Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende voorwaarden overeenkomst Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Brunssum 2009

Geldend van 20-04-2010 t/m heden

Intitulé

Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Brunssum 2009

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op, en deel uitmaken van de overeenkomst

Bijlage: het aanhangsel bij de overeenkomst, dat deel uitmaakt van de overeenkomst

Derden: niet zijnde partijen bij de overeenkomst

Diensten: de door de wederpartij op basis van de overeenkomst ten behoeve van de gemeente Brunssum te verrichten werkzaamheden

Gegevensdragers: zaken waarop/waarin informatie in elektronische vorm is vastgelegd, zoals onder meer de 'harde schijf' of het interne geheugen van computers

Gemeente Brunssum: alle tot de gemeente Brunssum behorende organisatieonderdelen

Informatiedragers: papieren documenten en/of dragers van digitale informatie, zoals diskettes, waarop de prestaties/resultaten van de wederpartij ter beschikking worden gesteld van de gemeente Brunssum

Leveringen: de door de wederpartij op basis van de overeenkomst ten behoeve van de gemeente Brunssum te leveren zaken/goederen

Onbesproken gedrag: Aantoonbaar gedrag dat geen belemmering vormt voor het aangaan of in stand blijven van de overeenkomst. Dit kan onder meer worden aangetoond door het overleggen van een verklaring omtrent gedrag.

Overeenkomst: de overeenkomst onder bezwarende titel tussen de gemeente Brunssum en de wederpartij, tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten en/of verrichten van werken waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn

Persoonlijkheids-

rechten: de persoonlijkheidsrechten zoals bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet 1912

Prestatie: de te verrichten leveringen van zaken/goederen en/of diensten

Wederpartij: degene die door ondertekening van de overeenkomst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden heeft erkend

Werkdag: een dag niet zijnde een zaterdag of een zondag of een wettelijk erkende feestdag

Werk: het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten, inclusief eventuele vervolgovereenkomsten, waarbij de gemeente Brunssum optreedt als de verwerver van prestaties.

 • 2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen de partijen worden overeengekomen.

 • 3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de wederpartij en/of derden wordt uitdrukkelijk verworpen.

 • 4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de gemeente Brunssum en de wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 • 5 Indien onderdelen van de overeenkomst en de daarbij behorende bijlage(n) in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, is de hiërarchie als volgt tenzij anders is overeengekomen: ten eerste de overeenkomst, ten tweede de bijlage(n) en ten derde de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Inhoud van de overeenkomst

De overeenkomst omvat al hetgeen tussen de gemeente Brunssum en de wederpartij is overeengekomen. In de overeenkomst wordende volgende zakenaangegeven, indien van toepassing, tenzij door de partijen anders is overeengekomen:

 • ·

  de projectbenaming en/of het projectnummer;

 • ·

  dat op de overeenkomst van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de gemeente Brunssum;

 • ·

  de aard en de omvang van de te verrichten prestaties die aan de wederpartij zijn opgedragen;

 • ·

  de vergoeding zoals bedoeld in artikel 11;

 • ·

  een eventuele prijsindexatie;

 • ·

  de exacte factuurgegevens zoals bedoeld in artikel 12 lid 2;

 • ·

  de termijn waarbinnen de prestaties moeten worden verricht en/of de duur van de overeenkomst;

 • ·

  de plaats en het tijdstip van levering;

 • ·

  de montage en/of installatie en/of opleiding, indien van toepassing;

 • ·

  de overeengekomen rapportagemethode en frequentie zoals bedoeld in artikel 10 lid 3;

 • ·

  de prestaties/resultaten die de wederpartij moet verrichten/leveren, alsmede de eventuele informatiedragers waarop de prestaties/resultaten van de overeenkomst dienen te worden vastgelegd en ter beschikking worden gesteld van de gemeente Brunssum;

 • ·

  de wijze waarop de gemeente Brunssum aan de wederpartij mededeelt dat zij diens te verrichten prestaties, zoals overeengekomen, als voltooid beschouwt;

 • ·

  de opzegtermijn van de overeenkomst;

 • ·

  de contactpersonen van zowel de gemeente Brunssum als de wederpartij;

 • ·

  de coördinatie binnen en de aansprakelijkheid van de partijen, indien deze bestaan uit afzonderlijke (rechts-)personen die voor de aanvaarding van de overeenkomst gezamenlijk optreden;

 • ·

  het boetebeding.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 • 1 De overeenkomst is tot stand gekomen, indien een schriftelijke aanbieding van de wederpartij door de gemeente Brunssum schriftelijk is aanvaard of het overeengekomene op andere wijze door de partijen schriftelijk is bevestigd.

 • 2 Het in lid 1 en artikel 5 lid 1 bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van de partijen het bestaan van de overeenkomst en/of van de daarin aangebrachte wijzigingen met andere middelen te bewijzen.

Artikel 5 Wijzigingen

 • 1 Wijzigingen in de overeenkomst, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van de reeds opgedragen prestaties, komen tot stand, zodra de gemeente Brunssum deze schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt en de wederpartij deze schriftelijk bevestigt.

 • 2 De wederpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Brunssum niet gerechtigd de personen, die zijn belast met de uitvoering van de diensten, tijdelijk of definitief te vervangen, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst. De gemeente Brunssum zal haar toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven zullen bij vervanging niet verhoogd worden. De inwerkkosten zijn voor rekening van de wederpartij.

 • 3 Als de gemeente Brunssum andere personen wenst voor de uitvoering van de overeenkomst, omdat zij meent dat dit van belang is voor een goede uitvoering van de overeenkomst, deelt zij dit schriftelijk mee aan de wederpartij, onder opgave van redenen. De wederpartij zal voor vervanging zorgdragen.

 • 4 Bij een vervanging van de personen, bedoeld in lid 2, dienen personen beschikbaar te worden gesteld die qua deskundigheid, opleiding en ervaring in ieder geval gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijk ingezette personen.

Artikel 6 Algemene verplichtingen van de gemeente Brunssum

De gemeente Brunssum moet de wederpartij tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen verstrekken, die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren te vervullen en te voltooien.

Artikel 7 Algemene verplichtingen van de wederpartij

 • 1 De wederpartij garandeert dat de door of namens hem te verrichten prestaties zullen voldoen aan de in de overeenkomst vastgelegde voorwaarden en specificaties, danwel het van de overeenkomst deeluitmakende bestek c.q. offerteaanvraag, en dat deze volgens het overeengekomen tijdschema zullen worden uitgevoerd.

 • 2 De wederpartij zal de prestaties in nauwe samenwerking met de gemeente Brunssum verrichten, onverminderd het bepaalde in lid 1.

 • 3 De wederpartij zal de overeenkomst goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de gemeente Brunssum naar zijn beste weten, en verricht zijn prestaties naar beste kunnen en wetenschap. De wederpartij zal alles vermijden wat de uitvoering van de prestaties kan schaden. De wederpartij zal bij het vervullen van de overeenkomst aan de toepassing van eigen vindingen geen voordelen ontlenen die niet bekend zijn bij de gemeente Brunssum.

 • 4 De wederpartij staat in voor de kwaliteit, de integriteit en het onbesproken gedrag van degene die door of namens de wederpartij belast is met de uitvoering van de overeenkomst.

 • 5 De wederpartij zal de gemeente Brunssum op de hoogte houden van de uitvoering van de overeenkomst waaronder de financiële aspecten en haar desgevraagd inlichtingen geven.

 • 6 Indien in de overeenkomst een maximaal of vast bedrag is overeengekomen, dan zullen de prestaties van de wederpartij moeten worden verricht voor maximaal dit bedrag, dan wel het laatstelijk bijgestelde en door de partijen schriftelijk nader overeengekomen bedrag. De wederpartij stelt daartoe ramingen c.q. opgaven en begrotingen op ter overlegging aan de gemeente Brunssum. Ingeval van overschrijding van dit bedrag is de wederpartij verplicht de overeenkomst zonder berekening van extra kosten en/of uren te vervullen. Indien echter de overschrijding een gevolg is van omstandigheden zoals bedoeld in artikel 25, of van een verzoek tot verdergaande prestaties dan die in de overeenkomst zijn vastgelegd, worden de extra kosten en/of uren afzonderlijk in rekening gebracht op basis van de werkelijk gemaakte kosten en/of uren.

 • 7 Ter vervulling van zijn inlichtingenplicht zal de wederpartij de gemeente Brunssum tijdig inlichten over de financiële gevolgen en risico's, verbonden aan het stellen van andere of meer eisen, het uitstellen of wijzigen van beslissingen en/of de overeenkomst en het optreden van omstandigheden, waarmee bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening is gehouden.

 • 8 De wederpartij zal de gemeente Brunssum bij de totstandkoming van de overeenkomst een raming c.q. opgave van de kosten en/of uren verstrekken. Ten tijde van het overeenkomen van wijzigingen in de overeenkomst zal de wederpartij aangeven of en in hoeverre zulks invloed heeft op de bedoelde raming c.q. opgave van kosten en/of uren. Zodra de verwachting gerechtvaardigd is dat de laatstverstrekte raming c.q. opgave van kosten en/of uren ontoereikend is, zal de wederpartij de gemeente Brunssum daarover schriftelijk informeren.

Artikel 8 Optreden van de wederpartij als gemachtigde

 • 1 De wederpartij treedt slechts op als gemachtigde van de gemeente Brunssum indien en voor zover de gemeente Brunssum de wederpartij daartoe schriftelijk als gemachtigde heeft aangewezen.

 • 2 Indien en voor zover de wederpartij in strijd handelt met het in lid 1 bepaalde, komen de nadelige gevolgen daarvan voor zijn rekening en risico, behoudens voor zover de gemeente Brunssum deze handelswijze schriftelijk bekrachtigd heeft.

Artikel 9 Samenwerking met derden

 • 1 Indien de overeenkomst met zich meebrengt, dat de wederpartij zijn te verrichten prestaties moet afstemmen op die van door de gemeente Brunssum ingeschakelde derden, zal de gemeente Brunssum na overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de leiding en coördinatie van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is.

 • 2 De in lid 1 bedoelde leiding en coördinatie houdt ten minste in dat de coördinator tijdig in overleg met de gemeente Brunssum en de andere wederpartijen een tijdschema voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde overeenkomst vaststelt, en dat hij - ingeval van tijdsoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen leiden - onverwijld met hen overleg pleegt en hen en de gemeente Brunssum schriftelijk verslag daarvan doet toekomen.

 • 3 Indien de wederpartij een overeenkomst krijgt te vervullen die ook prestaties op een ander dan zijn eigen vakgebied met zich meebrengen, kan de wederpartij met schriftelijke toestemming van de gemeente Brunssum, voor rekening en risico van de wederpartij daarvoor andere deskundigen inschakelen.

 • 4 Bij het uitvoeren van de overeenkomst kan de wederpartij slechts na schriftelijke toestemming van de gemeente Brunssum gebruik maken van de diensten van derden. Deze toestemming wordt niet op onredelijke gronden onthouden. Aan de toestemming kunnen door de gemeente Brunssum voorwaarden worden verbonden. De door de gemeente Brunssum verleende toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de wederpartij voor de nakoming van de krachtens de overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen.

Artikel 10 Samenwerking, rapportage, acceptatie en controle

 • 1 Beide partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de overeenkomst onderhoudt.

 • 2 De overeenkomst kan voorzien in de instelling van een begeleidingscommissie of stuurgroep. De taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling van de begeleidingscommissie of stuurgroep worden in de overeenkomst nader bepaald.

 • 3 De wederpartij rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan de gemeente Brunssum zo vaak als in de overeenkomst is bepaald, dan wel zo vaak als de gemeente Brunssum dit nodig acht.

 • 4 De gemeente Brunssum zal de wederpartij zo spoedig mogelijk schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen indien de prestaties niet worden geaccepteerd door de gemeente Brunssum.

 • 5 De gemeente Brunssum heeft het recht de resultaten van de verrichte prestaties te (laten) toetsen. Indien blijkt dat de prestaties niet voldoen aan de vooraf in de overeenkomst gestelde kwaliteitscriteria en het in de overeenkomst daaromtrent gestelde, zijn de kosten van toetsing voor rekening van de wederpartij. De gemeente Brunssum heeft het recht om op kosten van de wederpartij aanvullende c.q. meer uitgebreide kwaliteitscontroles uit te (laten) voeren. Indien uit deze controles blijkt dat aan alle geldende kwaliteitseisen (bedoeld is natuurlijk hetgeen er boven over is gesteld) is voldaan, worden de kosten van de aanvullende c.q. meer uitgebreide kwaliteitscontroles en de kosten van de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen voor de oplevering gedragen door de gemeente Brunssum.

 • 6 Indien de gemeente Brunssum de toetsingsresultaten als onvoldoende beoordeelt, worden de prestaties niet geaccepteerd. Zij zal de wederpartij schriftelijk verzoeken om binnen een redelijke, door haar te bepalen termijn, alsnog aan het gestelde in de overeenkomst te voldoen, tenzij nakoming van de overeenkomst reeds blijvend onmogelijk is.

 • 7 Afgekeurde prestaties worden voor zover deze zich daartoe lenen, door de wederpartij op eerste aanzegging verwijderd en onverwijld, vervangen. De aan verwijdering en vervanging, alsmede de aan herkeuring verbonden kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11 Vergoeding

 • 1 De vergoeding voor de te verrichten prestaties kan bestaan uit:

  • a.

   de honorering van de werkzaamheden van de wederpartij;

  • b.

   de gemaakte kosten;

  • c.

   de te betalen prijs voor de geleverde zaken/goederen en/of diensten.

 • 2 De in lid 1 genoemde honorering wordt bepaald naar één of meer van de volgende maatstaven:

  • a.

   op basis van de aan de overeenkomst bestede tijd;

  • b.

   op basis van enige andere adequate maatstaf.

 • 3 Ingeval van honorering op basis van bestede tijd, zoals bedoeld in lid 2 sub a, wordt de honorering berekend door de aan de overeenkomst bestede tijd te vermenigvuldigen met een tarief per tijdseenheid. Onder bestede tijd wordt verstaan het totaal van alle uren die rechtstreeks zijn besteed aan het vervullen van de overeenkomst en de reistijd die voor de vervulling van de overeenkomst noodzakelijk is, tenzij anders overeengekomen. De tarieven per tijdseenheid, naar persoon, functie of groep, worden in de overeenkomst bepaald of omschreven.

 • 4 De in lid 1 genoemde gemaakte kosten zijn declarabel naar één of meer van de volgende maatstaven:

  • a.

   op basis van de werkelijk gemaakte kosten;

  • b.

   op basis van enige andere adequate maatstaf.

 • 5 Indien de partijen overeenkomen dat de wederpartij de ten behoeve van de overeenkomst gemaakte kosten in rekening kan brengen, zoals bedoeld in lid 4 sub a, zijn de volgende kosten declarabel:

  • ·

   de reiskosten;

  • ·

   de kosten van het vermenigvuldigen van overeenkomsten, bestekken, tekeningen, berekeningen, rapporten e.d.;

  • ·

   de kosten van porti, telecommunicatie, registratie en andere verschotten. De omvang en hoogte van de te maken kosten zullen nader worden vastgesteld in de overeenkomst.

 • 6 In de overeenkomst zal worden bepaald naar welke maatstaven de in lid 1 bedoelde vergoeding zal worden berekend. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de honorering plaatsvinden volgens lid 2 sub a.

 • 7 De kosten van andere deskundigen, zoals bedoeld in artikel 9 lid 3 zijn slechts declarabel indien dit met de gemeente Brunssum vooraf overeengekomen is.

 • 8 De wederpartij is verplicht de gemeente Brunssum periodiek op de hoogte te houden van de in dit artikel genoemde honorering en, indien overeengekomen tussen de partijen, de gemaakte kosten die de gemeente Brunssum op grond van dit artikel aan de wederpartij verschuldigd is.

 • 9 Indien sprake is van wijzigingen zoals bedoeld in artikel 5 lid 1, worden de daarvoor te verrichten prestaties op basis van bestede tijd en, indien overeengekomen tussen partijen, de gemaakte kosten en/of de te betalen prijs voor de geleverde zaken/goederen en/of diensten afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • 10 De vergoeding/betaling is verschuldigd naar de mate van het verrichten van de uit de overeenkomst voortvloeiende prestaties en/of het gereedkomen van de verschillende fasen van de overeenkomst, zulks zoals uitdrukkelijk is overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

 • 11 De door de wederpartij volgens de overeenkomst te declareren bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting.

 • 12 In de overeenkomst dient te zijn geregeld of en zo ja hoe de tariefswijzigingen en indexeringen ten aanzien van de prijs worden toegepast.

 • 13 De kosten van levering zijn voor rekening en risico van de wederpartij; bij levering van zaken/goederen levert de wederpartij de zaken/goederen "Delivered Duty Paid" (DDP), volgens de “Incoterms 2000”, dan wel de laatst geldende versie uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 Betaling

 • 1 Tenzij anders is overeengekomen, ontstaat het recht op betaling ná acceptatie van de resultaten van de verrichte prestaties. De wederpartij factureert binnen 30 dagen ná acceptatie.

 • 2 De wederpartij zendt de factu(u)r(en) in tweevoud toe aan de gemeente Brunssum onder vermelding van datum en nummer van de overeenkomst, BTW-bedrag en andere door de gemeente Brunssum verlangde gegevens. Wanneer hier niet aan is voldaan, kan/kunnen de factu(u)r(en) geweigerd worden.

 • 3 Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie zal plaatsvinden, wordt gespecificeerd en in door de gemeente Brunssum eventueel nader aangegeven vorm gefactureerd. In de factuur wordt opgave gedaan van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren, en wordt een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden gegeven, alsmede een omschrijving van de eventuele reis- en verblijfkosten, indien deze niet zijn inbegrepen in de dag- of uurtarieven.

 • 4 Een overschrijding van de in de overeenkomst opgenomen vaste prijs wordt in de factu(u)r(en) uitdrukkelijk vermeld en gespecificeerd.

 • 5 De gemeente Brunssum betaalt de door haar op basis van de overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 30 dagen ná ontvangst van de desbetreffende factuur aan de wederpartij.

 • 6 Indien de gemeente Brunssum een factuur zonder geldige reden niet na het verstrijken van de in lid 5 bedoelde termijn heeft voldaan, heeft de wederpartij, met ingang van de dag volgend op de dag dat de betaling uiterlijk had moeten geschieden, aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijke rentepercentage. Op de rentevergoeding kan de wederpartij geen aanspraak maken, indien de desbetreffende factuur niet aan het gestelde in de leden 2 tot en met 4 voldoet.

 • 7 Indien de gemeente Brunssum de juistheid van de declaratie, dan wel een onderdeel daarvan betwist, treden de partijen in overleg teneinde de ontstane situatie op te lossen. De gemeente Brunssum is te allen tijde gerechtigd de door de wederpartij verzonden facturen door een door de gemeente Brunssum aan te wijzen accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, op inhoudelijke juistheid te laten controleren. De wederpartij verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van de gemeente Brunssum, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factu(u)r(en) niet juist dan wel onvolledig is/zijn, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van de wederpartij komen.

 • 8 De gemeente Brunssum is gerechtigd de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen de partijen geen overeenstemming bestaat, op te schorten gedurende de periode van het accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid maakt de gemeente Brunssum uitsluitend gebruik, indien er redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de desbetreffende factuur.

 • 9 Overschrijding van een betalingstermijn door de gemeente Brunssum of niet-betaling door de gemeente Brunssum van een factuur op grond van een vermoede inhoudelijke onjuistheid van die factuur of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde diensten, geeft de wederpartij niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 13 Voorschot

 • 1 Indien de gemeente Brunssum ter uitvoering van de overeenkomst (een) betaling(en) verricht voor prestaties die nog niet zijn verricht, wordt door de wederpartij voorafgaande aan die betalingen een onvoorwaardelijke kredietinstellingsgarantie "on demand" zonder einddatum aan de gemeente Brunssum afgegeven, ter waarde van het (de) betaalde bedrag(en). Aan deze garantie zijn voor de gemeente Brunssum geen kosten verbonden. Indien, vanwege enige tekortkoming aan de zijde van de wederpartij, diensten niet binnen de overeengekomen termijn worden geaccepteerd, dan is de wederpartij de wettelijke rente over het voorschot verschuldigd, voor de tijd dat de tekortkoming voortduurt.

 • 2 De onvoorwaardelijke kredietinstellinggarantie "on demand" wordt afgegeven door een erkende kredietinstelling. De kredietinstelling verklaart daarin desverzocht onverwijld over te gaan tot betaling aan de gemeente Brunssum van het in de garantie genoemde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag, gerekend vanaf de dag van de door de gemeente Brunssum gestelde tekortkoming in de nakoming van de wederpartij.

Artikel 14 Eigendom van zaken en informatiedragers

 • 1 Bij het verrichten van de prestaties kan de wederpartij gebruik maken van zaken, die eigendom zijn van de gemeente Brunssum en die voor dat doel in bruikleen worden gegeven. Aan deze bruikleen kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 2 De eigendom van informatiedragers, die de partijen over en weer aan elkaar beschikbaar stellen, blijft berusten bij de partij die ze beschikbaar heeft gesteld, tenzij deze informatiedragers zoals bedoeld in artikel 3 door de wederpartij aan de gemeente Brunssum ter beschikking worden gesteld. In dat geval wordt de eigendom overgedragen aan de gemeente Brunssum.

 • 3 Indien de wederpartij voor het leveren van de diensten gebruik maakt van zaken die eigendom zijn van de gemeente Brunssum, als bedoeld in lid 1, en die voor dat doel in bruikleen worden gegeven, is de wederpartij aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. Aan deze bruikleen kunnen voorwaarden worden verbonden. Indien als gevolg van de aanwezigheid van zaken van de gemeente Brunssum bij de wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst schade aan de wederpartij en/of aan derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel voor rekening en risico van de wederpartij. In voorkomende gevallen zal de wederpartij de gemeente Brunssum vrijwaren voor aanspraken van derden.

Artikel 15 Levering en verpakking van zaken/goederen

 • 1 De wederpartij zal de zaken/goederen leveren DDP, volgens de “Incoterms 2000", dan wel de laatst geldende versie uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs.

 • 2 De te leveren zaken/goederen zullen niet worden verpakt in verpakkingen die, beoordeeld volgens de stand van de wetenschap ten tijde van de levering, milieubelastend zijn, of worden vermoed dit te zijn, of op andere wijze een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid, welzijn, of gezondheid.

 • 3 Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst ten aanzien van verpakkingen niet aan lid 2 van dit artikel kan worden voldaan, en er toch geleverd wordt met gebruikmaking van zulke verpakkingen, zal de wederpartij dit aan de gemeente Brunssum melden. De gemeente Brunssum heeft dan, het recht deze verpakkingen voor rekening van de wederpartij aan hem te retourneren of deze op zijn kosten te laten verwerken. Dit geldt ook wanneer de verpakkingen niet voldoen aan het in lid 2 van dit artikel bepaalde en de wederpartij dit niet heeft gemeld.

 • 4 De te leveren zaken/goederen dienen te worden geleverd met alle voorhanden zijnde documentatie die bestemd is om de zaken/goederen naar behoren te kunnen gebruiken, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of -certificaten.

 • 5 De wederpartij zal de zaken/goederen die door of tijdens het vervoer beschadigd of verloren zijn gegaan voor eigen rekening herstellen of vervangen, één en ander ter keuze van de gemeente Brunssum.

Artikel 16 Tijdstip van levering van zaken/goederen

 • 1 De levering van zaken/goederen vindt plaats op de overeengekomen plaats van bestemming en op het overeengekomen tijdstip.

 • 2 Zodra de wederpartij weet of verwacht dat de zaken/goederen niet, of niet tijdig geleverd kunnen worden, zal de wederpartij de gemeente Brunssum daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aangeven welke maatregelen hij gaat treffen om de eventuele schade voor de gemeente Brunssum, voortvloeiende uit dit niet-nakomen, te voorkomen of te beperken. Onverlet het bepaalde in artikel 23 draagt de wederpartij alle daaruit voortvloeiende schade voor de gemeente Brunssum, tenzij de wederpartij aantoont dat de gemeente Brunssum de veroorzaker is van deze omstandigheden.

 • 3 Indien de gemeente Brunssum tijdig aan de wederpartij kenbaar maakt dat zij om welke reden dan ook niet in staat is de zaken/goederen in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, en deze gereed zijn voor verzending, zal de wederpartij op eigen kosten de zaken bewaren, beveiligen, en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn, een en ander tenzij dit in redelijkheid niet van de wederpartij kan worden gevergd. De gemeente Brunssum bepaalt in samenspraak met de wederpartij een nieuw tijdstip van ontvangst van de zaken/goederen.

 • 4 Uitstel van levering als bedoeld in het derde lid van dit artikel geeft de wederpartij nimmer aanspraak op verhoging van de overeengekomen prijs. De wederpartij kan bij een uitstel van levering alleen aanspraak maken op vergoeding van gevolgschade indien er aan de zijde van de gemeente Brunssum sprake is van opzet, grove schuld of extreme nalatigheid.

Artikel 17 Garantie van zaken/goederen

 • 1 De wederpartij garandeert dat gedurende een periode van minimaal 12 maanden ná acceptatie de geleverde zaken/goederen ongestoord - zonder gebreken en/of andere (functionele) belemmeringen - kunnen worden gebruikt voor die doeleinden waarvoor de zaken/goederen bestemd zijn.

 • 2 Bij zaken/goederen die niet direct in gebruik worden genomen, wordt de garantieperiode verlengd met de periode gedurende welke de zaken/goederen niet in gebruik zijn genomen, een en ander met een maximum garantietermijn van 18 maanden.

 • 3 Indien tijdens de garantieperiode een gebrek ontstaat is de wederpartij, ongeacht de oorzaak van het ontstaan van dat gebrek, verplicht de betrokken zaken/goederen binnen een door de gemeente Brunssum te bepalen redelijke termijn te vervangen, te herstellen ofwel, mits de redelijkheid hieraan niet in de weg staat, de zaken/goederen terug te nemen en de voor die zaken/goederen gedane betaling onmiddellijk terug te betalen, een en ander ter keuze van de gemeente Brunssum. Alle ingevolge dit lid te maken kosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij de wederpartij aantoont dat het tijdens de garantieperiode ontstane gebrek niet voor zijn rekening en risico komt.

 • 4 Naast de verplichtingen ingevolge lid 3 van dit artikel is de wederpartij voorts aansprakelijk voor alle in zijdelings verband met het gebrek staande schade, een en ander met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.

 • 5 De garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de periode(n) gedurende welke de zaken/goederen niet zijn gebruikt of niet volledig konden worden gebruikt als gevolg van een gebrek dat zich tijdens de garantieperiode openbaart. Een nieuwe garantieperiode overeenkomstig lid 1 van dit artikel zal van toepassing zijn op zaken/goederen die ter vervanging zijn verstrekt en op de vervangen of gerepareerde delen van die zaken/goederen.

 • 6 In aanvulling op lid 1 van dit artikel geldt dat indien de gemeente Brunssum aannemelijk kan maken dat er sprake is van een verborgen gebrek dat reeds vóór de acceptatie aanwezig was, de wederpartij gedurende 5 jaar ná acceptatie daarvoor aansprakelijk blijft. Vorenstaande is ook van toepassing indien zich gedurende die periode een gebrek voordoet ten gevolge waarvan de geleverde zaken/goederen onbruikbaar worden voor het doel waarvoor deze zijn bestemd, gelet op hetgeen in de overeenkomst is aangegeven, dan wel het redelijkerwijs te verwachten gebruik van de geleverde zaken/goederen. Indien een situatie als in dit lid zich voordoet, is lid 3 van dit artikel, voor zover mogelijk van toepassing.

Artikel 18 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de gemeente Brunssum

 • 1 De gemeente Brunssum is gerechtigd de overeenkomst buiten rechte te ontbinden, dan wel deze tegen een bepaalde tijd op te zeggen onder opgave van redenen. Daaronder is begrepen de omstandigheid dat de ter financiering van de overeenkomst in de ontwerpbegroting opgenomen gelden, niet door de begrotingswetgever worden gevoteerd.

 • 2 Ingeval van opzegging van de overeenkomst als in lid 1 bedoeld, is de gemeente Brunssum verplicht de wederpartij te vergoeden:

  • ·

   de honorering naar de stand van de werkzaamheden;

  • ·

   de gemaakte kosten;

  • ·

   de kosten voortvloeiend uit de eventueel door de wederpartij voor de vervulling van de overeenkomst reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden. Eventueel reeds betaalde voorschotten worden hiermee verrekend.

  Indien en voor zover de te verrichten prestatie, dan wel een onderdeel daarvan bestaat uit te leveren informatiedragers, geldt deze verplichting op voorwaarde dat de wederpartij alle in het kader van de overeenkomst tot stand gekomen (concept-)informatiedragers tot aan het moment van tussentijdse beëindiging aan de gemeente Brunssum in eigendom overdraagt.

 • 3 Nakoming van het in lid 2 bepaalde wordt opgeschort indien de grondslag van tussentijdse beëindiging is gelegen in het feit dat de wederpartij in verzuim is, dan wel de wederpartij in gebreke is gesteld op grond van tekortschieten in de nakoming van zijn verplichting(en), zoals bedoeld in artikel 23 lid 1. In dat geval zal hetgeen verplicht is op grond van lid 2 worden verrekend met de door de gemeente Brunssum geleden schade zoals bedoeld in artikel 23.

 • 4 Tussentijdse beëindiging vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij.

 • 5 De informatiedragers van de gemeente Brunssum die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, zullen in geval van tussentijdse beëindiging per omgaande, dan wel zo spoedig mogelijk aan de gemeente Brunssum worden geretourneerd. Het in artikel 30 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de wederpartij verrichte prestaties, tot het moment van tussentijdse beëindiging.

 • 6 De wederpartij is gehouden om alle informatie die hem tijdens de duur van de overeenkomst is verstrekt, voortbouwende op de geheimhoudingsverplichting van artikel 31, geheim te houden en niet te verstrekken aan derden, tenzij anders is overeengekomen.

 • 7 Indien blijkt dat de wederpartij of een van zijn ondergeschikten niet van onbesproken gedrag is heeft de gemeente Brunssum het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd het recht van de gemeente Brunssum om vergoeding van kosten en/of schaden, in welke vorm of mate dan ook, te eisen.

  Hiervan is in ieder geval sprake indien blijkt dat door de wederpartij of een van zijn ondergeschikten enig voordeel is, of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de gemeente Brunssum of aan een van haar ondergeschikten of vertegenwoordigers. De overeenkomst wordt eveneens ontbonden, indien zich een van de situaties, bedoeld in artikel 9 lid 2 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door de overheid voordoet.

Artikel 19 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de wederpartij

 • 1 De wederpartij kan de overeenkomst tussentijds beëindigen ingeval van overmacht zoals bedoeld in artikel 25, en ingeval van niet-nakoming van verplichtingen van de gemeente Brunssum zoals bedoeld in artikel 6.

 • 2 De wederpartij is niettemin gehouden de schade voor de gemeente Brunssum als gevolg van die tussentijdse beëindiging te beperken, dan wel toereikende maatregelen te nemen ter voorkoming daarvan.

 • 3 Het in artikel 18 lid 2 bepaalde is eveneens van toepassing bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de wederpartij.

 • 4 Tussentijdse beëindiging vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven aan de gemeente Brunssum.

 • 5 De informatiedragers van de gemeente Brunssum die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld zullen in geval van tussentijdse beëindiging per omgaande, dan wel zo spoedig mogelijk aan de gemeente Brunssum worden geretourneerd. Het in artikel 29 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de wederpartij verrichte prestaties, tot het moment van tussentijdse beëindiging.

 • 6 De wederpartij is gehouden om alle informatie die hem tijdens de duur van de overeenkomst is verstrekt, voortbouwende op de geheimhoudingsverplichting van artikel 31, geheim te houden en niet te verstrekken aan derden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 20 Ontbinding wegens faillissement en surséance van betaling

 • 1 Indien de wederpartij, in staat van faillissement geraakt, besluit tot ontbinding of surséance van betaling aanvraagt, dan wel indien er beslag, gevolgd door vanwaardeverklaring, gelegd wordt op registergoederen of essentiële onderdelen van de bedrijfsvoering van de wederpartij (welk beslag een belemmering kunnen vormen voor de uitvoering en de nakoming van de overeenkomst), of de rechtspersoon wijzigt door overname of een overdracht van de aandelen, heeft de gemeente Brunssum het recht de wederpartij aan te zeggen, dat zij de overeenkomst onmiddellijk doet eindigen, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd het recht van de gemeente Brunssum om vergoeding van kosten en/of schaden, in welke vorm of mate dan ook, te eisen. 

 • 2 Indien en voor zover de te verrichten prestatie, dan wel een onderdeel daarvan, bestaat uit te leveren informatiedragers, geldt dit artikel op voorwaarde dat de wederpartij alle in het kader van de overeenkomst tot stand gekomen (concept-)informatiedragers tot aan het moment van ontbinding aan de gemeente Brunssum in eigendom overdraagt.

  Bij beëindiging als hier bedoeld heeft de gemeente Brunssum het recht alle naar haar oordeel nuttige en noodzakelijke maatregelen te nemen om de realisering van het project verder te effectueren en daarbij derden in te schakelen. 

Artikel 21 Dreigende vertraging van de te leveren diensten

 • 1 Indien de levering van de diensten vertraging dreigt te ondervinden, meldt de wederpartij zulks direct schriftelijk aan de gemeente Brunssum en geeft daarbij de oorzaak en de consequenties aan van de dreigende vertraging. Tevens stelt de wederpartij maatregelen voor om vertraging - ook in de toekomst - te voorkomen.

 • 2 Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding, bericht de gemeente Brunssum of zij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de genoemde consequenties. Instemming houdt niet in dat de gemeente Brunssum de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen, die de gemeente Brunssum op grond van de overeenkomst toekomen, onverlet.

Artikel 22 Onderbreking overeenkomst

 • 1 De gemeente Brunssum kan de wederpartij gelasten de verrichting van de prestaties te onderbreken. De gemeente Brunssum is verplicht de wederpartij dit schriftelijk kenbaar te maken.

 • 2. Tenzij de onderbreking aan de wederpartij te wijten is, is de gemeente Brunssum ingeval van onderbreking van de overeenkomst verplicht de wederpartij te vergoeden:

  • .

   de honorering naar de stand van de werkzaamheden;

  • .

   de gemaakte kosten;

  • .

   de kosten voortvloeiend uit de eventueel door de wederpartij voor de vervulling van de overeenkomst reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden.

   Indien en voor zover de te verrichten prestatie, dan wel een onderdeel daarvan, bestaat uit te leveren informatiedragers, geldt deze verplichting op voorwaarde dat de wederpartij alle in het kader van de overeenkomst tot stand gekomen (concept-)informatiedragers tot aan het moment van onderbreking aan de gemeente Brunssum in eigendom overdraagt. Daarnaast is de wederpartij gerechtigd vergoeding van zijn schade, die hij door de onderbreking lijdt, van de gemeente Brunssum te vorderen, onverminderd de verplichting van de wederpartij om de schade voor de gemeente Brunssum zoveel mogelijk te beperken.

 • 3 Zodra de overeenkomst later voortgang vindt, zullen de extra werkzaamheden die uit het opnieuw starten van de werkzaamheden voor de wederpartij voortvloeien, door de gemeente Brunssum worden vergoed op basis van bestede tijd en eventueel de gemaakte kosten. De partijen zullen overleggen of de bepalingen van de overeenkomst aan de nieuwe situatie moeten worden aangepast.

 • 4 Ingeval van een onderbreking langer dan 2 jaar zijn de partijen verplicht met elkaar in overleg te treden met het oog op een beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 en 19.

Artikel 23 Nakoming

 • 1 Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, kan de andere partij hem in gebreke stellen. De nalatige partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen, anders dan door overmacht, binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk per aangetekende brief, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige partij in verzuim. De wederpartij is naar keuze bevoegd:

  • a.

   tot beëindiging van de overeenkomst over te gaan;

  • b.

   nakoming van de overeenkomst te vorderen, tenzij de desbetreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

 • 2 De in het vorige lid genoemde ingebrekestelling is niet vereist indien de levertijd op grond van het gestelde in artikel 16 lid 2 en artikel 21 lid 2 is verlengd. Indien de in het vorige lid bedoelde nakoming na verloop van de verlengde termijn uitblijft, is de nalatige partij vanaf dat moment direct in verzuim.

 • 3 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade. Hij vrijwaart de andere partij voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van het voornoemde tekortschieten.

 • 4 De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, waaronder in ieder geval begrepen zijn incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand, gemaakt in verband met de niet-nakoming en/of overtreding door de partij die in gebreke blijft, zijn voor rekening van die partij, met uitzondering van de ingevolge een rechtelijke beslissing door de wederpartij te betalen proceskosten.

Artikel 24 Boete

 • 1 De gemeente Brunssum kan in de overeenkomst een boetebeding opnemen waarin onder meer is bedongen dat indien niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde termijn de volledige verrichting van de prestaties is geaccepteerd die aan de overeenkomst beantwoordt, dan wel een andere prestatie ter voldoening is aangeboden en geaccepteerd, de wederpartij aan de gemeente Brunssum na verloop van een daartoe gestelde termijn, zonder rechterlijke tussenkomst, een boete verschuldigd is van een nader te bepalen percentage van de totale dan wel maximale prijs die met de overeenkomst is gemoeid, minimaal € 2.250,-- vermeerderd met de omzetbelasting, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10% daarvan. Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

 • 2 De boete komt de gemeente Brunssum toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

  • a.

   haar vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot het leveren van de diensten;

  • b.

   haar rechten op schadevergoeding.

 • 3 De boete wordt verrekend met de door de gemeente Brunssum verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

Artikel 25 Overmacht

 • 1 Indien een overmachtsituatie zich voordoet is de wederpartij verplicht dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan de gemeente Brunssum. De gemeente Brunssum heeft gedurende vier werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen conform het bepaalde in artikel 18, dan wel in overleg met de wederpartij een periode te bepalen waarin de partijen de nakoming van overeengekomen verplichtingen opschorten in afwachting van het eventueel opheffen van de overmachtsituatie. Indien de wederpartij na afloop van de overeengekomen periode ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. te kort schiet in zijn verplichtingen op grond van deze bepalingen, heeft de gemeente Brunssum het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat bij de wederpartij daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

 • 2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: onvoldoende beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, ziekte van personeel, stakingen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen of van de programmatuur, voor zover deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde dan wel door toedoen van de partij die niet nakomt c.q. tekortschiet. Voorts wordt niet onder overmacht begrepen het niet-nakomen dan wel tekortschieten van door de wederpartij ingeschakelde derden, en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de wederpartij of de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 26 Personeel

De partijen zijn niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van de andere partij tijdens de uitvoering van de overeenkomst en/of binnen één jaar na beëindiging daarvan, personeel van de andere partij in dienst te nemen, noch met dat personeel over indiensttreding te onderhandelen. Deze toestemming wordt niet zonder redelijke grond onthouden. 

Artikel 27 Vervolgovereenkomst

De wederpartij kan aan de overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor het aangaan van een vervolgovereenkomst. De wederpartij is verplicht er zorg voor te dragen dat de rechten van de gemeente Brunssum ten aanzien van het aangaan van vervolgovereenkomsten op generlei wijze worden beperkt door de toepasselijkheid van rechten van de wederpartij of derden, zoals - niet zijnde limitatief bedoeld - octrooirecht, intellectuele eigendomsrechten en verplichte protocollen, anders dan voor aanvang van de overeenkomst door de wederpartij aan de gemeente Brunssum kenbaar is gemaakt.

Artikel 28 Verzekering

 • 1 De wederpartij verklaart dat hij afdoende is verzekerd en zich verzekerd houdt voor de uitvoering van de overeenkomst voor beroepsaansprakelijkheid en andere aansprakelijkheden die van toepassing zijn.

 • 2 De wederpartij verleent op verzoek van de gemeente Brunssum terstond inzage in de polis(sen) en de bewijzen van premiebetaling. De wederpartij beëindigt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Brunssum de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. Evenmin wijzigt de wederpartij het verzekerde bedrag ten nadele van de gemeente Brunssum zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. De door de wederpartij verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.

 • 3 De wederpartij cedeert bij voorbaat alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen, als bedoeld in lid 1, voor zover deze betrekking hebben op schade, waarvoor de wederpartij op grond van de overeenkomst jegens de gemeente Brunssum aansprakelijk is. Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan de gemeente Brunssum worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door de wederpartij voor het verzekerde voorval aan de gemeente Brunssum te betalen schadevergoeding.

Artikel 29 Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

 • 1 Alle intellectuele eigendomsrechten, welke kunnen of zullen worden uitgeoefend - waar en wanneer dan ook - zowel ten behoeve van het gebruik als ten behoeve van de exploitatie door de gemeente Brunssum en/of van alle door de wederpartij op grond van de overeenkomst verrichte prestaties, berusten bij de gemeente Brunssum, tenzij anders is overeengekomen. De rechten van de wederpartij worden op grond van deze bepalingen door de wederpartij aan de gemeente Brunssum overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door de gemeente Brunssum wordt aanvaard.

 • 2 Voorzover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de wederpartij de gemeente Brunssum onherroepelijk om een zodanige akte op te maken en namens de wederpartij te ondertekenen, onverminderd de verplichting van de wederpartij om op eerste verzoek van de gemeente Brunssum aan de overdracht van zodanige rechten zijn medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De eventuele kosten welke zijn verbonden aan het vestigen van bepaalde intellectuele eigendomsrechten komen voor rekening van de gemeente Brunssum. De wederpartij machtigt de gemeente Brunssum hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.

 • 3 Onder de in lid 1 bedoelde rechten zijn - zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden opgevat - mede begrepen:

  • a.

   alle handelingen, waaronder de permanente of tijdelijke reproductie van een deel of het geheel of een bewerking van informatie, resultaten, prestaties en informatiedragers, die nodig of nuttig zijn met het oog op datgene waartoe deze handelingen beoogd zijn en/of geschikt zijn of blijken of kunnen zijn;

  • b.

   het daartoe laden, in beeld brengen, uitvoeren, overbrengen en opslaan van, of bewerkingen daarvan van digitale informatie met het oog op onderhoud, verbeteren van fouten, virusbestrijding, aanbrengen van mogelijke verbeteringen, het overbrengen naar een andere omgeving, het koppelen en/of het interoperabel maken met andere hardware en systeemprogrammatuur en andere programmatuur, het wijzigen van parameters, het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van beveiligingen, het vervaardigen, opslaan, wijzigen van (reserve- )kopieën, het onderzoeken en testen van de informatiedrager.

 • 4 De wederpartij doet hierbij afstand jegens de gemeente Brunssum van alle eventueel aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De wederpartij doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens de gemeente Brunssum van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

 • 5 Indien tussen de partijen een verschil van mening zal bestaan over de eigendom van de informatiedragers respectievelijk de intellectuele eigendomsrechten daarvan, wordt ervan uitgegaan dat de eigendom berust bij de gemeente Brunssum, tenzij de wederpartij kan aantonen dat de eigendom bij hem berust.

 • 6 De wederpartij verplicht zich de prestaties/resultaten van zijn werkzaamheden in generlei vorm of mate aan derden beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden enigerlei inlichting te verschaffen, tenzij de gemeente Brunssum schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. De gemeente Brunssum is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden, zoals tegen betaling door de wederpartij van een door de gemeente Brunssum in onderling overleg vast te stellen royalty-vergoeding.

 • 7 De wederpartij staat ervoor in dat de verrichte prestatie geen inbreuk maakt op rechten van industriële en/of intellectuele eigendom van derden, waaronder begrepen: persoonlijkheidsrechten, aanspraken op "knowhow" en ongeoorloofde mededinging. De wederpartij vrijwaart de gemeente Brunssum van aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in dit lid bedoelde rechten en hij vergoedt de gemeente Brunssum alle kosten, schaden en interessen die het gevolg zijn van zodanige inbreuk.

 • 8 Onverminderd het overigens bepaalde, is de gemeente Brunssum gerechtigd, indien derden de gemeente Brunssum ter zake van schending van industriële en/of intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen, de overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden. Van haar recht tot ontbinding van de overeenkomst zal de gemeente Brunssum geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met de wederpartij.

 • 9 Bij schending van het gestelde in dit artikel is het boetebeding ex. artikel 24 van toepassing.

Artikel 30 Overdracht rechten en plichten

 • 1 De partijen zijn niet gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, te vervreemden of te bezwaren, zulks met uitzondering van het recht op honorarium. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De partijen kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

 • 2 Met toestemming van de gemeente Brunssum is de wederpartij gerechtigd om rechten met betrekking tot de overeenkomst binnen het concern over te dragen bij een overname of bij een overdracht van de aandelen. Indien de wederpartij het voornemen heeft een dergelijke situatie te creëren of een dergelijke situatie voorziet, meldt hij dit terstond aan de gemeente Brunssum.

Artikel 31 Geheimhouding

 • 1 De wederpartij heeft kennisgenomen van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht. De wederpartij zal ervoor zorgdragen dat de personen die zijn belast met de uitvoering van de overeenkomst, eveneens worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, zal ieder der partijen informatie, alsmede informatie- en gegevensdragers die haar ter beschikking staan niet aan derden kenbaar maken/verstrekken.

 • 2 De partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van al hetgeen hen in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan informatie wordt verschaft. Zij verplichten zich over en weer deze informatie slechts te gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Dit houdt onder meer in dat zij deze informatie niet aan derden zullen verstrekken, niet zullen kopiëren anders dan noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst, alsmede dat zij geen commercieel gebruik zullen maken van de informatie.

 • 3 De partijen zullen ervoor zorgdragen dat de in het voorgaande lid omschreven verplichtingen nauwkeurig worden nageleefd door allen die voor hen werkzaam zijn.

 • 4 De verplichtingen genoemd in de voorgaande leden gelden niet voor zover de betreffende informatie:

  • a.

   aantoonbaar reeds in het bezit was van één der partijen op het moment dat die informatie aan die partij werd verstrekt;

  • b.

   van algemene bekendheid is of is geworden en deze bekendheid niet het gevolg is van de niet-nakoming door één der partijen van de verplichting als omschreven in dit artikel;

  • c.

   zonder verplichting tot geheimhouding is meegedeeld aan één der partijen door een derde die het recht had die informatie te verstrekken;

  • d.

   op grond van de Wet openbaarheid van bestuur dient te worden verstrekt;

  • e.

   met toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet onder voorwaarden.

 • 5 Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen melding maken van de prestaties/resultaten of uitvoering van de overeenkomst - al dan niet met gebruikmaking van informatie- en gegevensdragers -.

 • 6 Bij schending van het gestelde in dit artikel is het boetebeding ex. artikel 24 van toepassing.

Artikel 32 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 33 Bevoegde rechter

 • 1 Verschillen van mening tussen de gemeente Brunssum en de wederpartij zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt er geacht een geschil te bestaan.

 • 2 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze bepalingen of de overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij de partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 34 Slotbepaling

 • 1 De gemeente Brunssum kan nadere voorwaarden opstellen ter uitvoering van de overeenkomst.

 • 2 De gemeente Brunssum is zich ervan bewust en de wederpartij realiseert zich dat de gemeente Brunssum ook als overheid optreedt. De wederpartij aanvaardt deze bijzondere positie van de gemeente Brunssum als overheid. De gemeente Brunssum behoudt bij de nakoming van het in de overeenkomst bepaalde volledig haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheden.

 • 3 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de communicatie ter zake van de overeenkomst, ongeacht de vorm, in de Nederlandse taal.

 • 4 Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Brunssum 2009 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Ondertekening

ADDENDUM op de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Brunssum 2009  
Voor ingenieurs- en architectendiensten geldt bij artikel 17, vierde lid van de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Brunssum 2009 dat de schadevergoeding per opdracht beperkt is tot een maximum van
€ 1.000.000,-.