De Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken

Geldend van 16-07-2016 t/m heden

Intitulé

De Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken.

De raad van de gemeente Papendrecht;

gelezen het voorstel van / via de Werkgroep bestuurlijke vernieuwing;

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet;

gehoord het advies van de commissie Algemene Bestuurlijke en financiële zaken van 20 juni 2016;

besluit:

tot het vaststellen van de Inspraakverordening gemeente Papendrecht 2016:

De Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • a.

  inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • b.

  inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • c.

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

 • 1.

  lk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

 • 3.

  Geen inspraak wordt verleend:

  • a.

   ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

  • b.

   indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • c.

   indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • d.

   inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in

   hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

  • e.

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  • f.

   indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 4 Inspraakprocedure

 • 1.

  Op inspraak is de procedure, vermeld in de artikelen 3:10 tot en met 3:16 van de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat:

  • a.

   de termijn, genoemd in artikel 3:16 lid 1 vier weken bedraagt;

  • b.

   de inspraakgerechtigden hun zienswijze schriftelijk naar voren kunnen brengen.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan per beleidsvoornemen gemotiveerd bepalen dat een andere inspraakprocedure geldt. Dit besluit wordt vooraf gepubliceerd.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Ter afronding van de inspraak vindt besluitvorming plaats door het bestuursorgaan.

 • 2.

  Deze besluitvorming bevat in elk geval:

  • a.

   een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

  • b.

   een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak naar voren zijn gebracht;

  • c.

   een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

 • 3.

  Het bestuursorgaan maakt deze besluitvorming op de gebruikelijke wijze openbaar.

 • 4.

  De burgemeester maakt melding van deze besluitvorming in zijn burgerjaarverslag.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Inspraakverordening treedt in werking op de eerste dag nadat deze is bekend gemaakt en op dat tijdstip vervalt de "Inspraakverordening 2004" vastgesteld bij raadsbesluit nummer 038/2004 alsook alle evt. nadien op deze verordening in werking getreden wijzigingen.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Inspraakverordening gemeente Papendrecht 2016".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 07 juli 2016,
de griffier,
A.P.M.A.F. Bergmans
de voorzitter,
C.J.M. de Bruin