Beleidsregels Bijzondere bijstand; maatschappelijke participatie

Geldend van 25-09-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

Beleidsregels Bijzondere bijstand; maatschappelijke participatie

Het dagelijks bestuur van Ferm Werk,

gelet op artikel 35 van de Participatiewet

besluit vast te stellen de navolgende

Beleidsregels Bijzondere bijstand; maatschappelijke participatie

Artikel 1 Sociaal-culturele en educatieve activiteiten

  • 1. Voor de kosten van sociaal-culturele en educatieve activiteiten wordt geen bijzondere bijstand verleend.

  • 2. Inwoners van de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater die een laag inkomen hebben, kunnen beroep doen op de Declaratieregeling. Inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden verwezen naar het ondersteuningsfonds van die gemeente.

Artikel 2 Scholing

  • 1. Als scholing noodzakelijk is voor de re-integratie, kunnen deze kosten worden vergoed uit het Participatiebudget.

  • 2. Vrijwillig te volgen cursussen vallen onder het begrip educatieve activiteiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 Verwervingskosten

Voor algemene verwervingskosten wordt in beginsel geen bijzondere bijstand verleend. Indien nodig kan Ferm Werk re-integratiemiddelen inzetten ter dekking van deze kosten. Te denken valt hierbij aan reiskosten.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk in zijn vergadering van 26 maart 2015.
Y.Koster-Dreese
voorzitter dagelijks bestuur Ferm Werk
M.L. Wilke
secretaris dagelijks bestuur Ferm Werk