Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende het incassoreglement gemeentelijke belastingen 2014 gemeente Zandvoort

Geldend van 14-03-2014 t/m heden

Intitulé

Incassoreglement gemeentelijke belastingen 2014 gemeente Zandvoort

Burgemeester en wethouders van Zandvoort

gelet op de van toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet 1990 en de belastingverordeningen;

B E S L U I T E N :

Vast te stellen het volgende reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Zandvoort

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Afschrijvingstijdvak: periode verdeeld in maanden welke begint op het moment waarop de eerste termijn wordt afgeschreven en eindigt op het moment waarop de laatste incassotermijn wordt afgeschreven;

Belastingjaar: Tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven;

Belastingen: belastingen, rechten en/of heffingen;

Belastingschuldige: een natuurlijke- of rechtspersoon, die is aangeslagen voor één of meerdere

belastingen of heffingen van de gemeente Zandvoort;

Belastingschuld: Het totaalbedrag aan gemeentelijke belasting(en) dat op het aanslagbiljet

staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald.

Gecombineerde aanslag: een in artikel 239 van de Gemeentewet toegestane vorm van heffen, waarbij een verzameling van aanslagen van verschillende heffingen voor dezelfde belastingplichtige op een (gecombineerd) aanslagbiljet wordt verenigd. De gecombineerde aanslag heeft één aanslagbiljetnummer.

Incassant: (de ontvanger van) Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (hierna: GBKZ)

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingschuldige gedurende het belastingjaar te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

De automatische incasso geldt uitsluitend voor de belastingen, rechten of retributies waarbij in de belastingverordening de mogelijkheid van automatische incasso is genoemd.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren indien:

 • a.

  er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren;

 • b.

  de naam van de rekeninghouder niet overeenstemt met de belastingschuldige;

 • c.

  er op grond van een vorige aanmelding twee of meer termijnbetalingen achter elkaar zijn gestorneerd.

Artikel 5 Aanmelding

 • a. Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door de daarvoor bestemde machtigingskaart in te leveren bij, of toe te zenden aan incassant;

 • b. Het aanmelden kan ook op andere schriftelijke wijze met handtekening van de belastingschuldige geschieden;

 • c. De machtiging tot automatische incasso kan vooraf worden verleend;

 • d. De machtiging tot automatische incasso moet uiterlijk 14 dagen voor de laatste dag van de eerste incassomaand c.q. vervaldatum zijn ingekomen bij incassant;

 • e. Indien de machtiging tot automatische incasso na de in het vierde lid gestelde termijn wordt ontvangen kan dit gevolgen hebben voor het aantal incassotermijnen en hoogte van de termijnbedragen. Zie hiervoor artikel 8.

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingschuldigen en geldt ook voor aanslagen die worden opgelegd op een later tijdstip maar betrekking hebben op een eerdere periode. Ongeacht welk jaar of tijdvak het betreft.

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 8 Termijnen en termijnbedragen

 • 1. Indien het totaal opgelegde bedrag van een gecombineerde aanslag minder bedraagt dan de in de verordening opgenomen ondergrens, is geen automatische incasso mogelijk.

 • 2. Indien een machtiging tot automatische incasso wordt verstrekt wanneer reeds één of meer termijnen voor automatische incasso verstreken zijn, doch één of meer termijnen voor automatische incasso nog wel resteren, zal, in afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden, de afschrijving plaats vinden in even zoveel termijnen als er nog open staan. Indien alle termijnen reeds verstreken zijn zal de automatische incasso eerst in werking treden indien een aanslag opgelegd wordt waarvoor wel termijnen voor automatische incasso resteren.

 • 3. Indien automatische incasso plaats vindt met toepassing van lid 4 zal het bedrag dat aan het einde van elke nog openstaande termijn automatisch geïncasseerd wordt naar evenredigheid worden gedeeld door het aantal nog openstaande termijnen.

 • 4. Indien een termijnbedrag door verzoeker wordt teruggeboekt of een termijn niet kon worden geïncasseerd zal het bedrag dat niet geïncasseerd kon worden, met de eerst volgende termijn worden geïncasseerd.

 • 5. Betalingen door de belastingschuldige buiten de automatische incasso om of verrekening door de incassant worden verwerkt in de resterende termijnen voor automatische incasso en zijn van invloed op de resterende termijnbedragen.

 • 6. De procedure van automatisch incasso verloopt separaat per afzonderlijk gecombineerd aanslagbiljet.

Artikel 9 Tijdstip van afschrijving

De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van iedere maand doch niet eerder dan vijf kalenderdagen voor de vervaldag en niet later dan vijf kalenderdagen na de vervaldag.

Artikel 10 Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt beëindigd:

 • 1.

  indien de automatische incasso van een opgelegde aanslag gedurende twee achtereenvolgende afschrijvingstermijnen niet slaagt, wordt de automatische incasso stopgezet. De belastingschuldige wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Het openstaande bedrag is direct invorderbaar.

 • 2.

  indien de belastingschuldige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren.

 • 3.

  indien de automatische incasso door de bank wordt geweigerd omdat incasso van het rekeningnummer niet (meer) mogelijk is.

 • 4.

  als er gedurende meer dan 3 jaar kalenderjaren geen automatische incasso heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 Overlijden

 • 1. Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2. De erven of de executeur-testamentair kunnen de automatische incasso stopzetten door middel van het insturen van de rode kaart dan wel de incassant op andere schriftelijke wijze hiervan in kennis te stellen.

Artikel 12 Echtscheiding

 • 1. Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2. Indien als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer dan dient de belastingschuldige een rekeningnummer mede te delen waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 13 Verhuizing

 • 1. Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2. Bij verhuizing naar een andere gemeente dient de belastingschuldige aan het einde van het jaar de incasso voor het nieuwe jaar zelf te beëindigen.

Artikel 14 Wijziging bank of gironummer

Een wijziging betreffende het bank of gironummer dient met gebruikmaking van de daarvoor bestemde machtigingskaart dan wel op andere schriftelijke wijze met handtekening van de belastingschuldige te worden gemeld aan incassant

Artikel 15 Terugstorting

 • 1. Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag kan deze de bank of giro-instelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn/haar rekening terug te storten.

 • 2. De wijze waarop en het aantal dagen waarbinnen de opdracht tot terugstorting kan worden gegeven is door de bank van de rekeninghouder bepaald.

Artikel 16 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

 • 1. De automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden opgeheven door het inzenden van de intrekkingskaart dan wel op andere schriftelijke wijze met handtekening van de belastingschuldige;

 • 2. De automatische incasso kan door incassant ook worden beëindigd:

  • a.

   indien de automatische incasso gedurende twee (opeenvolgende) pogingen niet slaagt;

  • b.

   indien de automatische incasso gedurende de eerste poging niet slaagt en aannemelijk is dat een volgende incasso ook niet zal slagen, waaronder in ieder geval wordt verstaan het geval waarin blijkt dat de verstrekte machtiging betreft een niet-bestaand rekeningnummer, een geblokkeerd rekeningnummer of een beëindigd rekeningnummer.

 • 3. Indien de automatische incasso door verzoeker, door incassant of van rechtswege wordt beëindigd vervallen de resterende incassotermijnen. Verzoeker valt dan terug naar de in de belastingverordening genoemde betaaltermijnen. Indien alle betaaltermijnen reeds verstreken dan is het openstaande bedrag direct invorderbaar.

Artikel 17 Slotbepalingen

 • 1. Dit reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen kan worden aangehaald als “Incassoreglement gemeentelijke belastingen 2014 gemeente Zandvoort.

 • 2. Dit reglement treedt in werking de dag na de bekendmaking en is van toepassing voor alle vanaf dat moment op te leggen aanslagen.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort.
De secretaris, De voorzitter,