Besluit van het algemeen bestuur van het Waddenfonds houdende instellen commisie Reglement commissie kwaliteitstoetsing Waddenfonds

Geldend van 04-01-2013 t/m heden

Intitulé

Reglement adviescommissie kwaliteitstoetsing Waddenfonds

Besluit van 9 juli 2012 van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds tot het vaststellen van Reglement adviescommissie kwaliteitstoetsing Waddenfonds

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds;

gelet op:

 • .

  artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • .

  artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds;

 • .

  het voorstel van het dagelijks bestuur en de voorzitter

BESLUIT

tot instelling van een vaste commissie van advies aan het algemeen en het dagelijks bestuur en de voorzitter en daartoe het navolgende reglement vast te stellen:

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Instelling en samenstelling adviescommissie

 • 1. Er is een adviescommissie kwaliteitstoetsing Waddenfonds.

 • 2. De adviescommissie bestaat uit vijf leden, die geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de deelnemers aan dan wel het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

 • 3. De adviescommissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 2 Lidmaatschap adviescommissie

 • 1. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van de adviescommissie.

 • 2. Behoudens de eerste benoeming, vindt benoeming plaats voor een periode van ten hoogste 4 jaren. De leden kunnen eenmaal worden herbenoemd.

 • 3. Het lidmaatschap van de adviescommissie eindigt na het verstrijken van de termijn waarvoor benoeming heeft plaatsgevonden en voorts:

  • a.

   op verzoek van het betrokken lid;

  • b.

   op het moment dat een lid deel uit gaat maken van of werkzaam wordt onder verantwoordelijkheid van de deelnemers dan wel het bestuur van de gemeenschappelijke regeling en

  • c.

   bij besluit van het algemeen bestuur.

 • 4. De aftredende leden blijven, met uitzondering van het bepaalde in het derde lid, onderdeel b, hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 3 Taak

De adviescommissie adviseert het bestuur van de gemeenschappelijke regeling over:

 • a.

  het ontwerp-Uitvoeringsplan, het ontwerp-Jaarprogramma en het ontwerp-Jaarverslag, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds;

 • b.

  de monitoring en periodieke evaluatie van het beheer van het Waddenfonds en de besteding van de middelen ten laste van dit fonds,

en voorts gevraagd over aangelegenheden die het Waddenfonds betreffen.

Artikel 4 Voorzitter

De voorzitter is belast met:

 • a.

  het leiden van de vergadering;

 • b.

  het doen naleven van dit reglement;

 • c.

  hetgeen dit reglement hem verder opdraagt.

Artikel 5 Secretaris

 • 1. Het algemeen bestuur benoemt de secretaris van de adviescommissie en een plaatsvervanger.

 • 2. De secretaris draagt zorg voor de voorbereiding van de vergaderingen en verleent de adviescommissie de nodige bijstand.

Artikel 6 Vergoedingen

De leden ontvangen een door het algemeen bestuur vast te stellen vergoeding voor hun werkzaamheden en reiskosten.

Hoofdstuk 2 De vergaderingen

Artikel 7 Openbaarheid, oproep en agenda

 • 1. De adviescommissie vergadert in beslotenheid. De commissie kan, op voorstel van één of meer leden, bij meerderheid besluiten de deuren van enige vergadering te openen.

 • 2. De adviescommissie vergadert zo vaak de voorzitter dat nodig oordeelt.

 • 3. De voorzitter roept de leden schriftelijk ter vergadering op, onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van vergaderen.

 • 4. De oproeping vermeldt de onderwerpen die in de vergadering behandeld zullen worden in de volgorde waarin deze aan de orde zullen worden gesteld.

 • 5. De adviescommissie kan besluiten van deze volgorde af te wijken.

 • 6. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden kan de adviescommissie, op voorstel van één van de leden, derden uitnodigen om belangen of standpunten toe te lichten

Artikel 8 Toezending vergaderstukken

De voorzitter draagt er zorg voor dat, spoedeisende gevallen uitgezonderd, de op de te behandelen onderwerpen betrekking hebben stukken tenminste veertien dagen voor de vergadering aan de leden worden gezonden.

Artikel 9 Beraadslaging en stemming

 • 1. De adviescommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2. De adviescommissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 3. De adviescommissie brengt schriftelijk advies uit binnen de in de adviesaanvraag gestelde termijn.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 10 Niet-voorzienbare gevallen

De adviescommissie beslist in de gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Dit reglement wordt aangehaald als Reglement commissie kwaliteitstoetsing Waddenfonds.

 • 2. Dit reglement wordt bekendgemaakt in de van overheidswege uitgegeven bladen van de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland.

 • 3. Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het provinciaal blad van de provincie Fryslân.

Ondertekening

Leeuwarden, 9 juli 2012
C.Schokker- Strampel, voorzitter
drs. A.F. van de Klundert, secretaris