Regeling vervallen per 23-11-2020

Verordening speelautomaten 2000

Geldend van 14-10-2000 t/m 22-11-2020

Intitulé

Verordening speelautomaten 2000

De raad van de gemeente Korendijk;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli 2000, nummer 0002384;

Gelet op het bepaalde in Titel Va van de Wet op de kansspelen en artikel 148 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

 • I.

  In te trekken de bij besluit van 30 augustus 1994 vastgestelde “Verordening speelautomaten 1994” en de hierop volgende wijziging d.d. 12 mei 1998;

 • II.

  Vast te stellen de volgende “Verordening speelautomaten 2000”.

Hoofdstuk I Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder een:

 • a.

  inrichting: een ruimte als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;

 • b.

  hoogdrempelige inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 30, onder D van de Wet op de kansspelen;

 • c.

  laagdrempelige inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 30, onder E van de Wet op de kansspelen;

 • d.

  samengestelde inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 30c, lid 4 van de Wet op de kansspelen;

 • e.

  vergunninghouder: de rechtspersoon, de bedrijfsleider en/of de beheerder van de betreffende inrichting.

Hoofdstuk II Speelautomaten

Artikel 2 Algemeen

Aan een vergunning wordt steeds het voorschrift verbonden, dat:

 • ·

  de speelautomaten duidelijk zichtbaar in de publieksruimte van de inrichting dienen te worden geplaatst (dus niet in een nis, kast, “dode” hoek, o.i.d.) en dat deze automaten vanaf de buitenzijde van de inrichting niet zichtbaar zijn, dit ter beoordeling van de burgemeester dan wel een daartoe aangewezen toezichthoudende ambtenaar;

 • ·

  alleen speelautomaten mogen worden opgesteld welke in eigendom toebehoren aan personen die in het bezit zijn van de exploitatievergunning, zoals bedoeld in artikel 30h, 1e lid van de Wet op de kansspelen;

 • ·

  bij de kansspelautomaten minimaal 10 (preventieve) folders van de afdeling Preventie van het Boumanhuis te Rotterdam of Dordrecht duidelijk zichtbaar aanwezig dienen te zijn;

 • ·

  indien de inrichting voor het publiek toegankelijk is, de aanwezigheidsvergunning alleen geldig is bij de aanwezigheid van de vergunninghouder;

 • ·

  als vergunninghouder wordt aangemerkt de rechtspersoon, bedrijfsleider en/of de beheerder;

 • ·

  indien de inrichting een samengestelde inrichting betreft, de kansspelautomaten alleen in de hoogdrempelige ruimte mogen worden opgesteld.

Artikel 3 Vergunningperiode

 • a.

  Een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b en 30c van de Wet op de kansspelen wordt verleend voor een periode van maximaal 12 maanden.

 • b.

  Indien de vergunning in de loop van een jaar wordt aangevraagd en verleend, geldt deze uiterlijk tot 1 januari van het daarop volgende jaar.

Artikel 4 Hoogdrempelige inrichtingen

De burgemeester kan voor een hoogdrempelige inrichting vergunning verlenen voor het aanwezig hebben van ten hoogste twee speelautomaten, dus:

 • ·

  Twee kansspelautomaten of;

 • ·

  Twee behendigheidsautomaten of;

 • ·

  Eén kansspelautomaat en één behendigheidsautomaat.

Artikel 5 Laagdrempelige inrichtingen

De burgemeester kan voor een laagdrempelige inrichting vergunning verlenen voor het aanwezig hebben van ten hoogste twee speelautomaten, zijnde behendigheids- en geen kansspelautomaten.

Artikel 6 Samengestelde inrichtingen

De burgemeester kan voor een samengestelde inrichting vergunning verlenen voor het aanwezig hebben van ten hoogste twee speelautomaten, dus:

 • ·

  Twee kansspelautomaten of;

 • ·

  Twee behendigheidsautomaten of;

 • ·

  Eén kansspelautomaat en één behendigheidsautomaat.

De kansspelautomaten mogen echter alleen worden opgesteld in de hoogdrempelige ruimte van de inrichting.

Hoofdstuk III Speelautomatenhallen

Artikel 7 Halverbod

 • a.

  het is verboden in de gemeente Korendijk een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 30c, lid 1, sub c van de Wet op de kansspelen in werking te houden;

 • b.

  van dit verbod kan geen ontheffing worden verleend.

Hoofdstuk IV Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 8

 • a.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening speelautomaten 2000”;

 • b.

  De verordening treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking;

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Korendijk
van 10 oktober 2000
De secretaris, de voorzitter,

Een afschrift van deze verordening is toegezonden aan:

 • ·

  De Arrondissementsrechtbank;

 • ·

  Het Arrondissementsparket;

 • ·

  Het Kantongerecht te Oud-Beijerland;

 • ·

  De Groepscommandant der Rijkspolitie;

 • ·

  De Postcommondant der Rijkspolitie;

 • ·

  De Gebiedsgebonden Politiefunctionarissen van Korendijk;

 • ·

  De ambtenaar Bijzondere Wetten van de Politie Zuid-Holland Zuid, district Hoeksche Waard.