Besluit van Gedeputeerde Staten van 21 april 2015 tot vaststelling van de Regeling mobiele communicatiemiddelen provincie Zuid-Holland 2015

Geldend van 07-02-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2018

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van 21 april 2015 tot vaststelling van de Regeling mobiele communicatiemiddelen provincie Zuid-Holland 2015

Besluit:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Gelet op:

- artikel 158, lid 1, sub c van de Provinciewet;

- artikel 2.5.4 lid 4 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies.

Gehoord:

- de Ondernemingsraad;

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. mobiel communicatiemiddel:

  • -

    smartphone ter beschikking gesteld door de provincie Zuid-Holland, met inbegrip van de SIM-kaart, gebruiksaanwijzing en accessoires en

  • -

    tablet of laptop ter beschikking gesteld door de provincie Zuid-Holland, met inbegrip van dockingstation, gebruiksaanwijzing en accessoires;

b. ambtenaar: medewerker, werkzaam bij de provincie Zuid-Holland, aan wie een mobiel communicatiemiddel ter beschikking wordt gesteld.

c. leidinggevende: degene onder wiens directe leiding de ambtenaar werkzaam is;

d. Loket: onderdeel van de afdeling Informatisering en Automatisering, onder meer belast met de dienstverlening aangaande de uitgifte, het onderhoud en de inname van de communicatiemiddelen als omschreven in sub a.

Artikel 2 Terbeschikkingstellingmobiel communicatiemiddel

1. Deze regeling is van toepassing op alle mobiele communicatienmiddelen die door de Provincie Zuid-Holland worden verstrekt aan de ambtenaar.

2. Bij uitgifte verklaart de ambtenaar schriftelijk het mobiele communicatiemiddel in goede staat te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van deze regeling.

Artikel 3 Gebruik mobiel communicatiemiddel

1. Naast het gebruik voor de uitoefening van zijn functie mag het mobiele communicatiemiddel door de ambtenaar beperkt privé worden gebruikt, mits in overeenstemming met de Gedragsregels e-mail- en internetgebruik en overige integriteitsvoorschriften.

2. Het mobiele communicatiemiddel is voorzien van het PZH softwarepakket waarmee het communicatiemiddel, de PZH applicaties en data worden beschermd en beveiligd. PZH applicaties en data worden in een afgesloten PZH container gemanaged. PZH medewerkers kunnen daarnaast ook privé gebruik maken van het communicatiemiddel. Dit gedeelte wordt uitdrukkelijk niet gemanaged door de PZH.

3. De PZH SIM-kaart mag alleen gebruikt worden in een mobiel communicatiemiddel waarop het in lid 2 genoemde PZH softwarepakket is geïnstalleerd en gebruikt kan worden.

Artikel 4 Beheer

1. De ambtenaar is verplicht om zorgvuldig om te gaan met het mobiele communicatiemiddel, het in goede staat te houden en maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal en schade.

2. Behoudens het bepaalde in artikel 3, eerste lid gebruikt de ambtenaar het mobiele communicatiemiddel uitsluitend in overeenstemming met de functie.

3. Het is de ambtenaar niet toegestaan het mobiele communicatiemiddel in bruikleen te geven aan derden.

4. De ambtenaar dient op eerste verzoek het mobiele communicatiemiddel voor onderhoud- en beheerwerkzaamheden tijdelijk af te geven bij het Loket.

5. De ambtenaar dient het mobiele communicatiemiddel altijd te voorzien van een beschermingshoes.

Artikel 5 Controle

1. Indien een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat de ambtenaar zich niet houdt aan de bepalingen van deze regeling, kan nader onderzoek worden verricht.

2. Op een dergelijk onderzoek is de Regeling melden vermoedens van een misstand van toepassing.

3. Het onderzoek kan onder meer bestaan uit het controleren van gespreksspecificaties en dataverbruik van de ambtenaar.

Artikel 6 Teruggave

1. De ambtenaar levert het mobiele communicatiemiddel zo spoedig mogelijk in bij het Loket indien:

a. zijn dienstverband wordt beëindigd;

b. bij schorsing;

c. de leidinggevende om andere redenen teruggave van de apparatuur eist.

2. Het mobiele communicatiemiddel dient bij teruggave in een goede staat te verkeren.

Artikel 7 Schade, verlies of diefstal

1. Schade aan of verlies of diefstal van het mobiele communicatiemiddel of SIM-kaart meldt de ambtenaar zo spoedig mogelijk bij het Loket. Daarnaast doet hij bij diefstal aangifte bij de politie.

2. Bij verlies of diefstal wordt de inhoud van het mobiele communicatiemiddel waarvan de provincie Zuid-Holland eigenaar is, op afstand gewist voor de PZH container.

3. Het is de ambtenaar niet toegestaan om zelf reparaties of onderhoudswerkzaamheden aan het mobiele communicatiemiddel uit te voeren of te laten uitvoeren.

4. Schade aan of verlies of diefstal van het mobiele communicatiemiddel, ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid komt voor rekening van de ambtenaar.

Artikel 8 Hardheidsbepaling

Indien zich gevallen voordoen waarvoor deze regeling geen voorziening biedt of waarin toepassing van deze regeling naar hun oordeel ernstige bezwaren zou opleveren, kunnen Gedeputeerde Staten daarin, zonodig onder afwijking van deze regeling, ten voordele van een individuele ambtenaar voorzien.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

Vervalt

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling mobiele communicatiemiddelen provincie Zuid-Holland 2015 en treedt in werking met ingang van de dag na de dag van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2015.

Ondertekening

Den Haag, 21 april 2015
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
J.SMIT, voorzitter
J.H. DE BAAS, secretaris a.i.