Regeling vervallen per 10-05-2019

Nadere regels subsidie Erfgoedinitiatieven Alkmaar

Geldend van 01-01-2017 t/m 09-05-2019

Intitulé

Nadere regels subsidie Erfgoedinitiatieven Alkmaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Alkmaar

Besluit: Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere regels subsidie Erfgoedinitiatieven Alkmaar

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  ASV: de Algemene Subsidieverordening Alkmaar;

 • b)

  Erfgoed: hetgeen valt onder de reikwijdte van cultuurhistorie ofwel de beschavingsgeschiedenis van de door de mens gemaakte en beïnvloede leefomgeving in zoverre deze gebouwd, landschappelijk, ondergronds of bovengronds, immaterieel of in enigerlei vorm is uit te dragen.

 • c)

  Incidenteel erfgoedinitiatief: activiteit en of vervaardiging van een product dat eenmalig wordt uitgevoerd.

Artikel 2 Doel van de regeling

Het doel van deze nadere regels is: het stimuleren en ondersteunen van initiatieven, activiteiten en het vervaardigen van producten die leiden tot het vergroten van draagvlak voor en kennis van erfgoed, conform het Erfgoedbeleid Alkmaar 2016-2026.

Artikel 3 Subsidiabele initiatieven

 • 1. Voor subsidie komen in aanmerking eenmalige activiteiten of vervaardiging van producten die leiden tot het vergroten van draagvlak voor en kennis van erfgoed, conform het Erfgoedbeleid Alkmaar 2016-2026.

 • 2. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn.

 • 3. De subsidie bedraagt, met inachtneming van lid 2, maximaal 50 % van de benodigde totale kosten en maximaal € 5.000 per initiatief.

Hoofdstuk 2 Overige bepalingen

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1. De activiteiten vinden plaats binnen de gemeente Alkmaar.

 • 2. De initiatieven of producten zijn publiekelijk toegankelijk.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de ASV wordt de subsidie geweigerd indien:

 • 1.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze nadere regels.

 • 2.

  voor de activiteiten op grond van een andere subsidieregeling reeds subsidie verleend is of kan worden.

Artikel 6 Procedurebepalingen

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 3 van het ASV:

 • 1.

  Subsidieaanvragen voor incidentele erfgoedinitiatieven dienen te zijn ingediend uiterlijk 6 weken vóór het begin van de initiatieven waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in artikel 6, ten gunste van de aanvrager.

Artikel 7 Verplichtingen

Het college kan bij de verlening verplichtingen opleggen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 9 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels Subsidie Erfgoedinitiatieven Alkmaar”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 9 augustus 2016.
Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,
P.M. Bruinooge, burgemeester
W.van Twuyver, secretaris