Beleidsregels ontheffing geslotenverklaring Noordlangeweg

Geldend van 17-08-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels ontheffing geslotenverklaring Noordlangeweg

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 9 augustus 2016,

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, artikel 87.

BESLUIT

vast te stellen de volgende beleidsregels:

BeleidsregelS ontheffing geslotenverklaring Noordlangeweg GEMEENTE MOERDIJK

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Afgesloten gedeelteNoordlangeweg: het gedeelte ten oosten van huisnummer 12 tot aan de Oostmiddelweg, gelegen te Willemstad;

Noordlangeweg: de gehele Noordlangeweg, tussen het Steenpad en de Tonsedijk, gelegen te Willemstad

Kenteken: kenteken als bedoeld in artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994

Ontheffing: De schriftelijke verklaring dat een verbod als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990 op basis van aan deze schriftelijke verklaring verbonden voorwaarden niet geldt voor de houder van die schriftelijke verklaring die is gekoppeld aan het kenteken van een motorvoertuig

Ontheffinghouder: De feitelijke en rechtmatige bestuurder van een motorvoertuig waarvoor een ontheffing op basis van het kenteken is verleend.

Bewijskaart: de kaart die de ontheffinghouder ontvangt en waarop een verkorte omschrijving staat van hetgeen staat vermeld in de ontheffing;

Motorvoertuig: het voertuig zoals bedoeld in het RVV 1990;

Beheer en onderhoud: het geheel van activiteiten die noodzakelijk zijn om enerzijds te waarborgen dat de functies van een object in stand worden gehouden en aangestuurd, anderzijds de functionele kwaliteit van een object in stand te houden of te herstellen gedurende de levensduur.

Artikel 2 De aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een ontheffing moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders;

 • 2. Bij de aanvraag voor een ontheffing dienen de volgende documenten te worden meegestuurd:

  • a.

   burgerservicenummer (BSN);

  • b.

   de bewijstukken zoals genoemd per doelgroep:

   • -

    uittreksel van Handelsregister van toepassing op artikel 10 en 12

   • -

    kopie van het Kentekenbewijs deel II of 1b (tenaamstelling) of kentekencard of leasecontract, van toepassing op artikel 9 en 10;

 • 3. Een aanvraag om een ontheffing wordt getoetst aan deze beleidsregels.

Artikel 3 Doelgroep

Ontheffing voor het gebruik van het afgesloten gedeelte van de Noordlangeweg door motorvoertuigen kan worden verleend aan:

 • 1.

  Bewoners van de percelen aan de Noordlangeweg die in gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Moerdijk staan ingeschreven als permanent woonachtig op een adres gelegen aan de Noordlangeweg

 • 2.

  (Agrarische) ondernemingen die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van het afgesloten gedeelte van de Noordlangeweg als toegangs- of verbindingsweg naar (hun) percelen en agrarische gronden aan de Noordlangeweg

 • 3.

  Nooddiensten, handhaving en toezicht

 • 4.

  Ondernemingen, instellingen of natuurlijke personen ten behoeve van het beheer en onderhoud in het afgesloten gedeelte van de Noordlangeweg. De activiteiten omvatten onder andere inzameling van afval, beheer en onderhoud van de openbare ruimte en watergangen, landschapsbeheer en beheer en onderhoud ten behoeve van natuurdoeleinden

 • 5.

  Taxi’s of vergelijkbare vervoerders ten behoeve van bewoners van percelen aan de Noordlangeweg.

Artikel 4 Onvolledigheid ingediende bescheiden

Indien de aanvraag niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 2 gestelde eisen, wordt de aanvrager, binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag, door het college in de gelegenheid gesteld deze binnen twee weken nadat hem dit is medegedeeld, aan te vullen of te verbeteren.

Artikel 5 Beslistermijn

 • 1. het college beslist op een aanvraag om ontheffing binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag;

 • 2. het college kan deze beslissing voor ten hoogste 6 weken verdagen. Voor afloop van de onder lid 1 vermelde termijn wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 6 Gegevens, voorschriften en beperkingen

 • 1. het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan de ontheffing;

 • 2. Een ontheffing wordt in het geval als bedoeld in artikel 9, 10 (met uitzondering van lid 5) en 12 vergezeld van een bewijskaart, welke achter de voorruit van buiten af duidelijk zichtbaar en leesbaar in het voertuig geplaatst moet zijn wanneer gebruik wordt gemaakt van de ontheffing.

 • 3. op de ontheffing wordt duidelijk en specifiek vermeld:

  • a.

   gegevens van de aanvrager;

  • b.

   als van toepassing gegevens van het voertuig, waaronder het kenteken;

  • c.

   de artikelen en verkeerstekens waarvoor ontheffing is verleend;

  • d.

   als van toepassing de data waarop de ontheffing van kracht is;

  • e.

   de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkende bepalingen;

 • 4. Op de bewijskaart staan:

  • a.

   Als van toepassing gegevens voertuig;

  • b.

   de artikelen en verkeersborden waarvoor ontheffing is verleend;

  • c.

   de data waarop de ontheffing van kracht is;

 • 5. in de gevallen als bedoeld in artikelen 9 en 10, met uitzondering van lid 5 van deze beleidsregels wordt een ontheffing gesteld op het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de ontheffing is verleend. Op een bewijskaart kan slechts 1 kenteken worden vermeld.

 • 6. in het geval als bedoeld in artikel 12 van deze beleidsregels wordt een ontheffing gesteld op bedrijfsnaam.

Artikel 7 Geldigheidsduur ontheffing

De ontheffing wordt afgegeven voor een periode van vijf jaar na afgifte ontheffing.

Artikel 8 Intrekking of wijziging van de ontheffing

De ontheffing wordt ingetrokken/gewijzigd:

 • 1.

  indien niet aan de voorschriften en beperkingen die zijn verbonden aan de ontheffing wordt voldaan;

 • 2.

  Voor zover ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn ingediend;

 • 3.

  Voor zover er sprake is van misbruik of onbevoegd gebruik van de ontheffing;

 • 4.

  Op verzoek van de ontheffinghouder;

 • 5.

  bij verhuizing of overlijden van de ontheffinghouder indien de ontheffing is verleend aan een persoon en vervalt in geval van faillissement of beëindiging van de onderneming wanneer de ontheffing is verleend aan een rechtspersoon;

 • 6.

  bij aanschaf van een andere auto.

Artikel 9 Bewoners

 • 1. Bewoners als beschreven in artikel 3, lid 1 van deze beleidsregel, kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing.

 • 2. Bewoners kunnen een ontheffing aanvragen vanuit dat adres, gebruikte en op naam van de betreffende bewoners geregistreerde motorvoertuigen;

 • 3. Bewoners zonder een op hun naam geregistreerd motorvoertuig kunnen een ontheffing aanvragen op kenteken van betreffende mantelzorgers geregistreerde motorvoertuigen.

Artikel 10 (Agrarische) ondernemingen

 • 1. Het college kan ondernemingen als bedoeld in artikel 3, lid 2 ontheffing verlenen voor het gebruik van het afgesloten gedeelte van de Noordlangeweg door motorvoertuigen;

 • 2. de aanvrager dient als zodanig staan ingeschreven bij het Handelsregister. Aanvrager dient bij de aanvraag een uittreksel van het Handelsregister te overleggen, welk uittreksel niet ouder is dan één maand na de datum van indiening van de aanvraag;

 • 3. ondernemingen kunnen een ontheffing aanvragen op kenteken voor motorvoertuigen die op naam van de betreffende onderneming worden gebruikt en zijn geregistreerd;

 • 4. ondernemingen kunnen een ontheffing aanvragen op kenteken voor motorvoertuigen van derden die met enige regelmaat hun percelen aan moeten doen voor diverse werkzaamheden waaronder laad- en loswerkzaamheden, niet zijnde motorvoertuigen die op naam van de betreffende onderneming zijn geregistreerd;

 • 5. in overige gevallen dient de onderneming (ontheffingshouder) tijdig een melding te maken bij het college wanneer en door wie laad- en loswerkzaamheden op hun percelen plaats gaan vinden. De voertuigen die hiervoor gebruikt worden hoeven geen bewijskaart te voeren. Tijdig is in dit geval minimaal 1 dag van te voren.

Artikel 11 Ondernemingen en instellingen ten behoeve van beheer en onderhoud Noordlangeweg

Ondernemingen als bedoeld in artikel 3, lid 4 hebben algemene ontheffing voor het gebruik van deze weg door motorvoertuigen, indien:

 • -

  het gebruik van een motorvoertuig onmisbaar is voor het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden in het afgesloten gedeelte van de Noordlangeweg;

 • -

  de onderneming tijdig een melding maakt bij het college wanneer werkzaamheden binnen het afgesloten gedeelte van de Noordlangeweg plaats gaan vinden. De voertuigen die hiervoor gebruikt worden hoeven geen bewijskaart te voeren. Tijdig is in dit geval minimaal 1 dag van te voren.

Artikel 12 Taxiondernemingen

 • 1. Het college kan taxiondernemingen ontheffing verlenen voor het gebruik van de Noordlangeweg door als zodanig herkenbare taxi’s om personen te vervoeren van en naar een adres gelegen aan de Noordlangeweg;

 • 2. de aanvrager dient als zodanig te staan ingeschreven bij het Handelsregister. Aanvrager dient bij de aanvraag een uittreksel van het Handelsregister te overleggen, welk uittreksel niet ouder is dan één maand na de datum van indiening van de aanvraag;

 • 3. Het betreffende bedrijf kan in aanmerking komen voor een bedrijfsontheffing die niet-voertuiggebonden zijn, mits het belang hiervan voldoende kan worden aangetoond.

Artikel 13 Nooddiensten, handhaving en toezicht

Hulpdiensten, waaronder in ieder geval ambulances, politie en brandweer, de GGD, huisartsen, verloskundigen, begrafenisondernemers en dierenartsen, alsmede gemeentelijke toezichthoudende en handhavende diensten, hebben algemene ontheffing voor het gebruiken van de Noordlangeweg, indien:

 • -

  de motorvoertuigen worden gebruikt voor de rechtmatige uitoefening van hun functie;

 • -

  het gebruik van het voertuig noodzakelijk is voor de functie-uitoefening.

Slotbepalingen

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op de dag van publicatie;

 • 2. De beleidsregels worden bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode, op http://www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Artikel 15 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels ontheffing geslotenverklaring Noordlangeweg’.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 9 augustus 2016

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs