Regeling vervallen per 24-09-2020

Verordening van de raad van Amsterdam regelende de instelling, de voeding, het beheer en de besteding van het stedelijk mobiliteitsfonds voor parkeerinkomsten (Verordening Stedelijk Mobiliteitsfonds Amsterdam 2016)

Geldend van 24-11-2016 t/m 23-09-2020 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Verordening van de raad van Amsterdam regelende de instelling, de voeding, het beheer en de besteding van het stedelijk mobiliteitsfonds voor parkeerinkomsten (Verordening Stedelijk Mobiliteitsfonds Amsterdam 2016)

Inhoud

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1. Brutofiscale parkeerinkomsten: alle fiscale inkomsten uit parkeren in Amsterdam, zoals uit de parkeerapparatuur, belparkeren, vergunningen, dag(deel)-, week- en maandkaarten en de inkomsten uit naheffingsaanslagen;

 • 2. Stedelijk Mobiliteitsfonds Amsterdam: een fonds dat bestaat uit een bestemmingsreserve op de gemeentebegroting voor (meerjarig) incidentele uitgaven en uit een afgeschermd exploitatiedeel op de gemeentebegroting voor structurele uitgaven.

Artikel 2 Het Stedelijk Mobiliteitsfonds

 • 1. Er wordt een Stedelijk Mobiliteitsfonds Amsterdam ingesteld;

 • 2. Het fonds beoogt de gemeentelijke doelstellingen met betrekking tot het beleid op gebied van verkeer, vervoer en openbare ruimte via een effectief in te zetten financieel instrumentarium te realiseren en tevens een directe en zichtbare relatie te leggen tussen de inkomsten uit parkeermaatregelen en de bestedingen hiervan in het kader van beleid op gebied van verkeer, vervoer en openbare ruimte van de gemeente Amsterdam.

Artikel 3 Het beheer van het fonds

 • 1. Het college is belast met het beheer van het fonds;

 • 2. De ambtelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van het fonds is belegd bij de rve Verkeer & Openbare Ruimte;

 • 3. Het college legt jaarlijks via de reguliere P&C-cyclus verantwoording af over de voeding van en de voorgestelde en gerealiseerde bestedingen uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds;

 • 4. Afspraken over de nadere uitwerking van deze Verordening zijn vastgelegd in de door de gemeenteraad vast te stellen Spelregels van het Stedelijk Mobiliteitsfonds.

Artikel 4 De voeding

 • 1. Het Stedelijk Mobiliteitsfonds wordt jaarlijks gevoed door een specifiek deel van de algemene dekkingsmiddelen, namelijk de brutofiscale parkeeropbrengsten;

 • 2. Na de sanering van de bestaande garageportfolio zoals beschreven in het Plan van aanpak Exploitatie Parkeergarages zal het exploitatieresultaat van de parkeergarages verrekend worden in het Stedelijk Mobiliteitsfonds.

 • 3. Het streven naar rust in de financiële omvang en spelregels van het fonds door het kader en alle spelregels (waaronder ook het maximale percentage aan structurele lasten) slechts elke vier jaar, bij de start van een nieuwe bestuursperiode, te heroverwegen.

Artikel 5 Afdracht aan de algemene dienst en inningskosten

 • 1. Uit de onder 4 genoemde voeding vindt jaarlijks een afdracht aan de algemene dienst plaats van maximaal € 44.197.908;

 • 2. Uit de onder 4 genoemde voeding wordt jaarlijks de innings- en beheerkosten betaald.

Artikel 6 Voorwaarden besteding

 • 1. Voor dekking uit het fonds komen activiteiten in aanmerking die een verbetering van het bestaande verkeers- en vervoersysteem of van de openbare ruimte (inclusief groen en luchtkwaliteit) betekenen of mogelijk maken.

 • 2. De onder artikel 6 lid 1 genoemde activiteiten kunnen zowel incidentele activiteiten als activiteiten zonder vaste einddatum zijn.

 • 3. Activiteiten die voor dekking in aanmerking komen zijn:

  • -

   Projecten: niet-routinematige investeringen;

  • -

   Programma's: gebundelde (kleinere) gelijksoortige investeringen op basis van een meerjarig programma;

  • -

   Producten: planstudies, beleidskaders, beleidsevaluaties;

  • -

   Exploitatie: uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de instandhouding en benutting van (infrastructurele) voorzieningen.

 • 4. Ten minste 75% van de netto-inkomsten wordt ingezet voor incidentele activiteiten met einddatum;

 • 5. Activiteiten voor de instandhouding en het onderhoud van het bestaande verkeers- en vervoersysteem en van de openbare ruimte worden niet uit het fonds gefinancierd. Tenzij deze onderdeel uitmaken van een onrendabele exploitatie van parkeervoorzieningen.

 • 6. Reguliere beleidstaken, adviserende en vertegenwoordigende activiteiten worden niet uit het fonds gefinancierd.

 • 7. Kapitaallasten worden niet direct uit het fonds gefinancierd maar slechts alleen indien deze onderdeel uitmaken van een onrendabele exploitatie van parkeervoorzieningen.

 • 8. Met een expliciete onderbouwing in de P&C-cyclus mag vanuit het Stedelijk Mobiliteitsfonds het Tijdelijk Parkeerfonds worden gevoed.

Artikel 7

 • 1. Het college neemt jaarlijks, als onderdeel van de reguliere P&C-cyclus, een besluit over de besteding van de beschikbare middelen uit het fonds. Dit gebeurt in een meerjarig perspectief van tenminste 4 jaar;

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking in afdeling 3 van het Gemeenteblad, waarbij de Verordening op het Centraal Mobiliteitsfonds en de Stadsdeel parkeerfondsen Amsterdam 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 september 2015 en gepubliceerd in het Gemeenteblad op 5 oktober 2015 per dezelfde datum wordt ingetrokken.

Artikel 9 Overgangsbepalingen

Verplichtingen, aangegaan onder de Verordening op het Centraal Mobiliteitsfonds en de Stadsdeelparkeerfondsen Amsterdam 2015, worden geacht te zijn aangegaan onder de werking van deze verordening.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Verordening Stedelijk Mobiliteitsfonds Amsterdam 2016.