Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels betreffende schriftelijk (nader) motiveren van bezwaar- of verzoekschriften Beleidsregels voor het schriftelijk (nader) motiveren van bezwaar- of verzoekschriften gemeente Zandvoort 2014

Geldend van 14-03-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor gelegenheid tot schriftelijke (nadere) motivering van bezwaar- of verzoekschriften

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort,

gelet op

Besluit:

vast te stellen de volgende: Beleidsregels voor het schriftelijk (nader) motiveren van bezwaar- of verzoekschriften gemeente Zandvoort 2014

Algemeen

Deze beleidsregel geeft nadere regels voor gelegenheid tot schriftelijke (nadere) motivering van bezwaar- of verzoekschriften als bedoeld in de artikelen van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 22j van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Deze regel is van toepassing op bezwaar- en verzoekschriften tegen gemeentelijke belastingen en WOZ-waarden. Waar verder in deze beleidsregel bezwaar staat kan ook verzoek worden gelezen

Artikel 1

Na ontvangst van een pro forma bezwaarschrift of een onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift tegen een gemeentelijke belasting/WOZ-waarde wordt de indiener van dit bezwaarschrift in een brief verzocht het bezwaarschrift binnen een termijn schriftelijk (nader) te motiveren. Het is de bedoeling om binnen 10 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift een brief met verzoek om (nadere) motivering te verzenden.

Artikel 2

De volgende termijnen voor (nadere) motivering van het bezwaarschrift gelden:

 • 1.

  een reactietermijn tot het einde van de 6 weken wettelijke bezwaartermijn van de betreffende beschikking en/of aanslag, indien de brief met verzoek om (nadere) motivering van het bezwaarschrift in de weken 1 tot en met 3 van de genoemde wettelijke bezwaartermijn wordt verzonden.

 • 2.

  een reactietermijn van 3 weken na de dagtekening van de brief met verzoek om (nadere) motivering van het bezwaarschrift, indien deze brief in de weken 4 tot en met 6 van de 6 weken wettelijke bezwaartermijn van de betreffende beschikking en/of aanslag wordt verzonden.

 • 3.

  een reactietermijn van 3 weken na de dagtekening van de brief met verzoek om (nadere) motivering van het bezwaarschrift, indien de 6 weken wettelijke bezwaartermijn van de betreffende beschikking en/of aanslag reeds is verstreken.

 • 4.

  een éénmalige verlenging van genoemde reactietermijn van 3 weken met 2 weken na de dagtekening van de herinneringsbrief met verzoek om (nadere) motivering van het bezwaarschrift, indien de 6 weken wettelijke bezwaartermijn van de betreffende beschikking en/of aanslag reeds is verstreken.

 • 5.

  per individueel geval wordt bekeken of verder uitstel van (nadere) motivering van het bezwaarschrift noodzakelijk is, indien de indiener van het bezwaarschrift tijdens de motiveringstermijn verzoekt om verder uitstel van motivering van het bezwaarschrift.

 • 6.

  Van verder uitstel van (nadere) motivering van bezwaarschrift wordt indiener van het bezwaarschrift schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 3

In de verzoeken om (nadere) motivering van het bezwaarschrift wordt tevens aangegeven wat het gevolg is van het uitblijven van de (nadere) motivering of niet tijdige motivering.

Het uiteindelijke gevolg is:

 • -

  bij een pro forma bezwaarschrift: niet-ontvankelijkverklaring.

 • -

  bij een onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift: het bezwaar wordt inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de beschikbare gegevens.

Artikel 4

Wanneer er geen (verder) uitstel van (nadere) motivering van bezwaarschrift wordt verleend, wordt de indiener van het bezwaarschrift hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5

De voorgaande leden gelden niet indien de indiener van het bezwaarschrift zijn/haar bezwaarschrift voldoende heeft toegelicht tijdens het horen.

Artikel 6 Slotbepaling

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. Deze beleidsregels worden aangehaald als 'Beleidsregels voor het schriftelijk (nader) motiveren van bezwaar- of verzoekschriften gemeente Zandvoort 2014.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort;
de secretaris, de burgemeester,