Beleidsregel KrimpenerWAARDSPELD

Geldend van 13-09-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel KrimpenerWAARDSPELD

Doel:

De gemeente Krimpenerwaard kent twee gemeentelijke onderscheidingen:

 • ·

  het ereburgerschap met de bijbehorende waarderingsspeld en penning;

 • ·

  de KrimpenerWAARDSPELD.

Het ereburgerschap dient een exclusief karakter te dragen en kan bij zeer hoge uitzondering worden verleend om het exclusieve karakter van de onderscheiding te behouden. Denk hierbij aan iemand die een gouden medaille heeft behaald tijdens de Olympische spelen. Het ereburgerschap is geregeld in de Verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap.

Naast het ereburgerschap is er behoefte aan een tweede lokale onderscheiding met een minder exclusief karakter. Deze tweede lokale onderscheiding zou geschikt zijn voor een breder publiek en daar richt deze beleidsregel zich op.

Artikel 1 InstellingKrimpenerWAARDSPELD

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard stelt deKrimpenerWAARDSPELD in.

Artikel 2 Oorkonde

Indien een KrimpenerWAARDSPELD wordt uitgereikt gaat dit altijd tezamen met een oorkonde. Op deze oorkonde wordt behalve de naam, woonplaats en geboortedatum van de begiftigde tevens vermeld wat de reden voor de toekenning is.

Artikel 3 Voordracht

Iedereen kan een kandidaat voor de KrimpenerWAARDSPELD voordragen bij het college van burgemeester enwethouders door het bijbehorende voordrachtformulier, dat op de gemeentelijke website beschikbaar is en

telefonisch is op te vragen, volledig en gemotiveerd in te vullen.

Artikel 4 Toetsingscriteria

De KrimpenerWAARDSPELD kan toegekend worden als blijk van grote waardering en erkentelijkheid, zowelaan ingezetenen van de gemeente als aan niet ingezetenen en rechtspersonen, die zich jegens de gemeente of

de plaatselijke gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt. Om eenduidigheid van dit beleid te bevorderen en willekeur te voorkomen geven de onderstaande voorbeelden inzicht wanneer een KrimpenerWAARDSPELD op zijn plaats kan zijn:

 • ·

  Iemand die zich geruime tijd doch tenminste 10 jaar op geheel vrijwillige basis voor één of meerdere stichtingen, verenigingen dan wel daarmee vergelijkbare instanties binnen de plaatselijke samenleving op bijzondere wijze heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.

 • ·

  Iemand die op sportief, maatschappelijk, sociaal, cultureel, economisch of wetenschappelijk gebied één of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht, welke een bijzondere waarde voor de plaatselijke samenleving hebben (gehad) en/of wanneer de prestaties of werkzaamheden binnen de plaatselijke samenleving kunnen bogen op grote waardering en/of erkentelijkheid.

 • ·

  Iemand die geruime tijd doch tenminste 10 jaar voor één of meerdere medeburgers werkzaamheden heeft verricht op een wijze die betrokkene onderscheidt van anderen en die getuigt van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling.

Artikel 5 Besluitvorming

De toekenning van de KrimpenerWAARDSPELD geschiedt door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Register

 • 1. Van elke toekenning zal het college van burgemeester en wethouders een aantekening in een register maken.

 • 2. In dit register worden behalve de naam, woonplaats en geboortedatum van de begiftigde tevens vermeld wat de reden voor de toekenning is.

Artikel 7 Intrekking KrimpenerWAARDSPELD

 • 1. Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan het besluit tot het verlenen van de KrimpenerWAARDSPELD worden ingetrokken.

 • 2. Aan de begiftigde wordt van een besluit bedoeld in het eerste lid mededeling gedaan met het verzoek de toegekende KrimpenerWAARDSPELD en de bijbehorende oorkonde aan het college van burgemeester en wethouders te retourneren.

Artikel 8 Intrekking oude beleidsregel

Op de dag van inwerkingtreding van deze beleidsregel, wordt de beleidsregel van de voormalige gemeenteNederlek, genaamd ‘Instelling gemeentelijke onderscheiding (Polanen-oorkonde)’, ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel KrimpenerWAARDSPELD