Beleidsregels subsidie sportstimulering

Geldend van 01-09-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels subsidie sportstimulering

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE VOORST;

overwegende dat het gewenst is beleidsregels subsidie voor sportstimulering vast te stellen;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst;

B E S L U I T E N:

vast te stellen de: Beleidsregels subsidie sportstimulering.

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • a. Sportstimulering: het bevorderen van sporten en bewegen onder zoveel mogelijk inwoners van Voorst.

 • b. Specifieke doelgroepen: personen uit de doelgroep jongeren 12-18 jaar, senioren 55+ en mensen met een beperking.

Artikel 2. Beleidsdoelen

 • 1. Het financieel bijdragen aan activiteiten waardoor inwoners van Voorst sporten en bewegen om een zo vitaal mogelijke samenleving te creëren.

 • 2. Het stimuleren van sporten in wedstrijdverband voor basisschoolleerlingen in de gemeente.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Activiteiten/initiatieven gericht op het stimuleren en enthousiasmeren van inwoners van Voorst om kennis te maken of actief bezig te zijn met en betrokken te worden bij sport en bewegen om een gezonde leefstijl te bevorderen.

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

 • 1. De te subsidiëren activiteit wordt door of in samenwerking met een sportvereniging, school of buurtsportcoach/dorpscontactpersoon georganiseerd.

 • 2. De te subsidiëren activiteit is gericht op:

  • a.

   het laten kennismaken met sport door specifieke doelgroepen, en/of;

  • b.

   het geleiden van specifieke doelgroepen naar een sportvereniging, en/of;

  • c.

   kwaliteitsverbetering van een bestaand sportaanbod voor specifieke doelgroepen, en/of;

  • d.

   het verlagen van de drempel voor sportbeoefening door specifieke doelgroepen;

  • e.

   toegankelijkheid bij schoolsporttoernooien voor leerlingen van alle basisscholen uit de gemeente Voorst.

 • 3. De kosten van een activiteit bedragen maximaal € 1.000 wat in een financieel overzicht inzichtelijk wordt gemaakt.

Artikel 5. Bepaling subsidiehoogte

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de kosten van een activiteit;

 • 2. Bij het bereiken van het subsidieplafond is de volgorde van ontvangst door de gemeente bindend;

 • 3. Op jaarbasis wordt per aanvrager voor maximaal € 1.500 aan subsidies verleend voor activiteiten.

Artikel 6. Nadere regels

 • 1. Er wordt geen subsidie verleend voor personeelskosten, prijzen en consumpties;

 • 2. Aanvragen kunnen in afwijking van het bepaalde in de subsidie verordening het gehele jaar door ingediend worden.

Ondertekening

Twello, 7 juni 2016

burgemeester en wethouders

secretaris
E.J.M. vanLeeuwen
burgemeester
drs. J.T.H.M.Penninx