Beleidsnotitie erkers

Geldend van 05-10-2001 t/m heden

Intitulé

Beleidsnotitie erkers

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

besluit:

vast te stellen de beleidsnotitie erkers, gedateerd 24 juli 2001, als beleidsinstrument bij het verlenen van vrijstellingen inzake het oprichten van erkers.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

vande raad van de gemeente Voorschoten,

gehouden op 27 september 2001.

Beleidsregels voor de bouw van erkers in de gemeente Voorschoten

In de vigerende bestemmingsplannen binnen de gemeente Voorschoten zijn veelal vrijstellingsmogelijkheden opgenomen voor de bouw van een erker, entree of portaal aan de voorzijde van de woning. Een vrijstelling wordt niet verleend voor de combinatie van een erker met een entree of portaal.

Een vrijstelling voor de bouw van een erker, entree of portaal aan de voorzijde van een woning wordt slechts verleend als het bouwplan voldoet aan de volgende randvoorwaarden:

Afmetingen van de erkers:

 • -

  De breedte van de erker mag niet meer bedragen dan 60% van de breedte van de voorgevel.

 • -

  De diepte van een erker mag niet meer bedragen dan 50% van de breedte van de erker met een maximum van 1,80 meter.

 • -

  De voortuin dient over een diepte van tenminste 60% onbebouwd te blijven.

 • -

  De hoogte van een erker mag ten hoogste gelijk zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning.

Afmetingen van entrees/portalen:

 • -

  De breedte van een entree of portaal mag maximaal 1,50 m bedragen;

 • -

  De diepte van een entree of portaal mag maximaal 1,20 m bedragen;

 • -

  De hoogte van een entree of portaal mag ten hoogste gelijk zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning.

Nadere eisen:

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de handhaving van de stedenbouwkundige en/of architectonische kwaliteit nadere eisen stellen aan een erker, dan wel een entree / portaal waarbij geldt dat:

 • -

  Een erker, dan wel een entree / portaal, in architectonisch opzicht ondergeschikt dient te zijn aan het bijbehorende hoofdgebouw. In die zin kan worden geëist dat de diepte van de erker minder bedraagt dan 1,80 m.

 • -

  Een erker een transparant karakter dient te hebben en derhalve grotendeels uit een puiconstructie dient te bestaan.

 • -

  In verband met het burenrecht kan worden geëist dat de afstand van de erker tot de zijdelingse perceelgrens tenminste 2 m bedraagt.

 • -

  In voorkomende gevallen kan, als dit uit bouwkundige overwegingen noodzakelijk is, worden toegestaan dat een erker wordt gebouwd binnen een hoek van 45 graden op de voorgevelrooilijn, startend vanaf de binnenzijde van de gemeenschappelijke bouwmuur (zie afbeelding A).

 • -

  Binnen één woninblok uitsluitend gelijksoortige erkers, entrees of portalen mogen worden gebouwd.