Fonds Sociaal Domeingemeente Moerdijk

Geldend van 09-08-2016 t/m heden

Intitulé

Fonds Sociaal Domeingemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 9 augustus 2016,

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 160, eerste lid, onder e Gemeentewet,

OVERWEGENDE

 • 1.

  dat de wetten m.b.t. het sociaal domein gericht zijn op maatwerk op basis van het principe goedkoopst adequate oplossing;

 • 2.

  dat er sprake kan zijn van situaties waarin bestaande regelingen in een oplossing(en) voorzien maar de totale kosten van deze oplossing(en) in het Sociale Domein op lange termijn onevenredig veel hoger zijn dan een alternatieve oplossing waarin de bestaande regelingen niet voorzien, of;

 • 3.

  dat individuele inwoners, ondanks alle bestaande regelingen, toch geconfronteerd kunnen worden met (financiële) problemen waardoor zij in (acute) nood kunnen komen, of;

 • 4.

  dat er ook sprake kan zijn van situaties waarin kosten moeten worden gemaakt voor het bieden van uitzicht in een probleemsituatie in het sociale domein, welke kosten door de individuele inwoner(s) op dat moment niet kunnen worden gedragen of;

 • 5.

  dat de geldende wet- en regelgeving, voorzieningen of gemeentelijk beleid voor deze problemen niet of niet tijdig in een oplossing kunnen voorzien;

 • 6.

  dat het wenselijk is om een nieuwe voorziening op te zetten die in dergelijke situaties een oplossing kan bieden die structureel van aard is;

 • 7.

  dat wij met deze ondersteunende maatregel goed en zo vroeg mogelijk kunnen zorgen voor die inwoners die het nodig hebben;

 • 8.

  dat het tegen die achtergrond wenselijk is om de voorwaarden waaronder tot verstrekking van deze voorziening wordt overgegaan vast te leggen in een beleidsregel;

 • 9.

  dat deze beleidsregel daarmee uitsluitend betrekking heeft op de wijze waarop wij om zullen gaan met de aan ons toekomende bevoegdheid om adequate ondersteuning te verlenen in het sociale domein, meer specifiek de bevoegdheid om te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen (artikel 160, eerste lid, onder e, Gemeentewet);

 • 10.

  dat de keuzes en besluiten die wij in het kader van deze beleidsregel maken aldus niet vatbaar zijn voor bezwaar en beroep (artikel 8:3, tweede lid, Awb).

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

FONDS SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE MOERDIJK

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;

 • b.

  inwoner: een inwoner van de Gemeente Moerdijk, die als zodanig staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  het fonds: het fonds sociaal domein;

 • d.

  kerngroep: de kerngroep fonds sociaal domein, bestaande uit de coördinatoren op de taakvelden WMO en Jeugd en het teamhoofd Zorg.

Artikel 2 Het fonds

 • 1. Het fonds is bedoeld om een oplossing te bieden in situaties in het Sociaal Domein. Deze oplossing maakt onderdeel uit van een integraal ondersteuningsplan.

 • 2. De inzet van het fonds is de bevoegdheid van het college van B&W.

Artikel 3 Het beroep op het fonds

 • 1. Een hulpvraag om een voorziening uit het fonds dient door een medewerker van de Gemeente Moerdijk te worden gesteld aan de kerngroep. Wethouder Zwiers en/of wethouder Schoneveld wordt voorafgaand aan de eventuele inzet van het fonds sociaal domein geïnformeerd over de hulpvraag.

 • 2. Een hulpvraag om een voorziening gelijk of groter dan € 5.000,00 dient door de kerngroep gesteld te worden aan wethouder Zwiers en/of wethouder Schoneveld. De kerngroep en/of de wethouder(s) toetst de hulpvraag.

 • 2. Een hulpvraag wordt schriftelijk aangereikt en omvat een onderbouwing waarom de inzet van het fonds sociaal domein gezien wordt als de goedkoopste adequate oplossing.

Artikel 4 Criteria

 • 1. Bestaande wet en regelgeving biedt geen of niet de goedkoopst adequate oplossing;

 • 2. De persoon/gezin is inwoner /ingezetene BPR van de gemeente Moerdijk;

 • 3. De persoon/gezin is niet in staat zijn hulpvraag zelf of binnen zijn sociale netwerk op te lossen.

Artikel 5 voorwaarden

 • 1. Inzet is gericht op een structurele oplossing;

 • 2. Bereidheid van de inwoner tot wederkerigheid;

 • 3. Inzet draagt bij tot (meer) zelfredzaamheid;

 • 4. De oplossing past binnen de geest van de wetten sociaal domein;

 • 5. De oplossing doorbreekt een uitzichtloze situatie en/of is het goedkoopst adequaat binnen het brede sociaal domein.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan van deze beleidsregel afwijken, voor zover dit leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Slotbepalingen

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking op 9 augustus 2016.

 • 2. De beleidsregel wordt bekendgemaakt in huis aan huisblad de Moerdijkse Bode.

 • 3. De Verordening gemeentelijk noodfonds Gemeente Moerdijk zal worden ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

De beleidsregel wordt aangehaald als Fonds Sociaal Domein gemeente Moerdijk.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 9 augustus 2016

de gemeentesecretaris,

drs. A.E.B. Kandel

de burgemeester,

J.P.M. Klijs