Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Zandvoort 2014

Geldend van 14-03-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtige

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort,

Gelet op het bepaalde in:

 • -

  artikel 1 van de verordening onroerende-zaakbelastingen;

 • -

  artikel 2 van de verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten; - artikel 2 van de verordening forensenbelasting;

 • -

  artikel 2 van de verordening hondenbelasting;

 • -

  artikel 3 van de verordening rioolheffing;

 • -

  artikel 4 van de verordening reinigingsheffingen;

 • -

  artikel 3 van de verordening afvalstoffenheffing;

Besluit: vast te stellen de volgende: Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie.

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject (onroerende of roerende zaak, roerende woon- of bedrijfsruimte, perceel, hond). In de gevallen waarin dat voorkomt mag de gemeente de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen stellen. In deze gevallen hanteert de gemeente Zandvoort een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn.

De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten op geen enkele wijze een limitatieve opsomming van de belastingplichtigen, maar moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, zodat in de uitvoeringspraktijk volgens vaste, niet willekeurige, criteria een belastingplichtige kan worden aangewezen.

Voorkeursvolgorde

Onderdeel 1 Voorkeursvolgorde bij verschillende categorieën genothebbenden

Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één roerende of onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 • 1.1

  de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

  • 1.1.1

   de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

  • 1.1.2

   de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

  • 1.3

   de erfpachter dan wel de beklemde meier;

 • 1.2

  de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

 • 1.3

  degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

Onderdeel 2 Voorkeursvolgorde binnen één categorie genothebbenden

Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 • 2.1

  indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in [gemeentenaam] wonen of gevestigd zijn:

  • 2.1.1

   degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt;

  • 2.1.2

   degene die in de gemeente woont of is gevestigd;

  • 2.1.3

   degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

  • 2.1.4

   een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

  • 2.1.5

   bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

  • 2.1.6

   degene die bij de [uitvoerende dienst/afdeling] als genothebbende of gebruiker bekend is;

  • 2.1.7

   de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

 • 2.2.

  indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in [gemeentenaam] wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn:

  • 2.2.1.

   degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

  • 2.2.2

   een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

  • 2.2.3

   bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

  • 2.2.4

   degene die bij GBKZ als genothebbende of gebruiker bekend is;

  • 2.2.5

   de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

 • 2.3

  indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn:

  • 2.3.1

   degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

  • 2.3.2

   degene die bij GBKZ als genothebbende of gebruiker bekend is;

  • 2.3.3

   de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden.

Onderdeel 3 Voorkeursvolgorde bij de onroerende-zaakbelastingen van gebruikers en de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten van gebruikers van niet-woningen respectievelijk bedrijfsruimten

Met betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen en de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten die worden geheven van gebruikers van niet-woningen respectievelijk bedrijfsruimten, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 • 3.1

  degene die een nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

 • 3.2

  degene die bij GBKZ reeds als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

 • 3.3

  degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

Onderdeel 4 Voorkeursvolgorde bij de rioolheffing van gebruikers, de afvalstoffenheffing en de forensenbelasting

Met betrekking tot de rioolheffing van gebruikers, de afvalstoffenheffing en de forensenbelasting op woningen wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 • 4.1

  de aktuele eigenaar, die een van de bewoners van het belastingobject is;

 • 4.2

  degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft

 • 4.3

  de bewoner van het belastingobject die het langst staat ingeschreven in de basisregistratie personen op dat adres;

 • 4.4

  de bewoner van het belastingobject die de oudste persoon is;

 • 4.5

  de bewoner van het belastingobject die de oudste man is.

Met betrekking tot de forensenbelasting op (sta)caravans wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 • 5.1

  degene die de huur van het object betaalt aan een elders wonende/gevestigde verhuurder;

 • 5.2

  degene die de nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

 • 5.3

  de oudste, in geval van gelijktijdige vestiging in het belastingobject;

 • 5.4

  degene die bij GBKZ reeds als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

 • 5.5

  degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject naar voren komt.

Onderdeel 5 Voorkeursvolgorde bij de hondenbelasting

Met betrekking tot de hondenbelasting wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 • 5.1

  degene die de nutsvoorziening van het object waar de hond wordt gehouden, op naam heeft;

 • 5.2

  degene die de huur van het object waar de hond wordt gehouden, betaalt aan een elders wonende verhuurder;

 • 5.3

  degene die het grootste deel van het object waar de hond wordt gehouden, gebruikt;

 • 5.4

  degene die het langst in het object waar de hond wordt gehouden, woont;

 • 5.5

  degene die het object waar de hond wordt gehouden, het langst gebruikt;

 • 5.6

  de oudste, in geval van gelijktijdige vestiging in het object waar de hond wordt gehouden;

 • 5.7

  degene die op andere wijze als houder van de hond naar voren komt.

Onderdeel 6 Samenvoegen van aanslagen op één aanslagbiljet

Indien en voor zover aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:

 • 6.1

  ingevolge de onderdelen 1 en 2 kan worden aangewezen;

 • 6.2

  ingevolge onderdeel 3 kan worden aangewezen;

 • 6.3

  ingevolge onderdeel 4 kan worden aangewezen;

Onderdeel 7 Uitzonderingen op de voorkeursvolgorde

De onderdelen 1 tot en met 6 vinden geen toepassing indien:

 • 7.1

  de aanslag kan worden opgelegd aan degene die met betrekking tot het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen, gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;

 • 7.2

  bij GBKZ bekend is dat één van de potentiële belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben, althans voor zover dit niet leidt tot een mogelijke situatie dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.

Onderdeel 8 Situatie bij aanvang belastingtijdvak beslissend

Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Onderdeel 9 Doel van de voorkeursvolgorde rechtvaardigt afwijking daarvan

Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

Onderdeel 10 Wijzigingen in voorkeursvolgorde

Wijzigingen kunnen - indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd - pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

Onderdeel 11 Afwijkingen van voorkeursvolgorde

Indien in uitzonderingsgevallen, door welke oorzaak dan ook, een aanslag wordt opgelegd in afwijking van het in de voorgaande onderdelen bepaalde, is die aanslag alleen ongeldig als er sprake is van willekeur. (Beroep bij de rechter is mogelijk.)

Onderdeel 12 Heffing op andere wijze

Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, is het bepaalde in de onderdelen 1 tot en met 11 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie van 31-12-1999 worden ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum [, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan].

 • 3. Deze beleidsregels worden aangehaald als ' Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Zandvoort 2014'.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort;
de secretaris, de burgemeester,