Verordening winkeltijden 2016 Rhenen

Geldend van 01-10-2016 t/m 28-04-2020

Intitulé

Verordening winkeltijden 2016 Rhenen

De raad van de gemeente Rhenen;

gelezen het voorstel van de gemeenteraad van 13 september 2016;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de Verordening winkeltijden Rhenen 2016:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Algemene vrijstelling

Van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden zijn van 12.00 uur tot 17.00 uur de volgende winkels vrijgesteld:

a.die behoren tot de volgende branches of categorieën:

1° supermarkten;

2° bouwmarkten;

en

b.gevestigd zijn in de volgende delen van de gemeente:

1° Rhenen kern;

2° Remmerden;

3° Achterberg;

4° Elst.

Artikel 3. Vrijstelling voor bepaald aantal zon- en feestdagen

 • 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling op de door burgemeester en wethouders aangewezen zon- of feestdagen.

 • 2. Bij de aanwijzing als bedoeld in het eerste lid wordt onderscheid gemaakt tussen de vier gebieden:

  1° Rhenen kern;

  2° Remmerden;

  3° Achterberg;

  4° Elst.

 • 3. Per kalenderjaar kunnen ten hoogste 12 dagen worden aangewezen.

 • 4. De vrijstelling geldt slechts van 12.00 tot 17.00 uur en voor een winkel of een groep van winkels niet behorende tot de categorieën of branches genoemd in artikel 2. sub a. van deze verordening.

Artikel 4. Toerisme

 • 1. De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet gelden, met uitzondering van de bepaling betreffende 4 mei na 19.00 uur, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze plaats, niet voor het terrein van Ouwehands dierenpark gedurende de tijd dat het park voor het publiek geopend is, voor de verkoop van souvenirs, prentbriefkaarten, foto- en filmbenodigdheden, snoep, ijs, frisdranken en aanverwante artikelen.

 • 2. De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet gelden, met uitzondering van de bepaling betreffende 4 mei na 19.00 uur, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze plaatsen, niet voor kampeerplaatsen, campings en andere recreatieterreinen gedurende de periode april t/m oktober, voor zover het betreft de verkoop van levensmiddelen aan klanten, die tevens kampeerder of gast van de camping of het recreatieterrein zijn.

Artikel 5. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 6. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Winkeltijdenverordening Rhenen 2011 wordt ingetrokken bij inwerkingtreding van deze verordening.

 • 2. Een krachtens Winkeltijdenverordening Rhenen 2011 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening Rhenen 2011 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2016.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Rhenen 2016.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 september 2016

de raadsgriffier,

de voorzitter,

Ir. C.A.M. Apell

drs. J.A. van der Pas

Toelichting Verordening winkeltijden Rhenen 2016

Algemeen deel

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet tot wijziging van de Winkeltijdenwet. Deze wetswijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden.

Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen daarvoor uit de nu vorige Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, zijn namelijk vervallen.

De bevoegdheid van gemeenten wordt zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten. De beperkingen voor het gemeentelijk beleid – en de gemeentelijke regels – voor de zondags- en avondopenstelling – kunnen alleen nog gevonden worden in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet.

De Verordening Winkeltijden Rhenen beoogt een evenwichtig gebruik te maken van de in de Winkeltijdenwet opgenomen instrumenten algemene vrijstelling (door de gemeenteraad) en vrijstelling op een bepaald aantal zon- en feestdagen (aan te wijzen door het college van burgemeester en wethouders). De diversiteit van de maatschappelijke en religieuze achtergronden van de inwoners van Rhenen rechtvaardigt dit.

Artikel 2. Algemene vrijstelling

Door middel van deze verordening verleent de gemeenteraad in Rhenen aan een aantal winkels een algemene vrijstelling van het in artikel 2. van de Winkeltijdenwet opgenomen verbod om op zon- en feestdagen geopend te zijn. Dit betekent dat zij iedere zondag en op alle de in de Winkeltijdenwet genoemde feestdagen van 12.00 – 17.00 uur geopend kunnen zijn.

Voor de winkels die vallen onder deze vrijstelling geldt dat het laden en lossen in gebieden waar winkels en woningen e.d. in elkaar (directe) nabijheid gelegen zijn, in de praktijk alleen kan plaatsvinden tussen 12.00 en 17.00 uur. Rekening houdend met omwonenden zou het goed zijn als winkeliers afspreken dat er op zondagen pas na 12.00 uur wordt geladen en gelost.

Artikel 3. Vrijstelling op een bepaald aantal zon- en feestdagen

Conform de regeling Winkeltijdenverordening Rhenen 2011 behoudt het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om per kalenderjaar 12 zon- en feestdagen aan te wijzen voor welke het in artikel 2. van de Winkeltijdenwet opgenomen verbod niet geldt. Deze aanwijzing is aanvullend en betreft niet de winkels die onder het regime van de door de gemeenteraad ingestelde algemene vrijstelling vallen.

[1] Kamerstukken I 2012/13, 32 412, A.