Reglement basisregistratie personen

Geldend van 28-07-2016 t/m 29-03-2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Druten

Gelet op

 • 1.

  Artikel 3.8 Wet basisregistratie personen

 • 2.

  de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen van

 • 3.

  de Wet bescherming persoonsgegevens 

  Besluiten vast te stellen:

   

  Het Reglement voor de basisregistratie personen gemeente Druten 2016

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1. Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Druten, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente

 • 2. De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

 • 3. De organen van de gemeente aan wie gegevens worden versterkt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn gemeld in bijlage 1

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie

 • 2. Het Reglement BRP, vastgesteld door het college op 4 maart 2014, wordt ingetrokken

 • 3. Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement basisregistratie personen gemeente

Ondertekening

De secretaris, mr. drs. A.J.E.M. Buise-Jansen

De burgemeester, drs. L.J.E.M. van Riswijk

Bijlage 1, tabel 1

Organisatieonderdeel

Taak

Doelomschrijving

Rechtmatige grondslag

RAP = Ad hoc raadpleging persoon in BRP/GBA applicatie

Ad hoc raadpleging persoon in CMG

Mutatieberichten via datadistributiesysteem

MB = mutatieberichten

S = Selectieverstrekking

Verstrekking via kanalen mail/telefonie/balie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentewinkel frontoffice

Burgerlijke Stand

Verklaring omtrent gedrag

Reisdocumenten

Rijbewijzen

Mutaties in BRP

Verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen

Registreren meldingen (melddesk)

Dienstverlening aan burgers

Wet BRP, Reglement BRP, Burgerlijke Wetboek 1, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Nationaliteitswetgeving, Wet justitiële documentatie, Paspoortwet, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Regelgeving rijbewijzen, Wet op de lijkbezorging, Besluit gevonden voorwerpen

Lokaal beleid mbt Melddesk

1

     

1

 

1

9

 

Gemeentewinkel backoffice

Burgerlijke Stand

Mutaties in BRP

Naturalisatie

Verkiezingen

Controlewerkzaamheden (kwaliteit) BRP

Administratie begraafplaats

Dienstverlening aan burgers

Benoeming leden stembureaus; instructie;indeling;uitbetaling vergoedingen

Op peil houden van de kwaliteit in de BRP

Mutaties mbt rechthebbende verwerken in administratie algemene begraafplaats

 

Wet BRP, Reglement BRP, Burgerlijke Wetboek 1, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Nationaliteitswetgeving,

Wet op de lijkbezorging

1

   

1

 1

 

1

 

Samenleving

Maatschappelijke ondersteuning en jeugd

Participatiewet

Inburgering

Leerplicht

Leerlingenvervoer

Gehandicaptenparkeerkaarten

 

Verstrekken van uitkeringen

Dienstverlening aan cq ondersteuning van burgers

Controle naleving wet

Vergoedingen, kosten en organiseren van vervoer (leerlingenvervoer)

Behandelen aanvragen

 

gehandicaptenparkeerkaarten

 

 

WMO

AWBZ

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Participatiewet

  

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Besluit vangnetregeling

Wet kinderopvang

Wet inburgering

Leerplichtwet

Leerplichtregeling 1995

Wet op primair onderwijs

Gehandicapten parkeerregeling

 

   

1

1

 

1

 

Informatievoorziening

Registratie post

Eenduidige registratie

Lokaal beleid

 

 

8

8

 

 

 

Informatievoorziening

Systeembeheer

Het waarborgen van een juiste werking van de computer, het netwerk en de applicaties

 

1

 

1

 

 

 

 

Informatievoorziening

Functioneel applicatiebeheer CMG/CML

Waarborgen kwaliteit gegevensmakelaar

Beheer gegevensstromen

Lokaal beleid

1

  

1

 

 

1

 

Informatievoorziening

Beheer kadastrale gegevens tbv verwerken grondtransacties

Toekenning huisnummers

Transacties verwerken in systeem

Basisregistratie Kadaster

GIS

 

  

6

6

 

 

 

Bestuurssecretariaat

Jubileaoverzichten:

50, 60, 65, 70 en 75-jarige huwelijken

100 en 100+jarigen

Onderscheidingen

Felicitaties van burgemeester via brief of persoonlijk bezoek

  

Waardering richting burgers

    

Lokale taak

 

Wet orde Nederlandse leeuw

Wet orde Oranje Nassau

 

   

2

 

 

2

 

Vergunningen, toezicht en handhaving

Checken correspondentie in basisregistratie

Eenduidig gebruik van gegevens

Wet ruimtelijke ordening

Woningwet

WABO

Burgerlijk Wetboek

Wet Milieubeheer

Waterwet

 

  

3

 

 

 

 

Vergunningen, toezicht en handhaving

 Verstrekken van omgevingsvergunningen

Dienstverlening aan burgers en bedrijven

Woningwet

APV

Wet ruimtelijke ordening

Monumentenwet

WABO

 

  

3

 

 

 

 

Vergunningen, toezicht en handhaving

alle wetten m.b.t. Vergunningen, toezicht en handhaving

toezichthouder BRP

 

Controle naleving wetten

alle wetten m.b.t. Vergunningen, toezicht, handhaving en BRP

 

 

8

 

 

 

 

Vergunningen, toezicht en handhaving

Vergunningen drank-en horecawet

Controle naleving wet

Wet op de kansspelen

Drank-en horecawet

 

 

3

 

 

 

 

Openbare Ruimte

Beheer openbare ruimte

Buitendienst

Algemene begraafplaats

Eenduidig gebruik van gegevens

Wet milieubeheer

Woningwet

Wet verontreiniging oppervlaktewater

APV

Wet ruimtelijke ordening

Beheersverordening algemene begraafplaats

 

   

2

 

 

 

 

Advies en ondersteuning

OZB

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Hondenbelasting

Lijkbezorgingsrechten

Heffen van leges

Terugbetalen van leges

Opleggen aanslagen gemeentelijke belastingen

Behandeling bezwaarschriften mbt leges cq belasting

Artikel 216 Gemeentewet

Invorderingswet

Wet WOZ

Gemeentelijke Belastingverordening

Verordening lijkbezorgingsrechten

legesverordening

 

   

3

3

 

 

  

Advies en ondersteuning

Strategie en beleid

Aanschrijven burger

Juiste tenaamstelling en adressering

Lokaal beleid

 

1

 

 

8

 

Advies en ondersteuning

IB verklaring opmaken

Juiste opmaak verklaring

belasting

 

 

3

 

 

 

 

Advies en ondersteuning

Aanschrijven burger ihkv bepaalde activiteiten Gemeente Druten

Checken juistheid adres

Juiste tenaamstelling en adressering

Verzenden gepersonaliseerde brieven ihkv informeren burger inzake bepaalde activiteiten gemeente

Lokaal beleid

 

 

8

 

 

8

 

Advies en ondersteuning

Behandeling bezwaarschriften en overige binnenkomende correspondentie

Eenduidig gebruik van gegevens

Doen van onderzoek naar juistheid opgave.

 

Lokaal beleid

 

  

7

 

 

 

 

Strategie en beleid

Behandeling dossiers

Juiste tenaamstelling en adressering

Dossiers opvoeren in zaaksysteem

 

 

  

8

 

 

 

 

Personeel en Organisatie

Behandelen binnenkomende correspondentie

Juiste tenaamstelling en adressering

 

Lokaal beleid

 

 

8

 

 

 

 

    

Bijlage 1, tabel 2

Omschrijving

Profiel 1

Profiel 2

Profiel 3

Profiel 4

Profiel 5

Profiel 6

Profiel 7

Profiel 8

Profiel 9

Persoonsgegevens

x

 x

x

x

 x

x

x

 

 

Naamsgegevens

 

 

 

 

 

 

 

x

 x

Oudergegevens

 x

 

 

 x

x

x

 

 

 

Nationaliteitsgegevens

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijksgegevens

 x

x

 

 

x

 x

 x

 

 

Overlijdensgegevens

 x

x

x

 x

x

 

 x

 

 

Geheimhouding

 x

x

x

 x

x

 

x

 

 

Verblijfplaatsgegevens

 x

x

 x

x

x

x

 x

 

 

adresgegevens

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Kindgegevens

 x

 

 

 

x

x

x

 

 

Verblijfstitelgegevens

 x

 

 

 

x

 

 

 

 

Verwijsgegevens

 x

 

x

 

x

x

x

 

 

Reisdocumentgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

x

      

Reglement BRP

 

Algemeen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 (Verordening gegevensverstrekking BRP). Deze Verordening is op 20 februari 2014 door de Raad vastgesteld.

De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

 

Begripsbepalingen

De begrippen uit de wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene en ingezetene.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

 

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Druten.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Druten woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Druten op grond van artikel 3.2 Wbrp.

 

Zolang de Wbrp door de gemeente Druten wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Druten beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

 

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Druten woonachtig zijn, dient de gemeente Druten het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

   

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement BRP, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt in werking daags na publicatie.