geeft anders te beslissen.

 • 2. De gemeentesecretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3. Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de gemeentesecretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de gemeentesecretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4

 • 1. Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de gemeentesecretaris.

 • 2. Indien overleg met de gemeentesecretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5

De gemeentesecretaris maakt desgewenst melding van het verschaffen van ambtelijke bijstand aan de desbetreffende portefeuillehouder.

Artikel 6

Vervallen.

Paragraaf 2 Slotbepalingen

Artikel 7

Onder raadslid wordt in deze verodening tevens verstaan, het commissielid, niet-raadslid zijnde.

Artikel 8

Voor zover de regeling in deze verordening strijdig is met hetgeen in de Organisatieverordening Gemeente Middelburg 2000 ten aanzien van ambtelijke ondersteuning aan de raad is bepaald, prevaleert hetgeen is bepaald in de Verordening op de ambtelijke bijstand.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de dag na de vaststelling door de raad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 24 maart 2003.
De griffier, De voorzitter,
L.A. Vorthoren mr J.M. Schouwenaar
Gewijzigd: 23 mei 2005