Regeling vervallen per 20-12-2018

Gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Zaanstreek-Waterland

Geldend van 01-09-2016 t/m 19-12-2018 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Zaanstreek-Waterland

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling

De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang, elk voorzover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn;

gelet op de Wet Publieke Gezondheidzorg en de Wet gemeenschappelijke regelingen;

gelezen het voorstel van het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek-Waterland tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland;

besluiten:

de 'Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zaanstreek-Water‑

land (GGD Zaanstreek-Waterland), in werking getreden op 1 januari 1999, per 1 januari 2016 te wijzigen in dier voege dat de regeling komt te luiden als volgt:

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 Begripsbepalingen

 • 1.1

  Wgr: Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 1.2

  De regeling: de gemeenschappelijke regeling.

 • 1.3

  Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland.

 • 1.4

  Het Algemeen bestuur: het orgaan bedoeld in hoofdstuk 5.

 • 1.5

  Het Dagelijks bestuur: het orgaan bedoeld in hoofdstuk 4.

 • 1.6

  De voorzitter: het orgaan bedoeld in hoofdstuk 6.

 • 1.7

  De GGD: de gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland.

 • 1.8

  Een deelnemende gemeente: een aan deze regeling deelnemende gemeente.

 • 1.9

  Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijkeregeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de van de gemeente, de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, onderscheidenlijk de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGD), het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

HOOFDSTUK 2 HET OPENBAAR LICHAAM

ARTIKEL 2 HET OPENBAAR LICHAAM

 • 2.1

  Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd: "GemeenschappelijkeGezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland". Het lichaam is gevestigd te Zaanstad.

 • 2.2

  Het rechtsgebied van het openbaar lichaam omvat het grondgebied van de deelnemendegemeenten.

ARTIKEL 3 HET BESTUUR

 • 3.1

  Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit:

  • a.

   het algemeen bestuur;

  • b.

   het dagelijks bestuur;

  • c.

   de voorzitter.

HOOFDSTUK 3 HET BELANG EN DE BEVOEGDHEDEN

ARTIKEL 4 HET BELANG EN DE BEVOEGDHEDEN

 • 4.1

  Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen en bevorderen van (de samenhang)binnen de publieke gezondheidzorg, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Dit betreft de volgende belangen:

  • a.

   het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;

  • b.

   het (doen) organiseren van preventieve zorg aan de bevolking;

  • c.

   het voorkomen van vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;

  • d.

   alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt.

 • 4.2

  Het openbaar lichaam is bevoegd tot:

  • a.

   het oprichten en instandhouden van een doelmatig georganiseerde GGD, als bedoeld in de Wpg;

  • b.

   het opstellen van een ( deel van het)crisisplan in het kader van een infectiecrisis welke gezamenlijk met het bestuur van de veiligheidsregio dient te worden vastgesteld;

  • c.

   de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, met inachtneming van hetbepaalde in de gemeenschappelijke regeling "Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio";

  • d.

   het uitvoeren van taken voortkomend uit andere wetgeving.

 • 4.3

  Het algemeen bestuur kan besluiten of en in hoeverre wijziging (daaronder ook begrepen toevoeging van nieuwe en afstoting van bestaande taken) aangebracht wordt in het takenpakket, binnen het kader als bedoeld in artikel 4.1. Dit besluit wordt niet genomen als niet omtrent de verwachte eenmalige en structurele financiële consequenties voldoende inzicht is verkregen. Gemeenten zullen voorafgaande aan de besluitvorming omtrentvoorgenomen wijzigingen gehoord worden. Hun bevindingen zullen middels hun vertegenwoordiging in het bestuur in de besluitvorming betrokken worden.

 • 4.4

  Taken worden naar omvang en kwaliteit voor alle gemeenten als basispakket gelijkuitgevoerd. Op verzoek van gemeenten kan de GGD tegen meerprijs extra taken(laten) verrichten. Bij de bepaling van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening worden wettelijke uitgangspunten in acht genomen.

 • 4.5

  Op verzoek en voor rekening van derden kunnen na een daartoe door het algemeen bestuurgenomen besluit onder vaststelling van nadere voorwaarden werkzaamheden worden uitgevoerd.

 • 4.6

  De deelnemende gemeenten/derden verbinden zich voor de uitvoering van de hiervoorbedoelde taken voor eigen kosten geschikte ruimten beschikbaar te stellen.

HOOFDSTUK 4 HET DAGELIJKS BESTUUR

ARTIKEL 5 SAMENSTELLING, AANWIJZING EN AFTREDING

 • 5.1

  Het aantal leden van het dagelijks bestuur mag nimmer de meerderheid van het algemeenbestuur uitmaken. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie en ten hoogste vier door hetalgemeen bestuur uit zijn midden gekozen leden, de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter inbegrepen.

 • 5.2

  De in het vorige lid bedoelde verkiezing vindt plaats in de eerste vergadering van hetalgemeen bestuur in nieuwe samenstelling.

 • 5.3

  De portefeuillehouders Volksgezondheid van Zaanstad en Purmerend hebben in elk gevalzitting in het dagelijks bestuur.

 • 5.4

  De leden treden af op de dag van aftreden van het algemeen bestuur.

 • 5.5

  Het lid dat ophoudt lid te zijn van het algemeen bestuur, houdt tevens op lid te zijn van hetdagelijks bestuur.

 • 5.6

  Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen, met dien verstande dathet lidmaatschap eindigt op het tijdstip waarop de opvolger in functie is getreden.

 • 5.7

  De aanwijzing ter aanvulling van een plaats in het dagelijks bestuur geschiedt in deeerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur na het openvallen van die plaats.

ARTIKEL 6 BEVOEGDHEDEN

 • 6.1

  Tot het dagelijks beheer, opgedragen aan het dagelijks bestuur, behoort onder meer:

  • a.

   het voorbereiden van al hetgeen in de vergadering van het algemeen bestuur ter overweging en beslissing moet worden gebracht;

  • b.

   het actief inlichtingen verstrekken aan het algemeen bestuur;

  • c.

   het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;

  • d.

   het voorstaan van de belangen van het samenwerkingsorgaan bij andere overheden, instellingen, diensten of personen, waarmee contact van belang is;

  • e.

   beheer van inkomsten/uitgaven en activa/ passiva van de GGD;

  • f.

   de zorg - voor zover niet aan anderen opgedragen - voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;

  • g.

   het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;

  • h.

   het aannemen, schorsen en ontslaan van personeel, met inachtneming van deze regeling;

  • i.

   het voeren van rechtsgedingen;

  • j.

   het houden van toezicht op al wat de dienst aangaat;

  • k.

   het besluiten tot privaatrechtelijke handelingen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 11.2.

ARTIKEL 7 VERGADERWIJZE

 • 7.1

  Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of twee zijner ledendit aan de voorzitter verzoeken.

 • 7.2

  Voor de besluitvorming in het dagelijks bestuur is de wijze van stemmen, zoals deze in deGemeentewet is bepaald voor het college van burgemeester en wethouders, van overeenkomstige toepassing.

 • 7.3

  De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.

 • 7.4

  Het dagelijks bestuur kan zich in een vergadering door deskundigen doen bijstaan.

HOOFDSTUK 5 HET ALGEMEEN BESTUUR

ARTIKEL 8 SAMENSTELLING

 • 8.1

  Het algemeen bestuur bestaat uit de portefeuillehouders Volksgezondheid van dedeelnemende gemeenten.

 • 8.2

  De raden van de deelnemende gemeenten wijzen elk één lid vanuit het college vanburgemeester en wethouders aan alsmede een plaatsvervangend lid.

ARTIKEL 9 DE ZITTINGSDUUR

 • 9.1

  De zittingsperiode van de leden van het algemeen bestuur is gelijk aan de zittingsduur vanleden van een gemeenteraad.

ARTIKEL 10 AFTREDEN

 • 10.1

  Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt op de dag waarop de nieuw aangewezenleden van het algemeen bestuur in functie treden.

 • 10.2

  Het algemeen bestuur komt zo spoedig mogelijk bijeen na benoeming van de nieuwe portefeuillehouders, doch uiterlijk binnen twee maanden.

 • 10.3

  Onverminderd het bepaalde onder 5.4 eindigt het lidmaatschap van het algemeen bestuur eveneens op het moment van de uittreding uit deze gemeenschappelijke regeling.

ARTIKEL 11 BEVOEGDHEDEN

 • 11.1

  Het algemeen bestuur is - met inachtneming van het bepaalde in artikel 30 van de Wgr - bevoegd tot alle daden van regeling en bestuur nodig voor de behartiging van het belang vande regeling en de uitoefening van de bevoegdheden van het openbaar lichaam, genoemd in hoofdstuk 3.

 • 11.2

  Het algemeen bestuur stelt regelingen voor de orde en de huishouding van hetopenbaar lichaam vast voor zover daarvan bij de regeling niet is afgeweken.

 • 11.3

  Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen,maatschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen in het kader van het daarbij te behartigen openbaar belang.

 • 11.4

  Het besluit genoemd in artikel 11.3 wordt niet opgenomen dan nadat de raden eenontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het algemeen bestuur.

 • 11.5

  Het algemeen bestuur kan een lid van het dagelijks bestuur ontslag verlenen indien dit lid hetvertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.

ARTIKEL 12 VERGADERINGEN

 • 12.1

  Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks tenminste tweemaal en voorts zo dikwijls devoorzitter dit nodig oordeelt dan wel tenminste drie leden dit, onder opgaaf van redenen, schriftelijk verzoeken.

 • 12.2

  De artikelen 19 en 20 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 12.3

  Een lid van het algemeen bestuur heeft in de vergadering van het algemeen bestuur éénstem. Bij een gelijk aantal stemmen beslist de voorzitter.

 • 12.4

  In die gevallen waarin Zaanstad en Purmerend zwaarwegende bezwaren hebben tegen een voorstel en met het oog daarop tegenstemmen, leidt die tegenstem tot verwerping van hetvoorstel. Het voorgaande is niet van toepassing op het voorstel tot vaststelling van de begroting respectievelijk de jaarrekening van de GGD.

 • 12.5

  Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast; ditreglement, alsmede de daarin aangebrachte wijzigingen, wordt aan Gedeputeerde Staten meegedeeld.

ARTIKEL 13 OPENBAARHEID

 • 13.1

  Met betrekking tot de openbaarheid, beslotenheid en het opleggen van geheimhouding zijnde artikelen 22 en 23 van de Wgr van toepassing.

 • 13.2

  Inzake de beraadslaging en besluitvorming in een besloten vergadering is artikel 24 van deGemeentewet van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 6 DE VOORZITTER

ARTIKEL 14 BEVOEGDHEDEN EN WERKWIJZE

 • 14.1

  De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

 • 14.2

  De portefeuillehouders Volksgezondheid van Zaanstad en Purmerend bekleden bij toerbeurthet voorzitterschap en het plaatsvervangend voorzitterschap.

 • 14.3

  De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en vanhet dagelijks bestuur.

 • 14.4

  De voorzitter ondertekent de stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan.

 • 14.5

  De voorzitter of bij diens ontstentenis de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt hetopenbaar lichaam GGD in en buiten rechte.

 • 14.6

  Indien de voorzitter c.q. de plaatsvervangend voorzitter behoort tot het bestuur van eengemeente die partij is in een rechtsgeding waarbij het openbaar lichaam GGD is betrokken, wordt het openbaar lichaam GGD door een ander, door het dagelijks bestuur aan te wijzen, lid van dat bestuur vertegenwoordigd.

 • 14.7

  De voorzitter resp. plaatsvervangend voorzitter kan de vertegenwoordiging, ondergoedkeuring van het dagelijks bestuur, overdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.

HOOFDSTUK 7 INFORMATIE EN VERANTWOORDING

ARTIKEL 15 VAN BESTUUR NAAR GEMEENTEN

 • 15.1

  Het bestuur verstrekt aan de raden van de deelnemende gemeenten alle informatie die dooreen of meer leden van die raden, de voorzitter inbegrepen, wordt verlangd, tenzij het algemeen belang zich daartegen verzet,

 • 15.2

  Het jaarverslag worden door of vanwege de voorzitter ter kennisneming toegezonden aan deraden van de deelnemende gemeenten.

ARTIKEL 16 VAN AB-LID AAN GEMEENTERAAD

 • 16.1

  Een lid van het algemeen bestuur geeft de gemeenteraad, alle inlichtingen die door de raad,of een of meer leden daarvan wordt verlangd op de in die gemeente gebruikelijke wijze.

 • 16.2

  Een lid van het algemeen bestuur is aan de gemeenteraad, verantwoording verschuldigd voorhet door hem of haar in het algemeen bestuur gevoerde beleid.

 • 16.3

  Het afleggen van verantwoording gebeurt op de in die gemeente gebruikelijke wijze.

 • 16.4

  De raad van de betreffende gemeente is bevoegd een door hem aangewezen lid van hetalgemeen bestuur ontslag te verlenen indien dit lid het vertrouwen van de raad niet meer bezit.

ARTIKEL 17 VERANTWOORDING DB/VOORZITTER AAN AB

 • 17.1

  De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeenbestuur mondeling dan wel schriftelijk verantwoording verschuldigd voor het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid en de door hem uitgeoefende bevoegdheden en geven tenaanzien daarvan alle, tezamen en ieder afzonderlijk door het algemeen bestuur of door een of meer leden daarvan, gevraagde inlichtingen.

 • 17.2

  Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op de verantwoordingsplicht van devoorzitter aan het algemeen en het dagelijks bestuur voor het door hem/haar gevoerde bestuur en de door hem uitgeoefende bevoegdheden.

 • 17.3

  In het reglement van orde bedoeld in artikel 11.2 van de regeling, worden nadere regelsgesteld omtrent de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de voorgaande leden.

HOOFDSTUK 8 HET AMBTELIJK APPARAAT

ARTIKEL 18 DE SECRETARIS

 • 18.1

  De directeur van de GGD is de secretaris van het algemeen en het dagelijks bestuur.

 • 18.2

  De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter met raad en daad bij in de vervulling van hun functie.

 • 18.3

  De secretaris ondertekent mede de stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan.

ARTIKEL 19 DE DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID

 • 19.1

  De directeur van de GGD, alsmede de adjunct-directeur worden benoemd, geschorst en ontslagen door het algemeen bestuur in overeenstemming met het bestuur van de veiligheidsregio. De directeur geeft zowel leiding aan de GGD-organisatie als aan de GHOR-organisatie. Het dagelijks bestuur dient voor elke benoeming een aanbeveling in van zo mogelijk twee personen.

 • 19.2

  Terzake de verantwoordelijkheid voor medisch-inhoudelijke zaken zal het dagelijks bestuurafzonderlijke voorzieningen treffen.

 • 19.3

  De eindverantwoordelijkheid over het beheer van de dienst berust bij de directeur, diedaaromtrent verantwoording schuldig is aan het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

 • 19.4

  Bij (langdurige) afwezigheid van de directeur wordt diens functie waargenomen door deadjunct-directeur.

 • 19.5

  Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, benoemt, schorst en ontslaathet dagelijks bestuur het personeel van de GGD, de directeur gehoord.

ARTIKEL 20 RECHTSPOSITIE

 • 20.1

  Op het personeel van het openbaar lichaam GGD is de rechtspositieregeling van de gemeentePurmerend van toepassing, zoals die dan luidt of in de toekomst zal komen te luiden, voor zover door het algemeen bestuur niet anders wordt bepaald. De regelingen, afgesproken in het Sociaal Plan dat op 25 november1998 is vastgesteld naar aanleiding van de fusie van de GGD'en Zaanstreek en Waterland, zijn onverkort van toepassing. Alsmede het Sociaal Plan van 16 december 2009 naar aanleiding van de overdracht van de 0-4 JGZ van Evean.

 • 20.2

  Het bestuur kan voor het personeel van het openbaar lichaam GGD regelingen vaststellen teraanvulling of ter vervanging van de regelingen, bedoeld in het 20.1. In dit geval wordt vooraf overleg gepleegd met vertegenwoordigers van relevante werknemersorganisaties.

HOOFDSTUK 9 OVERIGE BEVOEGDHEDEN

ARTIKEL 21. OVERIGE BEVOEGDHEDEN

 • 21.1

  Het algemeen bestuur kan commissies instellen als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van deWgr.

 • 21.2

  Het algemeen bestuur is bevoegd tot het vaststellen van verordeningen in het kader van deuitvoering van zijn taak, als bedoeld in hoofdstuk 3.

 • 21.3

  Aan het algemeen bestuur wordt de bevoegdheid toegekend verordeningen vast te stellen tot heffing van leges en rechten als bedoeld in artikel 228 Gemeentewet,

HOOFDSTUK 10 FINANCIËLE BEPALINGEN

ARTIKEL 22 FINANCIËLE ADMINISTRATIE EN BEHEER GELDMIDDELEN

 • 22.1

  Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van definanciële administratie en van het beheer van de geldmiddelen van het samenwerkingsorgaan.

 • 22.2

  Ten aanzien van de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding is artikel 212 tot en met 214 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 23 HET DIENSTJAAR

 • 23.1

  Het dienstjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

ARTIKEL 24 DE KADERNOTA

 • 24.1

  Het dagelijks bestuur stelt de algemene financiële kaders en beleidsmatige kaders voor hetdaaropvolgende jaar op.

 • 24.2

  De kadernota voor het volgende kalenderjaar wordt voor 15 april aangeboden aan de raden.

 • 24.3

  Het algemeen bestuur stelt de kadernota vast.

ARTIKEL 25 BEGROTING

 • 25.1

  Het dagelijks bestuur stelt de ontwerpbegroting op in het jaar voorafgaande aan dat waarvoorde begroting dient.

 • 25.2

  Voorafgaand aan de behandeling in het algemeen bestuur wordt de begroting, door het dagelijks bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. Deze kunnen schriftelijk hun zienswijze binnen acht weken ter kennis brengen aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

 • 25.3

  Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient.

ARTIKEL 26 BIJDRAGEN VAN DE GEMEENTEN

 • 26.1

  In de begroting wordt aangegeven de naar raming de gemeenten door elkedeelnemende gemeente verschuldigde bijdrage voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft.

 • 26.2

  Bij de opstelling van de begroting wordt rekening gehouden met de bij deze regelingbehorende verdeelsleutelbijlage, welke als aanhangsel aan deze regeling is toegevoegd.

 • 26.3

  Voor de vaststelling van de inwonertallen worden aangehouden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek laatst vastgestelde bevolkingscijfers.

 • 26.4

  De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks vóór 16 januari en vóór 16 juli telkens de helft van de in het eerste lid bedoelde bijdrage.

 • 26.5

  De deelnemende gemeenten zullen er steeds zorg voor dragen, in verhouding tot de verdeelsleutel als bedoeld in artikel 25.2, dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

ARTIKEL 27 TOEZENDEN AAN GEMEENTEN/GS

 • 27.1

  Van de vaststelling van de begroting wordt terstond mededeling gedaan aan debesturen van de deelnemende gemeenten, die ervoor zorgdragen dat het in deze begroting voor de deelnemende gemeente als bijdrage in de kosten van de GGD geraamde bedrag, in hun begroting wordt opgenomen.

 • 27.2

  Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch uiterlijkvóór 1 augustus, aan Gedeputeerde Staten ter kennisname.

ARTIKEL 28 WIJZIGING BEGROTING

 • 28.1

  Met betrekking tot wijziging van de begroting kan van het bepaalde in artikel 35 Wgr wordenafgeweken ten aanzien van wijzigingen die geen invloed hebben op de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

ARTIKEL 29 AANBIEDING REKENING AAN DE RADEN

 • 29.1

  De jaarrekening voor het volgende kalenderjaar wordt voor 15 april aangeboden aan deraden.

 • 29.2

  Het dagelijks bestuur stelt een rekening van inkomsten en uitgaven op. De rekening vermeldt alle inkomsten en uitgaven van de GGD, van welke aard ook, over het jaar waarop zij betrekking hebben en is vergezeld van een verklaring terzake van de deugdelijkheid daarvan, afgegeven door de persoon of de instelling die door het algemeen bestuur belast is met de controle als bedoeld in artikel 22.

 • 29.3

  De rekening wordt binnen twee weken, doch uiterlijk acht weken voorafgaand aan de behandeling in het algemeen bestuur, door het dagelijks bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. Deze kunnen schriftelijk hun zienswijze binnen acht weken ter kennis brengen aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de rekening, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

 • 29.4

  Het algemeen bestuur onderzoekt jaarlijks de rekening over het afgelopen jaar zonder uitstel en stelt haar vast.

 • 29.5

  De rekening wordt door het dagelijks bestuur binnen veertien dagen na vaststelling, doch inelk geval vóór 15 juli met alle bijbehorende stukken ter kennisname aan Gedeputeerde Staten aangeboden. Tevens doet het dagelijks bestuur mededeling aan de raden van de deelnemende gemeenten.

 • 29.6

  De vaststelling strekt de ambtenaren, belast met het doen van ontvangsten en uitgaven, alsmede het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.

ARTIKEL 30 WERKELIJK VERSCHULDIGDE BIJDRAGE

 • 30.1

  In de rekening wordt het door elk van de deelnemende gemeenten, over het desbetreffende dienstjaar werkelijk verschuldigde bijdrage opgenomen. Voor de vaststelling van de inwoneraantallen worden aangehouden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor dat jaar vastgestelde bevolkingscijfers.

 • 30.2

  Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 25 bepaalde en het werkelijk verschuldigde bedrag vindt plaats onmiddellijk na de kennisgeving aan de deelnemende gemeenten van de vaststelling van de rekening.

ARTIKEL 31 BIJDRAGEN GEMEENTEN

De kosten van de GGD worden na aftrek van de perkostenplaats/functiegebied op grond van artikel 32 onder b tot en met f verworven geldmiddelen, omgeslagen over de deelnemende gemeenten volgens de bij deze regeling behorende verdeelsleutelbijlage.

ARTIKEL 32 GELDMIDDELEN

De geldmiddelen van de GGD bestaan uit:

 • a.

  de bijdragen van de deelnemende gemeenten, ingevolge artikel 31;

 • b.

  de leges en rechten, te heffen op grond van daarvoor in aanmerking komende verordeningen;

 • c.

  de bijdragen van derden, ingevolge op verzoek of volgens overeenkomst geleverde diensten;

 • d.

  subsidies;

 • e.

  renten en opbrengsten van bezittingen;

 • f.

  onvoorziene ontvangsten;

 • g.

  bestemmingsreserves;

 • h.

  geldleningen.

ARTIKEL 33 KOSTENDEKKEND

Bij de vaststelling van de in het voorgaande artikel onder c bedoelde bijdragen zal het algemeen bestuur ervan uitgaan dat deze bijdragen voor verrichte diensten tenminste kostendekkend moeten zijn. Het algemeen bestuur kan daarbij aangeven dat een bepaald deel van de kosten ten laste van de GGD blijft.

HOOFDSTUK 11 GESCHILLEN

ARTIKEL 34 BEMIDDELING DOOR GS

 • 34.1

  Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de Wgr de beslissing van Gedeputeerde Staten wordt ingeroepen, legt het algemeen bestuur het geschil voor aan een daartoe door partijen in te stellen geschillencommissie.

 • 34.2

  De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen en brengt advies uit overde mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen.

HOOFDSTUK 12 HET ARCHIEF

ARTIKEL 35 HET ARCHIEF

Ten aanzien van de archiefbescheiden van de GGD zijn de voorschriften omtrent de zorg, de bewaring en het beheer daarvan, alsmede die omtrent het toezicht daarop, zoals deze voor degemeenten zijn of nader zullen worden vastgesteld, van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 13 TOETREDING, DE GEVOLGEN VAN DE UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

ARTIKEL 36 TOETREDING

 • 36.1

  Voorstellen tot toetreding door een andere gemeente kan worden gedaan door de bestuursorganen van twee of meer gemeenten afzonderlijk of tezamen.

 • 36.2

  De bestuursorganen kunnen niet overgaan tot toetreding tot de regeling dan na verkregentoestemming van de gemeenteraden,

 • 36.3

  Aan de toetreding kunnen door het algemeen bestuur voorwaarden worden verbonden.

 • 36.4

  De raad van de toegetreden gemeente doet zo spoedig mogelijk de nodige aanwijzingen overeenkomstig hoofdstuk 5 e.v. van deze regeling. Behoudens eerdere beëindiging van het lidmaatschap, treden de aangewezenen af op het tijdstip waarop de dan zitting hebbende leden van het algemeen bestuur aftreden.

ARTIKEL 37 UITTREDING

 • 37.1

  Voorstellen tot uittreding door een andere gemeente kan worden gedaan door de bestuursorganen van twee of meer van gemeenten afzonderlijk dan wel tezamen.

 • 37.2

  Een deelnemende gemeente kan uittreden door toezending van een daartoe strekkend besluit van de bestuursorganen van die gemeente aan het algemeen bestuur.

 • 37.3

  De bestuursorganen kunnen niet overgaan tot uittreding dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden.

 • 37.4

  Tenzij het algemeen bestuur een kortere termijn bepaalt kan de uittreding niet eerder plaatsvinden dan tegen 31 december van het tweede kalenderjaar volgende op dat waarin de goedkeuring van het besluit tot uittreding heeft plaatsgevonden.

 • 37.5

  Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding, de financiële gevolgen daaronder begrepen.

ARTIKEL 38 WIJZIGING

 • 38.1

  Voorstellen tot wijziging van de regeling kunnen worden gedaan door de bestuursorganen van twee of meer van de deelnemende gemeenten afzonderlijk of tezamen.

 • 38.2

  De bestuursorganen kunnen niet overgaan tot wijziging van de regeling dan na verkregentoestemming van de gemeenteraden.

 • 38.3

  De wijziging treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die, waarin de wijziging is opgenomen in de registers als bedoeld in art. 27 van de Wgr. Bij de wijziging kan worden bepaald dat deze op een eerder of later tijdstip van kracht wordt.

ARTIKEL 39 OPHEFFING

 • 39.1

  Voorstellen tot opheffing van de regeling kunnen worden gedaan door debestuursorganen van twee of meer van de deelnemende gemeenten afzonderlijk of tezamen.

 • 39.2

  De bestuursorganen kunnen niet overgaan tot opheffing van de regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden.

 • 39.3

  Ingeval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt hij daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van deze regeling, met uitzondering van het bepaalde in artikel 27 lid 4, worden afgeweken.

 • 39.4

  Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten gehoord, vastgesteld en voorziet in de verplichting van de deelnemende gemeenten alle rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam over de deelnemende gemeenten te verdelen op een in het plan te bepalen wijze.

 • 39.5

  Het liquidatieplan voorziet in ieder geval ook in de financiële en overige gevolgen die de opheffing voor het personeel heeft.

 • 39.6

  Zo nodig blijven de bestuursorganen van het samenwerkingsorgaan ook na het tijdstip van de opheffing in functie totdat de liquidatie is beëindigd.

HOOFDSTUK 14 SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 40 INWERKINGTREDING

 • 40.1

  Het gemeentebestuur van Zaanstad draagt zorg voor de bekendmaking en de toezending van de regeling als bedoeld in artikel 26 van de Wgr.

 • 40.2

  De besturen van de deelnemende gemeenten dragen zorg voor de opname in de registers als bedoeld in artikel 26 en 27 van de Wgr.

 • 40.3

  Deregeling treedt in werking op 1 januari 2016 nadat deze is ingeschreven in de registers, als bedoeld In artikel 27 van de Wgr.

ARTIKEL 41 CITEERTITEL

 • 41.1

  De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 • 41.2

  De regeling kan worden aangehaald onder de titel"Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland".

Vastgesteld door de gemeenteraad van Zaanstad in de openbare vergadering van 24 september 2015

voorzitter

griffier

Vastgesteld door burgemeester en wethouder van Zaanstad

burgemeester

secretaris

Vastgesteld door de burgemeester van Zaanstad,

burgemeester

Vastgesteld door de gemeenteraad van Purmerend in de openbare vergadering van 1 oktober 2015

voorzitter

griffier

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Purmerend,

burgemeester

secretaris

Vastgesteld door de burgemeester van Purmerend,

burgemeester

Vastgesteld door de gemeenteraad van Landsmeer in de openbare vergadering van 15 oktober 2015

voorzitter

griffier

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Landsmeer

burgemeester

secretaris

Vastgesteld door de burgemeester van Landsmeer,

burgemeester (22 augustus 2016)

Vastgesteld door de gemeenteraad van Oostzaan in de openbare vergadering van 22 februari 2016

voorzitter

griffier

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Oostzaan,

burgemeester

secretaris

Vastgesteld door de burgemeester van Oostzaan,

burgemeester

Vastgesteld door de gemeenteraad van Waterland in de openbare vergadering van 12 november 2015

voorzitter

griffier

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Waterland,

burgemeester

secretaris

Vastgesteld door de burgemeester van Waterland,

burgemeester

Vastgesteld door de gemeenteraad van Wormerland in de openbare vergadering van 16 februari 2016

voorzitter

griffier

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Wormerland,

burgemeester

secretaris

Vastgesteld door de burgemeester van Wormerland,

burgemeester

Vastgesteld door de gemeenteraad van Beemster in de openbare vergadering van 8 september 2015

voorzitter

griffier

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Beemster,

burgemeester

secretaris

Vastgesteld door de burgemeester van Beemster,

burgemeester

Vastgesteld door de gemeenteraad van Zeevang in de openbare vergadering van 8 september 2015,

voorzitter

griffier

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Zeevang

burgemeester

secretaris

Vastgesteld door de burgemeester van Zeevang,

burgemeester

Vastgesteld door de gemeenteraad van Edam-Volendam in de openbare vergadering van 17 september 2015

voorzitter

griffier

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

burgemeester

secretaris

Vastgesteld door de burgemeester van Edam-Volendam,

burgemeester

BIJLAGE VERDEELSLEUTEL

behorende bij artikel 26.2 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland.

Ten behoeve van de begroting en de rekening van de GGD wordt een verdeelsleutel gehanteerd, volgens welke de kosten per onderscheiden functiegebied/kostenplaats over de gemeenten en/of derden worden omgeslagen.

Programma's

Verdeelsleutel

I Epidemiologie, Beleid en Gezondheidsbevordering (EBG)

aantal inwoners op 1 januari van het dienstjaar t-1.

II Algemene gezondheidszorg (AGZ)

aantal inwoners op 1 januari van het dienstjaar t-1.

III Maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ)

aantal inwoners op 1 januari van het dienstjaar t-1

IV Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

aantal inwoners 0-18 op 1 januari van het dienstjaar t-1

V Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

aantal inwoners op 1 januari van het dienstjaar t-1

PROJECTEN

Projecten In opdracht van gemeenten worden uitgevoerd op basis van (afzonderlijke) subsidiebeschikking of opdrachtverlening. De kosten worden op kostendekkende basis doorberekend aan de opdrachtgever.