Wegsleepverordening Amstelveen 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Wegsleepverordening Amstelveen 2015

Zaaknummer Z-2015/028439

De raad van de gemeente Amstelveen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 juni 2015;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173 van de Wegenverkeerswet en het Besluit wegslepen van voertuigen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening Amstelveen 2015.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw);

 • c.

  besluit: Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig : hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al, van het RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

 • g.

  wegen: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b van de wet;

 • h.

  wegslepen: het daadwerkelijk verplaatsen van een voertuig/motorrijtuig naar een bewaarplaats;

 • i.

  verslepen: het verplaatsen van een voertuig /motorrijtuig naar een door het college aangewezen gebied;

 • j.

  verplaatsen: een voertuig/motorrijtuig buiten het overtredingsgebied van een tijdelijke verkeersmaatregel brengen, anders dan naar een bewaarplaats of aangegeven gebied.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170 WvW 1994, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Amstelveen aangewezen voor zover die behoren tot één van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: Daniël Goedkoopstraat 7 tot 9 te Amsterdam.

 • 2. Het verslepen van een voertuig/motorrijtuig binnen en buiten het overtredingsgebied van een tijdelijke verkeersmaatregel kan elke legale parkeerplaats in de gemeente zijn, anders dan een bewaarplaats of een aangegeven gebied.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1. Het college is bevoegd de tarieven indien nodig opnieuw vast te stellen.

 • 2. Het wegsleepbedrijf brengt de directe en indirecte kosten voor het toepassen van de bestuursdwang in rekening bij de eigenaar/houder van het betreffende voertuig.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in de artikelen 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 • 2. Op dat tijdstip wordt de Wegsleepverordening Amstelveen 2013, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 13 maart 2013 en zoals sindsdien gewijzigd, ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Wegsleepverordening Amstelveen 2015”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 september 2015.
De griffier,
Drs. P. Georgopoulou
De voorzitter,
Drs. M.M. van ‘t Veld

Nota van toelichting

Algemene toelichting

Op 1 januari 2002 is de Wet van 21 februari 1997, houdende de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994), ook wel de wijziging van de wegsleepregeling genoemd, en het bijbehorende Besluit wegslepen van voertuigen, in werking getreden. De artikelen 170 tot en met 173 van de Wvw zijn geheel vervangen door nieuwe bepalingen. De wijzigingswet is bij de Invoeringswet van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), deel II, nog aangepast in verband met de overgang van de bepalingen over de uitvoering van bestuursdwang uit de Gemeentewet naar de Awb.

Bevoegdheid tot het wegslepen/verplaatsen van voertuigen

Het uitvoeren van de wegsleepregeling is een bevoegdheid van het gehele college. Het wegslepen/verplaatsen van een voertuig moet worden gezien als een bijzondere vorm van bestuursdwang. In de Awb zijn algemene regels gesteld over de toepassing van bestuursdwang. Deze regels zijn voor een groot deel ook van toepassing op het wegslepen van voertuigen. Tegen het wegslepen/verplaatsen van voertuigen staat op grond van de Awb bezwaar en vervolgens beroep open. Bestuursdwang door buitengewoon opsporingsambtenaren en de politie is toegestaan volgens de mandatering voor het uitoefenen van bestuursdwang in het kader van de huidige wegsleepverordening.

Verordening

In artikel 170 e.v. van de Wvw is het kader aangegeven waarbinnen het college gebruik kan maken van zijn bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen. Hoewel de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen in de wet is neergelegd, kan het college eerst pas van deze bevoegdheid gebruik maken, wanneer de raad in een verordening nadere regels heeft gesteld over de toepassing van deze bevoegdheid, zoals in artikel 173, tweede lid, van de Wvw wordt voorgeschreven. Deze nadere regels dienen in ieder geval te betreffen:

 • 1.

  de aanwijzing van de plaatsen waar de weggesleepte voertuigen worden bewaard;

 • 2.

  de berekening van de kosten verbonden aan de uitvoering van het wegslepen en bewaren van voertuigen;

 • 3.

  de aanwijzing van wegen en weggedeelten, waar op grond van artikel 170, eerste lid, onder c, van de Wvw voertuigen mogen worden weggesleept.

Uitgebreide werking

Op grond van de oude wegsleepregeling mochten op de weg staande voertuigen alleen worden weggesleept in het belang van de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer dan wel het vrijhouden van gehandicaptenparkeerplaatsen. Op grond van de herziene regeling in de Wvw is het laatstgenoemde criterium uitgebreid. Er zijn immers meer locaties denkbaar waar het foutief parkeren - buiten de twee eerstgenoemde criteria - als zeer hinderlijk wordt ervaren, zoals bijvoorbeeld de vergunninghoudersparkeerplaatsen in het Stadshart van Amstelveen.

Het direct optreden tegen dergelijke foutief geparkeerde voertuigen kan in bepaalde gevallen zeer wenselijk zijn. Als wegen en weggedeelten waar op grond van de nieuwe landelijke wegsleepregeling kan worden weggesleept zijn thans aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Amstelveen voor zover die behoren tot één van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten wegen en weggedeelten.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze bepaling is een aantal begrippen omschreven dat diverse malen in deze verordening terugkomt. De omschrijving van deze begrippen spreekt voor zich. Veelal wordt verwezen naar definities uit bestaande wetgeving.

Ad d. voertuig

Het begrip voertuig, conform artikel 1, onder al, van het RVV 1990 betreft:

 • ·

  fietsen;

 • ·

  bromfietsen;

 • ·

  gehandicaptenvoertuigen;

 • ·

  motorvoertuigen;

 • ·

  trams en;

 • ·

  wagens.

Ad e. motorrijtuig

Het begrip motorrijtuig is apart omschreven, omdat artikel 5 van de Amstelveense wegsleepverordening alleen betrekking heeft op dit soort voertuigen.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

In dit artikel worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Amstelveen aangewezen als toepassingsgebied van de wegsleepverordening.

In artikel 170 WvW 1994, eerste lid onder c. juncto artikel 2 van het Besluit is ook aangegeven dat een voertuig in het belang van het vrijhouden van bepaalde wegen en weggedeelten kan worden weggesleept, wanneer deze zijn aangewezen in de gemeentelijke wegsleepverordening en behoren tot de wegen en weggedeelten, zoals bedoeld in artikel 2 van het besluit wegslepen van voertuigen.

In artikel 170 WvW 1994, derde lid en artikel 3 van het Besluit is aangegeven dat over de uitoefening van de in artikel 170 eerste lid van de wet bedoelde bevoegdheid regelmatig overleg plaatsvindt met de officier van Justitie alsmede met de beheerders van de wegen en weggedeelten die bij een ander dan de gemeente in beheer zijn.

lngevolge artikel 170 WvW 1994, eerste lid sub c. van de wet, juncto artikel 2 en 3 van het Besluit, juncto artikel 2 van de wegsleepverordening Amstelveen 2014, kan in de gemeente Amstelveen van de soorten wegen en weggedeelten worden weggesleept zoals vermeld in het RVV 1990.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

Vanwege de redactie van artikel 173, tweede lid van de Wvw, moet de plaats van bewaring van voertuigen door de raad worden aangewezen. Het bewaarterrein van de Dienst Stadstoezicht Amsterdam, Daniël Goedkoopstraat 7-9 is aangewezen als bewaarterrein. Dit terrein is in beheer bij de Dienst Stadstoezicht Amsterdam en ligt binnen redelijke reisafstand vanuit Amstelveen en is tevens goed bereikbaar per openbaar vervoer Lijn 51.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

In het convenant wegslepen gemeente Amstelveen 2015 is geregeld welke soorten van kosten verbonden aan het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen in rekening kunnen worden gebracht. Het college is bevoegd de tarieven indien nodig opnieuw vast te stellen.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Naast de in artikel 170, eerste lid Wvw bedoelde gevallen zijn in deze wet nog twee gevallen genoemd, waarin het noodzakelijk kan zijn om een voertuig te laten wegslepen en in bewaring te laten stellen. Achtereenvolgens wordt hier gedoeld op:

 • ·

  het niet afgeven van zijn rijbewijs, wanneer dit is ingevorderd, omdat iemand zijn motorrijtuig heeft bestuurd terwijl hij onder invloed was van drogerende stoffen of alcohol en dergelijke (zie artikel 130 en 164 Wvw);

 • ·

  de situatie dat een motorrijtuig niet beschikt over een behoorlijk zichtbare kentekenplaat terwijl de eigenaar of houder van dat motorrijtuig niet direct te achterhalen is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan voertuigwrakken die geen kenteken meer hebben of aan situaties dat er sprake kan zijn van het ‘knoeien’ met kentekens in geval van autodiefstal.

Wanneer in dit soort gevallen een voertuig moet worden weggesleept en in bewaring genomen wordt, is er geen sprake van uitoefening van bestuursdwang. Artikel 170, eerste lid Wvw, waarin de bestuursdwang is geregeld, is dan ook niet van toepassing verklaard in de genoemde gevallen. In feite gaat het om een vorm van inbeslagname van goederen die ook in het strafrecht voorkomt. Wel heeft de wetgever voor deze gevallen diverse bepalingen uit hoofdstuk X. Bestuursdwang van de Wvw (artikel 170 e.v.) van overeenkomstige toepassing verklaard. In de wegsleepverordening zijn de artikelen over de bewaarplaats(en) van voertuigen en openingstijden (artikel 3) en de kosten van overbrengen en bewaren van voertuigen (artikel 4) voor deze gevallen van overeenkomstige toepassing verklaard.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze bepaling spreekt voor zich.

De oude wegsleepregeling Amstelveen 2013 vervalt met ingang van de inwerkingtreding van de wegsleepverordening Amstelveen 2015.

Artikel 7 Citeertitel

Wegsleepverordening Amstelveen 2015.