Standplaatsenbeleid 2016

Geldend van 29-09-2016 t/m heden

Intitulé

Standsplaatsenbeleid Gemeente Hof van Twente 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

overwegende dat

het innemen van standplaatsen voor het te koop aanbieden van goederen, het verkopen of verstrekken van goederen of het aanbieden of verlenen van diensten, een belangrijke rol speelt in de openbare ruimte van onze gemeente;

door diverse uiteenlopende belangen en motieven het verlenen van vergunningen en uitgifte van standplaatsen voor de objectiviteit moet gebeuren aan de hand van beleidsregels;

gelet op de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening, die onvoldoende mogelijkheden tot uitvoering van een verantwoord en evenwichtig beleid hierin bieden, alsmede de artikelen 1:3 lid 4 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

vast te stellen de volgende algemene regels tot het verlenen van vergunningen voor het innemen van standplaatsen en de uitgifte daarvan, hierna te noemen de beleidsregels;

Artikel 1 Begrippenlijst

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  APV: Algemene Plaatselijke Verordening;

 • b.

  Standplaats: een door burgemeester en wethouders aangewezen plaats, niet zijnde een plaats op de weekmarkt als bedoeld in de Marktverordening gemeente Hof van Twente, voor het uitstallen, te koop aanbieden of verkopen van waren of het verlenen van diensten;

 • c.

  Eénmalige standplaats: standplaats die voor minimaal 1 dag en maximaal 3 dagen wordt ingenomen;

 • d.

  Tijdelijke standplaats: standplaats voor een korte periode, die variërend van 4 dagen tot maximaal 3 maanden wordt ingenomen;

 • e.

  Vaste standplaatsen: standplaats die periodiek (wekelijks of voor vastgestelde tijdvakken) op een vastgestelde locatie zoals genoemd in artikel 3) voor minimaal 3 maanden en maximaal 3 kalenderjaren door dezelfde standplaatshouder wordt ingenomen;

 • f.

  Standplaatsen tijdens evenementen: incidentele standplaatsen die worden ingenomen tijdens een evenement, maar geen onderdeel zijn van dit evenement.

 • g.

  Standplaatsen voor medisch onderzoek: standplaats die wordt ingenomen voor bijv. borstkankeronderzoek of de röntgenbus;

 • h.

  Ideële standplaatsen: standplaats die wordt ingenomen door goede doelen organisaties die een keurmerk hebben van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF);

 • i.

  Rechthebbende standplaats: aanvrager die in de voorgaande 2 jaren een vergunning heeft gehad;

 • j.

  Vergunning: vergunning op grond van de bepalingen voor standplaatsen in de APV;

 • k.

  Vergunninghouder: een ieder aan wie op grond van de bepalingen voor standplaatsen in de APV een vergunning door burgemeester en wethouders is afgegeven;

 • l.

  Maximumstelsel vaste standplaatsen: het maximaal aantal per locatie binnen een bepaald dagdeel in te nemen standplaatsen met een gemiddelde omvang;

 • m.

  Gemiddelde omvang: gebruikelijke afmeting van 8 meter frontbreedte en een oppervlakte van ten hoogste 20 m2;

 • n.

  Reguliere markt: markt op grond van de Marktverordening in Markelo, Goor en Delden;

 • o.

  Kern: Goor, Markelo, Diepenheim, Delden, Hengevelde en Bentelo.

Artikel 2 Beoordeling

Een aanvraag om een standplaatsvergunning moet aan de hand van deze beleidsregels worden getoetst aan de weigeringsgronden genoemd in de bepalingen in de APV. Daar waar niet anders weergegeven, wordt alleen voor de in het beleid genoemde locaties, tijden en de voor die locatie geldende maximaal aantal standplaatsen een vergunning afgegeven.

Artikel 3 Locaties vaste standplaatsen

De bestaande standplaatslocaties zijn opgenomen in de lijst met standplaatslocaties. In totaal zijn er 7 standplaatslocaties op gemeentegrond voor de gehele gemeente. In verband met de beschikbare ruimte per locatie is er een maximum gesteld aan het aantal standplaatsen per dag. Daarnaast mogen per locatie maximaal vijf vaste standplaatsvergunningen per dag worden verleend, bij meer dan vijf standplaatsen is er sprake van een markt. Bij particuliere locaties wordt per aanvraag getoetst aan het standplaatsenbeleid. Tijdens de reguliere markt (donderdagochtend in Markelo, vrijdagochtend in Goor en vrijdagmiddag in Delden) mogen geen standplaatsen in de betreffende plaats worden ingenomen, ongeacht de te verkopen producten (met uitzondering van ideële standplaatsen en standplaatsen ten behoeve van medisch onderzoek).

Locaties voor vaste standplaatsen op gemeentegrond:

Locaties voor vaste standplaatsen op gemeentegrond

Artikel 4 Locaties overige standplaatsen

Voor éénmalige standplaatsen, tijdelijke standplaatsen, standplaatsen op particulier terrein en standplaatsen tijdens evenementen die geen onderdeel zijn van het evenement geldt dat bij aanvragen voor deze standplaatsen de gevraagde locatie per aanvraag wordt getoetst aan de APV en het standplaatsenbeleid. Ook wordt advies gevraagd aan de afdeling Openbare Ruimte. Daarnaast kan een plek worden ingenomen op de vaste locaties, voor zover deze nog niet door een vaste standplaatshouder is ingenomen en het maximumstelsel nog niet is bereikt. Voor standplaatsen die worden ingenomen op particulier terrein, moet tevens toestemming worden verkregen van de eigenaar van de grond. 

Artikel 5 Tijdelijke standplaatsen

 • 1. Voor tijdelijke standplaatsen geldt:

  • a.

   Maximaal 1 vergunning per branche per kern voor zover deze in dezelfde periode worden ingenomen;

  • b.

   Artikel 5 lid 1a geldt niet voor winkels die vanaf een kraam voor hun winkel de aan die winkel gerelateerde producten verkopen.

Artikel 6 Voorschriften

Aan vergunningen worden standaardvoorschriften en bepalingen verbonden, voor zover deze naar oordeel van burgemeester en wethouders van toepassing zijn. Uit oogpunt van de openbare orde kunnen aan vergunningen, naast voorschriften voortvloeiende uit de bepalingen in de APV en de daarop gebaseerde beleidsregels, zo nodig andere relevante voorschriften worden verbonden. Dit geldt met name voor niet-vaste standplaatslocaties. Voor die locaties kunnen specifieke voorschriften van toepassing zijn, die af kunnen wijken van de standaardvoorschriften.

Artikel 7 Duur vergunning

 • 1. Eénmalige standplaatsen worden voor maximaal 3 dagen verleend. Tijdelijke standplaatsen worden voor minimaal 4 dagen en maximaal 3 maanden verleend. Vaste vergunningen worden voor de duur van minimaal 3 maanden en maximaal 3 jaren verleend.

 • 2. Rechthebbenden op een standplaats komen als eerste in aanmerking voor een nieuwe vergunning, voor zover dit een continuering betreft van een tijdelijke of een vaste standplaats, met inachtneming van het maximumstelsel.

Artikel 8 Leges

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag en het aantal dagen waarvoor een vergunning is verleend worden leges in rekening gebracht, volgens de geldende Legesverordening.

Artikel 9 Overige kosten

De overige kosten zijn:

 • 1.

  Kosten voor het gebruik van stroom. Dit wordt tegelijk met de afgifte van de vergunning in rekening gebracht.

 • 2.

  Borg voor het gebruik van de sleutel van de stroomkast. Dit wordt in rekening gebracht bij het verkrijgen van de sleutel. Na inlevering van de sleutel wordt de borg terug betaald.

 • 3.

  Eventuele opruimkosten die de gemeente maakt als de standplaatshouder het afval niet zelf opruimt.

Artikel 10 Volgorde van behandeling

Het in behandeling nemen van een aanvraag om standplaatsvergunning gebeurt op volgorde van binnenkomst, met in acht neming van artikel 7, lid 2. In gevallen waarin 2 of meerdere verzoekers onder vrijwel gelijke omstandigheden een aanvraag indienen naar dezelfde vacante standplaats, zullen burgemeester en wethouders hierover oordelen. Er zal worden gelet op het door hem/haar gevoerde assortiment in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. De verzoeker die het meest bijdraagt aan een blijvend, stabiel en gevarieerd voorzieningenniveau voor de consument, komt in aanmerking voor deze standplaats.

Artikel 11 Aanvrager

Vergunningen worden uitsluitend verleend aan natuurlijke personen of rechtspersonen. De aanvraag moet worden voorzien van het BSN-nummer c.q. het KvK-nummer.

Artikel 12 Wachtlijst

Gegadigden voor standplaatsen, die om praktische en/of juridische redenen niet direct kunnen worden toegewezen, worden op volgorde van binnenkomst van het verzoek, vermeld op een wachtlijst.

Artikel 13 (Tijdelijk) verbod

Burgemeester en wethouders kunnen, als zij dit in het belang van de openbare orde c.q. de volksgezondheid nodig vinden de handel in bepaalde artikelen (gedurende een bepaalde termijn) verbieden.

Artikel 14 Intrekken vergunning

De vergunning kan worden ingetrokken:

 • 1.

  als in strijd wordt gehandeld met of niet (meer) wordt voldaan aan het gestelde in de vergunning of in geval van wijziging van de feiten waaronder de vergunning is verleend;

 • 2.

  als vergunninghouder zijn standplaats vijf achtereenvolgende dagen waarop de vergunning geldig is, zonder naar het oordeel van burgemeester en wethouders geldige reden, niet heeft ingenomen.

Artikel 15 Recht op een standplaats

 • 1. Het recht op een standplaats vervalt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder;

  • c.

   bij wanbetaling, waarbij de wanbetaler tevens niet in aanmerking kan komen voor een andere standplaats, zolang het verschuldigde bedrag niet is voldaan;

  • d.

   als niet binnen één maand na afloop van de geldigheid van de lopende vergunning een aanvraag is gedaan voor verlenging van de standplaatsvergunning.

 • 2. Bij overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder kan de vergunning overgeschreven op de (achterblijvende) echtgenoot, de geregistreerde partner of de levenspartner van de vergunninghouder. Een verzoek hiervoor moet binnen 8 weken na het overlijden of nadat blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld, bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Als de verzoeker, bedoeld in de vorige zin, rechthebbende is op een andere standplaats binnen de gemeente of is ingeschreven op de wachtlijst voor een andere standplaats, verliest deze het recht op die standplaats respectievelijk die inschrijving.

 • 3. Als de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het tweede lid, kan een kind van de vergunninghouder een vaste plaats krijgen, als hij tenminste drie jaar in loondienst van het bedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd.

 • 4. Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 16 Overige bepalingen

Naast de relevante bepalingen ingevolge de APV en deze beleidsregels zijn overige wettelijke voorschriften onverkort van kracht.

Artikel 17 Publicatie

Een besluit tot het verlenen van een vergunning wordt zo spoedig mogelijk op de vastgestelde wijze bekend gemaakt.

Artikel 18 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, al dan niet onder het stellen van andere voorschriften en bepalingen, af te wijken van het bepaalde in deze beleidsregels voor zover de toepassing daarvan in een concreet geval, mede gelet op de belangen als bedoeld in de bepalingen in de APV (weigeringsgronden), de nadelige gevolgen voor één of meer belanghebbenden onevenredig zijn tot de met het besluit te dienen doelen.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking na bekendmaking op de vastgestelde wijze. Bij de inwerkingtreding van deze nieuwe beleidsregels vervallen alle tot op dat moment geldende regels met betrekking tot het verlenen van standplaatsvergunningen en de toewijzing van standplaatsen.

Artikel 20 Evaluatie

Dit beleid zal twee-jaarlijks worden geëvalueerd.

Artikel 21 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel “Standplaatsenbeleid Gemeente Hof van Twente 2016”.

Goor, 31 mei 2016

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris a.i., de burgemeester,

drs. B. Marinussen drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Nota-toelichting Artikelsgewijze toelichting beleidsregels

Toelichting