Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Staphorst 2016

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Staphorst 2016

De raad van de gemeente Staphorst;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12-07-16

Overwegende dat de Destructieverordening voor de gemeente Staphorst uit 1988 verouderd is,

Gelet op het bepaalde in artikel 3.5 van de Wet dieren,

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening dode gezelschapsdieren Staphorst 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  wet: Wet dieren;

 • b.

  houder: eigenaar, houder van een dood gezelschapsdier;

 • c.

  gezelschapsdier: alle dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt. Tot deze categorie behoren onder meer honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièredieren, duiven en vissen. Konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten behoren eveneens tot deze categorie indien er geen commerciële opbrengst aan verbonden is, zoals de productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden. Onder de categorie huisdier worden geen hobby- en landbouwhuisdieren verstaan zoals runderen, paarden, schapen, (dwerg)geiten, hangbuikzwijnen, varkens en herten.

Artikel 2 Verzamelplaats

Het college van burgemeester en wethouders wijst één of meer verzamelplaatsen aan waar dode gezelschapsdieren in ontvangst worden genomen.

Artikel 3 Aangeven van dode gezelschapsdieren

De houder is verplicht uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het dode gezelschapsdier is aangetroffen dit dier te vervoeren naar een verzamelplaats zoals bedoeld in artikel 2 en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4 Bewaren van dode gezelschapsdieren

Tot het tijdstip van afgifte moet de houder het dode gezelschapsdier zodanig bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5 Uitzonderingen

Het bepaalde in deze verordening is niet van toepassing indien:

 • a.

  het dode gezelschapsdier wordt begraven op een dierenbegraafplaats;

 • b.

  het dode gezelschapsdier wordt begraven op een terrein dat ter beschikking staat van de houder, mits:

  • -

   het dier niet is gewikkeld in plastic;

  • -

   het graf minimaal 60 cm diep is voor kleine dieren en minimaal 75 cm diep is voor grote dieren;

  • -

   het dier binnen 48 uur wordt begraven;

 • c.

  het dode gezelschapsdier wordt gecremeerd bij een dierencrematorium;

 • d.

  de houder het gezelschapsdier laat inslapen door tussenkomst van een dierenarts, die ervoor zorgt dat dit dier ter verwerking wordt aangeboden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2016.

Artikel 7 Intrekking

De Destructieverordening voor de gemeente Staphorst 1988 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Staphorst 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Staphorst van 13 september 2016,
T.C. Segers, voorzitter.
L. Roest-Jonkers, griffier.