Beleidsregels mantelzorgcompliment gemeente Alkmaar

Geldend van 25-08-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

Beleidsregels mantelzorgcompliment gemeente Alkmaar

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar,

Overwegende dat de gemeente Alkmaar de mantelzorgers van in Alkmaar woonachtige zorgvragers wil waarderen voor de zorg en inzet in de vorm van een financiële bijdrage, het mantelzorg-compliment, dat jaarlijks kan worden aangevraagd zolang er sprake is van intensieve mantelzorg.

Gelet op artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, waarin is bepaald dat het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente;

gelet op artikel 8.1 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkmaar, waarin is bepaald dat het college bij nadere regeling vaststelt waaruit de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente bestaat;

gelet op artikel 5.1 van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Alkmaar 2015 waarin is bepaald dat een mantelzorgcompliment kan bestaan uit, onder meer, een financiële waardering in de vorm van een mantelzorgcompliment,

Besluit vast te stellen de volgende

Beleidsregels mantelzorgcompliment gemeente Alkmaar

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a) Mantelzorger: persoon die mantelzorg verleent en waarop de aanvraag voor het mantelzorgcompliment gemeente Alkmaar betrekking heeft;

 • b) Mantelzorg: zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt en die meer dan 8 uur per week en langer dan 6 maanden wordt gegeven;

 • c) Zorgvrager: persoon die voldoet aan de criteria zoals opgenomen in artikel 2 en het mantelzorgcompliment aanvraagt;

 • d) Mantelzorgcompliment: de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van in Alkmaar woonachtige zorgvragers.

Artikel 2 Reikwijdte beleidsregels

 • 1. Deze regels zijn van toepassing op het verstrekken van een mantelzorgcompliment in de vorm van een financiële bijdrage aan mantelzorgers van zorgvragers met

  • a.

   een indicatie op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet met een geldigheidsduur van minimaal 1 jaar, welke is afgegeven vóór 1 oktober van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, of

  • b.

   een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg voor zover de indicatie niet binnen 4 maanden heeft geleid tot een opname in een intramurale voorziening.

 • 2. Van het bepaalde in het eerste lid kan worden afgeweken indien een indicatie als bedoeld in dat lid ontbreekt, maar een verklaring van een wijkverpleegkundige of huisarts kan worden overgelegd, waaruit blijkt dat er sprake is van mantelzorg gedurende minimaal 8 uren per week over een langdurige periode van op zijn minst 6 maanden.

Artikel 3 Aanvraag mantelzorgcompliment

 • 1. Het mantelzorgcompliment kan door de zorgvrager woonachtig in de gemeente Alkmaar aangevraagd worden voor zijn of haar mantelzorger(s).

 • 2. De aanvraag om een mantelzorgcompliment dient uiterlijk op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te zijn ontvangen door het college van burgemeester en wethouders.

 • 3. Per zorgvrager kan per kalenderjaar maximaal één mantelzorgcompliment worden aangevraagd.

 • 4. Een aanvraag voor de verstrekking van een mantelzorgcompliment dient vergezelt te gaan van:

  • a.

   indicatie Wet maatschappelijke ondersteuning of

  • b.

   indicatie Jeugdwet of;

  • c.

   indicatie Zorgverzekeringswet of;

  • d.

   indicatie Wet langdurige zorg, of

  • e.

   een verklaring van wijkverpleegkundige of huisarts als bedoeld in artikel 2 lid 2.

 • 5. Bij de aanvraag om een mantelzorgcompliment dienen voorts de volgende stukken te worden overgelegd:

  • a.

   legitimatiebewijs zorgvrager;

  • b.

   naam, adres van de mantelzorger(s)

  • c.

   rekeninggegevens mantelzorger(s), waarnaar het compliment kan worden overgemaakt..

Artikel 4 Weigeringsgronden

De aanvraag om een mantelzorgcompliment wordt geweigerd indien:

 • a.

  de zorgvrager gedurende de zorgperiode, waarop de aanvraag van toepassing is, niet woonachtig is (geweest) in de gemeente Alkmaar, of;

 • b.

  de mantelzorger jonger is dan 18 jaar, of;

 • c.

  de zorgvrager reeds eerder over dat kalenderjaar een mantelzorgcompliment heeft ontvangen.

Artikel 5 Hoogte mantelzorgcompliment

 • 1. Het mantelzorgcompliment betreft een financiële bijdrage ter hoogte van € 200 per kalenderjaar, welke aan de mantelzorger(s) van de zorgvrager wordt uitbetaald.

 • 2. Indien er sprake is van meerdere mantelzorgers van een zorgvrager, wordt het mantelzorgcompliment over het aantal mantelzorgers gelijkelijk verdeeld.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag nadat zij bekend zijn gemaakt en werken terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels mantelzorgcompliment gemeente Alkmaar”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van: 14 juli 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,
P.M. Bruinooge, burgemeester
W.J. Pelk, secretaris