Nadere regels m.b.t. geluid voor evenementen in Steenwijkerland

Geldend van 13-07-2016 t/m heden

Intitulé

Nadere regels m.b.t. geluid voor evenementen in Steenwijkerland

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING STEENWIJKERLAND

BESLUIT D.D. 5 JULI 2016

BURGEMEESTER VAN STEENWIJKERLAND

Betreffende Nadere regels m.b.t. geluid voor evenementen in Steenwijkerland

De burgemeester van de gemeente Steenwijkerland;

Overwegende dat;

 • ·

  Op 10 juli 2012 de “Nadere regels evenementen Steenwijkerland 2012” zijn vastgesteld;

 • ·

  in artikel 10 hiervan een normering van 85 dB(A) is opgenomen met betrekking tot de geluidbelasting van categorie B en C evenementen;

 • ·

  in het in bijlage 1 bij dit besluit opgenomen Rapport “Akoestische onderbouwing (muziek) evenementen Steenwijkerland” onder verwijzing naar het belevingsonderzoek uit 2015 (feesten binnenstad) een nadere motivering is opgenomen m.b.t. dB(A) en dB(C) grens-waarden, waarbij kan worden gesproken van acceptabele en h andhaafbare normen;

 • ·

  daarnaast in voornoemd rapport voor een aantal locaties in de gemeente Steenwijkerland de specifieke mogelijkheden voor mechanisch versterkte muziek bij evenementen nader zijn uitgewerkt;

 • ·

  het bij deze specifieke mogelijkheden gaat om aspecten als het geluidvermogenniveau, de opstelling van het podium en gebruiksmaatregelen;

Vooruitlopend op het Evenementenbeleid, in aanvulling op de Nadere regels evenementen Steenwijkerland 2012 en op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland 2009, artikel 2.25;

Besluit dat;

 • -

  de 85 dB(A) grenswaarde blijft gelden voor categorie B en C evenementen;

 • -

  de 97 dB(C) grenswaarde (voor laagfrequent geluid) wordt toegevoegd voor categorie B en C evenementen;

 • -

  het Rapport “Akoestische onderbouwing (muziek)evenementen Steenwijkerland” als beoordelingskader geldt voor de daarin opgenomen locaties, waarbij dient te worden uitgegaan van de hierboven genoemde normering;

 • -

  het geluid bij evenementen wordt gemeten conform de in voornoemd Rapport opge-nomen wijze;

 • -

  dit besluit in werking treedt op de eerste dag na de datum van uitgifte van het plaatselijke nieuwsblad (Steenwijkerland Expres) waarin het wordt geplaatst.

De burgemeester van Steenwijkerland,

M.A.J. van der Tas

BIJLAGE 1

Rapport “Akoestische onderbouwing (muziek) evenementen Steenwijkerland”

Titel: Akoestische onderbouwing (muziek)evenementen

gemeente Steenwijkerland

Kenmerk: 0007-E-16-B

Datum: 20-05-2016

Versie: 2

Adviseur: Sietze Boonstra / ing. Aljan Gal

Opdrachtgever: Gemeente Steenwijkerland

Dhr. M. Betzema

Postbus 162

8330 AD Steenwijk

afbeelding binnen de regeling

Inhoud

 • 1.

  Inleiding

 • 2.

  Wettelijk kader

 • 3.

  Geluidnormen en onderbouwing

  • 3.1.

   Waarde 85 dB(A) op gevels woningen

  • 3.2.

   Laag frequent geluid (bas tonen)

  • 3.3.

   Te hanteren normen/grenswaarden bij woningen

 • 4.

  Typering evenementen

 • 5.

  Uitgangspunten vaststellen mogelijkheden

 • 6.

  Resultaten mogelijkheden

  • 6.1.

   Locatie: Markt te Steenwijk

  • 6.2.

   Locatie: Parkeerplaats De Meenthe te Steenwijk

  • 6.3.

   Locatie: Scholestraat bij Café de Bieb te Steenwijk

  • 6.4.

   Locatie: Steenwijkerdiep bij restaurant ’t Veerhuis te Steenwijk

  • 6.5.

   Locatie: Kermislocatie Steenwijkerdiep te Steenwijk

  • 6.6.

   Locatie: Gasthuisstraat bij café ‘t Pandje te Steenwijk

  • 6.7.

   Locatie: Festivalterrein Dicky Woodstock te Steenwijkerwold

  • 6.8.

   Locatie: Eendrachtsplein te Giethoorn

  • 6.9.

   Locatie: Parkeerterrein Ds. J.J. Ketstraat te Giethoorn

  • 6.10.

   Locatie: Kerkplein te Vollenhove

  • 6.11.

   Locatie: Marktplein te Oldemarkt

 • 7.

  Toezicht en handhaving

 • 8.

  Conclusie 

 

Bijlagen

 • 1.

  objecten rekenmodel

 • 2.

  rekenresultaten per locatie 

1 Inleiding

Elk jaar worden in de gemeente Steenwijkerland meerdere (muziek)evenementen georganiseerd. Van kleine evenementen in buurten tot grote evenementen, door de hele stad. Waar de ene bewoner geniet van een muziekevenement bij hem op de hoek, ervaart een andere bewoner datzelfde evenement als hinderlijk vanwege het overmatige geluid.

Evenementen zijn belangrijk voor gemeenten, maar de bijbehorende geluidemissie is ook van invloed op het woon- en leefklimaat van omwonenden. Om deze reden is er behoefte aan duidelijke richtlijnen benodigd voor de vergunningverlening en handhaving.

In dit rapport zijn op verzoek van de gemeente Steenwijkerland elf locaties beschouwd. Dit betreft locaties waar momenteel structureel evenementen plaatsvinden of waar de gemeente van plan is om in de toekomst evenementen mogelijk te maken. Onderstaand zijn de locaties, opgesomd:

 • 1.

  Markt te Steenwijk;

 • 2.

  Parkeerplaats De Meenthe te Steenwijk;

 • 3.

  Scholestraat bij Café de Bieb te Steenwijk;

 • 4.

  Steenwijkerdiep bij restaurant ’t Veerhuis te Steenwijk;

 • 5.

  Kermislocatie Steenwijkerdiep te Steenwijk;

 • 6.

  Gasthuisstraat bij café ‘t Pandje te Steenwijk;

 • 7.

  Festivalterrein Dicky Woodstock te Steenwijkerwold;

 • 8.

  Eendrachtsplein te Giethoorn;

 • 9.

  Parkeerterrein Ds. J.J. Ketstraat te Giethoorn;

 • 10.

  Kerkplein te Vollenhove;

 • 11.

  Marktplein te Oldemarkt;

Dit rapport geeft de akoestische mogelijkheden weer voor het organiseren van evenementen, op de elf onderzoekslocaties, in de gemeente Steenwijkerland.

2 Wettelijk kader

In de Wet geluidhinder is zijn geluidgrenswaarden opgenomen voor gezoneerde bronnen. Dit betreft weg- en railverkeer en bepaalde industrieterreinen. Individuele bedrijven worden beoordeeld overeenkomstig de Wet milieubeheer. Voor de in onderhavig rapport beschouwde evenementen, van tijdelijke aard, zijn geen regels gesteld in voornoemde wetten en bestaat het juridische vangnet de “Algemene Plaatselijke Verordening” (APV)1.

1.http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Steenwijkerland/63065/63065_4.html

In de APV is een evenement als volgt omschreven:

AFDELING 7. EVENEMENTEN

Artikel 2:24 Begripsbepaling

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

  • a.

   bioscoopvoorstellingen;

  • b.

   markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening;

  • c.

   kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

  • d.

   het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

  • e.

   betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • f.

   activiteiten als bedoeld in artikel 2:39 van deze verordening.

 • 2.

  Onder evenement wordt mede verstaan:

  • a.

   een herdenkingsplechtigheid;

  • b.

   een braderie;

  • c.

   een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg;

  • d.

   een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

  • e.

   een klein evenement.

 • 3.

  Onder klein evenement wordt verstaan een straatfeest, buurtbarbecue, kleine in- of optocht of wandeltocht op één dag.

Artikel 2:25 Evenement

 • 1.

  H et is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2.

  Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:

  • a.

   het evenement voor 23.00 uur of 0.00 uur op een dag waarop een vrije dag volgt, is afgelopen;

  • c.

   alleen achtergrondmuziek ten gehore wordt gebracht

  • d.

   het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

  • e.

   slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;

  • f.

   de direct omwonenden worden geïnformeerd over het plaatsvinden van het kleine evenement;

  • g.

   de organisator binnen 21 dagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

 • 3.

  De burgemeester kan binnen 14 dagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van een evenement als bedoeld in het tweede lid te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

 • 4.

  H et verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voorzover in het geregeld onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:26 Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

De APV voorziet niet in duidelijke geluidnormen. Op basis van de APV moet de organisator een evenementenvergunning aanvragen. In de vergunning kunnen voorschriften voor geluid worden opgenomen. Gedacht kan worden aan het toelaatbaar geluidniveau, de situering van de geluidbronnen en de begin en eindtijden. De gemeente is vrij om aan de vergunning voorschriften te verbinden die zij - op basis van belangenafweging - noodzakelijk acht.

3 Geluidnormen en onderbouwing

De gemeente Steenwijkerland heeft op haar internetsite vanaf 8 juli tot en met 19 augustus 2015 een enquête gehouden. Hierdoor is inzicht gegeven in de beleving die bewoners van Steenwijk en bezoekers ondervinden van de muziekactiviteiten op de markt in Steenwijk. De gemeente Steenwijkerland heeft in deze periode bovendien geluidmetingen bij de verschillende evenementen laten uitvoeren. GeluidMeesters BV heeft de gemeente ondersteund in dit onderzoek en haar bevindingen gerapporteerd in het rapport “Enquête belevingsonderzoek naar geluidaspecten tgv muziekevenementen op de markt te Steenwijk” met kenmerk 0007-E-15-B, d.d. 21-10-2015.

In de paragrafen 3.1 t/m 3.2 zijn de conclusies uit het belevingsonderzoek beschreven. In paragraaf 3.3 zijn globaal de normen weergegeven die de gemeente Steenwijkerland op basis van deze conclusies heeft bepaald.

3.1 Waarde 85 dB(A) op gevels woningen

Uit de geluidmetingen is gebleken dat er tijdens evenementen praktisch altijd aan de gestelde waarde van 85 dB(A) ter plaatse van de gevels van de maatgevende woningen is voldaan. Bovendien wordt het geluidbeeld, zowel in de omgeving als in de binnenstad, door veruit het grootste deel van de geënquêteerden als acceptabel beschouwd. Uit dat oogpunt kan worden gesteld dat de waarde van 85 dB(A) ter plaatse van de maatgevende woningen overlast vanwege muziekgeluid goed binnen de perken houdt.

Uit het oogpunt van de geënquêteerde bezoekers en op basis van de uitgevoerde metingen kan dan ook worden gesteld dat 85 dB(A) ter plaatse van de gevels van woningen een zeer acceptabele en handhaafbare norm is.

Uit zowel de enquête als uit de uitgevoerde geluidmetingen blijkt dat het toepassen van nog hogere grenswaarden ter plaatse van de woningen van derden niet een realistische optie is. Dit blijkt uit het volgende:

 • Uit de enquête blijkt dat het overgrote deel van de bezoekers vindt dat het niveau precies goed is of dat het wat hun betreft wat aan de luide kant is maar zich er niet aan storen. Dit betreft respectievelijk 47 % en 14 % van de geënquêteerden. Bovendien vindt 2 % van de geënquêteerden dat het niveau op de markt absoluut lager moet. In totaliteit kan dus worden gesteld dat (47+14+2) in totaal 63 % van de bezoekers niet een hoger niveau op de markt wenst.

 • Tijdens de metingen is gebleken dat de norm van 85 dB(A) makkelijk te handhaven is. Bovendien is slechts éénmaal, tijdens het optreden van de Anouk coverband, een structureel hoger niveau gemeten. Hieruit blijkt dat de evenementen met een niveau van 85 dB(A) prima uit de voeten kunnen.

3.2 Laag frequent geluid (bas tonen)

Uit zowel de geluidmetingen als uit de enquête komt naar voren komt dat het laag frequente geluid (bas tonen) vaak als storend wordt ervaren.

In totaal konden de omwonenden vier soorten van overlast tijdens evenementen specificeren. Uit de enquête blijkt echter dat “harde muziek” en “vervelende bastonen (lage dreun)” als meer storend wordt ervaren dan stemgeluid en verkeersoverlast.

Bovenstaand beeld wordt bevestigd door de volgende conclusies uit de betreffende meetrapporten:

afbeelding binnen de regeling

Bij muziekgeluid met een laagfrequent beeld (veel basgeluid) kan het voorkomen dan aan de norm van 85 dB(A) wordt voldaan maar dat veel meer overlast wordt veroorzaak dan met het zelfde [dB(A)] niveau met minder bas. Dit kan worden gereguleerd door aan de grenswaarden een dB(C) norm toe te voegen. Dit zal er voor zorgen dat het totaal toegestane niveau ongewijzigd blijft maar dat het laag frequente geluid, de bastonen, worden gereduceerd.

In veel andere gemeentes wordt er gekozen voor een dB(C) norm te hanteren die 10 tot 13 dB hoger ligt dan de dB(A) norm. Voor evenementen in de binnenstad dient dan ook te worden overwogen een norm van 95 tot 98 dB(C) ter plaatse van de maatgevende woningen vast te stellen. Uit de meetstaten blijkt dat wanneer er overlast van bastonen wordt ervaren de dB(C) waarden tot 20 dB hoger liggen dan de dB(A) waarden. Bij toepassing van de nieuwe dB(C) norm wordt dit basgeluid dan ook met 7 tot 10 dB gereduceerd. Bij handhaving van deze norm is dan ook de verwachting dat de overlast van bastonen aanzienlijk wordt teruggedrongen.

3.3 Te hanteren normen/grenswaarden bij woningen

Uit het oogpunt van de geënquêteerde bezoekers en op basis van de uitgevoerde metingen is gesteld dat 85 dB(A) ter plaatse van de gevels van woningen een zeer acceptabele en handhaafbare norm is. De gemeente heeft hier aan toegevoegd dat indien wordt gemeten met gevelreflectie (direct voor de gevel), de norm mag worden verhoogd met 3 dB tot 88 dB(A).

Voor het reguleren van het laag frequente geluid (de bastonen) is aan de grenswaarden een dB(C) norm toegevoegd die 10 dB hoger is dan de dB(A) norm.

In afwijking van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai uit 1999 wordt voor muziekgeluid tijdens de evenementen in de gemeente Steenwijkerland geen toeslag van 10 dB(A) op de gemeten geluidniveau toegepast.

4 Typering evenementen

Geluid speelt bij een evenement in drie fasen een rol voor omwonenden, het betreft:

 • 1)

  Opbouw: gedacht moet worden aan- en afvoer van materieel (podiumdelen, attracties, etc.), het opbouwen van tenten, podia en plaatsen van afrastering (hekken).

 • 2)

  Uitvoering: muziekgeluid tijdens en direct voorafgaand (inregelen, soundcheck) aan het evenement.

 • 3)

  Afbouw: na afloop van een evenement dienen alle elementen weer afgebroken en afgevoerd te worden.

Ad 1 en 3, op- en afbouw

Om geluidoverlast te voorkomen kan in de evenementenvergunning het tijdstip van op- en afbouw vermeld. Het gebruik van overlast gevende apparaten en werkzaamheden zoals aan- afvoerbewegingen met zwaar materieel (tractoren, vrachtwagens, etc.) en activiteiten zoals verwijderen van afrastering kan daarmee worden beperkt.

Ad 2 uitvoering

In dit onderzoek is voor de uitvoering onderscheid gemaakt in vier type evenementen, het betreft:

Type licht:

kleinschalige evenementen (wel meldingsplicht) waarbij de muziek ondergeschikt is. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld kermissen en sportevenementen.

afbeelding binnen de regeling bron: het kermisforum

Ter indicatie: in deze situatie bedraagt het geluidniveau ten hoogste 80 dB(A) op 10 meter afstand. Dit komt overeen met een geluidvermogenniveau van de muziekinstallatie van 110 dB(A).

Bij evenementen waarbij, over de locatie, verspreid muziek ten gehore wordt gebracht (bv. kermissen) adviseren we de muziek centraal te regelen. We adviseren de speakers op ten minste 5 meter afstand van geluidgevoelige objecten (woningen) te plaatsen en niet gericht op de geluidgevoelige objecten (woningen). Het geluidniveau op 2 meter van één speaker niet meer dan 90 dB(A) te laten bedragen. De speakers dienen minimaal 10 meter uit elkaar te worden geplaatst.

Type middel:

evenementen met versterkte (live) muziek. Gedacht kan worden aan de vestingfeesten.

afbeelding binnen de regeling bron: Steenwijker Courant

Ter indicatie: in deze situatie bedraagt het geluidniveau ten hoogste 90 dB(A) op 10 meter afstand. Dit komt overeen met een geluidvermogenniveau van de muziekinstallatie van 120 dB(A).

Type zwaar:

evenementen met zwaarder versterkte muziek en veel publiek. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld Metalfeest Stonehenge.

afbeelding binnen de regeling bron: Steenwijker Courant

Ter indicatie: in deze situatie bedraagt het geluidniveau ten hoogste 100 dB(A) op 10 meter afstand. Dit komt overeen met een geluidvermogenniveau van de muziekinstallatie van 130 dB(A).

Type zeer zwaar:

speciale evenementen met zeer zwaar versterkte muziek en veel publiek. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld Dicky Woodstock.

afbeelding binnen de regeling

bron RTV Oost

Ter indicatie: in deze situatie bedraagt het geluidniveau ten hoogte 110 dB(A) op 10 meter afstand. Dit komt overeen met een geluidvermogenniveau van de muziekinstallatie van 140 dB(A).

5 Uitgangspunten vaststellen mogelijkheden

Het doel bij het stellen van geluidnormen is het beschermen van omwonenden. Op basis van het Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster, locatiebezoek en informatie van de gemeente zijn de omliggende geluidgevoelige objecten (onder andere woningen), bij de evenementenlocaties, vastgesteld.

Voor de verschillende locaties is een driedimensionaal rekenmodel (methode-II8 uit de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999”) gemaakt. Met dit rekenmodel zijn de mogelijke geluidvermogenniveaus van de mechanisch versterkte muziek vastgesteld.

Voor de geluidafstraling van evenementen kunnen verschillende spectra van toepassing zijn. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het onderstaande, landelijk gangbare spectrum voor dancemuziek, uit de Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven van de Nederlandse Stichting Geluidshinder van maart 2015 (zie afbeelding 5.1).

Afbeelding 5.1: correctiewaarden muziekspectra (Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven van de NSG)

afbeelding binnen de regeling

Uit afbeelding 5.1 blijkt dat er een verschil is tussen geluid uitgedrukt in dB(A) en dB(C). Om de hinder vanwege basgeluiden te beperken wordt de normeenheid dB(C) veelal gebruikt. Dit heeft te maken met het frequentiespectrum van muziekgeluid en de hinderbeleving van lage frequenties. Omdat in de buitenlucht de midden en hoge tonen sneller/beter dempen dan lage (minder dan ca. 100 Hz) tonen. Door dit effect blijven vooral op wat grotere afstand de bassen over. Om deze reden zijn zowel de mogelijke geluidvermogenniveaus in dB(A) als dB(C) vastgesteld.

Indien de muziekinstallatie staat opgesteld in een (feest)tent is geen rekening gehouden met de afschermende werking van deze tent, omdat dit effect verwaarloosbaar is. Wel is voor de locatie waar duidelijk sprake is van richtingsafhankelijkheid rekening gehouden met een realistische correctie van 8 dB achter de luidsprekers/podium.

6 Resultaten mogelijkheden

Op basis van de uitgangspunten en de door de gemeente Steenwijkerland gehanteerde geluidnorm is per locatie de mogelijkheid voor mechanisch versterkte muziek vastgesteld. Hierbij is in eerste instantie uitgegaan van de positionering van het podium op de locatie zoals deze reeds bij eerdere evenementen stond opgesteld.

Indien er qua geluid alternatieve mogelijkheden zijn waardoor er meer geluid geproduceerd zou kunnen worden dan zijn ook voor deze situaties aanvullende berekeningen uitgevoerd.

In onderstaande afbeelding 6.1 zijn de maximale mogelijkheden per locatie samengevat weergegeven. In de daarop volgende paragrafen wordt per locatie een korte toelichting gegeven. In de figuren en bijlagen van dit rapport zijn de uitgangspunten en resultaten uitvoerig opgenomen.

Afbeelding 6.1: maximale mogelijkheden geluidvermogenniveau muziekinstallatie per locatie

afbeelding binnen de regeling

6.1 Locatie: Markt te Steenwijk

Geluidnorm evenementen:

88 dB(A) en 98 dB(C) voor de gevel van woningen;

Geschikt voor evenementen:

t/m categorie middel;

Geluidvermogenniveau:

ten hoogste toelaatbaar 120 dB(A) / 130 dB(C);

Opstelling podium:

bij opstelling voor woningen dient een afstand 10 meter tussen woningen en de achterkant van de speakers aangehouden te worden. De afstand van de voorkant van de speakers tot woningen dient zo groot mogelijk te zijn;

Gebruiksmaatregelen:

gezien de positionering van de locatie ten opzichte van woningen valt er geen winst te behalen door specifieke opstelling van het podium/speakers.

afbeelding binnen de regeling

6.2 Locatie: Parkeerplaats De Meenthe te Steenwijk

Geluidnorm evenementen:

88 dB(A) en 98 dB(C) voor de gevel van woningen;

Geschikt voor evenementen:

t/m categorie zwaar;

Geluidvermogenniveau:

ten hoogste toelaatbaar

podium zuid 132 dB(A) / 142 dB(C);

podium oost 134 dB(A) / 144 dB(C).

Gebruiksmaatregelen:

het podium plaatsen op de westkant zal geen verbetering opleveren ten opzichte van de oostkant. Dit komt door de relatief korte afstand van de achterkant van het podium ten opzichte van de woningen.

afbeelding binnen de regeling

6.3 Locatie: Scholestraat bij café de Bieb te Steenwijk

Geluidnorm evenementen:

88 dB(A) en 98 dB(C) voor de gevel van woningen;

Geschikt voor evenementen:

t/m categorie licht;

Geluidvermogenniveau:

ten hoogste toelaatbaar 110 dB(A) / 120 dB(C);

Gebruiksmaatregelen:

gezien de positionering van de locatie ten opzichte van woningen kan worden overwogen het podium in zuidelijke richting te verplaatsen. Het podium, georiënteerd naar het zuiden, komt dan voor het café te staan. Er is daardoor een verhoging tot 6 dB mogelijk. De afstand tussen woningen en de achterkant van de speakers dient minimaal 7 meter te bedragen.

afbeelding binnen de regeling

6.4 Locatie: Steenwijkerdiep bij restuarant ’t Veerhuis te Steenwijk

Geluidnorm evenementen:

88 dB(A) en 98 dB(C) voor de gevel van woningen;

Geschikt voor evenementen:

t/m categorie licht/middel;

Geluidvermogenniveau:

ten hoogste toelaatbaar 115 dB(A) / 125 dB(C);

Gebruiksmaatregelen:

uitgangspunt is muziek op het balkon van ‘t Veerhuis daardoor zijn er geen alternatieven beschouwd.

afbeelding binnen de regeling

6.5 Locatie: Kermislocatie Steenwijkerdiep te Steenwijk

Geluidnorm evenementen:

88 dB(A) en 98 dB(C) voor de gevel van woningen;

Geschikt voor evenementen:

t/m categorie zwaar;

Geluidvermogenniveau:

ten hoogste toelaatbaar 127 dB(A) / 137 dB(C);

Gebruiksmaatregelen:

het betreft een ruime locatie. Op het westelijk deel zijn de meeste mogelijkheden omdat hier de woningen op relatief ruime afstand staan. In afbeelding 6.11 is de positie weergegeven (rode stip) waar het geluidvermogenniveau op gebaseerd is.

De locatie zal met name gebruikt worden voor het organiseren van kermissen. Geadviseerd wordt de muziek centraal te regelen. Door de speakers op ten minste 5 meter afstand van geluidgevoelige objecten (woningen) te plaatsen en niet gericht op de geluidgevoelige objecten (woningen). Het geluidniveau op 2 meter van één speaker niet meer dan 90 dB(A) te laten bedragen. De speakers dienen minimaal 10 meter uit elkaar te worden geplaatst.

afbeelding binnen de regeling

6.6 Locatie: Gasthuisstraat bij café ’t Pandje te Steenwijk

Geluidnorm evenementen:

88 dB(A) en 98 dB(C) voor de gevel van woningen;

Geschikt voor evenementen:

t/m categorie licht;

Geluidvermogenniveau:

ten hoogste toelaatbaar 106 dB(A) / 116 dB(C);

Gebruiksmaatregelen:

gezien de positionering van de locatie ten opzichte van woningen valt er geen winst te behalen door specifieke opstelling van het podium/speakers.

afbeelding binnen de regeling

6.7 Locatie Festivalterrein Dicky Woodstock te Steenwijkerwold

Geluidnorm evenementen:

88 dB(A) en 98 dB(C) voor de gevel van woningen;

Geschikt voor evenementen:

t/m categorie zeer zwaar;

Geluidvermogenniveau:

ten hoogste toelaatbaar 145 dB(A) / 155 dB(C);

Gebruiksmaatregelen:

op het terrein zijn drie rondomuitstralende geluidbronnen van 140 dB(A) geplaatst zie afbeelding 6.15 (rode stippen). Er zijn gezien de toelaatbare niveaus geen alternatieven met afscherming en/of richtingsafhankelijkheid beschouwd.

afbeelding binnen de regeling

6.8 Locatie: Eendrachtsplein te Giethoorn

Geluidnorm evenementen:

88 dB(A) en 98 dB(C) voor de gevel van woningen;

Geschikt voor evenementen:

t/m categorie zwaar;

Geluidvermogenniveau:

ten hoogste toelaatbaar

podium zuidwest 129 dB(A) / 139 dB(C);

podium noord 125 dB(A) / 135 dB(C);

Gebruiksmaatregelen:

het podium plaatsen op de zuidoostkant zal geen verbetering opleveren door de relatief korte afstand van de achterkant van het podium ten opzichte van de woningen.

afbeelding binnen de regeling

6.9 Locatie: Parkeerterrein Ds. J.J. Ketstraat te Giethoorn

Geluidnorm evenementen:

88 dB(A) en 98 dB(C) voor de gevel van woningen;

Geschikt voor evenementen:

t/m categorie zwaar;

Geluidvermogenniveau:

ten hoogste toelaatbaar 128 dB(A) / 138 dB(C);

Gebruiksmaatregelen:

gezien de positionering van de locatie ten opzichte van woningen valt er geen winst te behalen door een andere opstelling van het podium/speakers.

afbeelding binnen de regeling

6.10 Locatie: Kerkplein te Vollenhove

Geluidnorm evenementen:

88 dB(A) en 98 dB(C) voor de gevel van woningen;

Geschikt voor evenementen:

t/m categorie middel;

Geluidvermogenniveau:

ten hoogste toelaatbaar 117 dB(A) / 127 dB(C);

Opstelling podium:

bij opstelling voor woningen dient een afstand 7 meter tussen woningen en de achterkant van de speakers aangehouden te worden. De afstand van de voorkant van de speakers tot woningen dient zo groot mogelijk te zijn;

Gebruiksmaatregelen:

gezien de positionering van de locatie ten opzichte van woningen valt er geen winst te behalen door een andere opstelling van het podium/speakers.

afbeelding binnen de regeling

6.11 Locatie: Marktplein te Oldemarkt

Geluidnorm evenementen:

88 dB(A) en 98 dB(C) voor de gevel van woningen;

Geschikt voor evenementen:

t/m categorie middel;

Geluidvermogenniveau:

ten hoogste toelaatbaar 121 dB(A) / 131 dB(C);

Opstelling podium:

uitgangspunt is het aanwezige muziekpodium;

Gebruiksmaatregelen:

gezien de positionering van de locatie ten opzichte van woningen valt er geen winst te behalen door een andere opstelling van het podium/speakers.

afbeelding binnen de regeling

7 Toezicht en handhaving

De controlemetingen zijn gericht op het handhaven van de geluidniveaus bij de woningen zoals vooraf bepaald en vastgesteld in de evenementenvergunning. Hierbij zijn er de volgende aandachtspunten.

 • Ter plaatse van woningen dient gehandhaafd te worden op de normering. Afhankelijk van de positionering van het podium dient/dienen de maatgevende woning(en) vastgesteld te worden. Indien er sprake is van een woning die behoort bij het evenement dan wordt deze als bedrijfswoning worden beschouwd en wordt hier niet getoetst. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijfswoningen boven cafés en de boerderij (Hesselingendijk 1 Steenwijkerwold) waar de eigenaar woont van het festivalterrein waarop Dicky Woodstock in Steenwijkerwold wordt gehouden.

 • De metingen worden uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI). Er wordt geen bedrijfsduurcorrectie of toeslag voor muziekgeluid toegepast. Indien wordt gemeten met gevelreflectie (direct voor de gevel), moet 1 à 2 meter voor de gevel worden gemeten, en mag de norm met 3 dB worden verhoogd tot 88 dB(A) en 98 dB(C).

 • Om de controlemetingen bij handhaving eenvoudig te houden, wordt een meethoogte van 1,5 meter aangehouden. In sommige gevallen kan het voorkomen dat gemeten wordt voor een commerciële ruimte (kantoor, winkel e.d.) met woningen daarboven. In die gevallen wordt dus niet direct voor de woning gemeten maar een aantal meter er onder. Uit het rekenmodel blijkt dat het niveauverschil op de begane grond en de eerste verdieping verwaarloosbaar is. Er hoeft dus geen correctie plaats te vinden.

 • Er wordt een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) gemeten dit betreft het energetisch gemiddeld geluidsniveau gedurende een bepaalde beoordelingstijd, uitgedrukt in dB(A). Daarnaast wordt op dezelfde wijze de dB(C) waarde gemeten. De handhaving dient plaats te vinden op het gemeten energetisch gemiddelde van de fluctuerende geluiddrukniveaus. De meetperiode bedraagt minimaal een halve minuut. Indien de meetwaarde na deze korte periode niet is gestabiliseerd (binnen +/- 1 dB) dient de meting voortgezet te worden. Voorkomen moet worden dat stoorlawaai (bv. langsrijdende auto’s, spraak nabij meetpunt etc.) wordt meegenomen tijdens de meting.

 • Bij handhaving door of in opdracht van de gemeente wordt gebruik gemaakt van een type I geluidmeter die voor én na de metingen wordt geijkt.

 • In situaties waarbij de gemeente dit wenselijk acht kan er voor worden gekozen om tijdens de soundcheck voorafgaand aan een muziek evenement controlemetingen conform bovenstaande punten uit te voeren. De evenementenorganisatie kan op deze manier worden aangegeven tot welk niveau de installatie in werking mag zijn zodat nog aan de grenswaarden wordt voldaan. Hierdoor kan de evenementenorganisatie zelf de situatie onder controle houden en worden mogelijke overschrijdingen zo veel mogelijk voorkomen.

8 Conclusie

Evenementen zijn belangrijk voor steden, maar de bijbehorende geluidemissie is ook van invloed op het woon- en leefklimaat van omwonenden. In 2015 is een belevingsonderzoek uitgevoerd en zijn diverse handhavingsmetingen tijdens verschillende evenementen in de gemeente Steenwijkerland verricht. Op basis hiervan kan gesteld worden dat 85 dB(A) ter plaatse van de gevels van woningen een zeer acceptabele en handhaafbare norm is. De gemeente heeft hier aan toegevoegd dat indien wordt gemeten met gevelreflectie (direct voor de gevel), de norm mag worden verhoogd met 3 dB tot 88 dB(A). Voor het reguleren van het laag frequente geluid (de bastonen) is aan de grenswaarden een dB(C) norm toegevoegd die 10 dB hoger is dan de dB(A) norm.

Op basis van de uitgangspunten en de door de gemeente Steenwijkerland gehanteerde geluidnorm is per locatie de mogelijkheid voor mechanisch versterkte muziek vastgesteld. Hierbij is in eerste instantie uitgegaan van de positionering van het podium op de locatie zoals deze reeds bij eerdere evenementen stond opgesteld.

In afbeelding 8.1 zijn de maximale mogelijkheden per locatie samengevat, waarbij aan de norm voor mechanisch versterkte muziek kan worden voldaan.

Afbeelding 8.1. maximale mogelijkheden geluidvermogenniveau muziekinstallatie per locatie

afbeelding binnen de regeling

Groningen, 20 mei 2016

GeluidMeesters BV

afbeelding binnen de regeling Sietze Boonstra