Erepenningen verordening

Geldend van 20-10-1958 t/m heden

Intitulé

Erepenningen verordening

Artikel 1

Ingesteld wordt een erepenning van de gemeente Middelburg.

Artikel 2

  • 1. De erepenning wordt geslagen in zilver.

  • 2. Aan de voorzijde vertoont zij het stadhuis van de ge­meente Middelburg, met als randschrift: Erepenning der gemeente Middelburg, en aan de achterzijde het wapen van de gemeente, te weten de gekroonde arend, dragende een schild waarop een burcht, met daaronder ruimte voor een voor elk geval vast te stellen toepasselijke inscriptie.

Artikel 3

De erepenning wordt slechts in bijzondere gevallen toegekend:

  • a)

    als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich jegens de gemeente Middelburg in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt;

  • b)

    als onderscheiding aan inwoners der gemeente, die door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning hebben waardig gemaakt.

Artikel 4

De toekenning van erepenningen geschiedt door burgemeester en wethouders, die daarvan telkens mededeling doen aan de raad.

Artikel 5

  • 1. Van elke toekenning van een erepenning houden burgemeester en wethouders aantekeningen in een register volgens een door hen vast te stellen model.

  • 2. Bij de aantekening van de toekenning worden de bijzonderheden welke tot toe­kenning hebben geleid, alsmede de op de penning geplaatste inscriptie, mede vermeld.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op heden, met dien verstande, dat in het in artikel 5 bedoelde register alsnog worden ingeschreven de in de jaren 1947 tot en met 1958 reeds uitgereikte erepenningen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de
raad der gemeente Middelburg van 20 oktober 1958.
 
 
Inwerkingtreding: 20 oktober 1958
 
 
 
Geldig verklaard voor de nieuwe gemeente Middelburg: 24 februari 1997
Publicatie: 5 maart 1997
Inwerkingtreding: 1 maart 1997