Regeling vervallen per 03-11-2014

Verordening leerlingenvervoer

Geldend van 01-08-2010 t/m 02-11-2014

Intitulé

Verordening leerlingenvervoer

De Raad van de Gemeente Nijmegen bijeen in zijn vergadering van 30 juni 2010 Gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 8 juni 2010 Gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijsbesluit vast te stellen de volgende: Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2010

Titel 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

school:

-

een basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs (Stb. 1998, 495);

-

een school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra (Stb. 1998, 496);

-

een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1998, 512);

b.

ouders:

-

de ouders, voogden of verzorgers van de leerling;

c.

leerling:

-

een leerling van een school als bedoeld onder a.;

d.

woning

-

de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft;

e.

afstand:

-

de afstand tussen de woning en de school, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg;

f.

vervoer

-

openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer tussen de woning dan wel de opstapplaats en de school dat plaatsvindt in aansluiting op het begin en einde van de schooldag volgens de schoolgids, tenzij de structurele handicap van een leerplichtige leerling die aansluiting onmogelijk maakt;

g.

openbaar vervoer:

-

voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling per trein, metro, tram, bus, veerdienst of auto;

h.

aangepast vervoer

-

vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi of bustaxi;

i.

eigen vervoer

-

vervoer per eigen motorvoertuig, bromfiets of fiets;

j.

reistijd:

-

de totale tijdsduur die ligt tussen het verlaten van de woning en de aanvang van de schooldag volgens de schoolgids, minus maximaal 15 minuten indien en voor zover de leerling het schoolgebouw met bijbehorend terrein gewoonlijk eerder bereikt dan de schoolgids aangeeft, dan wel de totale tijdsduur die ligt tussen het einde van de schooldag volgens de schoolgids, een eventuele wachttijd, en de aankomst bij de woning;

k.

toegankelijke school

-

voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs: de basisschool van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting, dan wel de openbare school of de speciale school voor basisonderwijs waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school;

-

voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs: de school van de soort waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school van de soort waarop de leerling is aangewezen.

l.

inkomen:

-

het ingevolge de Wet op de inkomstenbelasting 2001 (Stb.2000, 215) vastgestelde gecorrigeerde verzamelinkomen van de ouders in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het schooljaar waarvoor bekostiging van de vervoerkosten wordt gevraagd;

m.

opstapplaats:

-

plaats aangewezen door het college, vanaf waar de leerling gebruik kan maken van het vervoer;

n.

commissie voor de begeleiding:

-

de commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, niet zijnde een instelling, of de bevoegde gezagsorganen van twee of meer scholen als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, niet zijnde instellingen, die hetzelfde regionaal expertisecentrum in stand houden;

o.

vervoersvoorziening:

-

een gehele of gedeeltelijke bekostiging van de door

het college noodzakelijk geachte vervoerskosten van de leerling en zonodig diens begeleider, of,

-

bekostiging van de goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer voor de leerling en zo nodig diens begeleider, of

-

aanbieding van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen;

p.

permanente commissie leerlingenzorg:

-

de commissie als bedoeld in artikel 23 van de Wet op het primair onderwijs;

q.

samenwerkingsverband:

-

het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18 van de Wet op het primair onderwijs.

r.

regionale verwijzingscommissie:

-

de commissie als bedoeld in artikel 10g van de Wet op het voortgezet onderwijs;

s.

opdc:

-

orthopedagogisch en -didactisch centrum als bedoeld in artikel 10h, derde lid van de Wet op het voortgezet onderwijs;

t.

ambulante begeleiding:

-

de begeleiding door een personeelslid van een school of instelling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra van leerlingen die zijn geplaatst op een basisschool of leerlingen die zijn geplaatst op een school voor voortgezet onderwijs en naar het oordeel van het bevoegd gezag zonder die begeleiding zouden zijn aangewezen op het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs;

u.

commissie voor de indicatiestelling:

-

de commissie als bedoeld in artikel 28 c van de Wet op de expertisecentra;

v.

buitenschoolse opvang:

-

een opvangadres na schooltijd, anders dan het woonadres.

Artikel 2 Uitgangspunt voor het verzorgen van vervoer

Het uitgangspunt voor het verzorgen van het vervoer is dat de leerling geacht wordt gebruik te maken van de wijze van vervoer die naar oordeel van het college voor de leerling passend is.

Artikel 3 Bekostiging van de door het college noodzakelijk te achten vervoerskosten

 • 1. Voor het schoolbezoek kent het college aan de ouders van in de gemeente verblijvendeleerlingen op aanvraag een vervoersvoorziening toe met inachtneming van het bepaalde in dezeverordening.

 • 2. Indien het college toepassing geeft aan het eerste lid, verlangt het dat de ouders, aan wie slechtseen gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten toekomt, hun kinderen van het aldus verzorgde vervoer gebruik laten maken tegen betaling van een bijdrage tot ten hoogste het bedrag dat de ouders ingevolge het bepaalde in deze verordening moeten bijdragen aan de kosten van het vervoer.

  Weigering van of nalatigheid in de betaling van de in de vorige volzin bedoelde bijdrage doet de aanspraak op een bekostiging vervallen.

 • 3. De bepalingen in deze verordening laten onverminderd de verantwoordelijkheid van de ouders voor het schoolbezoek van hun kinderen.

 • 4. Indien de leerling meerderjarig en handelsbekwaam is, wordt de bekostiging op aanvraag verstrektaan de leerling.

Artikel 4 Bekostiging naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school

 • 1. Bekostiging van de vervoerskosten wordt toegekend over de afstand tussen de woning dan wel de opstapplaats en de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school, tenzij vervoer naar een verder weg gelegen school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen en de ouders met het vervoer naar die school schriftelijk instemmen.

 • 2. Indien ouders bekostiging van de vervoerskosten aanvragen voor het bezoeken van een school die op grotere afstand van de woning is gelegen dan in artikel 12 of 16 is bepaald, terwijl een of meer scholen van dezelfde onderwijssoort dichterbij de woning zijn gelegen, ontstaat slechts aanspraak op bekostiging naar eerstgenoemde school als door de ouders schriftelijk wordt verklaard dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs dan wel tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen, van de soort waarop de leerling is aangewezen, die dichterbij de woning zijn gelegen.

 • 3. Voor de leerling die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs uit cluster 4 bezoekt geldt, met inachtneming van het bepaalde in het eerste en tweede lid, als dichtstbijzijnde toegankelijke school, de school die door de commissie voor de indicatiestelling is geadviseerd. Dit is van toepassing zolang de leerling zijn woonplaats heeft in het gebied van het regionaal expertisecentrum waaraan voornoemde commissie is verbonden.

Artikel 5 Bekostiging voor de dichtstbijzijnde toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband

 • Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 1 en lid 2 wordt bekostiging verstrekt van de kosten van het vervoer over de afstand tussen de woning dan wel de opstapplaats en:

 • a. de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband van de basisschool waarvan de leerling afkomstig is, of

 • b. een andere speciale school voor basisonderwijs in het onder a. bedoelde samenwerkingsverband,indien het vervoer naar die school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen dan het vervoer naar de speciale school voor basisonderwijs, bedoeld onder a.

Artikel 6 Uitbetaling van de bekostiging

Het college bepaalt bij het verstrekken van bekostiging van de vervoerskosten de wijze en het tijdstip van de uitbetaling, alsmede de tijdsduur van de verstrekte bekostiging, met dien verstande dat het college kan bepalen dat de tijdsduur, indien dit mogelijk is, voor meerdere jaren of de gehele schoolperiode wordt vastgesteld.

Artikel 7 Aanvraagprocedure

 • 1. Aanvraag voor bekostiging van de vervoerskosten wordt gedaan door indiening bij het college vaneen volledig ingevuld en door de ouders ondertekend formulier, voorzien van de op het formulier vermelde gegevens.

 • 2. De aanvraag wordt, indien het een aanvraag voor een vervoersvoorziening met ingang van het eerstvolgende schooljaar betreft, voor 1 juni voorafgaand aan dat schooljaar ingediend.

 • 3. Indien dit voor een juiste beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan het college de ouders verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken.

 • 4. Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken.

 • 5. Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

 • 6. Indien een vervoersvoorziening wordt toegekend wordt deze getroffen:

  a met ingang van het nieuwe schooljaar indien het een aanvraag betreft zoals bedoeld onder lid 2;

  b binnen uiterlijk één week na de dag van bekendmaking van het besluit tot toekenning of, indien mogelijk, met ingang van de door de ouders verzochte datum met dien verstande dat de datum waarop bekostiging wordt verstrekt niet ligt voor de datum van ontvangst van de aanvraag door het college.

 • 7. Bij onvoorziene omstandigheden kan het college afwijken van de in lid 6 onder b genoemde termijn.

Artikel 8 Doorgeven van wijzigingen

 • 1. De ouders zijn verplicht wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de verstrekte bekostiging van de vervoerskosten, onder vermelding van de datum van wijziging, onverwijld schriftelijk mede te delen aan het college.

 • 2. Indien sprake is van een wijziging, die van invloed is op de verstrekte bekostiging, vervalt de aanspraak op bekostiging en verstrekt het college al dan niet opnieuw bekostiging van de vervoerskosten.

 • 3. Indien de ouders niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid, en het college een wijziging als bedoeld in het tweede lid vaststelt, waardoor blijkt dat ten onrechte bekostiging is verstrekt, vervalt de

  aanspraak op bekostiging van de vervoerskosten terstond en verstrekt het college al dan niet opnieuw bekostiging van de vervoerskosten. Het college deelt zijn besluit schriftelijk mee aan de ouders.

 • 4. Ten onrechte genoten bekostiging wordt van de ouders teruggevorderd dan wel wordt verrekend bij een eventuele nieuwe verstrekking van de bekostiging.

Artikel 9 Peildatum leeftijd leerling

Voor het verstrekken van bekostiging op basis van artikel 13 is bepalend de leeftijd van de leerling op 1 augustus van het schooljaar waarop de bekostiging betrekking heeft.

Artikel 10 Andere vergoedingen

De aanspraak op bekostiging wordt verminderd met de aanspraak op een toelage, voor zover die voor de betreffende leerling betrekking heeft op de reiskosten.

Titel 2 Bepalingen omtrent het vervoer van de (niet-gehandicapte) leerlingen van scholen voor het primair onderwijs

Artikel 11 Permanente commissie leerlingenzorg

 • 1. Indien het college de gevraagde voorziening ten behoeve van een leerling op een school voor primair onderwijs niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient het bij de beschikking de beslissing te betrekken van de permanente commissie leerlingenzorg over de toelating van de leerling op een speciale school voor basisonderwijs.

 • 2. Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer eventuele adviezen

  van de permanente commissie leerlingenzorg die voor de beoordeling van die aanvraag van belang zijn.

Artikel 12 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets

 • 1. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school voor basisonderwijs of speciale school voor basisonderwijs bezoekt, bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien:

  a de leerling een school voor basisonderwijs bezoekt en de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school 6 kilometer of meer bedraagt

  b de leerling een speciale school voor basisonderwijs bezoekt en de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school 4 km of meer bedraagt

 • 2. In afwijking van het eerste lid verstrekt het college de ouders bekostiging van een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de fiets, afgeleid van de Reisregeling binnenland, indien de leerling naar oordeel van het college, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets.

Artikel 13 Bekostiging van de kosten van vervoer ten behoeve van een begeleider

 • 1. Indien aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 12, bekostigt het college tevens de daarin bedoelde kosten ten behoeve van een begeleider, indien de leerling jonger dan negen jaar is en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik te maken.

 • 2. Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van het vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking.

Artikel 14 Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer

 • 1. Het college verstrekt een bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de ouders van de leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, indien voldaan wordt aan het afstandscriterium van artikel 12, en

  • a.

   de leerling met gebruikmaking van het openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht, of;

  • b.

   openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets.

 • 2. Het college kan een leerling aan wie een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer is verstrekt, tijdelijk of voor de rest van het schooljaar de toegang tot dit vervoer ontzeggen indien bij herhaling is gebleken dat de leerling door agressief gedrag of anderszins de orde in de bus verstoort of de veiligheid van bus en inzittenden in gevaar brengt.

Artikel 15 Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer

 • 1. Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten, kan het college de ouders op aanvraag toestaan één of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren.

 • 2. Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan de ouders die één leerling zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren:

  • a.

   een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, behoudens het bepaalde in het vijfde lid;

  • b.

   een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging van de kosten van aangepast vervoer, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 3. Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan de ouders die meer dan één leerling tegelijk zelf vervoeren dan wel laten vervoeren een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto afgeleid van de Reisregeling binnenland, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 4. Aan de ouders die één of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van gemeentewege voor het vervoer van één of meer leerlingen bekostiging ontvangen afgeleid van de Reisregeling binnenland, wordt door het college geen bekostiging verstrekt.

 • 5. Indien aanspraak bestaat op een vergoeding van de vervoerskosten en het college desgewenst toestaat, dan wel van oordeel is dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per fiets, bekostigt het college aan de ouders een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de fiets, afgeleid van de Reisregeling binnenland.

Titel 3 Bepalingen omtrent het vervoer van de leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs(so) en voortgezet speciaal onderwijs(vso)

Artikel 16 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets

 • 1. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school voor speciaal onderwijs (so) of voortgezet speciaal onderwijs(vso) bezoekt, bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school 4 kilometer of meer bedraagt.

 • 2. In afwijking van het eerste lid verstrekt het college de ouders bekostiging van een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de fiets, dan wel de bromfiets, afgeleid van de Reisregeling binnenland, indien de leerling naar het oordeel van het college, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets, dan wel zelfstandig gebruik kan maken van het vervoer per bromfiets.

Artikel 17 Commissie voor de begeleiding

 • 1. Indien het college de gevraagde voorziening ten behoeve van een leerling op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient het bij de beschikking het advies van de commissie voor de begeleiding of het advies van andere deskundigen te betrekken.

Artikel 18 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer ten behoeve van een begeleider

 • 1. Indien aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 16, bekostigt het college tevens de daarin bedoelde kosten ten behoeve van een begeleider, indien door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat de leerling, gelet op zijn lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of leeftijd, niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik te maken.

 • 2. Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient het bij de beschikking het advies van de commissie voor de begeleiding of het advies van andere deskundigen te betrekken.

 • 3. Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van het openbaar vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking.

Artikel 19 Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer

 • 1. Het college verstrekt bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de ouders van de leerling die een school voor speciaal onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoekt indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school 4 kilometer of meer bedraagt en

  • a.

   de leerling vanwege zijn lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, naar het oordeel van het college niet in staat is – ook niet onder begeleiding – van het openbaar vervoer gebruik te maken.

  • b.

   de leerling met gebruikmaking van het openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht, of;

  • c.

   openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets, danwel zelfstandig gebruik kan maken van het vervoer per bromfiets.

 • 2. Het college kan een leerling aan wie een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer is verstrekt, tijdelijk of voor de rest van het schooljaar de toegang tot dit vervoer ontzeggen indien bij herhaling is gebleken dat de leerling door agressief gedrag of anderszins de orde in de bus verstoort of de veiligheid van bus en inzittenden in gevaar brengt.

Artikel 20 Bekostiging vervoerskosten gehandicapte leerlingen voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

 • 1. Het college verstrekt eveneens bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de ouders van de leerling die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs volgt, in het geval dat de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school minder bedraagt dan is bepaald in artikel 19, eerste lid indien het college van oordeel is dat de leerling vanwege zijn lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet is staat is van het openbaar vervoer gebruik te maken.

 • 2. Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient het bij de beschikking het advies van de commissie voor de begeleiding of het advies van andere deskundigen te betrekken.

 • 3. Het college kan een leerling aan wie een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer is verstrekt, tijdelijk of voor de rest van het schooljaar de toegang tot dit vervoer ontzeggen indien bij herhaling is gebleken dat de leerling door agressief gedrag of anderszins de orde in de bus verstoort of de veiligheid van bus en inzittenden in gevaar brengt.

Artikel 21 Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer

De bepalingen van artikel 15 zijn van overeenkomstige toepassing.

Titel 4 Bepalingen omtrent weekeinde-, vakantie- en stagevervoer

Artikel 22 Bekostiging kosten van het weekeinde - en vakantievervoer aan de in de gemeente wonende ouder

Het college bekostigt desgewenst de kosten van het weekeinde - en vakantievervoer aan de in de gemeente wonende ouders van de leerling die, met het oog op het volgen van voor hem passend (voortgezet) speciaal onderwijs, in een internaat of pleeggezin verblijft, volgens het bepaalde in deze titel.

Artikel 22a Bekostiging kosten weekeinde - en vakantievervoer

 • 1. Het college verstrekt aan de ouders bekostiging van de kosten van het weekeindevervoer van de leerling voor de, eenmaal per weekeinde gemaakte, reis van het internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft, naar de woning van de ouders en terug, voor zover de weekeinden niet vallen binnen de in het tweede lid bedoelde schoolvakanties.

 • 2. Het college bekostigt de kosten van het vakantievervoer van de leerling voor de, eenmaal per schoolvakantie van twee dagen of meer, gemaakte reis van het internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft, naar de woning van de ouders en terug, voor zover de vakantie voorkomt in de schoolgids van de school die de leerling bezoekt.

 • 3. Titel 3 van deze verordening is van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 17, artikel 18 tweede lid, 19 eerste lid onder b en artikel 20, eerste en tweede lid.

Titel 4A Bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen naar een locatie voor buitenschoolse opvang

Artikel 23 Bekostiging kosten naar een locatie voor buitenschoolse opvang

Het college kan aan de ouders van een leerling die op grond van deze verordening gebruik maakt van aangepast vervoer, bekostiging verstrekken van vervoer naar een locatie voor buitenschoolse opvang.

Titel 5 Bepalingen omtrent het vervoer van gehandicapte leerlingen van scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Artikel 24 Bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding.

 • 1. Het college verstrekt, met inachtneming van artikel 4, bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding aan de ouders van de leerling die een basisschool, speciale school voor basisonderwijs of school voor voortgezet onderwijs bezoekt en die vanwege zijn lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap naar het oordeel van het college niet is staat is om zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken. Ten aanzien van een leerling van een speciale school voor basisonderwijs neemt het college artikel 5 in acht.

 • 2. Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient het bij de beschikking het advies van de permanente commissie leerlingenzorg, de ambulante begeleider of het advies van andere deskundigen te betrekken.

 • 3. Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van het openbaar vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking.

 • 4. In afwijking van het eerste lid verstrekt het college aan de ouders bekostiging van een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de fiets dan wel bromfiets, afgeleid van de Reisregeling binnenland, indien de leerling naar het oordeel van het college, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets, dan wel zelfstandig gebruik kan maken van het vervoer per bromfiets

Artikel 25 Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer

 • 1. Het college verstrekt bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de ouders van de leerling die een basisschool, speciale school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet onderwijs bezoekt, indien

  • a.

   de leerling, naar het oordeel van het college vanwege zijn lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet is staat is – ook niet onder begeleiding – van openbaar vervoer gebruik te maken. Ten aanzien van een leerling van een speciale school voor basisonderwijs neemt het college artikel 5 in acht. of:

  • b.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 24 en de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht, of:

  • c.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 24 en openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets, dan wel zelfstandig gebruik kan maken van het vervoer per bromfiets.

 • 2. Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient het bij de beschikking het advies van de permanente commissie leerlingenzorg, de ambulante begeleider of het advies van andere deskundigen te betrekken.

 • 3. Het college kan een leerling aan wie een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer is verstrekt, tijdelijk of voor de rest van het schooljaar de toegang tot dit vervoer ontzeggen indien bij herhaling is gebleken dat de leerling door agressief gedrag of anderszins de orde in de bus verstoort of de veiligheid van bus en inzittenden in gevaar brengt.

Artikel 26 Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer

De bepalingen van artikel 15 zijn van overeenkomstige toepassing.

Titel 6 Eigen bijdrage en vergoeding naar financiële draagkracht

Artikel 27 Drempelbedrag

 • 1. Aan de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs, van wie het inkomen meer bedraagt dan €. 23.400, - wordt slechts bekostiging verstrekt voor zover de kosten van het vervoer van die leerling de kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 12 bepaalde afstand te boven gaan.

 • 2. Ingeval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt dan wel doet verzorgen betalen de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, per leerling per schooljaar een eigen bijdrage die gelijk is aan de kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 12 bepaalde afstand, indien hun inkomen meer bedraagt dan €. 23.400, -

 • 3. De kosten voor openbaar vervoer, genoemd in het eerste en tweede lid, betreffen de kosten van openbaar vervoer die op grond van de zone-indeling in de regeling die gebaseerd op artikel 30, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000, voor de afstand redelijkerwijs zouden worden gemaakt, ongeacht de aanwezigheid van openbaar vervoer of het daadwerkelijk gebruik ervan.

 • 4. Het bedrag van €. 23.400, - genoemd in het eerste en tweede lid, wordt met ingang van 1 januari 2011 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van volwassen werknemers heeft ondergaan ten opzichte van het voorafgaande jaar en rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 450,-. Het aangepaste bedrag treedt in de plaats van de in het eerste en tweede lid genoemde bedrag van €. 23.400, -.

 • 5. Deze bepaling is niet van toepassing op de leerling voor wie ingevolge titel 5 een vervoersvoorziening is verstrekt.

Artikel 28 Financiële draagkracht

 • 1. Indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt, wordt de vastgestelde vergoeding verminderd met een van de financiële draagkracht van de ouders afhankelijk bedrag.

 • 2. In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt dan wel doet verzorgen en de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs, meer dan 20 kilometer bedraagt, betalen de ouders een van de financiële draagkracht afhankelijke bijdrage tot ten hoogste het bedrag van de kosten van het vervoer.

 • 3. De hoogte van het bedrag als bedoeld in het eerste lid en de bijdrage als bedoeld in het tweede lid worden berekend per gezin en zijn afhankelijk van de hoogte van het gecorrigeerde verzamelinkomen van de ouders in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Zij bedragen:

  Inkomen in € 

  (per 1 januari 2010)

  eigen bijdrage in € 

  (per 1 januari 2010)

  0 - 31.000

  nihil

  31.000 - 37.500

  125,-

  37.500 - 43.500

  520,-

  43.500 - 49.000

  960,-

  49.000 - 56.000

  1405,-

  56.000 - 62.000

  1855,-

  € 62.000, - en verder

  per € 4.500 extra inkomen

  wordt de eigen bijdrage

  steeds opgehoogd met € 455,-

 • 4. De inkomensbedragen, genoemd in het derde lid, worden met ingang van 1 januari 2011 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van volwassen werknemers heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar, en rekenkundig afgerond op een veelvoud van €. 500, -

 • 5. De bedragen van de eigen bijdrage, bedoeld in het derde lid, worden met ingang van 1 januari 2011 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het consumentenprijsindexcijfer van de reeks alle huishoudens op het onderdeel vervoersdiensten heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar, en rekenkundig afgerond op een veelvoud van €. 5, -

 • 6. Deze bepaling is niet van toepassing op de leerling voor wie ingevolge titel 5 een vervoersvoorziening is verstrekt.

Titel 7 Slotbepalingen

Artikel 29 Beslissing college in gevallen waarin de regeling niet voorziet

In gevallen die de uitvoering van het leerlingenvervoer betreffen en waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 30 Afwijken van bepalingen

Het college kan in bijzonder gevallen, het vervoer voor onderwijs aangaande, ten gunste van de ouders afwijken van de bepalingen in deze verordening, zonodig na advies te hebben gevraagd aan de permanente commissie leerlingenzorg, de commissie van begeleiding, de regionale verwijzingscommissie of andere deskundigen.

Artikel 31 Intrekken oude regeling

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 32 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2010.

Artikel 33 Overgangsbepaling

Artikel 34 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening leerlingenvervoer Gemeente Nijmegen 2010.