Regeling vervallen per 31-12-2019

Subsidieverordening onderhoud aardgastaxi's

Geldend van 22-07-2010 t/m 30-12-2019

Intitulé

SUBSIDIEVERORDENING ONDERHOUD AARDGASTAXI’S

De Raad van de Gemeente Nijmegen, 14 juli 2010;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 februari 2010;

Gelet de artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 1 van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking

Besluit:

de Subsidieverordening onderhoud aardgastaxi’s als volgt vast te stellen:

Artikel 1 Doel van de subsidie

De subsidie wordt verstrekt om taxibedrijven tegemoet te komen in de kosten van het onderhoud van de aardgastaxi’s.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  NKS: Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking, vastgesteld door de raad van de Gemeente Nijmegen op 23 april 2008;

 • b.

  aardgastaxi: taxi die aardgas als brandstof gebruikt;

 • c.

  regio Nijmegen: het grondgebied van de gemeenten Nijmegen, Ubbergen, Millingen, Groesbeek, Mook en Middelaar, Heumen, Wijchen, Beuningen, Druten, West Maas en Waal, Overbetuwe en Lingewaard;

 • d.

  subsidietijdvak: de maximale periode waarover subsidie wordt verleend en die is vermeld in het subsidieverleningsbesluit.

Artikel 3. Toepasselijke bepalingen

 • 1. De bepalingen van de NKS zijn van toepassing op deze regeling, voor zover daarvan in deze regeling niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 • 2. Deze regeling is een bijzondere subsidieverordening zoals bedoeld in artikel 1 lid f van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking.

Artikel 4 Aanvragers die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan slechts worden verleend aan een taxibedrijf.

Artikel 5 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie wordt slechts verleend voor het rijden met een aardgastaxi

 • a.

  van een taxibedrijf of van een filiaal van een taxibedrijf dat is gevestigd in de regio Nijmegen of,

 • b.

  die, blijkens contracten voor regulier vervoer naar instellingen, gedurende het subsidietijdvak per jaar minimaal 50% van zijn kilometers aflegt in de regio Nijmegen.

Artikel 6 De hoogte en duur van de subsidie

 • 1. Het subsidiebedrag bedraagt € 0,012 per te verrijden kilometer per aardgastaxi.

 • 2. Subsidie wordt verleend voor maximaal de eerste 300.000 kilometers die met een aardgastaxi worden verreden.

 • 3. Subsidie wordt verleend voor een aaneengesloten periode van maximaal vier jaar waarin met een aardgastaxi wordt gereden.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Bij het toetsen van aanvragen tot subsidieverlening aan een door de raad vastgesteld subsidieplafond wordt het beschikbare subsidiebudget als volgt verdeeld: aanvragen worden in volgorde van ontvangst door de subsidieverstrekker getoetst aan het nog beschikbare subsidiebudget. De ontvangstdatum is de datum die de subsidieverstrekker bij de ontvangst als zodanig vermeldt op de aanvraag.

 • 2. Indien op een dag door twee of meer ontvangen aanvragen een overschrijding van het subsidieplafond ontstaat, zal de subsidieverstrekker door middel van loting de volgorde van ontvangst van de aanvragen bepalen.

 • 3. In afwijking van artikel 6 lid 1 van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking kan de gemeenteraad een subsidieplafond vaststellen voor een andere periode dan een jaar.

Artikel 8 Aanvraag subsidieverlening

 • 1. Subsidie wordt slechts verleend op basis van een volledige aanvraag om subsidieverlening. De aanvraag bestaat uit het volledig ingevulde door de subsidieverstrekker vast te stellen formulier en de op dit formulier genoemde bijkomende gegevens worden verstrekt voor zover van toepassing.

 • 2. Een verzoek om verlening van subsidie kan worden ingediend tot uiterlijk drie jaar na het in werking treden van deze regeling.

 • 3. Aanvragen die na de in het vorige lid genoemde termijn worden ingediend worden geweigerd.

 • 4. De subsidieverstrekker beslist binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag.

Artikel 9 Verplichtingen voor de subsidieontvanger

De subsidieontvanger laat voorafgaand aan de ingebruikname bestickering aanbrengen op de aardgastaxi, zodat deze als aardgastaxi herkenbaar wordt voor potentiële klanten en publiek. De subsidieontvanger laat de bestickering aanbrengen bij een door subsidieverstrekker aan te wijzen bedrijf, volgens een ontwerp van de subsidieverstrekker en op kosten van de subsidieverstrekker. De besticking blijft gedurende het subsidietijdvak aanwezig op de aardgastaxi.

Artikel 10 Aanvraag subsidievaststelling

 • 1. De aanvraag om subsidievaststelling bestaat uit het volledig ingevulde door de subsidieverstrekker hiervoor vast te stellen formulier en de op dit formulier genoemde bijkomende gegevens.

 • 2. De subsidieontvanger verstrekt op verzoek van de subsidieverstrekker aanvullende gegevens bij de aanvraag om subsidievaststelling ter controle van de gegevens op het aanvraagformulier.

 • 3. De subsidieontvanger dient een aanvraag om subsidievaststelling in binnen een maand na afloop van het eerste jaar, het tweede jaar, het derde jaar en het vierde jaar van het subsidietijdvak, voor zover van toepassing. De aanvragen om subsidievaststelling hebben betrekking op achtereenvolgens het eerste, het tweede, het derde jaar en het vierde jaar van het subsidietijdvak.

Artikel 11 voorschotten

 • 1. De subsidieverstrekker kan een deel van de verleende subsidie als voorschot uitbetalen voor een deel van het subsidietijdvak nadat

  • a.

   de subsidie is verleend, en

  • b.

   het door de subsidieverstrekker aan te wijzen bedrijf, dat conform artikel 9 bestickering aanbrengt op de aardgastaxi, schriftelijk of per email aan de subsidieverstrekker heeft bevestigd dat de bestickering is aangebracht, en

  • c.

   de subsidieontvanger kopieën heeft verstrekt van het volledige kentekenbewijs deel 1 van de betreffende aardgastaxi (Voertuigbewijs en Tenaamstellingsbewijs), waaruit blijkt dat de aardgastaxi op naam van de subsidieontvanger staat.

 • 2. De subsidieverstrekker kan na de subsidievaststelling voor een deel van het subsidietijdvak, een nieuw voorschot uitbetalen voor een volgend deel van het subsidietijdvak.

 • 3. De subsidieverstrekker kan het uit te betalen bedrag van een voorschot verrekenen met het bedrag dat is vastgesteld bij de subsidieverlening of bij een eerdere subsidievaststelling.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Artikel 13 Vervaldatum van de regeling

Deze regeling vervalt 8 jaar en 6 maanden na het in werking treden van de regeling.

Artikel 14 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieverordening onderhoud aardgastaxi’s

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 juli 2010

De voorzitter, mr. Th.C. de Graaf

De raadsgriffier, drs. M.M.V. Mientjes