Nadere regelgeving Adviesraad Sociaal Domein Dinkelland 2016

Geldend van 21-04-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Nadere regelgeving Adviesraad Sociaal Domein Dinkelland 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland,

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 nadere regels dient vast te stellen,

gelet op artikel 2.1.3 lid 3 van de Wmo 2015 en artikel 21 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Dinkelland, artikel 2.10 van de Jeugdwet en artikel 15 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Dinkelland en artikel 150 gemeentewet,

besluit vast te stellen het navolgende:

Nadere regelgeving Adviesraad Sociaal Domein Dinkelland 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze nadere regelgeving worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben de betekenis die de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 daaraan toekent.

 • 2. In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

   Adviesraad: Adviesraad sociaal domein Dinkelland; een onafhankelijk adviesraad voor het college bestaande uit leden benoemd op basis van deskundigheid en affiniteit het sociaal domein. De werktitel voor deze adviesraad is Wmo-lab Dinkelland.

  • b.

   Beleid: de gestelde doelen met daaraan verbonden de beschikbare middelen en een tijdpad.

  • c.

   Burgerparticipatie: de gestructureerde wijze waarop de gemeente de  inwoners betrekt bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid;

  • d.

   College; het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland

  • e.

   Gemeente; de gemeente Dinkelland

  • f.

   Ingezetene: inwoner van de gemeente Dinkelland.

  • g.

   Wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Artikel 2 Taken en doelstelling Adviesraad

 • 1. De Adviesraad:

  • a.

   Brengt ongevraagd advies uit aan het college voor het beleid betreffende (besluitvorming over) het sociaal domein.

  • b.

   Brengt gevraagd advies uit aan het college bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende het sociaal domein.

  • c.

   Realiseert een periodiek overleg waaraan ingezetenen input kunnen leveren voor de vergadering.

  • d.

   Adviseert en doet voorstellen over collectieve vraagstukken op het terrein van het sociaal domein.

  • e.

   Kan in een concreet geval het college adviseren over de mate waarin de burgerparticipatie zal worden toegepast en georganiseerd.

  • f.

   Signaleert en adviseert leemten en knelpunten in het beleid en de uitvoering.

  • g.

   Draagt ideeën en voorstellen aan voor de verbetering van ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid.

  • h.

   Adviseert niet naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben.

 • 2. Jaarlijks voor 1 juli stuurt de Adviesraad de volgende stukken over het voorgaande jaar aan het college:

  • a.

   Een openbaar jaarverslag met daarin een financiële paragraaf, met daarin tenminste een overzicht van activiteiten en overzicht van uitgebrachte adviezen in het voorgaande kalenderjaar.

  • b.

   Een overzicht van zittende leden inclusief een rooster van in functie treding/ herbenoeming/ aftreden voor de zittende leden.

Artikel 3 Taken college

 • 1. Het college vraagt in ieder geval advies van de Adviesraad over:

  • a.

   Beleidsdocumenten betreffende het sociaal domein, waaronder de documenten zoals omschreven in de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet;

  • b.

   Verordeningen en daaruit volgende documenten;

  • c.

   Uitkomsten en waar mogelijk opzet van evaluaties, waaronder het jaarlijks cliëntervaringsonderzoek.

 • 2. Het college stelt elk jaar in december een jaarplanning voor het daarop volgend jaar aan de Adviesraad beschikbaar. In overleg worden daarop afspraken gemaakt tussen Adviesraad en het college betreffende deze jaarplanning. Per kwartaal ontvangt de Adviesraad een eventuele bijstelling van de planning.

 • 3. Het college draagt er zorg voor dat er een ambtelijk contactpersoon is die als taak heeft de Adviesraad te ondersteunen. Het gaat daarbij om de volgende activiteiten.

  • a.

   Toelichten van gemeentelijke (beleids)voornemens.

  • b.

   Klankbordfunctie vervullen voor de Adviesraad.

  • c.

   Indien nodig of gewenst bijwonen van de reguliere vergaderingen

  • d.

   Signaleren en naar de Adviesraad vertalen van landelijke en / of lokale trends wat betreft het sociaal domein

  • e.

   Voorzien van benodigde informatie voor adequate deelname aan het overleg

Artikel 4 Werkwijze

 • 1. De Adviesraad en het college leveren een actieve bijdrage aan een vlotte voortgang van het beleidsproces, met inachtneming van de kwaliteit van het proces en van het eindproduct. Als het college advies vraagt aan de Adviesraad dan wordt het advies op een zodanig tijdstip gevraagd dat het daadwerkelijk van invloed kan zijn op de inhoud van de betreffende documenten en/of besluiten.

 • 2. De Adviesraad adviseert zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken nadat om advies is gevraagd.

 • 3. De adviezen van de Adviesraad kunnen:

  • a.

   mondeling gegeven worden in een overleg waarvan een verslag wordt gemaakt, of;

  • b.

   schriftelijk gegeven worden door middel van een brief gericht aan het college.

 • 4. Het college beargumenteert waarom zij besluit een advies van de Adviesraad niet, dan wel slechts gedeeltelijk, overneemt.

 • 5. Het college wijst een van haar leden aan als bestuurlijk aanspreekpunt voor de Adviesraad.

 • 6. Tussen het bestuurlijk aanspreekpunt en de Adviesraad vindt minimaal eenmaal keer per jaar een voortgangsoverleg plaats.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1. De Adviesraad kent minimaal 6 vergaderingen per jaar.

 • 2. Ingezetenen kunnen bij de beleidssecretaris van de Adviesraad schriftelijk input leveren voor een vergadering.

 • 3. De voorzitter en de beleidssecretaris van de Adviesraad besluiten of de aangedragen onderwerpen worden geagendeerd.

 • 4. Op verzoek van de voorzitter en de beleidssecretaris van de Adviesraad kan de ingezetene die input heeft geleverd worden uitgenodigd om tijdens de vergadering om het ingebrachte onderwerp toe te lichten.

 • 5. De vergaderingen van de Adviesraad zijn niet openbaar. De voorzitter kan bepalen dat een vergadering, of een deel daarvan openbaar is.

 • 6. Besluiten van de Adviesraad worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. De voorzitter kan besluiten de stemming digitaal uit te voeren.

 • 7. Van iedere vergadering worden door de beleidssecretaris van de Adviesraad notulen gemaakt.

Artikel 6 Samenstelling van de Adviesraad

 • 1. De Adviesraad bestaat (inclusief de voorzitter) uit een aantal van minimaal zeven en maximaal elf leden.

 • 2. De leden worden door het college benoemd.

 • 3. Er is een voorzitter, penningmeester en een beleidssecretaris en hun plaatsvervangers.

 • 4. De samenstelling van de Adviesraad is zodanig dat er kennis aanwezig is over de verschillende disciplines en doelgroepen in het sociaal domein.

 • 5. Leden van de Adviesraad hebben een onafhankelijke positie ten opzichte van de politiek en aanbieders van voorzieningen in het sociaal domein in de gemeente.

 • 6. Leden van de van de Adviesraad moeten voldoen aan de volgende vereisten:

  • a.

   Inwoner van de gemeente.

  • b.

   Bij verhuizing gedurende de zittingstermijn mag de huidige termijn worden afgemaakt.

 • 7. Leden van de van de Adviesraad beschikken over:

  • a.

   Vaardigheden om te kunnen adviseren over het sociaal domein.

  • b.

   Een houding waarbij het algemeen belang voorop staat.

 • 8. Een lid van de Adviesraad kan niet tevens zijn:

  • a.

   Lid van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dinkelland of Tubbergen.

  • b.

   Lid van de gemeenteraad van de gemeente Dinkelland of Tubbergen.

  • c.

   Werkzaam bij Noaberkracht of de gemeente Dinkelland of Tubbergen.

 • 9. Voor de selectie van een nieuw lid wordt een sollicitatiecommissie ingesteld door de Adviesraad die tenminste bestaat uit drie leden (inbegrepen de voorzitter).

Artikel 7 Zittingsduur en beëindiging lidmaatschap

 • 1. De zittingsperiode van een lid bedraagt vier jaar. Een lid is eenmaal voor een periode van vier jaar herkiesbaar. Een rooster van aftreden wordt door de Adviesraad opgesteld en meegedeeld aan het college.

 • 2. Het lidmaatschap eindigt door:

  • a.

   Het verstrijken van de zittingsduur.

  • b.

   Aftreden op eigen schriftelijk verzoek; hiervan wordt schriftelijke mededeling gedaan aan de voorzitter en het college.

  • c.

   Onder curatelestelling.

  • d.

   Overlijden.

  • e.

   Opzeggen van het vertrouwen door een meerderheid van de leden bij ernstig disfunctioneren van een lid.

  • f.

   Het aanvaarden van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Adviesraad.

Artikel 8 Kostenvergoeding

 • 1. Het college stelt jaarlijks een budget voor de Adviesraad beschikbaar van € 10.000,-- voor opleidingen, vergoedingen en overige kosten.

 • 2. Op het moment dat blijkt dat het in artikel 1 genoemde bedrag niet toereikend is treedt de Adviesraad tijdig in overleg met het college.

 • 3. Het college stelt jaarlijks voor het deelnemen in de Adviesraad, een kostenvergoeding beschikbaar aan de leden van de Adviesraad welke ten laste komen van het in lid 1 genoemde budget.

 • 4. De vergoeding bedraagt € 600,-- per jaar voor een algemeen lid, € 850,-- per jaar voor de beleidssecretaris en € 900,-- voor de voorzitter.

 • 5. De vergoeding wordt in twee gelijke termijnen betaald in de maanden juni en december.

 • 6. Reiskosten naar een reguliere vergadering kunnen niet vanuit het in lid 1 genoemde bedrag worden betaald. Voor reiskosten naar andere vergaderingen en bijeenkomsten geldt dat een bedrag van 0,19 per kilometer gedeclareerd kan worden.

 • 7. Onkosten worden zo mogelijk op basis van een factuur gemaakt. Overige onkosten kunnen maandelijks worden gedeclareerd.

 • 8. Facturen worden gezonden naar de Adviesraad. Vervolgens stuurt de adviesraad de factuur ondertekend door de voorzitter en penningmeester naar de gemeente die voor betaling zal zorgdragen.

 • 9. Eenmaal per maand wordt een declaratie ingediend voor de reiskosten en andere onkosten. Deze declaratie bestaat uit een apart overzicht per lid van de Adviesraad, inclusief betalingsbewijzen en is ondertekend door de voorzitter en penningmeester.

 • 10. De Adviesraad is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van het in lid 1 genoemde budget.

 • 11. De gemeente houdt het in lid 1 genoemde budget in beheer.

 • 12. De Adviesraad stuurt zo spoedig mogelijk facturen naar de gemeente.

 • 13. Alleen facturen die ondertekend zijn door de voorzitter en penningmeester worden door de gemeente betaalbaar gesteld.

 • 14. Facturen die betrekking hebben op het voorgaande jaar kunnen uiterlijk tot de tweede week van januari worden ingediend.

 • 15. De gemeente betaalt de facturen van de Adviesraad uit tot een maximum van het in lid 1 genoemde bedrag.

Artikel 9 Positionering Adviesraad

 • 1. De Adviesraad treedt in overleg met inwoners en (potentiële) gebruikers van voorzieningen in het Sociaal Domein in de gemeente.

 • 2. Door de Adviesraad worden indien gewenst werkgroepen ingesteld die de Adviesraad van advies dienen over de door de Adviesraad nader te bepalen onderwerpen. In elke werkgroep heeft tenminste één lid van de adviesraad zitting.

 • 3. De Adviesraad kan niet-leden uitnodigen mee te denken in een werkgroep.

 • 4. Medewerkers van Noaberkracht, leden van het college of de gemeenteraad van de gemeente Tubbergen of Dinkelland zijn uitgesloten voor deelname in een werkgroep.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid

 • 1. Indien de stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken onder berusting van de voorzitter en verleent de voorzitter de leden van de Adviesraad inzage. Deze inzage kan slechts geweigerd worden voor zover zij in strijd is met artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

 • 2. Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van het college zal de Adviesraad informatie met een vertrouwelijk karakter niet aan derden kenbaar maken.

Artikel 11 Tekenen van stukken

 • 1. De voorzitter en de beleidssecretaris zijn gezamenlijk bevoegd tot het ondertekening namens de Adviesraad.

 • 2. Bij afwezigheid van de voorzitter of beleidssecretaris is hun plaatsvervanger bevoegd tot ondertekening namens de Adviesraad.

Artikel 12 Faciliteiten

De Adviesraad kan voor het houden van vergaderingen kosteloos gebruik maken van vergaderruimte, apparatuur en andere gemeentelijke faciliteiten benodigd voor het naar behoren kunnen functioneren van de Adviesraad.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1. Het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze nadere regelgeving in overleg met de Adviesraad afwijken van het vorenstaande.

 • 2. Deze regeling kan aangehaald worden als "Nadere regeling Adviesraad Sociaal Domein gemeente Dinkelland 2016".

 • 3. De regeling treedt in werking op 1 januari 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 16 februari 2016,
Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
loco-secretaris, loco-burgemeester
E.M. Grobben, A.B.J. Steggink