Regeling vervallen per 13-10-2023

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Oss 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 12-10-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Oss 2016

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;

gelet op het advies van de raadscommissie van 3 december 2015;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN OSS 2016

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaats Oss (Hoogen Heuvel) en de gemeentelijke begraafplaats Megen (Schoolstraat).

 • 2.

  Eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

2.1. het doen begraven en begraven houden van lijken;

2.2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

2.3. het doen verstrooien van as.

3.Eigen urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

3.1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

3.2. het doen verstrooien van as.

 • 4.

  Eigen urnennis:een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

 • 5.

  Urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen.

 • 6.

  Asbus:een bus ter berging van as van een overledene.

 • 7.

  Verstrooiingsplaats:een plaats waarop as wordt verstrooid.

 • 8.

  Grafbedekking:gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of een verstrooiingsplaats.

 • 9.

  Beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt.

 • 10.

  Rechthebbende:de rechthebbende op een eigen graf.

Artikel 2

Belastbaarfeit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3

Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4

Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • 1.

  het opgraven van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • 2.

  het begraven van een levenloos geboren kind of zuigeling die met de overleden moeder in één kist wordt begraven;

 • 3.

  het begraven van een levenloos geboren kind op een speciaal daartoe aangewezen plaats op de begraafplaats.

Artikel 5

Maatstafvan heffingenbelastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen bij de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6

Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7

Wijzevanheffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in artikelen 1 tot en met 8 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag;

 • 2.

  De overige rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 8

Ontstaanvan debelastingschuldenheffingnaartijdsgelang voordejaarlijksverschuldigderechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 8 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar, of zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht;

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten bedoeld in de artikelen 1 tot en met 8 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven;

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 8 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9

Ontstaanvan debelastingschuldvoordeoverigerechten

Andere rechten als die bedoeld in de artikelen 1 tot en met 11 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10

Termijnenvanbetaling

De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 11

Kwijtschelding

Bij de invordering van de Lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12

Nadereregelsdoorhet collegevan burgemeesteren wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 13

Inwerkingtredingenciteertitel

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van de Lijkbezorgingsrechten Oss 2015’, van 18 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016;

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten Oss2016'.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 17 december 2015. De gemeenteraad voornoemd,

Coll:

Tarieventabel,behorendebijdeVerordeningLijkbezorgingsrechten Oss2016

Artikel 1

Eigengraven(met uitzonderingvangraveninvakT)

1.1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen graf voor een periode van 20 jaar wordt geheven, € 744,69;

1.1.2 Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een eigen graf voor een periode van 10 jaar wordt geheven, € 556,00;

1.1.3.Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een eigen graf voor een periode van 5 jaar wordt geheven, € 278,00;

1.2.0 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraaf-plaats en grafbedekking van een eigen graf wordt geheven:

1.2.1 voor een periode van 20 jaar, € 1.142,22;

1.2.2 voor een periode van 10 jaar , € 784,20;

1.2.3 voor een periode van 1 jaar, € 83,51, uitsluitend voor nog lopende rechten;

1.2.4.voor een periode van 5 jaar, € 392,10;

1.3.0 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ter zake van het hebben of vernieuwen van een grafbedekking vooreen eigen graf als bedoeld in artikel 21 van de verordening voor het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Oss 2007 wordt geheven: € 92,21;

1.4.0 Voor het begraven in een eigen graf van een lijk van een persoon van

12 jaar of ouder wordt geheven: € 581,01.

Artikel 2

Kindergraven

2.1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven: € 402,81;

2.1.2 Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een kindergraf voor een periode van 10 jaar wordt geheven: € 339,91;

2.1.3.Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een kindergraf voor een periode van 5 jaar wordt geheven: € 169,95;

2.2.0 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats en grafbedekking van een kindergraf wordt geheven:

2.2.1 voor een periode van 20 jaar € 535,05;

2.2.2 voor een periode van 10 jaar € 415,71;

2.2.3.voor een periode van 5 jaar € 207,85.

2.3.0 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ter zake van het hebben of vernieuwen van een grafbedekking voor een kindergraf als bedoeld in artikel 21 van de verordening voor het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Oss 2007 wordt geheven:

€ 30,96.

2.4.0 Voor het begraven in een kindergraf van een lijk van een persoon beneden 12 jaar wordt geheven: € 347,97.

Artikel 3.

Vrijeveldgraven(VakT)

3.1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf in vak T voor een periode van 20 jaar wordt geheven: € 1.746,97;

3.1.2 Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf in vak T voor een periode van 10 jaar wordt geheven: € 1.171,25;

3.1.3.Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf in vak T voor een periode van 5 jaar wordt geheven: € 585,62;

3.2.0 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats en grafbedekking van een graf in vak T wordt geheven:

3.2.1 voor een periode van 20 jaar € 1.495,39;

3.2.2 voor een periode van 10 jaar € 997,88;

3.2.3 voor een periode van 5 jaar € 498,94;

3.2.4.voor een periode van 1 jaar € 119,70.

3.3.0 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ter zake van het hebben of vernieuwen van een grafbedekking voor een graf in vak T als bedoeld in artikel 21 van de verordening voor het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Oss 2007 wordt geheven: € 144,29.

3.4.0 Voor het begraven in een graf in vak T van een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder wordt geheven: € 560,03.

Artikel 4

Islamitischgrafveld (vakS)

 • 4.1.1.

  Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf in vak S voor een periode van 20 jaar wordt geheven: € 1.746,97;

 • 4.1.2.

  Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf in vak S voor een periode van 10 jaar wordt geheven: € 1.171,25;

 • 4.1.3.

  Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf in vak S voor een periode van5 jaar wordt geheven: € 585,62;

 • 4.2.0.

  Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats en grafdekking van een graf in vak S wordt geheven:

 • 4.2.1.

  voor een periode van 20 jaar: € 1.495,39;

 • 4.2.2.

  voor een periode van 10 jaar € 997,88;

 • 4.2.3.

  voor een periode van 5 jaar € 498,94.

 • 4.3.0.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ter zake van het hebben of vernieuwen van een grafbedekking voor een graf in vak S als bedoeld in artikel 21 van de verordening voor het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Oss 2007 wordt geheven: € 144,29.

 • 4.4.0.

  Voor het begraven in een graf in vak S van een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder wordt geheven: € 560,03.

Artikel 5

Grafkelders

5.1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een grafkelder voor een periode van 20 jaar wordt geheven: € 767,27;

5.1.2 Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een grafkelder voor een periode van 10 jaar wordt geheven: € 570,52;

5.1.3.Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een grafkelder voor een periode van 5 jaar wordt geheven: € 285,26.

5.2.0 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats en grafbedekking van een grafkelder wordt geheven:

5.2.1 voor een periode van 20 jaar € 1.084,96;

5.2.2 voor een periode van 10 jaar € 748,72;

5.2.3 voor een periode van 5 jaar € 374,37;

5.2.4.voor een periode van 1 jaar € 89,96.

5.3.0 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ter zake van het hebben of vernieuwen van een grafbedekking voor een grafkelder als bedoeld artikel 21 van de verordening voor het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Oss 2007 wordt geheven:

€ 93,61;

5.4.0 Voor het begraven in een grafkelder van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven: € 762,43;

5.5.0 Voor het in gebruik nemen van een grafkelder wordt geheven:

€ 3.477,36.

Artikel 6

Urnennissen

6.1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis voor een periode van 20 jaar wordt geheven: € 1.282,52;

6.1.2 Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnennis voor een periode van 10 jaar wordt geheven: € 875,31;

6.1.3.Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnennis voor een periode van 5 jaar wordt geheven: € 437,66;

6.2.0 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats en de urnennis wordt geheven:

6.2.1 voor een periode van 20 jaar , € 572,94;

6.2.2 voor een periode van 10 jaar, € 433,44;

6.2.3.voor een periode van 5 jaar, € 216,72.

6.3.0 Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis wordt geheven

€ 61,28.

Artikel 7

Urnengraf

7.1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf/urnentuin voor een periode van 20 jaar wordt geheven: € 633,41;

7.1.2 Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf/urnentuin voor een periode van 10 jaar wordt geheven: € 485,85;

7.1.3.Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf/urnentuin voor een periode van 5 jaar wordt geheven: € 242,93;

7.2.0 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats en het urnengraf/urnentuin wordt geheven:

7.2.1 voor een periode van 20 jaar € 871,29;

7.2.2 voor een periode van 10 jaar € 619,71;

7.2.3.voor een periode van 5 jaar € 309,86;

7.3.0 Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnengraf/urnentuin wordt geheven: € 63,70.

7.4.0.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ter zake van het hebben of vernieuwen van een grafbedekking voor een urnengraf wordt geheven € 92,21.

Artikel 8

UrnengrafAula HoogenHeuvelen urnenveldMegen

8.1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf bij de aula van de Hoogen Heuvel en op het urnenveld op de begraafplaats in Megen voor een periode van 20 jaar wordt geheven: € 1282,52;

8.1.2 Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf bij de aula van de Hoogen Heuvel en op het urnenveld op de begraafplaats in Megen voor een periode van 10 jaar wordt geheven: € € 875,31;

8.1.3 Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf bij de aula van de Hoogen Heuvel en op het urnenveld op de begraafplaats in Megen voor een periode van 5 jaar wordt geheven: € 437,66;

8.2.0 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats en het urnengraf/urnenveld wordt geheven:

8.2.1 voor een periode van 20 jaar: € 572,94;

8.2.2 voor een periode van 10 jaar: € 433,44;

8.2.3 voor een periode van 5 jaar: € 216,72;

8.3.0 Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnengraf/urnenveld wordt geheven: € 61,28;

8.4.0 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ter zake van het hebben of vernieuwen van een grafbedekking voor een urnengraf wordt geheven: € 92,21.

Artikel 9

Asverstrooien

9.1.0 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven: € 241,90;

9.2.0 Voor het plaatsen en hebben van een naamplaatje op het monument wordt geheven:

9.2.1 voor een periode van 3 jaar € 0,00;

9.2.2 voor een periode van 10 jaar € 220,94;

9.2.3 voor een periode van 20 jaar € 431,39.

Artikel 10

Opgraven/herbegraven

 • 10.

  1 Voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het opgraven van een lijk wordt geheven: € 201,58;

 • 10.

  2 Voor het na opgraving weer begraven in een ander graf wordt geheven:€ 581,01;

 • 10.

  3 Voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het verwijderen of opgraven van een asbus wordt geheven: € 120,95;

 • 10.

  4 Voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het opgraven van een lijk op een begraafplaats anders dan Hoogen Heuvel of Megen, € 63,70;

 • 10.

  5 voor een opgraving op de begraafplaatsen Hoogen Heuvel en Megen door de beheerder van een enkeldiep graf, € 418,85;

 • 10.

  6 voor een opgraving op de begraafplaatsen Hoogen Heuvel en Megen door de beheerder van een dubbeldiep graf, € 568,85;

 • 10.

  7 voor een opgraving op de begraafplaatsen Hoogen Heuvel en Megen door de beheerder van een kindergraf, € 209,45.

Artikel 11

Buitengewoneuren

 • 11.

  1 Voor het begraven van een lijk of het bijzetten van een asbus of urn op andere tijden dan op werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur, worden de tarieven genoemd onder de artikelen 1.4.0,2.4.0, 3.4.0, 4.4.0, 5.4.0, 6.4.0 ,7.3.0 en 8.4.0 verhoogd met 50%.

Behorende bij raadsbesluit van 17 december 2015.

De griffier,