Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent parkeerfonds Parkeerfonds Vaals

Geldend van 14-09-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening Parkeerfonds Vaals

Artikel 1 Algemeen

 • 1. Door de gemeente Vaals wordt een reserve geadministreerd onder de naam "Parkeerfonds Vaals”.

 • 2. Het parkeerfonds heeft tot doel te zorgen dat voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden, ook als dit binnen een bouwplan niet past. Bij bouwplannen of wijzigingen van de bestemming worden initiatiefnemers geacht om op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen te" realiseren. Als hieraan aantoonbaar niet kan worden voldaan, kan onder voorwaarden ontheffing worden verleend. Aan deze ontheffing kan een financiële verplichting gekoppeld worden.

Artikel 2 Toepassingsbereik parkeerfonds

Het parkeerfonds geldt voor de gehele gemeente Vaals.

Artikel 3 Beheer van het parkeerfonds

 • 1. De Gemeenteraad stelt het parkeerfonds in en mandateert het College van B&W inzake het beheer van de gelden in dit fonds.

 • 2. Het is aan het College van B&W om besluiten te nemen over het doen van uitgaven uit het parkeerfonds, met inachtneming van het budgetrecht van de Gemeenteraad.

 • 3. Het College van B&W neemt bij de te nemen beslissingen de in de volgende artikelen geformuleerde regels in acht.

Artikel 4 Inkomsten van het parkeerfonds

Het parkeerfonds bevat de volgende gelden en inkomsten:

 • 1.

  gelden die zijn betaald op grond van een met de gemeente Vaals gesloten overeenkomst over het voorzien in parkeergelegenheid zoals bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Vaals;

 • 2.

  overige gelden die bij besluit van de Gemeenteraad uitdrukkelijk zijn of worden bestemd voor storting in het parkeerfonds;

 • 3.

  rente-inkomsten over de onder sub a en b van dit artikel genoemde gelden.

Artikel 5 Hoogte bijdrage aan het parkeerfonds

 • 1. Het aantal parkeerplaatsen waarvoor een storting in het parkeerfonds verschuldigd is zal worden vastgesteld door het aantal op eigen terrein gerealiseerde of nog te realiseren parkeerplaatsen in mindering te brengen op de totale hoeveelheid voor het bouwplan te realiseren parkeerplaatsen (de parkeerplaatsverplichting).

 • 2. Voor het bepalen van de te realiseren parkeercapaciteit worden de parkeernormen van de gemeente Vaals gehanteerd, gebaseerd op de CROW-normen.

 • 3. Het tarief voor de storting in het parkeerfonds bedraagt € 6.000 per parkeerplaats excl BTW en wordt ieder jaar geïndexeerd.

Artikel 6 Uitgaven ten laste van het parkeerfonds

 • 1. Ten laste van het parkeerfonds kunnen uitgaven worden gedaan voor de nakoming van de op de gemeente Vaals rustende verplichtingen welke voortvloeien uit deze verordening.

 • 2. Ten laste van het parkeerfonds kunnen slechts uitgaven worden gedaan welke kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de benutting van de openbare parkeercapaciteit en aan de uitbreiding van de openbare parkeercapaciteit en de daaruit voortvloeiende kosten voor herstel van beplanting, verharding en andere zaken die het gevolg zijn van de aanleg c.q. optimalisatie van de parkeervoorziening.

Artikel 7 Verplichtingen

 • 1. De particulier, natuurlijk persoon of rechtspersoon zijnde, verplicht zich door ondertekening van een privaatrechtelijke overeenkomst op basis van artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Vaals om een bedrag, te berekenen op grond van het bepaalde in artikel 5 van dit reglement, te storten in het parkeerfonds;

 • 2. De storting in het parkeerfonds dient uiterlijk 2 weken na het afgeven van de omgevingsvergunning op rekening van de gemeente Vaals te zijn gestort;

 • 3. De gemeente verplicht zich om na storting van het bedrag, welke voortvloeit uit de in artikel 7 lid 1 genoemde overeenkomst, voorzieningen te treffen die tegemoet komen aan het gestelde in artikel 6 lid 2;

 • 4. Indien binnen een termijn van 6 jaren geen voorzieningen getroffen zijn, zoals bedoeld in artikel 6 lid 2, is de gemeente Vaals verplicht het eerder gestorte bedrag, vermeerderd met wettelijke rente, terug te storten aan de initiatiefnemer, zoals benoemd in artikel 7 lid 1.

Artikel 8 Administratieve bepalingen

Het College van B&W draagt zorg voor een zorgvuldig beheer van de in het parkeerfonds gestorte gelden. Jaarlijks wordt van het parkeerfonds verslag gedaan via de Jaarrekening.

Artikel 9 Wijzigen of opheffen van het parkeerfonds

 • 1. Alleen de Gemeenteraad kan besluiten tot het wijzigen of opheffen van het parkeerfonds en de daarvan integraal deel uitmakende onderdelen.

 • 2. De gemeenteraad kan slechts tot opheffing overgaan indien alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten en besluiten zijn nagekomen.

 • 3. Als na afwikkeling van de gesloten overeenkomsten nog enig batig saldo overblijft wordt dit overgeboekt naar de algemene middelen van de gemeente Vaals.

Artikel 10

Voor de storting in het parkeerfonds kan ontheffing worden verleend indien naar het oordeel van het College van B&W het belang van het realiseren van het project zwaarder weegt dan het voldoen van de storting.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Het "Parkeerfonds Vaals" treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking ervan.

Artikel 12 Citeertitel

Dit fonds wordt aangehaald als “Parkeerfonds Vaals”.