Subsidieregeling Wijkverenigingen, Buurtschappen en Seniorenverenigingen

Geldend van 30-07-2016 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Wijkverenigingen, buurtschappen en seniorenverenigingenDe kracht van samen

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2016;

besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling Wijkverenigingen, Buurtschappen en Seniorenverenigingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

a. structurele subsidie: subsidie die een doorlopend of terugkerend karakter heeft;

b. eenmalige subsidie: subsidie met een eenmalig of experimenteel karakter;

c. wijkvereniging: vereniging met rechtspersoonlijkheid die werkzaamheden verricht in het kader van wijkgericht werken;

d. buurtschap: vereniging met rechtspersoonlijkheid die activiteiten organiseert voor een buurt in Etten-Leur;

e. seniorenvereniging: vereniging met rechtspersoonlijkheid die activiteiten organiseert voor inwoners van Etten-Leur van 50 jaar of ouder en die aangesloten is bij één van de drie grote, landelijke ouderenbonden: ANBO, PCOB of KBO ;

f. rechtspersoonlijkheid: rechtspersoonlijkheid als bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Doelstelling

 • 1. Het wijkgericht werken zet actief in op het stimuleren van eigen kracht in buurten en wijken, het samenbrengen van de juiste partners, om vernieuwende initiatieven (o.a. aansluitend bij de 3 decentralisaties) kansen te geven en daar waar nodig te kijken of de gemeente kan faciliteren (via subsidie of anderszins). Wijkverenigingen, buurtschappen en seniorenverenigingen zijn belangrijke spilorganisaties in deze aanpak.

 • 2. De doelstelling van deze subsidieregeling is:

  Het ondersteunen van de wijkverenigingen, buurtschappen en seniorenverenigingen:

  a. in het organiseren van activiteiten met maatschappelijk effect, die aansluiten bij de vraag van de wijkbewoners;

  b. in het ontwikkelen van activiteiten die inzetten op en/ of aansluiten bij informele zorg: de samenwerking tussen de zorgorganisaties en de wijk.

Artikel 3 Subsidievorm

Voor dit beleidsterrein kunnen de wijkverenigingen, buurtschappen en seniorenverenigingen de volgende subsidievormen aanvragen:

1. Structurele subsidie: wordt jaarlijks aangevraagd, voorafgaand aan het subsidiejaar;

2. Eenmalige subsidie: wordt uiterlijk 8 weken voor de geplande activiteit aangevraagd.

Artikel 4 Criteria voor subsidieverstrekking

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de activiteiten bijdragen aan minimaal 5 van de volgende maatschappelijke effecten en beleidsdoelen:

a. sluiten aan bij het wijkontwikkelingsplan(nen) van de wijk;

b. staan op de wijkagenda’s;

c. sluiten aan bij de behoefte van de wijkbewoners;

d. sluiten aan op de visie van de 3 decentralisaties: Wmo, Jeugd- en Participatiewet. Hiermee bedoelen we de koppeling tussen professionele (zorg)organisaties en de vrijwilligers in de wijk ;

e. stimuleren kwaliteiten, sterke kanten en talenten van inwoners;

f. bevorderen maatschappelijke participatie, zowel van vrijwilligers als van bezoekers;

g. bevorderen de leefbaarheid en veiligheid in de wijk;

h. er wordt samengewerkt met andere organisaties (Onze inwoners, Ondernemers, Onderwijs, maatschappelijke Organisaties en de Overheid (gemeente);

i. één of meer maatschappelijke effecten en beleidsdoelen vermeld op het bijgevoegde “Overzicht maatschappelijke effecten”.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie kan alleen worden verstrekt voor:

  a. Verenigingskosten, waarbij geldt:

  i. Maximaal € 500,- per wijkvereniging

  ii. Maximaal € 125,- per buurtschap;

  iii. Maximaal € 500,- per seniorenvereniging;

  b. Kosten voor activiteiten, waarbij geldt:

  i. Maximaal 50% van de totale kosten van de activiteit met een maximum van € 2.000,- per activiteit per jaar ;

  ii. Activiteiten als bingo en andere kansspelen worden niet gesubsidieerd;

  iii. Activiteiten als straatbarbecues worden niet gesubsidieerd;

  iv. Kosten van consumpties worden niet gesubsidieerd;

  v. Attenties en cadeautjes worden niet gesubsidieerd;

 • 2. Daar waar activiteiten door andere verenigingen al centraal voor Etten-Leur worden opgepakt, wordt kritisch in gesprek gegaan of deze decentraal (in de wijk) worden gesubsidieerd.

 • 3. Er moet een realistische verhouding zijn tussen de verwachte resultaten en de gevraagde gemeentelijke bijdrage.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling wordt een subsidieplafond bekend gemaakt.

 • 2. Om te voorkomen dat dit plafond al vroeg in het jaar wordt bereikt, delen we het plafondbedrag op in vier kwartalen.

 • 3. Het college behandelt een aanvraag voor een structurele subsidie en voor een eenmalige subsidie, indien volledig, op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2. Als de toepassing van deze regeling leidt tot een onredelijke beslissing op de aanvraag, dan kan het college in uitzonderingsgevallen van deze regeling afwijken (hardheidsclausule).

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. De Subsidieregeling Samenlevingsopbouw, de Subsidieregeling Wijkbudgetten en de Subsidieregeling Ouderenwerk worden ingetrokken.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van publicatie.

 • 3. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Wijkverenigingen, Buurtschappen en Seniorenverenigingen.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Etten-Leur op: 19 juli 2016
De secretaris, De burgemeester,
Mw. B.W. Silvis-de Heer. Mw. H. van Rijnbach-de Groot.

Bijlage Overzicht maatschappelijke effecten

 

Hieronder worden de basisstukken voor de maatschappelijke effecten opgenoemd. Deze komen voort uit:

- Beleidskader, relevante frases

- Overzicht maatschappelijke effecten en effectformulieren van gemeente Etten-leur en Surplus, van december 2014

- Overzicht maatschappelijke effecten vanuit werkgroep Nieuwe Nobelaer

A. Relevante frases beleidskader

Eigen verantwoordelijkheid van inwoners betekent ruimte voor initiatieven.

We zetten in op particuliere initiatieven en eigen verantwoordelijkheid. De gemeente waardeert de initiatieven en inzet van de O’s als deze een bijdrage leveren aan de maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelstellingen. Ruimte voor initiatieven scheppen we in de vorm van samenwerking of

deregulering. Daar waar ondersteuning van de gemeente gevraagd wordt, zal de gemeente dit afwegen aan de hand van de gemeentelijke doelstellingen. Past het binnen de doelstellingen, dan zal de gemeente kijken hoe we kunnen meewerken, bijvoorbeeld in de vorm van het beschikbaar stellen van accommodaties en subsidie. Dit is niet oneindig. De gemeente zoekt hierin maximale samenwerking met de partners om de kosten beperkt te houden. Past dit niet, dan is het aan de O’s of zij dit initiatief zonder inbreng van de gemeente toch willen oppakken.

► Alleen ondersteuning bij bijdrage maatschappelijke effecten en doelen.

De gemeente ondersteunt alleen verenigingen en inwoners voor activiteiten die door de markt niet zelf worden opgepakt, en wanneer zij een bijdrage leveren aan de door ons gestelde maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen. Dit kan zijn in de vorm van geld, huisvesting, beschikbaar stellen van materieel, ondersteuning van vrijwilligers, etc. De doelen, waarvoor wij deze

ondersteuning beschikbaar stellen, worden nader omschreven in de subsidieregelingen. De subsidieregelingen zijn eenvoudig en resultaatgericht geformuleerd. Per subsidieregeling wordt jaarlijks het specifieke maximum bedrag (subsidieplafond) aangegeven. De gemeente stelt jaarlijks een maximum bedrag voor ondersteuning beschikbaar. Dit bedrag bedraagt in 2019 3%3 minder dan in 2014. Subsidieontvangers, die jaarlijks € 10.000,-- of meer ontvangen, geven in hun jaarlijkse verantwoording aan op welke wijze ze hebben bijgedragen aan de gestelde maatschappelijke effecten.

► Kostendekkende tarieven (Wet Markt en Overheid)

Als een overheid goederen of diensten op de markt aanbiedt, dan moet zij zich aan de gedragsregels houden die vastgelegd zijn in de Wet Markt en Overheid. Een van de regels is van toepassing op kostendekkende tarieven: overheden moeten in ieder geval alle integrale kosten van een economische activiteit doorberekenen in de prijs of tarieven. De gemeenteraad kan besluiten voor

welke tarieven de gemeente hier een uitzondering op wil maken met het vaststellen van een zogenaamde algemeen belangvaststelling voor (economische) activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van 'het algemeen belang’. Op een aantal gebieden wil de gemeente de tarieven

kostendekkend houden of maken. Op een aantal gebieden zou dit ten koste gaan van een aantal maatschappelijke effecten. Concreet: de huur van sportvelden en maatschappelijke accommodaties zou te hoog worden om in alle redelijkheid door te berekenen aan verenigingen. De gemeente vindt

het belangrijk dat verenigingen gebruik kunnen maken van de accommodaties. Daarom zullen deze accommodaties in april 2015 worden aangewezen als uitzondering op de wet Markt en Overheid.

 

Minder gemeentelijk vastgoed, kostprijsdekkende huur en meer samenwerken

De komende jaren gaan we de omvang aan gemeentelijke accommodaties terugbrengen tussen de 50.000 en 55.500m² (nu: 62.900 m²) (zie bijlage2). We maken een onderscheid tussen verhuur voor maatschappelijke en commerciële doeleinden. In 2015 nemen we een besluit over de vraag onder

welke doelgroep huurders vallen. In 2019 verhuren we alleen nog maar ruimten voor maatschappelijke doeleinden aan gebruikers die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van maatschappelijke doelen. Hierbij is het streven om de huur beter af te stemmen op de kosten. Voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties voor commerciële doeleinden betaalt men een marktconforme huur. De bezettingsgraad van het gemeentelijk vastgoed bedraagt 75 % doordat meerdere gebruikers van beschikbare ruimten gebruik maken. De resterende vraag naar ruimten wordt ingevuld door (bestaand) vastgoed van derden. Indien nodig passen we regels voor gebruik aan. Binnen twee jaar zijn vraag en aanbod voor een ieder via een digitale marktplaats te raadplegen. Het onderhoudniveau voor gemeentelijke gebouwen is goed (zie bijlage 3). Bij lopende projecten is bestaand budget leidend voor de ambitie op het gebied van energieverbruik (brede scholen Banakkers en Grauwe Polders, zwembad, Nieuwe Nobelaer). Nieuwe projecten voldoen zoveel mogelijk aan het ambitieniveau in het Convenant Duurzaam Bouwen West Brabant (nieuwbouw: GPR 8 voor energieverbruik). Het uitgangspunt voor bestaande gemeentelijke accommodaties wordt nader bepaald. Gemeentelijke publieke accommodaties zijn toegankelijk voor personen met een beperking (Wmo-proof).

 

Brede scholen zijn het sociale hart van de wijk

In 2018 zijn alle brede scholen in Etten-Leur gerealiseerd. De brede scholen plus functioneren steeds meer als het sociale hart van de wijk. In 2019 is een volledige bezetting gerealiseerd (75% tussen 9.00 en 21.00 uur op doordeweekse dagen en 75% tussen 10.00 en 17.00 uur op zaterdagen) met

activiteiten van bijvoorbeeld wijkbewoners, buurtpreventie, wijkteams, ontmoeting en vormen van (gemeentelijke) dienstverlening. De gemeente zorgt voor het beheer en neemt het initiatief om de bekendheid van deze voorzieningen te vergroten.

 

Breed aanbod sportvoorzieningen behouden

Het brede aanbod van sportvoorzieningen bestaat uit algemene voorzieningen die de gemeente faciliteert en uit particuliere voorzieningen bij voorbeeld sportscholen.

In 2019 zorgt de gemeente nog steeds voor kwalitatief goede gemeentelijke sportvelden, zwembad en sporthallen. Sportvoorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk en betaalbaar in het bijzonder voor de jeugd, senioren en inwoners met een beperking. Het percentage inwoners, dat lid is van een

sportvereniging/organisatie is in 2019 minimaal gelijk gebleven aan 2014, namelijk 33% van de jeugd (0-11 jaar), 66% van de jongeren (12-18 jaar), 35% van de volwassenen en 23% van de ouderen29.

Verenigingen blijven een belangrijk sociaal bindmiddel. Het voortbestaan van verenigingen is afhankelijk van het aantal leden en vrijwilligers. Wij ondersteunen de verenigingen om het aanbod vrijwilligers te behouden en te vergroten. In 2019 heeft iedere grote sportvereniging (groter dan 500

leden en met een eigen sportaccommodatie) een eigen verenigingsmanager. Hij zorgt ervoor dat de vereniging toegankelijk is voor iedereen, waaronder inwoners met een beperking, minima, jeugd en senioren.

In 2015 nemen we besluiten over de tarieven per 2016 voor de (sport)velden en accommodaties in gemeentelijk beheer (Wet Markt en Overheid). Verenigingen kunnen door zelf meer te doen dit tarief beïnvloeden.

 

Maximaal ruimte voor particulier ondernemerschap voor cultuur(-educatie), toerisme en recreatie

In 2019 zijn de bestaande voorzieningen en het bestaande aanbod op het gebied van cultuur(- educatie), toerisme en recreatie behouden gebleven met maximale ruimte voor particulier ondernemerschap. De rol van de gemeente is uitsluitend gericht op het aanbieden van toegankelijke en betaalbare basisvoorzieningen, zoals bibliotheek, muzikale en culturele vorming. Speerpunt daarbij is de ontplooiing van de amateurkunst. Het budget, dat beschikbaar is voor de basisvoorzieningen blijft gelijk aan het niveau van 2014.

B. Overzicht maatschappelijke effecten Etten-leur en Surplus, van 25 november 2015

De onderstaande maatschappelijk effecten zijn nader uitgewerkt in effectformulieren.

 •  

Thema Participatie

- Meer burgers doen actief mee in de samenleving

- Er is voldoende ontmoetingsmogelijkheid voor inwoners

- Meer jongeren voelen zich betrokken en dragen bij aan de samenleving  

- Meer inwoners met een uitkering zijn actief als vrijwilliger

 

Thema Zelfredzaamheid

- (meer) kwetsbare burgers functioneren zelfstandig en hebben eigen regie

- Meer inwoners maken in plaats van individuele voorzieningen

- gebruik van mantelzorg, eigen netwerk en collectieve voorzieningen

- Inwoners blijven langer zelfstandig wonen (via individuele voorzieningen)

- Inwoners blijven langer zelfstandig wonen

- Inwoners met een ondersteuningsvraag worden adequaat geholpen

- Optimale zorgondersteuning voor de client

- Het aantal mensen dat ernstig eenzaam is neemt niet verder toe

Thema leren en kwalificeren

- Percentage voortijdige schoolverlaters neemt af;

- (meer) jongeren halen een startkwalificatie

- Minder kinderen met ontwikkel- en taalachterstanden

 

Thema Leefbaarheid en veiligheid

- De wijkbewoners organiseren meer zelf.

- Inwoners waarderen de eigen leefomgeving als voldoende

- Meer (multi-)problemgezinnen hebben 1 plan en 1 regisseur

- Minder huiselijk geweld

- Jeugdoverlast neemt niet toe

 

Thema Leefstijl

- Meer jongeren zijn zich bewust van de gevaren van genotmiddelen

- Het aantal inwoners met verslavingsproblemen neemt niet toe

- Meer inwoners bewegen actief

- Inwoners zijn zich bewust van de risico’s van ongezond leven

C. Overzicht maatschappelijke effecten vanuit werkgroep Nieuwe Nobelaer

Maatschappelijke effecten specifiek voor cultuur, toerisme en recreatie uit het beleidskader. Dit zijn de volgende:

- maximaal ruimte voor particulier ondernemerschap voor cultuur (educatie), toerisme en recreatie; in 2019 zijn de bestaande voorzieningen en het bestaande aanbod op het gebied van cultuur(-educatie), toerisme en recreatie behouden gebleven met maximale ruimte voor particulier ondernemerschap

- de rol van de gemeente is uitsluitend gericht op het aanbieden van toegankelijke en betaalbare basisvoorzieningen zoals bibliotheek, muzikale en culturele vorming. Speerpunt daarbij is de ontplooiing van de amateurkunst

- door de inzet van citymarketing heeft Etten-Leur meer bekendheid en trekt meer bezoekers van buiten

- Etten-Leur stuurt op een breed aanbod van evenementen, georganiseerd door particulieren

In de subsidiebeschikking Nieuwe Nobelaer zijn de volgende effecten opgenomen:

- Ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun diverse leefmilieus op school, in het gezin en in hun vrije tijd;

- Alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in aanraking met vormen van kunst en cultuur o.a. ter bevordering van de sociale cohesie

Etten-Leur, juni 2016